Jødisk inddrivelsessystem — SKAT

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org komm. Den Korte Avis, 26. maj 2015.

 

Den Kor­te Avis, Poul Vej­by-Søren­sen, 25. maj 2015.

Der er efter­hån­den langt mel­lem sen­sa­tio­ner­ne fra SKAT — Ikke for­di der ikke er skan­da­ler nok, men for­di skan­da­ler­nes hyp­pig­hed bety­der, at der efter­hån­den ikke er noget sen­sa­tio­nelt over det.

[Redak­tio­nel kom­men­tar:


SKAT’s ny direk­tør, Jes­per Røn­now Simon­sen.  Foto: Inter­net­tet
Vi spør­ger: Hvor­for skal che­fen for SKAT også være en jøde?]

 

Hørsholm og bananrepublik

For et par måne­der siden kun­ne vi beret­te om ejen­doms­vur­de­rin­ger, der fik en ræk­ke bebo­e­re i Hørs­holm til at føle sig hen­sat til en ”banan­re­pu­blik”.

Der var ikke styr på hver­ken vur­de­rin­ger eller kla­ger på trods af, at den tid­li­ge­re skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Øster­gaard ® tid­li­ge­re hav­de prok­la­me­ret: ”Der må ikke være tvivl om bor­ger­nes rets­sik­ker­hed!”

Han til­fø­je­de end­da, at ”det kun­ne der ikke være to menin­ger om”, hvil­ket nær­mest udgør et kraftud­tryk for en radi­kal mini­ster! Han sag­de end­vi­de­re, at SKAT har pligt til at ret­te ind, når et vur­de­rings­an­ke­nævn eller Lands­skat­te­ret­ten under­ken­der SKATs vur­de­rin­ger. Vide­re til­fø­je­de han, at SKAT skul­le ryd­de op i de gam­le fejl­be­hæf­te­de sager.

Det love­de SKAT. Vi gen­ta­ger lige: Det love­de SKAT!

Men den nuvæ­ren­de skat­te­mi­ni­ster, Ben­ny Engel­bre­cht (S), er til­sy­ne­la­den­de ikke så opsat på at tage hen­syn til skat­tey­der­ne. I hvert fald er der fort­sat ikke ret­tet ind eller ryd­det op efter snart halvan­det år.

SKAT har der­i­mod direk­te afvist at ændre vur­de­rin­ger­ne, når boli­ge­je­re har anmo­det her­om med ret­ten på deres side.

Kla­ger er sim­pelt hen ikke noget, der inter­es­se­rer SKAT.

SKAT blæser på skatteyderne

På det sene­ste er der igen kastet lys på, at SKAT sta­dig mang­ler at ret­te ind. Om årsa­gen her­til for­kla­re­de SKATs direk­tør, Jes­per Røn­now Simon­sen, for­le­den på TV, at der er sager, der er vig­ti­ge­re end vur­de­rings­sa­ger, som er gået SKAT imod!

Til Ber­ling­s­ke for­mu­le­rer direk­tø­ren det såle­des: ”Der er tale om, at vi i en kort peri­o­de frem til års­skif­tet 2014, på grund af en ræk­ke andre sager, som vi var nødt til at bru­ge vores res­sour­cer og kom­pe­ten­cer på, uds­kød behand­lin­gen af lige præ­cis den type sager, som vi taler om her til efter års­skif­tet i 2015”.

Iføl­ge Jes­per Røn­now Simon­sen blev de ankesa­ger, der var gået SKAT imod, sim­pelt hen lagt til side, for at SKAT kun­ne over­hol­de den lov­plig­ti­ge tids­frist i for­bin­del­se med andre sager.

Måske fandt SKAT også den for­søm­te ind­dri­vel­se af restan­cer mere inter­es­sant end behand­ling af kla­ger fra foru­ret­te­de skat­tey­de­re.

Er SKAT en autonom størrelse?

På spørgs­må­let, om mini­ste­ren var infor­me­ret om beslut­nin­gen, sva­rer SKATs direk­tør først und­vi­gen­de sene­re benæg­ten­de:

”Det er en beslut­ning vi har truf­fet i SKAT. Det er vores opga­ve, at vi løser de opga­ver, vi nu engang har fået, med de res­sour­cer og kom­pe­ten­cer, som vi har, og i den for­bin­del­se har vi ikke eks­pli­cit ori­en­te­ret mini­ste­ren om, at vi hav­de truf­fet den beslut­ning. Jeg betrag­te­de det som en del af vores almin­de­li­ge driftsansvar”.

Enten påta­ger SKATs direk­tør sig ansva­ret for at pyn­te på mini­ste­rens igang­væ­ren­de valg­kamp, eller også mener han lige­frem, at SKAT på admi­ni­stra­tivt niveau kan beslut­te at pri­o­ri­te­re ander­le­des end beor­dret af mini­ste­ren og meldt ud til Fol­ke­tin­get.

Jo flere problemer, desto mindre politisk kontrol

SKATs direk­tør mener alt­så, at SKAT – på tværs af mini­ste­rens instruks – kan ned­pri­o­ri­te­re vis­se pres­se­ren­de opga­ver til for­del for andre pres­se­ren­de opga­ver.

På den måde argu­men­te­rer han i vir­ke­lig­he­den for, at net­op den slen­dri­an, der har bragt SKAT bag­ud med fle­re opga­ver, skul­le kva­li­fi­ce­re SKAT til i høje­re grad selv at bestem­me sit arbejds­pro­gram. Det hæn­ger ikke sam­men!

Er SKAT en stat i sta­ten?

Redaktionel kommentar

Nej — SKAT er et logisk red­skab for den jødi­ske besæt­tel­ses­magt i Danmark. Det­te ind­dri­vel­ses­sy­stem har kun til for­mål at læn­se dan­sker­ne for deres over­skud og sen­de pen­ge­ne ned i den jødi­ske kol­lekt. Den jødi­ske skat­te­mi­ni­ster har natur­lig­vis ingen inter­es­se i at ændre på det for­hold, med­min­dre han bli­ver tvun­get til det af en enig fol­ke­be­væ­gel­se.
Slut dig til O-D-I-N, inden det bli­ver for sent.

Læs også artik­ler­ne: Jødisk ban­kvæ­sen, åger og vær­di­en af håb­løs gæld og Slagt guld­kal­ven.