Dimitri Khalezov’s kommentar til video om Secret Service i Bygning 7

Sand Historie

O​-​D​-​I​-​N​.org, oversÆTTELSE fra YouTube, 12. august 2014.

 

Femten minut­ter efter at det før­ste af tvil­lin­getår­ne­ne i Wor­ld Tra­de Cen­ter var fal­det, løb en kame­ra­mand fra CBS ind i lob­by­en til Byg­ning 7.


Hr. Ben­net­te, Secret Ser­vi­ce, med VRU-hæt­te og sik­ker­heds­hjelm.
Klik på bil­le­det for at se video­en. Video: YouTu­be

 

Alar­men her adskil­ler sig distinkt fra horn og sire­ner på udryk­nings­kø­re­tø­jer­ne uden­for. Jeg mener, at vi hører den sjæld­ne WTC-alar­me­ring, der vars­ler en nuk­lear demo­le­ring.
Et “vist” alarm­sy­stem fand­tes i WTC 7, som kun­ne trans­mit­te­re “vis­se” sig­na­ler til resten af WTC-kom­plek­set. Den­ne alar­me­rings­mu­lig­hed blev afbrudt den 11. sep­tem­ber 2001 kl. 6.47, og afbry­del­sen kom til at vare i 8 timer. (Kil­de: NIST, “Inte­r­im Fin­dings And Accom­plis­h­ments”, i den fort­lø­ben­de rap­port fra Fede­ral Buil­ding- and Fire Safe­ty-under­sø­gel­sen af Wor­ld Tra­de Cen­ter, Vol.1.,28.).

Jour­na­li­sten fra CBS møder en hr. Ben­net­te, der bærer en VRU-hæt­te (Victim Rescue Unit-hæt­ter fun­ge­rer som ånde­drætsværn mod bio­lo­gi­ske og kemi­ske trus­ler i luf­ten, men beskyt­ter også udmær­ket mod radio­ak­tivt støv og radio­ak­ti­ve dam­pe).

Hr. Ben­net­te opfor­drer meget kon­trol­le­ret jour­na­li­sten til at for­la­de byg­nin­gen [sydtår­nets kol­laps kun 15 min. for­in­den må have gjort vold­somt ind­tryk på hvem som helst, selv en pro­fes­sio­nel per­son i tje­ne­ste]; han siger, at alle har for­ladt byg­nin­gen, og at han blot skal sik­re, “at ingen går ned ad trap­pen”.

Hvil­ken trap­pe?

Efter­som han lige har opfor­dret jour­na­li­sten fra CBS til at for­la­de byg­nin­gen (under­for­stå­et ad sam­me trap­pe til lob­by­en, som han lige er kom­met op ad), er det rime­ligt at anta­ge, at med udtryk­ket “at ingen går ned ad trap­pen”, hen­ty­der hr. Ben­net­te (måske ved en for­ta­lel­se) til en anden trap­pe nedad end den til WTC7-lob­by­en. Og så er spørgs­må­let: Hvil­ken anden trap­pe nedad måt­te ikke bru­ges?]

Hr. Ben­net­te afvi­ser at for­tæl­le mere, men oply­ser sit efter­navn til CBS-jour­na­li­sten og at han arbej­der for Secret Ser­vi­ce.

Det er imid­ler­tid inter­es­sant, at hr. Ben­net­te i sin ven­stre hånd hol­der en typisk  byg­ge­hjelm – en usæd­van­lig udrust­nings­gen­stand for folk i Secret Ser­vi­ce (med­min­dre man ved, at efter sydtår­nets “uven­te­de” kol­laps 15 minut­ter tid­li­ge­re, er sam­men­brud­det af nordtår­net umid­del­bart fore­stå­en­de). Folk fra Secret Ser­vi­ce kan i sær­li­ge situ­a­tio­ner for­ven­tes at bære kamp­hjel­me, men ikke sam­men­klap­pe­li­ge hjel­me af pla­stic … byg­ge­hjel­me bru­ges af byg­nings­ar­bej­de­re (og hr. Ben­net­te hører tyde­lig­vis ikke til den kate­go­ri). Men dis­se hjel­me anven­des også af … demo­le­rings­folk (måske end­da af folk, der udfø­rer nuk­lea­re demo­le­rin­ger).

[Vi bemær­ker, at hr. Ben­net­te yder­li­ge­re med­brin­ger en tændt stavlyg­te; for­ment­lig hel­ler ikke sæd­van­lig udrust­ning for en Secret Ser­vi­ce-per­son, der fær­des i en kon­tor­byg­ning ved højlys dag. Han har selv­føl­ge­lig haft ca. 15 minut­ter til at fin­de den i, men til hvil­ken nyt­te – i støv? Det er mere sand­syn­ligt, at han alle­re­de var udru­stet med såvel VRU-hæt­te som lyg­te m.v., inden Sydtår­net styr­te­de sam­men. Lige for­in­den kun­ne han have haft brug for at ori­en­te­re sig i min­dre oply­ste underjor­di­ske faci­li­te­ter. Uheld med det ordi­næ­re ind­træf­fer, når man fif­ler med atom­bom­ber.]

Jeg fin­der det logisk, at hr. Ben­net­te var en del af WTC-demo­le­rings­hol­det — pri­mært begrun­det i det fak­tum, at han var for­sy­net med byg­ge­hjelm (vid­ste du, at demo­le­rings­hold typisk bærer den slags beskyt­tel­ses­hjel­me?).

Jeg tror, at min poin­te er for­stå­et …

Føl­ger du opmærk­somt med i video­en, afslø­res en anden inter­es­sant detal­je omkring 2 min. inde i for­lø­bet. Fra det­te sted siger hr. Ben­net­te i anled­ning af sydtår­nets kol­laps:

… jeg har ikke kig­get uden­for byg­nin­gen [WTC-7] end­nu …”

Og alli­ge­vel, til trods for at han ikke har været uden for WTC-7 end­nu, afslø­rer hr. Ben­net­te (med byg­ge­hjel­men i hån­den) en over­ra­sken­de viden om detal­jer­ne ved sydtår­nets kol­laps, alle­re­de 15 min. efter …

Efter­som hr. Ben­net­te åben­bart har været invol­ve­ret i demo­le­rin­gen af tvil­lin­getår­ne­ne (begrun­det i det fore­gå­en­de), fin­der jeg det prak­tisk fra nu af at kal­de ham “den nuk­lea­re demo­le­rings­mand” — for at skel­ne ham fra andre 9/11-nøg­le­per­so­ner.
Han fortje­ner tit­len, helt åben­bart.

Jeg læg­ger som sæd­van­ligt også den­ne meget vig­ti­ge fil på min host www​.911​-truth​.net. Filens navn er:

911_CBS_WTC-demo­li­tion-man_from_­Secret_­Ser­vi­ce_wit­h_con­struction_hel­met _15min_after_South_Tower_collapse_in_WTC-7_lobby.mp4

Enhver opfor­dres til at hen­te den, bru­ge den selv og distri­bu­e­re den så meget som muligt, men ledsa­get af den­ne beskri­vel­se (den engel­ske).

Med ven­lig hil­sen
Dimi­tri Kha­lezov