DIIS — et jødebesat organ

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, Jens Toft, august 2013.

 

Nuvel, i de moder­ne sam­fund har jøder­ne af klog sel­vop­hol­del­ses­drift taget plads i kir­t­ler­ne. Sam­fun­dets kir­t­ler: Bør­ser, ban­ker, mini­ste­ri­er, dag­bla­de, for­lag, vold­gifts­dom­sto­le, assu­ran­ce­sel­ska­ber, hospi­ta­ler, freds­palæ­er og andre bak­te­ri­o­lo­gi­ske insti­tu­tio­ner har hver for sig sine jøder.
— Lou­is Levy: Jøden som Freds­stif­ter, Køben­havn 1918.

Den­ne vis­ning af et jøde­be­sat organ i dan­sker­nes sam­fund er et øje­bliks­bil­le­de.

Over­sig­ten vil ikke bli­ve ajour­ført, idet for­må­let ale­ne er at doku­men­te­re den uac­cep­tab­le for­de­ling mel­lem jødi­ske og ikke-jødi­ske med­ar­bej­de­re på et insti­tut i Danmark på et til­fæl­digt tids­punkt.

Den skæ­ve for­de­ling mel­lem jøder og dan­ske­re giver os anled­ning til at spør­ge:

  1. Hvor­for tror du, at der er så få dan­ske­re ansat på DIIS, når insti­tut­tet iflg. Finans­mi­ni­ste­ri­et vil mod­ta­ge lidt over 27 mio. kro­ner net­to fra den dan­ske stat i 2013 og frem?
  2. Hvil­ken for­del har dan­sker­ne af, at omver­de­nen fil­tre­res gen­nem jødi­ske bril­ler?

Sva­re­ne påkal­der sig opmærk­som­hed:

  1. Svar på 1) Det­te insti­tut er tyde­lig­vis opret­tet af jøder for jøder.
  2. Svar på 2) INGEN FORDELABSOLUT INGEN. Tvær­ti­mod. Det vil kun ska­de den dan­ske nation, at jøder­ne i prak­sis har bemæg­ti­get sig Dan­marks for­svars- og uden­rigs­stu­di­er, der er en del af det natio­na­le for­svars efter­ret­nin­ger.

Sam­ti­dig pro­du­ce­res der på det­te insti­tut bety­de­li­ge mæng­der af usand holo­caust-infor­ma­tion på grund­lag af den orto­dok­se påstand om indu­stri­elt drab på jøder under Anden Ver­denskrig. Af magt­fuld­kom­men­hed ser de ansvar­li­ge for det­te insti­tuts gøren og laden bort fra fore­lig­gen­de viden­ska­be­li­ge under­sø­gel­ser, der doku­men­te­rer, at de påstå­e­de mas­seud­ryd­del­ser i tyske kz-lej­re ikke har kun­net lade sig gøre.

Men til trods for en bety­de­lig til­ste­de­væ­rel­se af efter­for­ske­re på DIIS, beskæf­ti­ger insti­tut­tet sig spe­ci­elt ikke med at søge egent­li­ge bevi­ser for det holo­caust, som insti­tut­tet advo­ke­rer for i Danmark. Den pri­mæ­re akti­vi­tet på det felt går ud på at ham­re myten ind i hove­d­er­ne på vores børn, så jøder­ne und­går skep­ti­ke­re i frem­ti­den.

DIIS’ nuvæ­ren­de adres­se: Øst­ba­ne­ga­de 117, 2100 Køben­havn Ø.
Tid­li­ge­re adres­se for DIIS: Strand­ga­de 56, 1401 Købe­havn K.
Tid­li­ge­re adres­se for Dansk Cen­ter for Holo­caust og Fol­ked­rabs­stu­di­er:
Nør­re Søga­de 35, 5. 1370 Køben­havn K.

Aktu­el onli­ne med­ar­bej­der­over­sigt.

DIIS’s over­sigt over “eks­per­ter” bestod i 2013 af 128 per­so­ner (her­af på tids­punk­tet 13 stu­den­ter­med­hjæl­pe­re og 6 gæste­o­p­træ­den­de), for­delt over de såkald­te ind­sats­om­rå­der, der er vist som over­skrif­ter neden­for. (Tre–fire fra over­sig­ten går igen under fle­re ind­sats­om­rå­der; der­for den lil­le dif­fe­ren­ce, hvis sum­men af kolon­nen Per­so­ner gøres op.)

Ved en umid­del­bar gen­nem­gang af dis­se stu­de­ren­de eks­per­ter kan mindst 6 ud af 10 iden­ti­fi­ce­res som jødi­ske. Ved en mere præ­cis gen­nem­gang, som vi er afskå­ret fra at doku­men­te­re, ved vi, at mindst 80 pro­cent af det­te insti­tuts faste stab er jødi­ske per­so­ner. Men tres pro­cent er i sig selv rige­ligt til at stil­le spørgs­må­le­ne oven­for.
Vi ser her et sko­le­ek­sem­pel på, hvor­dan det jødi­ske net­værk i Danmark prom­ove­rer søn­ner og døtre, onk­ler og mostre, bedste­mødre og -fædre fra jøder­nes net­værk i ind- og udland.

Den til­sva­ren­de for­de­ling gør sig gæl­den­de for besty­rel­sen.

Vores påstand er, at i den føl­gen­de over­sigt er agen­ter (brik­ker) i det jødi­ske net­værk, med eller uden egen viden, men for­modent­lig over­ve­jen­de “med”.

Efter O-D-I-N.org’s for­slag til for­holds­mæs­sig ind­fly­del­se i Danmark, kan der højst være 12 ikke-dan­ske­re (her­un­der jøder efter andel) på det­te insti­tut, selv når besty­rel­sen med­reg­nes.

Men over­re­præ­sen­ta­tio­nen er i øje­blik­ket mindst 10 gan­ge !

Over­ord­net bur­de insti­tut­tet ned­læg­ges. Det pro­du­ce­rer ubru­ge­li­ge og/eller usan­de rap­por­ter, der kun er inter­es­san­te for den inter­na­tio­na­le jøde­dom, fx for at kun­ne udpe­ge ste­det på ver­dens­kor­tet for den næste lukra­ti­ve hjæl­pe­ind­sats. Den jødi­ske god­heds­in­du­stri i Danmark hol­der sig selv i gang for dan­sker­nes skat­te­kro­ner. For den dan­ske nation er det­te insti­tut abso­lut vær­di­løst.
Det er en mani­fe­sta­tion af kun­stigt til­ve­je­brag­te arbejds­plad­ser for “dok­to­rer”, der for­la­der uni­ver­si­te­tet med ubru­ge­li­ge uddan­nel­ser. Det fun­ge­rer i høj grad på sam­me måde som Pai­dei­da-insti­tut­tet i Sverige — som arne­sted for inter­na­tio­nal jødisk lands­ska­de­lig virk­som­hed, her­un­der pro­duk­tio­nen af indok­tri­ne­ren­de falsk holo­caust-pro­pa­gan­da til omde­ling blandt dan­ske sko­lebørn.

For­svars- og sik­ker­heds­po­li­tik

 

Beukel, Erik, dr. sci­ent. pol., eme­ri­tus­for­sker.

 

Ander­sen, Lou­i­se Riis, ph.d., cand.scient.pol., post­doc.

 

Flo­ck­hart, Tri­ne, ph.d. ba, inter­na­tio­na­le rela­tio­ner, seni­o­r­for­sker.

 

Fors­by, Andreas Bøje, cand.scient.pol., ph.d.-studerende.

 

Guzzi­ni, Ste­fa­no, diplom fra Poli­tisk Insti­tut i Paris, øko­nom fra Lon­don School of Eco­no­mi­cs; ph.d. i Soci­al og poli­tisk Viden­skab fra Euro­pe­an Uni­ver­si­ty Insti­tu­te i Floren­ce, seni­o­r­for­sker.

 

Gha­da­ri, Jawad, stud.scient.pol., stu­den­ter­med­hjæl­per.

 

Jacob­sen, Katja Lind­skov, ph.d., inter­na­tio­na­le rela­tio­ner, mag., glo­bal poli­tik, pro­jekt­for­sker.
Intet bil­le­deKierulf, John, cand.jur., gæste­se­ni­o­r­for­sker.

 

Lar­sen, Hen­rik Boe­sen Lind­bo, cand.scient.pol. ph.d.-studerende.

 

Meyn, Cari­na Ann, cand.scient.pol. fra Syd­dansk Univ., mag. i Cri­ti­cal Glo­bal Poli­ti­cs fra Uni­ver­si­ty of Exe­ter, ph.d.-studerende.

 

Moes­gaard, Chris­ta, cand.scient.pol., ph.d.-studerende.

 

Møl­ler, Kar­sten Jakob, generalmajor/senioranalytiker.

Hvil­ket ærin­de har en gene­ral­ma­jor fra det dan­ske for­svar i det­te jødi­ske insti­tut? Hvad er det, der skal ana­ly­se­res til gavn for dansk for­svar sam­men med jødi­ske agen­ter i jøder­nes net­værk?

 

Mun­ster, Rens van, ph.d., statskund­skab, seni­o­r­for­sker.

 

Nord­by, Johan­nes Riber, orlogskaptajn/militær ana­ly­ti­ker.

Hvil­ket ærin­de har en orlog­s­kap­ta­jn fra det dan­ske for­svar i det­te jødi­ske insti­tut? Hvad er det, der skal ana­ly­se­res til gavn for dansk for­svar sam­men med jødi­ske agen­ter i jøder­nes net­værk?

 

Ras­mus­sen, janus Gra­ves, stud.scient.pol, stu­den­ter­med­hjæl­per.

 

Rosén, Fre­de­rik, ph.d., msc, statskund­skab, post­doc.

 

Tjal­ve, Vibe­ke Schou, ph.d., seni­o­r­for­sker.

 

Vester­gaard, Cin­dy, ph.d., inter­na­tio­na­le rela­tio­ner samt euro­pæ­i­ske stu­di­er (IRES), post­doc.
Glo­bal øko­no­mi, regu­le­ring og udvik­ling

 

Ertürk, Ismail, Seni­o­r­fo­re­læ­ser, besø­gen­de seni­o­r­fo­re­læ­ser.

 

Gib­bon, Peter, ph.d. ba., sam­funds­vi­den­skab, seni­o­r­for­sker.

 

Jes­per­sen, Karen Sau, cand.scient, socioø­ko­no­misk kul­tur­geo­gra­fi, ph.d.-studerende.

 

Lar­sen, Sig­ne Ter­ney, stud. polit., stu­den­ter­med­hjæl­per.

 

Laurid­sen, Tomas Skov, cand.scient., admi­ni­stra­tion, ph.d.-studerende.

 

Mül­ler, Anders Riel, cand.scient., socio­lo­gi, ph.d.-studerende.

 

Nes­ve­tai­lova, Anast­a­sia, fore­læ­ser Inter­na­tio­nal Poli­ti­cal Eco­no­my, fra City Uni­ver­si­ty Lon­don, besø­gen­de seni­o­r­for­sker.

 

Reta­na, Maria, m.sc., Deve­l­op­ment Stu­di­es, forsk­nings­as­si­stent.

 

Thomp­son, Gra­ha­me, besø­gen­de pro­fes­sor på CBS, besø­gen­de seni­o­r­for­sker.

 

Vester­gaard, Jakob, ph.d., inter­na­tio­nal poli­tisk øko­no­mi; cand.scient., øko­no­mi, seni­o­r­for­sker.

 

Wade, Robert Hunter, pro­fes­sor i Poli­ti­cal Eco­no­my fra Lon­don School of Eco­no­mi­cs, besø­gen­de seni­o­r­for­sker.

 

Wen­di­mu, Men­gi­stu Asse­fa, cand.scient., mil­jøø­ko­no­mi og naturre­s­sour­cer samt land­brugs­ud­vik­ling, ph.d.-studerende.
Holo­caust og fol­ked­rab

 

Ander­sen, Katri­ne Buchha­ve, ba, filo­so­fi, stu­den­ter­med­hjæl­per.

 

Ban­ke, Ceci­lie Feli­cia Stok­holm, ph.d., histo­rie; cand.mag. histo­rie samt socio­lo­gi, seni­o­r­for­sker.

Læs her, hvad der ske­te i 2002, da en moti­ve­ret per­son vil­le vide mere om jøder­nes Holo­caust og der­for fik en afta­le med insti­tut­tet om at inter­viewe, bl.a. sek­tio­nens davæ­ren­de leder, Uffe Øster­gaard.

2015-03-12:
Det må være alvor­ligt, når jøder begyn­der at kri­ti­se­re jøder – eller også er Ceci­lie Stok­holm Ban­ke ikke jødisk nok til at bestri­de stil­lin­gen. Læs her, hvad Kir­sten Sarauw og sene­st Geof­frey Cain med Den Kor­te Avis som tale­rør siger om den­ne seni­o­r­for­sker på DIIS: “Den histo­ri­e­for­tolk­ning, som Ceci­lie Ban­ke præ­sen­te­rer, er så pri­mi­tiv og for­enk­let, at den ikke kan kal­des en eks­pertud­ta­lel­se, men sna­re­re er et banalt poli­tisk sta­te­ment. …”

 

Ber­lau, Sol­vej, cand.scient.soc., histo­rie samt inter­na­tio­na­le stu­di­er, fuld­mæg­tig.

 

Høj­gaard, Fie, stud.scient.pol., stu­den­ter­med­hjæl­per.

 

Lang, Johan­nes, ph.d., psy­ko­lo­gi, post­doc.

 

Lauritzen, Bo Ugger­holt, mag., pæda­go­gisk udvik­lings­ar­bej­de, fuld­mæg­tig.

 

Rühl, Otto, cand.mag., histo­rie og reli­gion, under­vis­nings­kon­su­lent.

Alt­så, hr. Otto Rühl er med­lem af den såkald­te inter­na­tio­na­le ind­sats­styr­ke for Holo­caust-uddan­nel­se, Holo­caust-påmin­del­se og Holo­caust-efter­forsk­ning. Som tid­li­ge­re og måske nuvæ­ren­de gym­na­si­e­læ­rer vej­le­der han med udbre­del­sen af det omfat­ten­de og usan­de under­vis­nings­ma­te­ri­a­le, der i åre­vis er ble­vet påtrykt vores børns sko­ler og gym­na­si­er. Han var med­lem af den oprin­de­li­ge besty­rel­se for det davæ­ren­de Dansk Cen­ter for Holo­caust- og Fol­ked­rabs­stu­di­er, 1999–2002, sam­men med bl.a. Bent Mel­chi­or og Jacques Blum, beg­ge medi­ebår­ne med­lem­mer af Mosaisk Tros­sam­fund i Danmark.
At vi har til­delt hr. Otto Rühl Skam­mens Mær­ke bety­der ikke, at de øvri­ge sær­ligt begun­sti­ge­de omkring ham ikke er jøder. Otto er bare en i særklas­se lands­ska­de­lig såkaldt dansk jøde og fortje­ner udmær­kel­sen.

 

Schott, Robin May, ph.d., filo­so­fi, seni­o­r­for­sker.

 

Thu­ge, Sti­ne, cand.mag., histo­rie samt kom­mu­ni­ka­tion (RUC), mag., Con­fli­ct, Deve­l­op­ment samt Securi­ty (Leeds Uni­ver­si­ty), diplom i muse­ums­stu­di­er (Roskil­de Uni­ver­si­tet), fuld­mæg­tig.

 

Wæhrens, Anne
Kom­mu­ni­ka­tion og kon­fe­ren­cer

 

Kri­sten­sen, Ani­ne, mpk., kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der.

 

Kri­sten­sen, Jet­te, kon­fe­ren­ce-koor­di­na­tor, for­valt­ning.

 

Linell, Jes­per, cand.phil., mcc., leder af kom­mu­ni­ka­tions­en­he­den.

 

Fræ­mo­hs, Jacob, cand.mag., kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der.

 

Mol­bæk-Ste­en­sig, Sine, cand.mag., dansk samt mino­ri­tets­stu­di­er, kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der.
Mellem­østen

 

Ander­sen, Lars Ers­lev, cand.mag., idehistorie/mellemøststudier, seni­o­r­for­sker.

 

Boserup, Ras­mus Ale­ni­us, dok­tor­grad i Kul­tur­hi­sto­rie ved EHESS, Paris og ph.d.-grad i Ara­bi­sk ved Køben­havns Uni­ver­si­tet, post­doc.

 

Chri­sten­sen, Ida Meld­gaard, ba. Public Admi­ni­stra­tion samt stud.scient.pol., stu­den­ter­med­hjæl­per.

 

Chri­sten­sen, Jan­ne Bjer­re, ph.d. i Inter­na­tio­na­le Udvik­lings­stu­di­er, cand.scient.anth, post­doc.

 

Chri­sten­sen, Kla­ra, stud. sci­ent. pol., stu­den­ter­med­hjæl­per.

 

Cro­ne, Man­ni, phd., seni­o­r­for­sker.

 

Gre­enwood, Maja Touza­ri Janes­dat­ter, cand.mag., viden­ska­be­lig assi­stent.

 

Hem­m­ings­en, Ann-Sop­hie, ph.d., mag., ara­bi­sk, post­doc.

 

Holm, Ulla, ph.d., euro­pæ­i­ske stu­di­er; cand.mag., fransk samt dansk, seni­o­r­for­sker.

 

Malmvig, Hel­le, ph.d., statskund­skab; msc. with Distin­ction, Inter­na­tio­nal Rela­tions of the Mid­dle East (SOAS), seni­o­r­for­sker.

 

Sheikh, Mona Kanwal, ph.d., statskund­skab, post­doc.

At Mona Sheikh nu optræ­der som med­ar­bej­der på DIIS føjer en inter­es­sant ny vin­kel til hen­des efter­hån­den mul­ti­facet­te­re­de pro­fil. Hun oprin­der efter sigen­de fra Paki­stan, men her i DIIS skal hun alt­så del­ta­ge i “stu­di­er” af Mellem­østen. Vi kun­ne bru­ge en god for­kla­ring på, hvor­dan et sådant stu­di­um med den­ne per­sons med­vir­ken skul­le kun­ne tje­ne til dan­ske skat­tey­de­res for­del? Men måske er det paki­stan­ske og mus­lim­ske islæt blot en for­klæd­ning. Nogen i den jødi­ske agen­da skal jo piske van­de­ne op.

Migra­tion (fol­ke­van­dring)

 

Baird, Theo­do­re, mag., Migra­tion Stu­di­es, ph.d.-studerende.

 

Dan­strøm, Matil­de Skov, stud.scient.ant., stu­den­ter­med­hjæl­per.

 

Gam­melt­oft-Han­sen, Tho­mas, ph.d., jura; cand.scient.pol; msc. flygt­nin­ge­stu­di­er, seni­o­r­for­sker.

 

Hof­f­mann, Kas­per, cand.scient.soc., Inter­na­tio­na­le Udvik­lings­stu­di­er samt Histo­rie, ph.d.-studerende.

 

Jen­sen, Rik­ke Hald, stud.scient.pol., stu­den­ter­med­hjæl­per.

 

Kjertum, Jet­te Bjer­re, cand.scient.soc., Inter­na­tio­na­le Udvik­lings­stu­di­er og Geo­gra­fi, ph.d.-studerende.

 

Klei­st, Nauja, ph.d. i socio­lo­gi, cand.mag. i inter­na­tio­na­le udvik­lings­stu­di­er, seni­o­r­for­sker.

 

Mose­bo, Mari­an­ne, cand. mag., Etno­gra­fi og Soci­a­lan­tro­po­lo­gi, ph.d.-studerende.

 

Muni­ve Rin­con, Jairo, ph.d., cand.scient.soc., udvik­lings­stu­di­er og offent­lig admi­ni­stra­tion, post­doc.

 

Olsen, Anne Sofie Westh, cand. mag., Fransk, udvik­lings­stu­di­er samt Inter­na­tio­na­le rela­tio­ner, ph.d.-studerende.

 

Plam­bech, Sine, phil.mag. ba. Soci­a­lan­tro­po­lo­gi og udvik­lings­stu­di­er, ph.d.-studerende.

 

Pon­te, Ste­fa­no, ph.d., udvik­lings­stu­di­er; mag., inter­na­tio­na­le rela­tio­ner, seni­o­r­for­sker.

 

Søren­sen, Nin­na Nyberg, ph.d., kultursociologi/socialantropologi, seni­o­r­for­sker.

 

Step­putat, Finn, ph.d. kul­turso­cio­lo­gi, cand.scient., øko­no­misk geo­gra­fi, bifag spansk sprog og kul­tur, seni­o­r­for­sker.

 

Vam­men, Ida Marie, cand.mag., reli­gions­so­cio­lo­gi, ph.d.-studerende.
Naturre­s­sour­cer, for­valt­ning og fat­tig­dom

 

Bro­e­gaard, Rik­ke Brandt, ph.d., Sam­fund og glo­ba­li­se­ring, for­sker.

 

Chri­stop­los, Ian, ph.d., seni­o­r­for­sker.

 

Fun­der, Mik­kel, seni­o­r­for­sker, ph.d.
Intet bil­le­deJen­sen, Johan Juul, stud. BPA/ID, EU-stu­di­er og Inter­na­tio­na­le Udvik­lings­stu­di­er, stu­den­ter­med­hj.

 

Jen­sen, Kurt Mørck, seni­o­r­a­na­ly­ti­ker.

 

Lan­ge, Rane Baads­gaard, cand.scient.pol., viden­ska­be­lig assi­stent.

 

Lin­de­gaard, Lily Sal­loum, ba. i sam­funds­vi­den­skab; cand.mag. i afri­kastu­di­er, viden­ska­be­lig assi­stent.

 

Mwa­le, Nawa Sha­la­la, mag., ph.d.-studerende.

 

Pain, Adam, dr., gæste­for­sker.

 

Ravn­borg, Hel­le Munk, ph.d., tek­no­lo­gisk-sam­funds­vi­den­ska­be­lig plan­læg­ning, seni­o­r­for­sker.

 

Spi­chi­ger, Rachel, mag., soci­al- og kul­tu­ran­tro­po­lo­gi, ph.d.-studerende.
Poli­tik og udvik­ling

 

Albre­cht, Peter Ale­xan­der, ph.d. (CBS), pro­jekt­for­sker.

 

Bour­gou­in, Fran­ce, ph.d., soci­a­lan­tro­po­lo­gi, pro­jekt­for­sker.

 

Buur, Lars, ph.d., etno­gra­fi samt soci­a­lan­tro­po­lo­gi, seni­o­r­for­sker.

 

Eng­berg-Peder­sen, Lars, ph.d. msc., inter­na­tio­nal udvik­ling samt offent­lig admi­ni­stra­tion, sen.forsker.

 

Fejer­skov, Adam Moe, cand.scient.soc., Glo­ba­le stu­di­er, forsk­nings­as­si­stent.

 

Fri­is-Han­sen, Esbern, ph.d., øko­no­misk geo­gra­fi, seni­o­r­for­sker.

 

Jen­sen, Tina Maria, mag​.art., antro­po­lo­gi, ph.d.-studerende.

 

Kyed, Hele­ne Maria, ph.d., inter­na­tio­na­le udvik­lings­stu­di­er; mag​.art., soci­a­lan­tro­po­lo­gi, seni­o­r­for­sker.

 

Moe, Lou­i­se Wiuff, mag., Inter­na­tio­nal Stu­di­es (the Pea­ce Research Insti­tu­te Oslo and Stel­len­bosch Uni­ver­si­ty), ph.d.-kandidat (Uni­ver­si­ty of Que­ensland, School of Poli­ti­cal Sci­en­ce and Inter­na­tio­nal Stu­di­es), gæste­for­sker.

 

Patey, Luke Ant­ho­ny, ph.d.; msc., Busi­ness samt Deve­l­op­ment Stu­di­es, post­doc.

 

Peder­sen, Ras­mus Hunds­bæk, msc., socio­lo­gi, ph.d.-studerende.

 

Peter­sen, Bir­git­te Lind, ph.d., pro­jekt­for­sker.

 

Ras­mus­sen, Chri­stel Vin­centz, cand.scient.soc. (afven­ter ph.d.-forsvar), post­doc.

 

Ther­kild­sen, Ole, mag., Poli­cy Ana­ly­sis samt Regio­nal Plan­ning; msc., geografi/offentlig administration/ poli­to­lo­gi, seni­o­r­for­sker.

 

Iben Bar­slund, bsc., Inter­na­tio­nal Busi­ness and Poli­ti­cs, stu­den­ter­med­hjæl­per.

 

Web­s­ter, Neil, ba. Joint Honours, socio­lo­gi samt øko­no­mi; mag., socio­lo­gi; msc., inter­na­tio­na­le rela­tio­ner; ph.d., socio­lo­gi, seni­o­r­for­sker.
Uden­rigs­po­li­tik og EU-stu­di­er

 

Drey­er, Jakob, stud.scient.pol., stu­den­ter­med­hjæl­per.

 

Guzzi­ni, Ste­fa­no, diplom fra Poli­tisk Insti­tut i Paris, øko­nom fra Lon­don School of Eco­no­mi­cs; ph.d. i Soci­al og poli­tisk Viden­skab fra Euro­pe­an Uni­ver­si­ty Insti­tu­te i Floren­ce, seni­o­r­for­sker.

 

Hei­berg, Mor­ten, ph.d., chef­kon­su­lent.

 

Holm, Ulla, ph.d., euro­pæ­i­ske stu­di­er; cand.mag., fransk samt dansk, seni­o­r­for­sker.

 

Jen­sen, Peter Munk, seni­o­r­a­na­ly­ti­ker.

 

Lar­sen, Hen­rik Boe­sen Lind­bo, cand.scient.pol. ph.d.-studerende.

 

Møl­ler, Kar­sten Jakob, generalmajor/senioranalytiker.

Hvil­ket ærin­de har en gene­ral­ma­jor fra det dan­ske for­svar i det­te jødi­ske insti­tut? Hvad er det, der skal ana­ly­se­res til gavn for dansk for­svar sam­men med jødi­ske agen­ter i jøder­nes net­værk?

 

Mouritzen, Hans, dr. sci­ent. pol. (Køben­havns Uni­ver­si­tet), seni­o­r­for­sker, leder af FSE-pro­jekt.

 

Nis­sen, Chri­sti­ne, msc., Inter­na­tio­nal Rela­tions of Euro­pe (LSE), viden­ska­be­lig assi­stent.

 

Ole­sen, Mik­kel Run­ge, ph.d., cand.mag., histo­rie.

 

Tas­si­na­ri, Fabrizio, ph.d., statskund­skab, seni­o­r­for­sker.

 

Tho­ma­sen, Gry, cand.mag., histo­rie og rus­sisk, ph.d.-studerende.
Direk­tion, recep­tion, sekre­ta­ri­at, bibli­o­tek, IT, per­so­na­le og øvri­ge admi­ni­stra­ti­ve funk­tio­ner

 

Bent­sen, Ellen-Marie, Insti­tut-sekre­ta­ri­at.

 

Bir­ke­bæk, Sofie Asschen­feldt, fuld­mæg­tig, Ledel­ses­se­kre­ta­ri­a­tet.

 

Chri­sti­an­sen, Mads Lind­berg, per­so­na­le- og øko­no­mi­chef.

 

Erik­sen, Søren Holm, Intern ser­vi­ce.

 

Gam­melt­oft-Han­sen, Ras­mus, IT-chef.

 

Ham­mel­boe, Mari­an­ne, regn­skabs­kon­su­lent, Per­so­na­le og Øko­no­mi.

 

Han­sen, Bent, sekre­ta­ri­ats­chef.

 

Hen­rik­sen, Hel­le Ager, stu­den­ter­med­hjæl­per, Ledel­ses­se­kre­ta­ri­a­tet.

 

Hvidt, Nan­na, grad fra Paris’ Uni­ver­si­tet; cand.scient. i Kul­turso­cio­lo­gi fra Kbhs. Uni­ver­si­tet, direk­tør.

Nan­na Hvidts ind­læg til Kri­ste­lig Dag­blad, 2006.

 

Jen­sen, Ruth, Recep­tion.

 

Jør­gen­sen, Tine, funk­tions­ansvar­lig bog­hol­der, Admi­ni­stra­tion – bog­hol­de­ri.

 

Koch, Met­te, kon­to­ras­si­stent, Admi­ni­stra­tio­nen – bog­hol­de­ri.

 

Kolodziejczyk, Sus­an­ne Knud­sen, insti­tut­se­kre­tær, Ledel­ses­se­kre­ta­ri­a­tet.

 

Laur­berg, Bir­te, for­valt­ning.

 

Lind­berg-Han­sen, Svend Erik, bibli­o­teks­chef og leder af Intern ser­vi­ce.

 

Mat­hie­sen, Lars, bibli­o­te­kar.

 

Niel­sen, Ib M. C., bud­get­chef.

 

Peter­sen, Mor­ten, IT-sup­por­ter.

 

Pöck­el, Inger, sekre­tær, per­so­na­le.

 

Rød­gaard, Ulla, ed (engelsk), insti­tut­se­kre­tær.

 

Thra­ne, Mari­an­ne, cand.phil., bibli­o­te­kar.

 

Tous­gaard, Marie-Lou­i­se, bibli­o­te­kar.