Det nationalsocialistiske Tyskland -
langt bedre end jøderne tillader

Sand Historie

O​-​D​-​I​-​N​.org praes. The Barnes Review, 14. juni 2014.

 

Adolf Hit­lers Tyskland dæmo­ni­se­res i dag af jødi­ske medi­er i syge­ligt omfang.

Enhver form for rea­li­stisk histo­ri­eskriv­ning har måt­tet vige for jøder­nes pato­lo­gi­ske had til den tyske nation og en af den nye­re ver­dens­hi­sto­ri­es mest frem­ra­gen­de lede­re. Det­te had ret­tes noto­risk mod enhver kva­li­fi­ce­ret oppo­nent til den­ne men­tale besæt­tel­se, der får jøder til at mene, at de har ret til at domi­ne­re, udnyt­te og vild­le­de den øvri­ge men­ne­ske­hed.

 

Adolf Hit­ler er den mest ind­sigts­ful­de og selv­stæn­di­ge leder Euro­pa har haft i nye­re histo­risk tid. Her pose­rer han sam­men med med­lem­mer af Hit­ler Jugend (Hit­ler-Ung­dom). Den tyske ungdoms­organi­sation blev grund­lagt efter Før­ste Ver­denskrig for at akti­ve­re og moti­ve­re dren­ge og unge mænd gen­nem de yderst hår­de vil­kår efter kri­gen. Hit­ler tro­e­de på, at en sund sjæl i et sundt lege­me vil­le for­be­re­de Tys­klands børn til de moral­ske, psy­ki­ske og intel­lek­tu­el­le krav, de vil­le møde som bor­ge­re i den tyske stat. Piger hav­de deres egen orga­ni­sa­tion, Bund Deut­scher Mädel (Tyske Pigers For­bund).

 

Adolf Hit­ler var net­op et sådant yderst kva­li­fi­ce­ret men­ne­ske, der som den enga­ge­re­de poli­ti­ske obser­va­tør han var, hav­de gen­nem­sku­et jøder­nes stra­te­gi i Tyskland.
Frem mod 1939 hav­de den med­ført, at de 2 pro­cent af den tyske befolk­ning, der var jøder, hav­de beslag­lagt mel­lem 10 og 60 pro­cent af natio­nens leden­de stil­lin­ger (sam­me omfang, som vi kan obser­ve­re er beslag­lagt af jøder i Danmark og de fle­ste andre vest­eu­ro­pæ­i­ske lan­de med en til­sva­ren­de jødisk befolk­ning i dag).
Den­ne para­si­tæ­re over­ta­gel­se af Tyskland (para­si­tær for­di det er sam­fun­dets livsvig­ti­ge “kir­t­ler”, nøg­lepo­si­tio­ner­ne, der i det skjul­te udvæl­ges til over­ta­gel­se) var gen­nem­ført i kraft af enor­me for­mu­er, ved kor­rup­tion, bestik­kel­se og nepo­tis­me, for­skel­li­ge for­mer for pres­sion og ikke mindst … når jøder først sad i leden­de stil­lin­ger i ban­ker­ne, på uni­ver­si­te­ter­ne og i admi­ni­stra­tio­nen … ved at for­hin­dre vært­slan­dets egen befolk­ning i at kom­me til fadet.
Det jødi­ske ver­dens­sam­fund hav­de for­melt, men ved kæm­pe­over­skrif­ter i avi­ser og på ban­ne­re i Lon­don, erklæ­ret Tyskland krig alle­re­de i 1933 og hav­de opfor­dret jøder­ne i Tyskland til at tage kri­gen op.
Adolf Hit­ler var en af de få stats­mænd, der i nye­re tid har evnet og mag­tet at fri­gø­re sit land fra den inter­ne jødi­ske stat i sta­ten. I over­væl­den­de enig­hed med deres leder fri­gjor­de det tyske folk sig fra natio­nens indre fjen­de ved at erklæ­re jøder­ne uøn­ske­de i Tyskland og plan­læg­ge deres snar­li­ge udrej­se. Ind­til den engel­ske jøde­in­fil­tre­re­de rege­ring m.fl. erklæ­re­de Tyskland uind­skræn­ket krig i 1939, fore­gik udsen­del­sen af jøder­ne fra Tyskland i god ro og orden og efter rige­lig erstat­ning for beslag­lagt ejen­dom. De til­ba­ge­blev­ne jøder, som hav­de igno­re­ret samt­li­ge hen­stil­lin­ger, blev efter krig­ser­klæ­rin­gen mod Tyskland inter­ne­ret i lej­re som enhver anden poten­ti­el stats­fjen­de (fra da af uden mulig­hed for erstat­ning for mistet ejen­dom). Der­ef­ter blev jøder­ne sam­men med andre poli­ti­ske fan­ger sat i arbej­de på indu­stri­el­le anlæg omkring arbejds­lej­re i Tyskland og sene­re i Polen. Der fand­tes ikke den­gang – og har aldrig eksi­ste­ret – et tysk udryd­del­ses­pro­gram ret­tet mod jøder­ne i Euro­pa. Den­ne løgn er jødisk fostret og udbredt. Jøder­nes Holo­caust blev først mar­keds­ført fle­re årti­er efter kri­gen! – med bety­de­lig suc­ces (hvis man ellers kan sæt­te sig ind i det bag­ved­lig­gen­de syge­li­ge ræn­ke­spil). At løg­nen har fun­det sin nuvæ­ren­de udbre­del­se skyl­des jøder­nes stra­te­gi­ske og mas­si­ve opkøb af alle for­mer for medi­er: film, avi­ser, bla­de, maga­si­ner, radio, Tv, com­pu­te­re, tele­fo­ner, søge­ma­ski­ner, soci­a­le medi­er osv., hvor­fra de kan udbre­de løg­nen om jøder­nes Holo­caust – og uaf­la­de­ligt gør det.

Præstationerne i Hitlers Tyskland gør jødernes bagvaskelser til skamme

Bort­set fra de meget pris­vær­di­ge Lebens­born-hjem (bør­ne­hjem for van­ske­ligt stil­le­de børn) er her en ræk­ke andre sym­pa­ti­ske resul­ta­ter fra den natio­nalso­ci­a­li­sti­ske æra i Tyskland:

1.
Mel­lem 1933 og 1937 (på kun 4–5 år) blev der byg­get 458.179 enfa­mi­lie­hu­se, alle med haver, og prak­tisk taget gæld­fri.

2.
Ren­te­byr­den måt­te ikke andra­ge mere end 1/8 af den gen­nem­snit­li­ge løn.

3.
Mel­lem 1933 og 1936 blev der etab­le­ret 91.000 lan­de­jen­dom­me, der kun­ne gå i arv inden for fami­li­en.

4.
Vil­kå­re­ne ved ansæt­tel­se var bed­re end noget andet sted i ver­den. Sports- og fri­tidsak­ti­vi­te­ter blev udvik­let. Tys­klands ung­dom var den lyk­ke­lig­ste og sun­de­ste noget sted i ver­den.

5.
Under de olym­pi­ske lege i 1936, vandt Tyskland langt fle­re medal­jer end noget andet land. Jes­se Owens, den sor­te løber fra USA blev fejret og æret, selv om der i medi­er­ne er for­talt en anden histo­rie.

6.
Orga­ni­sa­tio­nen “Mor og barn” (en slags mødre­hjælp) blev udvik­let med 30.000 cen­tre i Tyskland. Det blev muligt at done­re gaver til børn i rin­ge kår.

7.
Nye kir­ker for enhver tros­ret­ning — 640 i alt — blev igang­s­at eller byg­get.

8.
Der blev ind­ført en dyre­værns­lov, der end­nu hæver sig over de fle­ste til­sva­ren­de i ver­den i dag. Den bruta­le kos­her/ha­lal-afliv­nings­me­to­de blev for­budt. (I Danmark i 2014 prak­ti­se­rer jøder og mus­li­mer dis­se over­greb mod dyre­ne igen, og helt ufor­styr­ret af Dyre­værns­lo­ven og offent­li­ge myn­dig­he­der.)

9.
Det for­dre­des, at poli­ti­et skul­le kun­ne ser­vi­ce­re befolk­nin­gen uden at være bevæb­net.

10.
Der var yderst begræn­set kri­mi­na­li­tet. En kon­se­kvens af “for” få sager blev, at man­ge min­dre lands­ret­ter måt­te ned­læg­ges (tra­di­tio­nel­le jødi­ske arbejds­plad­ser).

11.
Tyske cykel- og motor­cy­kel-pro­du­cen­ter var før­en­de i ver­den, ikke ale­ne kvan­ti­ta­tivt, men ved pro­duk­ter­nes kva­li­tet.

12.
Klas­sisk inspi­re­ret kunst af høj stan­dard blev frem­stil­let og prom­ove­ret af rege­rin­gen.

13.
Tyskland pro­du­ce­re­de de mest ele­gan­te kryd­stogts­ski­be i ver­den. Zep­pe­li­ne­ren Hin­den­burg blev frem­stil­let som et fly­ven­de hotel. Tyskland udvik­le­de også den før­ste heli­kop­ter, der blev flø­jet af Han­nah Reitsch.

14.
Sta­ten støt­te­de musik og fine­re kunst. Glo­balt var Tyskland lan­det med de fle­ste sym­fo­ni­o­r­ke­stre.

15.
Tyskland stod for de bety­de­lig­ste frem­skridt inden for medi­cin, kemi, ernæ­rings­vi­den­skab, natur­vi­den­skab, lak og maling, syn­te­ti­ske oli­er, petro­ke­mi­ske pro­duk­ter og meget andet. Tv og video var tyske opfin­del­ser.

Thies Christophersen skrev om dette Tyskland

(Reflek­sio­ner … fra 1986) …

Rundt om i ver­den, også i Tyskland, pro­teste­rer folk mod uret­fær­dig­hed, under­tryk­kel­se og for­føl­gel­se af mino­ri­te­ter. Mest stø­jen­de har for­døm­mel­ser­ne og for­næg­tel­ser­ne været i for­hold til fejl­ta­gel­ser­ne under Det Tred­je Rige, og der blev bestemt også begå­et fejl­ta­gel­ser den­gang. Jeg har taget på mig at kri­ti­se­re, når der blev begå­et fejl, ikke dem i for­ti­den, men nuti­dens fejl­ta­gel­ser. Jeg gjor­de det sam­me under Det Tred­je Rige, men blev ikke kastet i fængsel af den grund.

Nu for tiden hører vi mas­ser af snak om demo­kra­ti og “fol­ke­sty­re”. Ingen af dele­ne eksi­ste­rer i dagens Tyskland. Vi lever sta­dig med sær­lig justits for Vest­tys­kland, og den udø­ves af besæt­tel­ses­mag­ter­ne. I vort tyske hjem­land er der kun plads til de frem­me­de og deres befor­dre­re. Der var en tid, hvor mere end 90% af befolk­nin­gen i Tyskland gav deres støt­te til lan­dets leder­skab. Jeg husker meget tyde­ligt den tid. Der var ingen rege­rings­stri­dig­he­der, ingen arbejds­løs­hed og ingen frygt for frem­ti­den. Enhver, der har ople­vet den tid, vil altid være bevidst om det­te, uan­set hvor man­ge løg­ne, der er ble­vet spredt om det natio­nalso­ci­a­li­sti­ske Tyskland, løg­ne som ulyk­ke­lig­vis bli­ver taget for gode varer i dag. Ret­ten til natio­nal selv­be­stem­mel­se var en rea­li­tet den­gang. Den ret­tig­hed er kon­stant ble­vet ind­skræn­ket efter 1945.

Natio­nalso­ci­a­lis­men kun­ne have tjent som model og vej­led­ning for hele ver­den. Men net­op de kræf­ter, der sty­re­de eller ønske­de at under­tryk­ke andre natio­ner, tole­re­re­de ikke den enkel­te nations ret til natio­nal selv­be­stem­mel­se. Selv om de fle­ste tra­di­tio­nel­le impe­ri­er er for­s­vun­det, er natio­ner­ne i dag under­lagt en ny og langt mere afskræk­ken­de afhæn­gig­hed. Afhæn­gig­he­den af kapi­ta­lis­men i USA og dens bag­mænd, der synes at have vun­det sla­get om ver­dens­her­re­døm­met.

Redaktionel kommentar

I O-D-I-N kal­der vi dis­se kapi­ta­li­sti­ske bag­mænd for jøder, og vi mener ikke, at de har vun­det andet end mate­ri­el magt, gul­dets ind­fly­del­se. Slut dig til O​-​D​-​I​-​N​.org og vær med til at for­hin­dre, at de over­ta­ger vores hjer­ter og sjæ­le.

Læs også: Jøde­pres­sen for­van­sker bil­le­der og for­dre­jer Histo­ri­en