Dimitri Khalezovs kontaktdata

Redaktionelt

O​-​D​-​I​-​N​.org, 12. august 2014.

 

Dimi­tri Kha­lezov efter­ly­ser flg. bøger:

Han er for tiden enga­ge­ret med at kort­læg­ge jødi­ske udgi­vel­ser af engelsk-ord­bø­ger (dictio­na­ri­es), der efter 9/11 er kom­met til at inde­hol­de fle­re betyd­nin­ger af udtryk­ket “gro­und zero”. Inden 2001 var der kun 1, nu er der 3 betyd­nin­ger – men der­ef­ter kom der også fle­re betyd­nin­ger i bøger fra før 2001!? Nog­le af de genop­tryk­te udga­ver med fle­re betyd­nin­ger er pro­du­ce­ret efter 11. sep­tem­ber 2001, men er til­ba­ge­da­te­ret og distri­bu­e­res som gam­le udga­ver på bibli­o­te­ker­ne, hvor de lyn­hur­tigt har erstat­tet de ægte fra før 2001. De ori­gi­na­le udga­ver ind­dra­ges, så de ikke er til at fin­de offent­ligt. Kha­lezov appel­le­rer til pri­va­te, der kun­ne have ægte eksem­pla­rer lig­gen­de fra før 2001. Men også udga­ver fra efter 2001 til sam­men­lig­ning.
Det dre­jer sig om:

Ame­ri­can Her­i­ta­ge Col­le­ge Dictio­nary Third Edi­tion, 2001 print, kun 2001-udga­ven med føl­gen­de ISBN-10: 0618204474, ISBN-13: 978–0618204472.

Con­ci­se Oxford Dictio­nary, Ele­venth Edi­tion of 2004, kun fra 2004, ikke sene­re genop­tryk, ISBN: 0–19-860864–0 eller ISBN: 0–19-861010–6.

Encar­ta Wor­ld Eng­lish Dictio­nary, kun flg. ISBN-10: 0747548064, ISBN-13: 978–0747548065.

Har­per Dictio­nary of Con­tem­porary Usa­ge 1992, ISBN-10: 006272021X, ISBN-13: 978–0062720214.

Merriam-Webster’s Col­le­gi­a­te Dictio­nary Tenth Edi­tion
Kun dem, der er anskaf­fet inden 2002 pri­vat. Udga­ver: 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001.

Oxford Austra­li­an Dictio­nary 1999.
Ønskes 2001 eller 2002 genop­tryk­nin­gen af den, ISBN: 9780195507935.

The Wor­ld Book Dictio­nary of 2005 (tobinds-udga­ve), ISBN: 0–7166-0200–8.

The Wor­ld Book Dictio­nary of 2009 (tobinds-udga­ve), ISBN-10: 0716602024 ISBN-13: 978–0716602026

The Wor­ld Book Dictio­nary of 2012 (tobinds-udga­ve), ISBN: 978–0-7166–0203-3.

Webster’s Dictio­nary of Eng­lish Usa­ge 1989, ISBN: ukendt.

Encycl­ope­dia Bri­tan­ni­ca på CD eller DVD. Kun dem, der er anskaf­fet oprin­de­ligt i de pågæl­den­de år (ende­lig ikke nyind­køb­te). Det dre­jer sig om flg. årgan­ge:
1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.

Bri­tan­ni­ca CD 2000, samt 2001 og 2002.

Kon­takt Dimi­tri Kha­lezov, hvis du ejer eller kan hen­vi­se til pri­vat anskaf­fe­de eksem­pla­rer af oven­nævn­te bøger, så vil han nær­me­re for­kla­re, hvil­ke sider han har brug for kopi­er af. Det dre­jer sig gen­nem­gå­en­de om et bil­le­de af bogen og af titel­bla­det, samt den side, hvor gro­und zero er for­kla­ret.

Få yder­li­ge­re infor­ma­tion om dis­se bøger fra Dimi­tri Khalezov’s kon­tak­tvi­deo 4/5 og Dimi­tri Khalezov’s kon­tak­tvi­deo 5/5 (fra novem­ber 2012).

Dimitri Khalezov’s hjemmesider

Her er en over­sigt over Dimi­tri Khalezov’s hjem­mesi­der. De er kon­stant under angreb, så det er nød­ven­digt at prø­ve sig frem:

www​.911t​ho​lo​gy​.com og med eksten­tio­ner­ne .org .net .info .co​.th .cn .co .biz .ru
www​.neclear​-demo​li​tion​.com
www​.911​books​.net
www​.dkha​lezov​.com
www​.dkha​lezov​.ru

Dimitri Khalezov’s filer, video-, YouTube- og Facebook-adresser

Hent video­er og filer her: www​.911​-truth​.net

YouTu­be kanal: www​.youtu​be​.com/​u​s​e​r​/​D​i​m​i​t​r​i​K​h​a​l​e​zov

Face­book, Mr. Dimi­tri Kha­lezov: http://​www​.face​book​.com/​p​e​o​p​l​e​/​D​i​m​i​t​r​i​-​K​h​a​l​e​z​o​v​/​1​5​8​1​0​1​8​287

Dimitri Khalezov’s e-mailadresser

dkhalezov(a)911thology.com
911thology(a)gmail.com
book_request(a)911thology.com
donate(a)911thology.com

Dimitri Khalezov’s PGP-nøgler

Dimi­tri Khalezov’s PGP-nøg­ler kan fin­des på offent­li­ge PGP-nøg­le-ser­ve­re.

Dimitri Khalezov’s CipherWall id

Til kryp­te­re­de brev­for­sen­del­ser: CWID: 1–7778 (Dimi­tri K).
Ind­mel­del­se i 9/11 Truth-bevæ­gel­sen: CWID: 1–7920 (9/11 Com­mu­ni­ty)

Dimitri Khalezov’s postadresse

Mr. Dmi­tri Kha­lezov, P.O. Box 36, Yan­nawa, Bang­kok, Thailand 10120.

Dimitri Khalezov’s konto til pengeoverførsler

Bemærk skri­ve­må­den Dmi­tri (uden før­ste i), der er nød­ven­dig til den­ne kon­to.
Dimi­tri Kha­lezov mod­ta­ger fri­vil­lig beta­ling for sin bog og ger­ne dona­tio­ner til under­støt­tel­se af hans sites og efter­forsk­ning.

Bank: Krung Thai Bank Public Com­pa­ny Limi­ted
SWIFT Code: KRTHTHBK
Branch: Yan­nawa branch
Rou­ting no/chips ud: 007895
Bank’s address: Krung Thai Bank Public Com­pa­ny Limi­ted,
Yan­nawa branch, 1674/3 Cha­ro­en Krung Road, Yan­nawa, Sat­hon,
Bang­kok, 10120 Thailand.
Tel.: +662211–0156, +662211–3300

Acco­unt no.: 010–0-47535–3
Acco­unt name: Mr. Dmi­tri Kha­lezov

Dimitri Khalezov’s kontaktvideoer

1/5: http://​www​.youtu​be​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​x​x​R​W​4​K​o​z​RG0
2/5: http://​www​.youtu​be​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​i​e​p​-​7​H​Y​X​5NY
3/5: http://​www​.youtu​be​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​Q​-​S​8​o​l​i​z​oo8
4/5: http://​www​.youtu​be​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​m​B​Q​u​o​P​i​_​grw
5/5: http://​www​.youtu​be​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​6​j​P​W​3​E​0​J​Bz4