Danmarks Radio — et jødebesat organ

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, Hugo Ravn, juli 2013.

 

Nuvel, i de moder­ne sam­fund har jøder­ne af klog sel­vop­hol­del­ses­drift taget plads i kir­t­ler­ne. Sam­fun­dets kir­t­ler: Bør­ser, ban­ker, mini­ste­ri­er, dag­bla­de, for­lag, vold­gifts­dom­sto­le, assu­ran­ce­sel­ska­ber, hospi­ta­ler, freds­palæ­er og andre bak­te­ri­o­lo­gi­ske insti­tu­tio­ner har hver for sig sine jøder.
— Lou­is Levy: Jøden som Freds­stif­ter, Køben­havn 1918.

Den­ne vis­ning af et jøde­be­sat organ i dan­sker­nes sam­fund er et øje­bliks­bil­le­de.

Når man gran­sker for­hol­det mel­lem jødi­ske og ikke-jødi­ske ansat­te i Dan­marks Radio, fx grup­pen af faste uden­rigskor­re­spon­den­ter (vist her­un­der), er det ikke van­ske­ligt at for­stå, hvor­for væsent­li­ge nyhe­der af inter­es­se for dan­sker­ne befor­dres man­gel­fuldt og nega­tivt, mens der infor­me­res grun­digt og posi­tivt om nyhe­der af betyd­ning for Israel og zio­nis­men, det cen­tra­li­sti­ske EU og det neokon­ser­va­ti­ve USA, eller mere præ­cist: det jødi­ske aspekt ver­den rundt.

Såle­des præsenterer/præsenterede DR P1 sig i marts 2014 på Inter­net­tet:

DR Nyheders korrespondenter i udlandet

Et fast hold af kor­re­spon­den­ter i hele ver­den giver dig unik infor­ma­tion og et dybe­re ind­blik i de aller­vig­tig­ste histo­ri­er.”

Nøg­le­or­det er “unik”, som ger­ne måt­te erstat­tes med “alsi­dig og objek­tiv”.

Her­un­der er kor­re­spon­den­ter­ne så præ­sen­te­ret – præ­sen­ta­belt, som en god arbejds­gi­ver, eller måske i vir­ke­lig­he­den et stolt fami­lie­over­ho­ved, vil­le gøre det. Alle de viste er utvivl­s­omt dyg­ti­ge til det, de så rige­ligt beta­les for af det dan­ske folk. Det er da hel­ler ikke per­so­ner­ne i sig selv, vi foku­se­rer på, men der­i­mod:
over­re­præ­sen­ta­tio­nen af jøder !
Her spe­ci­elt i en sær­de­les vig­tig uden­rig­stje­ne­ste i den natio­na­le dan­ske radio, DR.

Vi ser 10 kor­re­spon­den­ter fra Dan­marks licens­un­der­støt­te­de radio. Den­ne radi­o­tje­ne­ste og det til­hø­ren­de Tv skul­le være beman­det, så dan­sker­ne fik alsi­dig og neut­ral infor­ma­tion om alt, hvad der rør­te sig af inter­es­san­te for­hold i udlan­det for dan­sker­ne, ikke mindst de poli­ti­ske for­hold. Den­ne nyheds­for­mid­ling må ikke ude­luk­ke infor­ma­tio­ner, fx pga. lef­len for besæt­tel­ses­mag­ten Israel i Palæstina eller for det jødi­ske USA, og den skal især være uaf­hæn­gig af den over­lig­gen­de jødi­ske agen­da for Euro­pa og Ver­den.

Men ingen af dis­se betin­gel­ser er opfyldt.

Og det er kun det ene alvor­li­ge pro­blem i den­ne sag.

Det andet er, at den­ne for­de­ling til for­del for jødi­ske per­son­lig­he­der ikke skyl­des mang­len­de kva­li­fi­ce­re­de dan­ske kan­di­da­ter, men i kri­mi­nelt omfang vid­ner om:
ude­luk­kel­sen af ikke-jøder !

Blev stil­lin­ger­ne slå­et op? Hvor læn­ge? Hvem søg­te dem? Og hvil­ken grup­pe blev fore­truk­ket?
En inter­es­sant sta­ti­stik, hvis bund­linje vi ser bil­led­lig­gjort neden­for.
Ude­luk­kel­sen af ikke-jøder er ikke blot til­ladt, men i høj grad anbe­fa­let i jødi­ske for­skrif­ter for befæ­stel­se af alle­re­de ero­bret domæ­ne. Det er lige­frem en pligt at begun­sti­ge alt jødisk på bekost­ning af den øvri­ge men­ne­ske­hed. I det­te til­fæl­de sker det på bekost­ning af unge dan­ske­res mulig­he­der i Danmark, selv om Danmark som bekendt ikke er et jødisk land.

Med O​-​D​-​I​-​N​.org for­sø­ger vi at for­hin­dre, at en sådan kata­stro­fe nogen­sin­de skul­le ind­træf­fe hos os, at vi skul­le bli­ve en slags palæsti­nen­se­re i vort eget land. Desvær­re er situ­a­tio­nen den, at “bosæt­tel­ser” i årti­er har fun­det sted i vores insti­tu­tio­ner og rege­rings­kon­to­rer. Medi­er­ne i Danmark er alt over­ve­jen­de kon­trol­le­ret af jøder­ne.

Hvis DR’s grup­pe af uden­rigskor­re­spon­den­ter skul­le afspej­le den dan­ske befolk­nings sam­men­sæt­ning, og det vil­le der være god mening i, så skul­le højst 5%, dvs. 1/2 per­son i den grup­pe være jødisk, dvs. én halv­jø­de! Til net­op den opga­ve, at infor­me­re objek­tivt, vil­le vi fore­træk­ke: ingen jøder!
På nuvæ­ren­de tids­punkt kan vi med sik­ker­hed iden­ti­fi­ce­re 6 ud af 10 på den­ne para­de­li­ste af kor­re­spon­den­ter fra DR som jødi­ske per­so­ner. For­ment­lig er de sid­ste 4 enten til­knyt­tet det jødi­ske net­værk på grund af en lidt fjer­ne­re for­bin­del­se til en jødisk slægt­ning eller det jødi­ske ver­dens­sam­fund, eller for­di en for­mel kon­ver­te­ring til jøde­dom­men har fun­det sted. Man kan også være etnisk dan­sker og erklæ­ret zio­nist (med­lem af Dansk Zio­ni­st­for­bund), uden at være beslæg­tet med jøder; også det er gyl­digt adgangs­kort. Men uan­set gra­den af slægtskab, eller af loy­a­li­tet over for jøde­dom­men eller zio­nis­men, er alle med sik­ker­hed knu­de­punk­ter i det jødi­ske net­værk, og flok­ken udgør sin egen lil­le del­mæng­de af net­vær­kets “agen­ter i DR” så at sige. Det­te net­værks for­nem­me­ste opga­ve er at frem­me alt jødisk på bekost­ning af alt andet.
Hvis dis­se men­ne­sker ikke impli­cit hav­de accep­te­ret net­vær­kets mål­sæt­ning, vil­le de ikke på nuvæ­ren­de tids­punkt være ansat i den funk­tion, de ind­ta­ger. Man kan kal­de det udvi­det nepo­tis­me eller noget andet. Den skæ­ve for­de­ling er et fak­tum, der ikke skyl­des et til­fæl­de, og den er både uhyr­lig og uac­cep­ta­bel. Den måt­te til­med være pro­ble­ma­tisk at for­kla­re, hvis nogen ellers spurg­te. Her fra O-D-I-N har vi spurgt, men hen­ven­del­ser fra den kri­ti­ske del af befolk­nin­gen om jødisk repræ­sen­ta­tion i rela­tion til ansat­te besva­res hver­ken af DR eller af andre nyheds­me­di­er. Sva­res der und­ta­gel­ses­vis, er det ikke på spørgs­må­let, men på deres eget spørgs­mål om, hvor­vidt spør­ge­ren kan være “anti­se­mit” eller en per­son med “far­li­ge hold­nin­ger” uden ret til at kri­ti­se­re, hvem der for­mid­ler dan­sker­nes nyhe­der.

Der er alt­så mindst 60% jødi­ske per­so­ner på listen neden­for, hvor jøder i for­hold til deres antal højst bur­de udgø­re jøder­nes andel af den sam­le­de til­ste­de­væ­rel­se af frem­me­de i Danmark, dvs. en for­svin­den­de andel (og i prak­sis nul), reg­net efter vores fair regel om for­holds­mæs­sig­hed. Prin­ci­pi­elt hyl­der vi i O​-​D​-​I​-​N​.org den opfat­tel­se (og den er kon­se­kven­sen af lang ulyk­ke­lig erfa­ring med jøder som bære­re af infor­ma­tion), at jøder ikke skal være en del af dansk uden­rig­stje­ne­ste, eller på nogen anden måde have ind­fly­del­se på poli­ti­ske eller stra­te­gi­ske beslut­nin­ger i Danmark. Der­i­mod kun­ne de med udgangs­punkt i deres antal i Danmark være beret­ti­get til 1 jødisk radio og Tv-sta­tion inden for rigs­fæl­les­ska­bet. De skul­le natur­lig­vis selv beta­le for vild­led­nin­gen, og dan­sker­ne vil­le få mulig­hed for at fra­væl­ge jøder­nes utro­vær­di­ge for­mid­lin­ger.

Den nuvæ­ren­de uba­lan­ce på listen neden­for kan kun bety­de ét: rek­rut­te­rin­gen af med­ar­bej­de­re i den­ne afde­ling af Dan­marks Radio favo­ri­se­rer per­so­ner fra det jødi­ske net­værk. Vi tviv­ler ikke på, at det også gæl­der for den øvri­ge del af DR i det omfang, det over­ho­ve­det har betyd­ning. Kig­ger man efter, eller lyt­ter efter, bekræf­tes den­ne til­bø­je­lig­hed til pri­mært at rek­rut­te­re fra det jødi­ske ver­dens­sam­fund – dag­ligt. Desvær­re er det også til­fæl­det på uni­ver­si­te­ter­ne og i stats­ap­pa­ra­tet.

HVORFOR DENNE OVERVÆGT AF JØDER?

For­di kon­trol­len med medi­er, uddan­nel­se og lov­giv­ning er alfa og ome­ga, når man som jøder­ne ønsker at kon­trol­le­re ver­den. I vores del af Euro­pa bety­der fuld jødisk kon­trol med for­mid­lin­gen af nyhe­der fra udlan­det, at dan­sker­ne kun ori­en­te­res i den jødi­ske opfat­tel­se af ver­den uden­for Danmark. Alt fil­tre­res gen­nem en jødisk ver­densan­sku­el­se til stor ska­de for dan­sker­ne.

Det er på tide at sæt­te en stop­per for den tra­fik.

Hvis du mener, at dine dan­ske børn også skal have en fair chan­ce, så slut dig til orga­ni­sa­tio­nen O-D-I-N, så vi i fæl­les­skab kan gøre vores natio­na­le ret­tig­he­der gæl­den­de i Danmark.

Tek­ster­ne udfor bil­le­der­ne er DR’s pr. juli 2013. Bil­le­der­ne er udsnit; hvor andet ikke er angi­vet foto­gra­fe­ret af Agne­te Schli­cht­krull.

 

 

Johan­nes Lang­kil­de er DR’s kor­re­spon­dent i USA.
Johan­nes har som jour­na­list og Tv vært arbej­det med USA og ame­ri­kan­ske for­hold i fle­re år, og har såle­des været anker på to præ­si­dentvalg for TV2, hvor han var nyheds­vært i 7 år. I 2012 inter­viewe­de Johan­nes den davæ­ren­de ame­ri­kan­ske uden­rigs­mi­ni­ster, Hil­lary Clin­ton, under en stor debat i Køben­havn, da hun var på stats­be­søg, og Johan­nes har siden 2009 været enga­ge­ret i Ger­man Mar­chall Fund, der arbej­der for stør­re tran­sat­lan­tisk sam­ar­bej­de og for­stå­el­se.”

 

 

Anna Gaars­lev er DRs Euro­pakor­re­spon­dent.
Med base i Køben­havn rej­ser hun rundt i hele Euro­pa – med sær­ligt fokus på Skan­di­navi­en, Syd­eu­ro­pa og Stor­bri­tan­ni­en. Før Anna Gaars­lev kom til DR i 2013, arbej­de­de hun i en årræk­ke som repor­ter og kor­re­spon­dent på TV2, hvor hun dæk­ke­de EU-top­mø­der og stør­re begi­ven­he­der i både ind- og udland, her­un­der præ­si­dentvalg i USA, Skat­tesagskom­mis­sio­nen og pave­valg i Rom. Anna Gaars­lev er halvt svensk og har altid inter­es­se­ret sig leven­de for skan­di­na­vi­ske for­hold. Hun har dæk­ket en ræk­ke sven­ske og nor­ske valg og begi­ven­he­der som mor­det på Anna Lindh, mas­sa­kren på Utøya og den efter­føl­gen­de rets­sag.
(Udsnit af foto fra: Bjar­ne Ber­gi­us Her­man­sen.)”

 

 

Puk Dams­gård Ander­sen er DRs kor­re­spon­dent i Mellem­østen.
Med base i Bei­rut i Liba­non rej­ser hun i hele regio­nen, der i dis­se år er under hastig for­an­dring efter det ara­bi­ske oprør – og som har betyd­ning ikke bare for Mellem­østen, men resten af ver­den. Puk Dams­gård Ander­sen blev nomi­ne­ret til årets Cav­ling-pris for sin dæk­ning af kri­gen i Syrien i 2012 og har mod­ta­get fle­re pri­ser, bl.a. Ber­ling­s­ke Fonds Sto­re Jour­na­list­pris 2012 for sin rap­por­te­ring fra Mellem­østen og Afg­ha­ni­stan. Før Puk Dams­gård fik base i Mellem­østen, var hun udsta­tio­ne­ret i Paki­stan og Afg­ha­ni­stan.”

 

 

Micha­el Rei­ter er DRs kor­re­spon­dent i Tyskland.
Han har en dansk-tysk bag­grund og har levet og arbej­det i Ber­lin i over 10 år. Micha­el Rei­ter kom til DR som fre­elan­cer i 2009 og har siden da behand­let bl.a. tyske for­bunds- og del­statsvalg, Tys­klands rol­le i finanskri­sen, øst-vest­ty­ske for­hold, arbejds­mar­keds­for­hold såvel som lan­dets brud med atom­kraf­ten. Før DR arbej­de­de Micha­el Rei­ter som jour­na­list og pres­se­me­d­ar­bej­der for tyske og dan­ske medi­er og orga­ni­sa­tio­ner. Han er des­u­den for­fat­ter til en alter­na­tiv rej­se­gu­i­de om Ber­lin.
(Udsnit af foto fra: Lone Krö­ning Mogen­sen.)”

 

 

Char­lot­te Har­der er DRs kor­re­spon­dent i USA.
Siden 2011 har Char­lot­te leve­ret nyhe­der til især Radio­a­vi­sen fra den ame­ri­kan­ske hoved­stad Was­hin­g­ton. Meget af Char­lot­tes jour­na­list­liv har hand­let om det inter­na­tio­na­le. I peri­o­den fra 2006 til 2008 var hun EU-kor­re­spon­dent i Bruxel­les for DR. Siden blev hun redak­tør for Hori­sont på DR1 og var også i en peri­o­de vært på P1 pro­gram­met Hori­sont, der også hav­de fokus på inter­na­tio­na­le udvik­lin­ger.”

 

 

Ole Ryborg er DRs EU-kor­re­spon­dent i Bruxel­les.
Gen­nem to årti­er har Ole dæk­ket mere end 75 EU-top­mø­der, han har fulgt Euro­pa-Par­la­men­tet tæt og til­bragt mere end to år af sit liv på hotel­væ­rel­ser i Stras­bourg. Ole Ryborg har fulgt for­hand­lin­ger­ne om de sene­ste fire euro­pæ­i­ske trak­ta­ter fra Maa­stri­cht, Amster­dam, Nice og Lis­sa­bon og dæk­ket EU-fol­ke­af­stem­nin­ger i både Danmark, Frankrig, Holland og Irland. Han har rap­por­te­ret om EU’s udvi­del­se fra 12 med­lem­slan­de til dagens 27. Ole Ryborg har været ansat i DR siden 2010, og han har tid­li­ge­re dæk­ket EU-stof­fet for Man­dag Mor­gen, Wee­ken­da­vi­sen, Infor­ma­tion og Det Fri Aktu­elt.”

 

 

Niels Kva­le er DRs Euro­pakor­re­spon­dent med base i Italien.
Niels dæk­ker alt fra Ukrai­ne i øst til Island i nord­vest. Niels Kva­le har siden han star­te­de som kor­re­spon­dent i 2009 dæk­ket NATO-, G8- og G20-top­mø­der, bri­ti­ske, ita­li­en­ske og ukrain­ske valg, og ikke mindst den øko­no­mi­ske uro og poli­tisk usik­ker­hed, der præ­ger Euro­pa. Niels Kva­le har været ansat i DR siden 2001, og hvor han været for­bi P1, P3, P3 Nyhe­der og Radio­a­vi­sen, hvor udlands­stof­fet altid har fyldt meget. Niels har des­u­den pro­du­ce­ret man­ge repor­ta­ger og doku­men­ta­rer fra Mellem­østen og Euro­pa til radio­en.”

 

 

Søren Ben­dixen er DRs Asi­en-kor­re­spon­dent med base i Bei­jing.
Kinas hoved­stad har med rekord­fart bragt sig i en posi­tion som en af ver­dens abso­lut vig­tig­ste byer. Riget i mid­ten er alle­re­de nu ver­dens anden stør­ste øko­no­mi og vil for­ment­lig over­ha­le USA i løbet af de næste ti år. Søren Ben­dixen har været ansat i DR siden 2004. Før han blev Asi­en-kor­re­spon­dent i 2010 har han arbej­det som repor­ter og redak­tør på Søn­dags­ma­ga­si­net og været rej­sen­de repor­ter på Hori­sont. Søren har rejst og arbej­det i mere end 70 lan­de og dæk­ket alt fra den øko­no­mi­ske kri­se til bor­ger­kri­ge i Soma­lia og DR Congo.”

 

 

Stef­fen Kretz dæk­ker som DRs glo­ba­le kor­re­spon­dent kri­ge, kata­stro­fer, præ­si­dentvalg og andre sto­re begi­ven­he­der overalt i ver­den. Stef­fen Kretz har været redak­tør, vært og kor­re­spon­dent i DR siden 1996 bl.a. som anker­mand på Søn­dags­ma­ga­si­net og TV-AVISEN. I 2005 inter­viewe­de han ti ver­dens­le­de­re i DRs sto­re inter­na­tio­na­le inter­view­se­rie, ”De Skrev Histo­rie,” blandt dem Liby­ens ene­her­sker, Moam­mar Gad­af­fi.”

 

 

Oli­ver Rout­he Skov er DR Nyhe­ders kor­re­spon­dent i USA.”