Det gode digitale liv”

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, Redaktionen, 21. august 2017.

 

Illu­stra­tion base­ret på Inter­net­tet.

 

Til at for­mid­le tele­fo­ni­en i Danmark fand­tes tid­li­ge­re et antal natio­na­le sel­ska­ber. Bedst huskes måske JTAS, Jydsk Tele­fon A/S og for Sjæl­land KTAS, Køben­havns Tele­fon A/S. Fra 1995 blev JTAS, KTAS og et antal min­dre sel­ska­ber lagt sam­men under nav­net Tele Danmark. Fusio­nen betød et fak­tisk monopol i Danmark på trods af påstan­den om, at Tele Danmark kon­kur­re­re­de frit på mar­ke­det. Hvor­dan det var muligt, når sel­ska­bet alle­re­de var ene­e­jer af tele­fon­net­tet (det fysi­ske net af kob­ber, lys­le­der­kab­ler, kryds­fel­ter m.v.), må man spør­ge jøder­ne på Chri­sti­ans­borg om. Kon­kur­ren­ter til Tele Danmark og sene­re TDC har aldrig haft lige vil­kår, for­di lej­en af det fysi­ske net natur­lig­vis er en ekstraud­gift i kon­kur­ren­tens pris til for­bru­ge­ren.
I 2000 ændre­des nav­net til TDC A/S, der blev opdelt i “TDC Erhverv” og “TDC Pri­vat”. Sam­ti­dig blev den jødi­ske direk­tør og kom­men­de “for­mid­ler” Hen­ning Dyre­mo­se nu kon­cern­di­rek­tør med en løn på 8 mio. kro­ner årligt* (et af bevi­ser­ne for monopo­lets alt for høje tak­ster).

I 2016 blev “TDC Pri­vat” omstruk­tu­re­ret og “inter­na­tio­na­li­se­ret” under det dums­mar­te navn You­See! Det­te “You­See” med nye­ste geni­streg, ind­skud­det “must” — You-must-See (åben­bart et for­søg på at for­kla­re betyd­nin­gen af “DuSe” eller “ISe” for dan­sker­ne) har for nylig udvik­let føl­gen­de slo­gan:

Giv børn et godt onli­ne liv — donér din gam­le mobil”

Ide­en udvik­les i det føl­gen­de og hyk­ler oven i købet et mil­jøhen­syn:

Din gam­le mobil er pen­ge værd. Hvert år smi­der vi omkring 66.000 tons mobil­te­le­fo­ner ud. Det sva­rer til væg­ten af 456 blå­hva­ler. Kun 15% af dem bli­ver gen­an­vendt. Det vil vi ger­ne ændre på. Der­for kan du nu done­re din gam­le mobil i alle YouSee’s butik­ker – så sør­ger vi for, at de bli­ver solgt til gen­brug og gen­an­ven­del­se. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til Børns Vil­kår. Sam­men støt­ter vi, at Børns Vil­kår udvik­ler nye red­ska­ber til, at for­æl­dre kan hjæl­pe deres børn til et godt digi­talt liv uden mob­ning og eks­klu­sion.

Her er det under­lig­gen­de bud­skab:
“Hvis du (god­tro­en­de tåbe) afle­ve­rer en brug­bar mobil­te­le­fon gra­tis til (det jøde­e­je­de sel­skab) You­See, vil You­See sam­men med (den jødi­ske god­heds­in­du­stri, her­un­der) Børns Vil­kår udvik­le “nye red­ska­ber” (renove­re­de mobil­te­le­fo­ner?) for bed­re at kun­ne inklu­de­re dine børn i “det gode digi­ta­le liv”. Hvis du imod for­vent­ning ikke til­mel­der dine børn som ung­dom­skun­der hos You­See, udsæt­ter du dem måske for mob­ning og ude­luk­kel­se fra det gode sel­skab.”

Dan­ske for­æl­dre møder, ikke mindst fra bør­ne­væ­rel­set, et bety­de­ligt pres, der i alt for man­ge til­fæl­de får dem til at for­sy­ne de små pla­ge­ån­der med en mobil­te­le­fon og et ube­græn­set abon­ne­ment — kun for at få fred.
Lil­le Bodil og Ben­ny er i kraft af den overalt bul­dren­de pro­pa­gan­da for “det gode digi­ta­le liv” ble­vet præ­pa­re­ret med, at kun den nye­ste ver­sion af en af top­mo­del­ler­ne vil gøre dem til lyk­ke­li­ge men­ne­sker. Far og mor beta­ler typisk åger­pris for den nye­ste mær­ke­va­re og læg­ger sam­ti­dig grun­den til deres barns ånde­li­ge død. For Bodil og Ben­ny vil ikke accep­te­re en renove­ret mobil­te­le­fon fra You­See, når de kan få den nye­ste mær­ke­va­re leve­ret på et sølv­fad fra træt­te, uen­ga­ge­re­de for­æl­dre!
(iPho­ne 6S koste­de i 2015 1.540 kr at frem­stil­le [vi anslår, at pro­duk­tions­pri­sen er 10x min­dre], men i for­ret­nin­ger­ne koste­de den fra 5.500 til 8.500 kro­ner afhæn­gigt af hukom­mel­se.)

Så hvad er for­må­let med den­ne kampag­ne fra You­See?
1. At brin­ge dis­kus­sio­nen ind i hjem­me­ne. Typisk vil den sene­re føre til køb af en kost­bar mær­ke­va­re i You­See-butik­ken … “Nej, desvær­re — vi har end­nu ikke mod­ta­get de renove­re­de model­ler.” 2. At effek­tivt fjer­ne “for­æl­de­de” model­ler fra mar­ke­det ved selv at ind­dra­ge dem. Det giver plads til nye ind­køb af mær­ke­va­rer­ne (jøder­ne har opkøbt og ejer alle dis­se mær­ker). 3. At stil­le det pul­ve­ri­se­re­de affaldspro­dukt fra ind­sam­lin­gen til rådig­hed for det ver­se­ren­de CIA-pro­jekt til rede­sign af klo­dens vej­r­møn­ster (geo-engi­ne­e­ring)**.

Hvis du vil være sik­ker på, at en udran­ge­ret (dvs. ubru­ge­lig) mobil­te­le­fon ikke bli­ver gen­brugt til et uøn­sket for­mål, så fjern modem­met, giv resten et par vel­ret­te­de slag med ham­me­ren og smid resul­ta­tet ud sam­men med køk­ke­naf­fal­det. Den kate­go­ri af affald bli­ver under alle omstæn­dig­he­der brændt ved så høj tem­pe­ra­tur, at intet uøn­sket kan foru­re­ne omgi­vel­ser­ne. Den sik­ker­hed har du ikke ved at optræ­de som Bonus Pater og afle­ve­re mobi­len i “Elek­tro­nisk affald” på gen­brugs­plad­sen. Du ved ikke, hvem den uof­fi­ci­el­le opkø­ber er.

Det gla­de van­vid
Den­ne per­son, der af gode grun­de ikke er påfal­den­de jødisk, rek­la­me­rer begej­stret for “sin” nyligt implan­te­re­de chip, der gøre det muligt for ham at star­te bilen med et vink.
Wau!
Under påskud af nye vidun­der­li­ge frem­skridt banes vej­en lang­somt for den ulti­ma­ti­ve kon­trol af dan­sker­ne gen­nem obliga­to­risk implan­te­ring af en “Fol­ke­chip” kort efter føds­len. Chip­pen vil natur­lig­vis have alle muli­ge andre funk­tio­ner end de offi­ci­el­le, fx en gps-funk­tion, så vores opholds­sted altid ken­des, en humør- og lystre­gu­le­ren­de funk­tion, der inter­a­ge­rer med kampag­ner for øget for­brug og fær­re børn, en sund­heds­re­gu­le­ren­de funk­tion, der akti­ve­res et styk­ke tid før pen­sio­nen skal udbe­ta­les, m.m.fl. … og ikke at forg­lem­me, den vig­ti­ge terminerings­funktion, som udlø­ser en hjer­ne­blød­ning eller et hjer­te­stop, hvis vi ikke adly­der jøder­ne, arbej­der hårdt nok eller får lyst til at afskaf­fe den­ne fagre nye ver­den og dens psy­ko­pa­ti­ske lede­re. Hvis chip­pen sid­der i nær­he­den af kra­ni­et, vil alt hvad vi siger kun­ne aflyt­tes eller log­ges. [Klik for at læse artik­len.]

 

Til slut et par gode, vel­men­te råd til alle for­æl­dre, der end­nu ikke har for­stå­et, at jøder­nes indok­tri­ne­ring af vores børn med fal­ske ind­tryk, fal­ske vær­di­er og falsk ver­dens­hi­sto­rie begyn­der med “det gode digi­ta­le liv”, den før­ste play­sta­tion, den før­ste mobil­te­le­fon og den før­ste pc koblet til Inter­net­tet.
Den umå­de­li­ge distrak­tion, som elek­tro­ni­ske kom­mu­ni­ka­tions­mid­ler repræ­sen­te­rer midt i det karak­ter­dan­nen­de liv som barn af for­nuf­ti­ge for­æl­dre, kan vi ikke adva­re nok imod. Det kon­stan­te og hjer­ne­lø­se akkom­pag­ne­ment fra fars og mors stolt­hed på væg­gen, fladskær­men, hvori­gen­nem tons­vis af lort fra alver­dens jødi­ske TV-kana­ler skyl­ler direk­te ind over sam­ta­len ved spi­se­bor­det og øde­læg­ger enhver kon­cen­tra­tion, er det mest destruk­ti­ve ele­ment, der fin­des i vores hver­dag. Vi kan afslø­re, at læs­ning og TV-kig­ge­ri på sam­me tid ikke er udtryk for “geni­al mul­ti­ta­sking” (som jøder­ne viser dig på film) — men en øde­læg­gen­de sam­men­blan­ding af ubru­ge­li­ge ind­tryk, og jøder­ne vil elske dig for at optræ­de dumt og selv­de­struk­tivt.

Ikke at vi skal næg­te os selv mulig­he­der­ne med dis­se kom­mu­ni­ka­tions­mid­ler. Bestemt ikke! Men det er nød­ven­digt, at vi — de intel­li­gen­te — bru­ger dem disci­pli­ne­ret, dvs. som red­ska­ber, der tje­ner os … uden at tje­ne jøder­nes destruk­ti­ve dags­or­den. Enten disci­pli­ne­rer vi os selv, eller vi dør ud som selv­stæn­digt tæn­ken­de men­ne­sker.

Her er vores råd:

1.

Giv dit barn en nød­ven­dig og til­stræk­ke­lig mobil­te­le­fon til nødopkald og kor­te beske­der (dvs. uden inter­net­for­bin­del­se, sms-funk­tion og andet flim­mer, men med øre­prop­per, så hjer­nen ikke gril­les), og under­vis ham eller hen­de i, at “kære­ste­bre­ve” i form af uen­de­li­ge kæder af sms’er er skabt til at distra­he­re fra vir­ke­lig­he­den og erstat­te den med et ikke admi­ni­strer­bart kaos. Man skal fore­stil­le sig, hvor­dan det må føles i mavere­gio­nen af en tee­na­ger i den tid der for­lø­ber, inden kære­sten reflek­te­rer på hans/hendes sene­ste erklæ­ring. Det er en til­stand af tabt liv — hvor offe­ret er koblet fra livets rea­li­te­ter, desvær­re i man­ge til­fæl­de i form af igang­væ­ren­de, nød­ven­dig under­vis­ning.

Det er uen­de­lig vig­tigt for alle men­ne­sker, at vi obser­ve­rer og bear­bej­der den kon­kre­te vir­ke­lig­hed omkring os kor­rekt, dvs. på et oplyst grund­lag og med en vel­ud­vik­let evne til at kon­klu­de­re logisk på selv­stæn­di­ge præ­mis­ser. Ellers pas­se­rer vir­ke­lig­he­den for­bi os, og ind­tryk og inspira­tion, som kun­ne have udløst en idé eller blot en livs­be­kræf­ten­de ople­vel­se — er gået tabt.

Ste­ve Jobs, den jor­dansk-jødi­ske stif­ter af Apple Com­pu­ter, over­ra­ske­de på et pres­se­mø­de i anled­ning af udsen­del­sen af en ny tele­fon­mo­del med, at hans børn ikke auto­ma­tisk for­sy­nes med den nye­ste iPho­ne. De blev sat til at læse bøger i ste­det, med­del­te han; og det er sagen i en nød­de­skal. Hvis men­ne­sket accep­te­rer et kon­stant distra­he­ren­de og domi­ne­ren­de elek­tro­nisk lege­tøj, som med tusin­der af app’er hæv­des at kun­ne let­te vores hver­dag i det uen­de­li­ge — ender vi med at afskaf­fe alle fysi­ske alter­na­ti­ver og gøre os selv til sla­ver af et ugen­nem­sku­e­ligt system, der spe­ci­elt er hævet over ethvert ansvar. Fri­ske eksemp­ler, der end­nu ikke er gene­rel­le, er kom­mu­nens krav om en P-app for at kun­ne par­ke­re, eller en kædes krav om en Toilet-app for at kun­ne benyt­te toilet­tet. Det pri­mæ­re for­mål med “det gode digi­ta­le liv” i hæn­der­ne på jøder­ne er at beslag­læg­ge og domi­ne­re vores liv fra vug­ge til grav. De ønsker ikke, at vi læser bøger (som de ikke har skre­vet), og de ønsker ikke, at vi tæn­ker tan­ker (som de ikke har plan­tet i hove­d­et på os). De ønsker ikke, at vi skal bli­ve klo­ge­re, for så vil­le vi sen­de dem ad hel­ve­de til (som det erken­des i Tal­m­ud).

2.

For­syn bar­nets mobil­kon­to med en øvre måned­lig for­brugs­græn­se, der til­la­der de nød­ven­di­ge nødopkald og kor­te beske­der men intet andet. Hvis græn­sen nås midt på måne­den, må far og mor udvi­se den nød­ven­di­ge fast­hed og soli­da­ri­tet! i kær­lig­hed til deres barn, dvs. ingen tele­fon resten af måne­den.
Et tale­tids­kort vil have sam­me effekt.

3.

Par­ker ikke dine børn med en Pho­ne eller Pad for at få fred selv. Det er din pligt som for­æl­der at præ­sen­te­re dine børn for nyt­tig lær­dom, gode bøger (skre­vet på papir) og at give unger­ne svar og vej­led­ning, når de har spørgs­mål, der typisk opstår ved læs­ning. Sørg for at dine børn beskæf­ti­ger sig med fysi­ske inter­es­ser (ud over sport): teg­ning, pus­le­spil, skak, skrev­ne og geo­me­tri­ske gåder, byg­ge­sæt, skriv­ning, mate­ma­tik, bøger, bøger og atter bøger. Sti­mu­ler deres egen opfindsom­hed og fan­ta­si. Sund ernæ­ring og regel­mæs­sig motion er en anden vig­tig side af vort fysi­ske liv — af den vir­ke­lig­hed, vi skal lære at pri­o­ri­te­re højest — vores indi­vi­du­el­le, eks­klu­si­ve vir­ke­lig­hed.

3.

For­klar dine børn, at typer, der mob­ber og dril­ler i for­hold til, hvil­ken model i mobil­te­le­fon eller ten­nis­sko man bør eje her og nu, er hjer­ne­va­ske­de fjol­ser, der meget vel fra føds­len kan være præ­desti­ne­ret til aldrig at vil­le tæn­ke én ene­ste selv­stæn­dig tan­ke. De til­hø­rer grup­pen af “lem­m­in­ger”, der uden selv­stæn­dig­hed er nødt til at føl­ge den mest høj­rø­ste­de og domi­ne­ren­de del af flok­ken. Intel­li­gens er ikke et krav i den grup­pe og vil bli­ve mødt med jalou­si. Der­i­mod er sta­tus­sym­bo­ler, berøm­mel­se, mode og fal­ske ido­ler ken­de­teg­nen­de for grup­pens præ­fe­ren­cer. Den tæl­ler ofte jøder, der er til ste­de for at frem­pro­vo­ke­re kon­fron­ta­tio­ner og ufred.

4.

Til­sva­ren­de gør sig gæl­den­de ved anskaf­fel­se og brug af en lap­top. Man skal være gen­nem­ført usmart for at skil­te med Apple-sym­bo­let, når den­ne com­pu­ter noto­risk ikke hæver sig over kon­kur­re­ren­de mær­ker, som er fle­re tusin­de kro­ner bil­li­ge­re. Tvær­ti­mod med­fø­rer eks­klu­si­vi­te­ten i prak­sis en begræns­ning til Apples egen softwa­re. Den inten­si­ve prom­ove­ring af mær­ket i tal­lø­se film fra Hol­lywood viser kun, hvem der ejer beg­ge virk­som­he­der og tje­ner fedt på at vild­le­de for­bru­ger­ne.

5.

Det er hel­ler ikke smart at have TV’et køren­de i bag­grun­den fra mor­gen til aften. Tvær­ti­mod, det vid­ner om, at far og mor ikke er for klo­ge, og effek­ten bli­ver da også, at Bodil og Ben­ny, uan­set hvor­når de ophol­der sig i hjem­met, ikke kan kon­cen­tre­re sig, men risi­ke­rer at bli­ve fan­get ind og få deres selv­stæn­dig­hed erstat­tet med ind­tryk­ke­ne fra den uop­hør­li­ge jødi­ske pro­pa­gan­da. Spe­ci­elt er seri­er, nyhe­der, pseu­do-histo­ri­ske og pseu­do-viden­ska­be­li­ge kana­ler præ­get af sort løgn, for­drej­nin­ger og for­ti­el­ser.
DR og TV2 er ejet og admi­ni­stre­ret af jøder, der med over­læg fejl­in­for­me­rer dan­sker­ne 24 timer i døg­net. Desvær­re er rege­rin­gen og hele rets­sy­ste­met til­sva­ren­de okku­pe­ret af kor­rup­te jøder. Ikke-jødi­ske kana­ler fin­des ikke i din TV-pak­ke — husk det! De er alle i stør­re eller min­dre grad tik­ken­de pro­pa­gan­da-bom­ber, uan­set hvad leve­ran­dø­ren ellers kal­der sig.

På top­pen af den­ne ens­ret­ning beta­ler man­ge af os “medi­e­li­cens” for at få vores for­stand og ver­dens­syn foru­re­net. Licens for hvad? — og så til DR! Hvil­ken del af Inter­net­tet er DR’s ejen­dom? Alle, der ønsker adgang til Inter­net­tet, beta­ler i for­vej­en en ope­ra­tør dyrt for den­ne adgang, og pc’en og TV’et har vi selv betalt med alle­re­de beskat­te­de pen­ge. Danmark er amok — og ansva­ret for gal­ska­ben kan pla­ce­res hos én og kun én grup­pe af kul­turø­de­læg­gen­de bed­ra­ge­re. 

6.

Det er dår­lig dan­nel­se at mod­ta­ge frem­me­de i sit hjem, mens TV’et flim­rer i bag­grun­den. Det sam­me gæl­der, hvis man afbry­der en per­son­lig sam­ta­le for at besva­re et til­fæl­digt mobi­l­opkald. Und­ta­gel­ses­vis kan opkal­det være vig­tigt og aftalt på for­hånd, men så skal man for­kla­re, hvor­for man besva­rer det midt i sam­ta­len. Ellers skal en rin­gen­de tele­fon afbry­des hur­tigst muligt (opkald fra lil­le Bodil eller Ben­ny und­ta­get) og først besva­res, når den fysi­ske sam­ta­le er slut. Med log­nin­gen af opkald kan du altid sene­re admi­ni­stre­re ube­sva­re­de hen­ven­del­ser.

Fodnoter

*) Kil­de: BT 
… i 1998 blev Hen­ning Dyre­mo­se udnævnt til admi­ni­stre­ren­de direk­tør i tele­gi­gan­ten TDC, der på det tids­punkt var stat­se­jet. Ind­til sin afgang som direk­tør i 2006 modt­og han mel­lem 60- og 70 mil­li­o­ner ale­ne i løn og bonus. I 2006 var Dyre­mo­se hoved­man­den bag sal­get af TDC til fem kapi­tal­fon­de. Sal­get ind­brag­te ham 73,4 mil­li­o­ner kro­ner, der iføl­ge hans egne udta­lel­ser øge­de hans per­son­li­ge for­mue med 30 mil­li­o­ner kro­ner efter skat.

Jo, jo — jøder­ne for­står at beløn­ne tyve­ri af dan­sker­nes ejen­dom, i det­te til­fæl­de af vores tele­fon­net. B&W’s Motor­fa­brik, Vest­as og DONG er andre påtræn­gen­de eksemp­ler på udsalg fra nye­re tid. Men man­ge min­dre virk­som­he­der, der ikke skri­ves om, er også enten ble­vet købt for at bli­ve lik­vi­de­ret, flyt­tet til udlan­det eller admi­ni­stre­ret fra udlan­det. Det er sådan jøder­ne i Danmark stjæ­ler resul­ta­ter­ne af dan­sker­nes intel­lek­tu­el­le og fysi­ske arbej­de.

Uden at vi rører en fin­ger eller hæver stem­men!

**) CIA i USA spre­der kli­ma- og afgrø­de-regu­le­ren­de stof­fer fra flå­der af fly — “Vi vil kon­trol­le­re kli­ma­et fra 2020,” lyder kra­vet fra offi­ci­el­le CIA-kil­der i USA, angi­ve­ligt i for­sø­get på at udvik­le et nyt stra­te­gisk våben. Det er sinds­sygt, men åben­bart er der ingen til at stop­pe van­vid­det.

Til din ori­en­te­ring er CIA <=> Mos­sad. Udtryk­ket læses “CIA er ens­be­ty­den­de med Mos­sad” og læses bag­fra med sam­me betyd­ning. Beg­ge efter­ret­ning­s­tje­ne­ster blev opret­tet i 1948, offi­ci­elt som de respek­ti­ve efter­ret­ning­s­tje­ne­ster for USA og Israel, men i prak­sis som et udenoms­par­la­men­ta­risk red­skab for den jødi­ske loge Illu­mi­na­tis ver­densa­gen­da, New Wor­ld Order. Tje­ne­ster­ne er akti­ve i USA og Mellem­østen — samt i stør­re eller min­dre omfang i ledt­og med de fle­ste af klo­dens kor­rum­pe­re­de, dvs. jøde­be­sat­te, efter­ret­ning­s­tje­ne­ster, her­un­der PE (fhv. PET) i Køben­havn.
CIA med NSA og under­hold­nings­af­de­lin­gen NASA repræ­sen­te­rer som insti­tu­tion den uden sam­men­lig­ning alvor­lig­ste trus­sel mod Kon­sti­tu­tio­nen og den ame­ri­kan­ske befolk­ning i USA i dag, især de 60% af euro­pæ­isk her­komst, men ingen siden J. F. Ken­ne­dy har vovet at anfæg­te “agen­tu­ret”. Det fun­ge­rer i prak­sis som en stat i sta­ten, hævet over almin­de­lig lov og ret, og det myr­der kon­se­kvent men­ne­sker, der stil­ler sig i vej­en eller for­sø­ger at anlæg­ge en sag mod de ansvar­li­ge.

Sto­re områ­der i USA har i 2016–17 været pla­get af usæd­van­lig hede og tør­ke, og i det vest­li­ge Grøn­land raser i som­me­ren 2017 omfat­ten­de bran­de i bund­ve­ge­ta­tio­nen (ca. 16 km nord for Nuer­s­sor­fi­a­raq, W:478910 E:7527236 iflg. foto­et fra DMI), mens vi i Danmark på sam­me tid kan regi­stre­re en af de mest regn­ful­de og sol­fat­ti­ge som­re i mands min­de.

Nano­par­tik­ler, poly­me­re mole­ky­ler, tung- og let­me­tal­ler sprøjtes ud i stra­tos­fæ­ren og ender før eller siden på jor­den. Nog­le af dem har til for­mål at ska­be kondensations­kærner for vand­damp, så der udlø­ses regn, hvor det ellers ikke vil­le reg­ne. Andre af stof­fer­ne har til for­mål at gøre lan­d­om­rå­der gol­de eller tør­re, så der ikke udlø­ses regn. Metal­ler­ne hober sig op i føde­kæ­den og gør vores børn og dyr syge fra føds­len.

Meget tyder på, at dis­se sinds­sy­ge eks­pe­ri­men­ter med vores fæl­les livs­grund­lag enten har udvik­let sig hin­si­des ger­nings­mæn­de­nes kon­trol — eller, vi bevid­ner et over­lagt for­søg på at myr­de den ikke-jødi­ske del af men­ne­ske­he­den ved at læg­ge pla­ne­ten øde. Jøder­ne råder i dag over så omfat­ten­de hem­me­li­ge faci­li­te­ter dybt under jor­dens over­fla­de, at 100 mio. jøder og deres tje­ne­re kan over­le­ve rime­ligt kom­forta­belt i kun­stigt oply­ste, selv­for­sy­nen­de byer, mens den øvri­ge men­ne­ske­hed enten uds­let­tes i en verdens­omspæn­dende atom­krig eller ved en anden for­gift­ning, der vil gøre klo­den ube­bo­e­lig i 100 år. Det er et alar­me­ren­de og påtræn­gen­de emne, som vi ven­der til­ba­ge til i en kom­men­de arti­kel.