Det officielle Sveriges jødiske overklasse

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org praes. Pia Kjærsgaard i Den Korte Avis, 5. december 2013.

 

Egent­lig bur­de jeg have vidst det på for­hånd: at det ikke nyt­ter at debat­te­re med repræ­sen­tan­ter for det offi­ci­el­le Sverige. Jeg har prø­vet det før ved for­skel­li­ge lej­lig­he­der, og lige lidt har det ryk­ket.
Men jeg kun­ne ikke mod­stå fri­stel­sen, da DR-TV gav mig mulig­hed for at kom­me i dis­kus­sion med den sven­ske for­fat­ter Jan Guil­lou, som for nog­le år siden udtal­te, at jeg var far­li­ge­re end sel­ve­ste Osama Bin Laden – i øvrigt uden at have mødt mig.

[Redak­tio­nel kom­men­tar:


Jøden Jan Guil­lou, umå­de­ligt grim og usym­pa­tisk. Foto: Inter­net­tet

 

Jøden Jan Oscar Sver­re Luci­en Hen­ri Guil­lou (f. 1944 i Sto­ck­holm), for­fat­ter i Sverige, er altid god for en kom­men­tar vendt mod poli­tisk ukor­rek­te. I Danmark vil­le vi kal­de ham “kyst­ba­neso­ci­a­list” med en under­lig­gen­de dags­or­den, på over­fla­den rød, men i æt og af hjer­tet til­hø­rer han Sve­ri­ges såkald­te eli­te, der sid­der på flæ­sket og hen over hove­d­et på sven­sker­ne har afgjort, at Sverige skal være mul­ti­kul­tu­rel model for Nor­den. Vi har i vir­ke­lig­he­den at gøre med en jødisk kul­tur­marxist.

Slut på kom­men­tar.]

PIA KJÆRSGAARD:

Den svenske elite

Jeg har altid en lidt under­lig for­nem­mel­se, når jeg møder dis­se sven­ske­re. Det vir­ker nem­lig altid, som om at de har beslut­tet, at uan­set hvil­ke argu­men­ter, de måt­te stø­de på, så vil de for intet her i ver­den skif­te hold­ning.

Når først mod­stan­de­ren er stemp­let som racist eller “främ­lings­fi­ent­lig”, så kan det­te stem­pel ikke fjer­nes. Der er noget stift og evigt ufor­an­der­ligt over den sven­ske eli­te.

Bundløs uvidenhed

At Jan Guil­lou har det svært med Dansk Fol­ke­par­ti, var jeg slet ikke i tvivl om. Men hans bund­lø­se uvi­den­hed om DF skyl­des ikke kun for­dom­me, men også at den sven­ske for­fat­ter aldrig har mødt et men­ne­ske fra Dansk Fol­ke­par­ti.

Han for­søg­te i Tv at for­kla­re, at grun­den nok er, at men­ne­sker, der stem­mer på Dansk Fol­ke­par­ti ikke læser bøger.

Dumme og uvidende”

Menin­gen var klar nok: Vi skal frem­stil­les som dum­me og uvi­den­de – også selv om jeg er i færd med at tur­ne­re land og rige rundt med min bio­gra­fi “For­di jeg var nødt til det”.

Det gjor­de imid­ler­tid ikke noget stør­re ind­tryk på den sven­ske for­fat­ter, som rode­de rundt med de man­ge for­skel­li­ge eti­ket­ter, han vil­le sæt­te på Dansk Fol­ke­par­ti. Jeg ved ikke rig­tig, hvad han nåe­de frem til, men det end­te vist med at, at vi er en blan­ding af frem­med­fjend­sk og isla­mo­fo­bi­sk.

Og så bedy­re­de Jan Guil­lou i øvrigt, at han langt hel­le­re vil­le sam­ar­bej­de med “idi­o­ter” end med frem­med­fjend­ske. Jeg tro­e­de ellers, at vi var beg­ge dele.

Mangel på fornuft

At debat­te­re med den sven­ske eli­te er som at fore­ta­ge en rej­se med tids­ma­ski­ne til­ba­ge til den dan­ske debat i 1980’erne. Det er bare meget, meget vær­re.

Der er gan­ske enkelt ikke “hul igen­nem” til noget som helst, der blot min­der en smu­le om for­nuft. Det fyger gen­nem luf­ten med for­dom­me, skældsord, for­s­lid­te fra­ser og urig­ti­ge oplys­nin­ger – som f.eks. at det er for­ka­ste­ligt, at DF har så travlt med de “10.000 mus­li­mer”, der befin­der sig i Danmark.

På den anden side af Sundet

Jeg håber, at Jan Guil­lou nu er glad for at være ovre på sin egen side af Øre­sund igen. Her føres der en human flygt­nin­gepo­li­tik, som blandt andet inde­bæ­rer, at der gives ophold­stil­la­del­se til alle asylan­sø­ge­re – ikke mindst fra Syrien.

At det sæt­ter det sven­ske vel­færds­sy­stem under et mas­sivt pres fejes behæn­digt ind under gulv­tæp­pet. Sene­st har sven­ske poli­ti­ke­re hæn­dervri­den­de måt­tet bekla­ge, at Sverige opnå­e­de elen­di­ge resul­ta­ter i den sene­ste PISA-under­sø­gel­se, som tester kund­ska­ber­ne hos ele­ver i grund­sko­len.

Politisk korrekthed

Og her risi­ke­rer Jan Guil­lou i øvrigt hel­ler ikke, at han læser eller ser noget i medi­er­ne, som kan for­ar­ge ham. For medi­er­ne har læn­ge gjort fæl­les front med de etab­le­re­de par­ti­er og den sven­ske stats­dok­trin om det mul­ti­kul­tu­rel­le sam­funds lyks­a­lig­he­der. Her afvi­ser enhver poli­ti­ker med respekt for den offi­ci­elt til­lad­te mening, at antal­let af ind­van­dre­re har den rin­ge­ste betyd­ning for vel­fær­dens over­le­vel­se.

Tvær­ti­mod får sven­sker­ne at vide, at den­ne mas­se­ind­van­dring uden sidestyk­ke i noget andet land er afgø­ren­de vig­tig for Sve­ri­ges frem­tid.

Mental Berlinmur

Kon­tak­ten mel­lem eli­ten og den almin­de­li­ge sven­ske befolk­ning er blo­ke­ret af en men­tal Ber­lin­mur. Om den nogen­sin­de bli­ver over­vun­det, er svært at sige. Men det vil være afgø­ren­de for Sve­ri­ges frem­tid.

Pia Kjær­s­gaard er [var i 2013] vær­di­o­rd­fø­rer for Dansk Fol­ke­par­ti.

Video­en “Pia Kjær­s­gaards fægt­ning med Jan Guil­lou på Tv” er ikke læn­ge­re til­gæn­ge­lig fra DR.

Kil­de: Den kor­te avis

REDAKTIONEL KOMMENTAR

Jan Guil­lou er en god for­fat­ter, rig på fan­ta­si og dra­ma som sine jødi­ske for­fædre og med et mas­sivt jødisk prom­ove­rings­ap­pa­rat i ryg­gen. Det er klart, at han udtryk­ker de sæd­van­li­ge for­dom­me. De er ikke per­son­li­ge. Han rem­ser blot op fra det jødi­ske net­værks hånd­bog over for­døm­mel­ser, der må anven­des mod frem­med­kri­ti­ske og poli­tisk ukor­rek­te men­ne­sker. Det er klart, at hold­nin­ger og udtryk ikke vil kun­ne flyt­tes en tød­del hos men­ne­sker som ham. Hans grup­pe vil ude­luk­ken­de kun­ne for­hin­dres i at sæl­ge ud af Sverige og Nor­dens selv­stæn­dig­hed og iden­ti­tet, ved at mag­ten tages fra dem og deres ind­fly­del­se begræn­ses efter deres antal i det enkel­te vært­sland.

Det er en enkel pro­blem­stil­ling og løs­ning, som vi bur­de læg­ge os efter at for­stå og sna­rest hand­le ud fra, frem for at bli­ve ved med at undres over skar­pe, ufor­son­li­ge hold­nin­ger, som vi for­gæ­ves kan argu­men­te­re imod til dom­me­dag.

Da video­en end­nu var til­gæn­ge­lig, kun­ne vi bl.a. møde den svensk-jødi­ske soci­al­de­mo­krat Ylva Johans­son (f. 1964 i Sto­ck­holm), som udtal­te, 1: Soci­al­de­mo­kra­ter­ne vil “aldrig, aldrig” ind­gå i et sam­ar­bej­de med par­ti­et Sve­ri­ge­s­de­mo­kra­ter­ne, og 2: spurgt: “Kan der kom­me en dag, hvor der er for man­ge ind­van­dre­re i Sverige? sva­re­de hun: Nej!

Der­med skul­le sce­nen være sat for Sve­ri­ges frem­tid. VÅGN OP! sven­ske brød­re og søstre.