Der er intet normalt ved at være fed*

Overtagelsen

Sakset fra Politiken 25. juni 2017

Det er federe at være amerikaner

Af Kri­sti­an Mouritzen, Poli­ti­ken

Ameri­ka­ner­ne bli­ver fede­re og fede­re, og myn­dig­he­der­ne fryg­ter nu både for bor­ger­nes sund­hed og den natio­na­le sik­ker­hed. Hvad der før var alt for meget er nu ble­vet alt for almin­de­ligt.


[Tess Hol­ly­day, kønt ansigt, men uma­n­er­ligt fed og til­sva­ren­de dum. 
Læs vores kom­men­tar nederst …]

 

Fed­me­fron­ten har ændret sig siden 2001. Den­gang ind­send­te Tess Hol­li­day bil­le­der af sig selv til adskil­li­ge model­bu­reau­er rundt om i USA for som 15-årig at for­føl­ge sin drøm: At bli­ve model. Men ingen vil­le have hen­de. Det var afslag på afslag.

Du har et kønt ansigt, men du er for lil­le og for stor”.

Det før­ste hen­ty­de­de til hen­des høj­de på 1,65 meter, mens det sid­ste gik på hen­des stør­rel­se. Hun var nem­lig alle­re­de den­gang det, man ven­ligt kal­der for »tem­me­lig rund«. I dag – 15 år sene­re – er hen­des stør­rel­se ingen hin­dring.

Hun kan væl­ge og vra­ge mel­lem til­bud fra de sto­re fir­ma­er om at bli­ve model. For ame­ri­ka­ner­ne har brug for Tess Hol­li­day, der med sin stør­rel­se 58 er tæt­te­re på vir­ke­lig­he­dens ame­ri­kan­ske kvin­der end de tyn­de model­ler, man nor­malt ser på catwal­ken ved de man­ge årli­ge mode­op­vis­nin­ger.

Min tele­fon rin­ger bare hele tiden. Jeg er lige kom­met til­ba­ge fra Lon­don for tre uger siden, og i den­ne uge skal jeg til New York. Næste uge er jeg i Mon­tre­al, og så er det til­ba­ge til New York igen. Og så til New Orle­ans, Las Vegas og Seatt­le. Vel at mær­ke for at arbej­de,” for­tæl­ler den nu 29-åri­ge top­mo­del til det ame­ri­kan­ske maga­sin Peop­le.

Og Tess Hol­li­day er ikke bare for­vist til side 21 inde i maga­si­net. Den sto­re kvin­de strå­ler ud over hele for­si­den, stolt af sin stør­rel­se og med en selvsik­ker­hed og et smil, der giver håb til alle de ame­ri­kan­ske kvin­der, der ikke læn­ge­re bare er over­væg­ti­ge, men direk­te fede. Og dem er der man­ge af.

En under­sø­gel­se fra i sid­ste uge viste, at ame­ri­kan­ske kvin­der nu har den sam­me stør­rel­se som ame­ri­kan­ske mænd hav­de i 1960’erne. I gen­nem­snit vel at mær­ke.

Tess Hol­li­day ind­g­y­der ikke kun selv­til­lid hos alle de kvin­der, der lige­som hen­de selv ople­ve­de en barn­dom fra inder­si­den af et sko­le­skab, låst inde af ond­skabs­ful­de klas­se­kam­me­ra­ter, der ikke vil­le være sam­men med klas­sens tyk­ke pige. I dag tje­ner hun gode pen­ge, er en fete­ret model og umå­de­ligt popu­lær på de soci­a­le medi­er.

En ana­ly­se i det ame­ri­kan­ske læge­tids­skrift JAMA viser, at 75 pro­cent af ame­ri­kan­ske mænd og 67 pro­cent af kvin­der­ne over 25 år nu er over­væg­ti­ge eller direk­te fede.

Bil­le­det har ændret sig på kun tyve år. Og ikke til det bed­re. Den­gang var “kun” 63 pro­cent af de ame­ri­kan­ske mænd over­væg­ti­ge eller fede, mens 55 pro­cent af kvin­der­ne var det sam­me. Ud over de man­ge søvn­lø­se næt­ter det giver de ame­ri­kan­ske sund­hedsmyn­dig­he­der, for­di føl­ge­syg­dom­me­ne er alvor­li­ge og dyre at behand­le, så er intet min­dre end USA’s sik­ker­hed nu også på spil.

I TV-udsen­del­ser ses bekym­re­de ame­ri­kan­ske offi­ce­rer, der har van­ske­ligt ved at rek­rut­te­re nye sol­da­ter, for­di de sim­pelt­hen er så fede, at man dår­ligt nok tør lade dem gå igen­nem en mili­tær strop­pe­tur på seks uger af frygt for, at de fal­der døde om.

Lige om lidt er ame­ri­ka­ner­ne for fede til at kæm­pe, og så har USA’s man­ge fjen­der frit spil,” lyder det fra det ame­ri­kan­ske for­svars­mi­ni­ste­ri­um, Pen­ta­gon.

Om fem år vil de ame­ri­kan­ske unge være så over­væg­ti­ge, at vi vil være ude af stand til at rek­rut­te­re egne­de sol­da­ter. Fed­me udgør en natio­nal sik­ker­heds­ri­si­ko,” siger gene­ral­ma­jor Allen Bats­che­let, som er den øver­st­be­fa­len­de for mili­tæ­rets rek­rut­te­rings­cen­tral.

For at sæt­te trumf på har han til en af de natio­na­le TV-sta­tio­ner oplyst, at kun 72.000 ud af 195.000 unge mænd og kvin­der, der meld­te sig til mili­tæ­ret, kun­ne bestå prø­ver­ne. Resten var enten for fede eller for dum­me eller hav­de for man­ge tato­ve­rin­ger eller en kri­mi­nel for­tid. Men den stør­ste grup­pe af dem, der ikke kun­ne kla­re prø­ver­ne, var de fede. De udgjor­de ti pro­cent.

Og før man gør grin med det­te tal, så viser vores bereg­nin­ger, at det i år 2020 vil være ste­get til 50 pro­cent, hvil­ket bety­der, at to ud af ti vil bli­ve kas­se­ret, ale­ne for­di de ikke kan få rum­pen med sig,” sag­de gene­ral­ma­joren.

For læger­ne, for mili­tæ­ret og for sam­fun­det som sådan er det sto­re pro­blem, at det er ble­vet nor­malt at være over­væg­tig og fed. Og det gør det ekstra svært at bekæm­pe det.

Det er ble­vet almin­de­ligt accep­te­ret at være fed. Det er en natio­nal kri­se, og hvis du ser dig omkring, så er 70 pro­cent af de voks­ne over­væg­ti­ge eller fede. Man ven­der sig om efter de tyn­de på gaden; ikke de andre,” siger Clai­re Put­nam, som for­sker i fed­me.

Og det er ikke bare dem over 25 år, der har pro­ble­met. Mere end 70 pro­cent af bør­ne­ne og de unge er også over­væg­ti­ge. Det er eks­plo­de­ret inden for en enkelt gene­ra­tion, og intet tyder på, at bil­le­det vil ven­de til trods for man­ge kampag­ner i sko­ler o.l. ste­der.

Fhv. ame­ri­kan­ske præ­si­dent­frue, Michel­le Oba­ma, har kørt kampag­ner for sund mad – grønt­sa­ger og min­dre kød. Men for­gæ­ves. Ame­ri­kan­ske unge spyt­ter sta­dig gule­rød­der­ne ud og mener, at kar­tof­fel­chips er den ene­ste nød­ven­di­ge grønt­sag.

Det er også svært for læger­ne at tage den­ne dis­kus­sion med deres patien­ter. Ame­ri­ka­ner­ne skal udfyl­de et spør­ge­ske­ma, når de opsø­ger en ny læge. Øverst i ske­ma­et er der for­skel­li­ge rubrik­ker, som man skal kryd­se af, hvis ikke man ønsker at tale med lægen om et bestemt spørgs­mål. Den, de fle­ste sæt­ter kryds i, er spørgs­må­let om vægt.

Folk opsø­ger lægen, men for­la­der kon­sul­ta­tio­nen igen uden at få den vig­tig­ste besked: Tab dig. For du er for fed. De går ud ad døren og tror, at de er nor­mal­væg­ti­ge. Det er et pro­blem,” fast­slår Clai­re Put­nam.

*) Redaktionel kommentar

Jovist, Tess Hol­ly­day har et pænt ansigt — og der­med er hen­des ene­ste aktiv nævnt. Hun er kval­men­de fed og et skæn­digt eksem­pel på, at dan­ske mænd og kvin­der i sti­gen­de omfang ender som kro­p­s­li­ge kata­stro­fer fra en gan­ske ung alder. Det nyt­ter ikke at inve­ste­re i slan­ken­de tato­ve­rin­ger. De under­stre­ger kun, at evnen til at tæn­ke selv­stæn­digt også er gået tabt. Årsag og virk­ning er oplagt: Er du for dum til at respek­te­re din egen krop, ender du med garan­ti med at være fed og i man­ge til­fæl­de med en lår­fed tato­ve­ring over armen.

Det pri­mæ­re pro­blem er en kom­bi­na­tion af fejl­er­næ­ring og svag karak­ter. Fed­me er ofte arve­ligt og optræ­der hyp­pigst blandt min­dre velud­dan­ne­de men­ne­sker. Det hæn­ger bevi­se­ligt sam­men med dår­lig bega­vel­se og mang­len­de uddan­nel­se. Så er det sagt. Æde­ri­et og det med­føl­gen­de udse­en­de får selvag­tel­sen til at styrt­dyk­ke, selv­di­sci­pli­nen går tabt, lad­he­den og lige­gyl­dig­he­den tager over og fører usvi­ge­lig sik­kert til men­tale pro­ble­mer, ynke­li­ge klyn­ke­ri­er og ulti­ma­tivt til­de­ling af inva­li­de­pen­sion i en ung alder. Nog­le evner ikke at for­stå, at de med æde­ri­et for­be­re­der deres egen meget for tid­li­ge død. Det nuvæ­ren­de offent­li­ge system for­sy­ner dig hjer­tens ger­ne med en elek­trisk køre­stol, hvis du bare lover at bli­ve sid­den­de i den. De fær­re­ste kom­mer op af den igen.

Vi kan alle bli­ve slan­ke, vel­træ­ne­de, selv­be­vid­ste og kro­p­s­ligt attrak­ti­ve men­ne­sker. Det kræ­ver kun, at vi udvi­ser den nød­ven­di­ge kampånd og i tide han­ker op i os selv. Det fortje­ner det mod­sat­te køn, og det fortje­ner vores børn. Vi er nødt til at bli­ve gode rol­lemo­del­ler for bør­ne­ne. Det er vores ansvar som for­æl­dre. Ellers ser unger­ne ingen grund til at gøre det bed­re end os.

En bety­de­lig risi­ko består i, at vi mister evnen til at repro­du­ce­re os selv. Uden man­ge fle­re hvi­de børn vil det oprin­de­li­ge Euro­pa dø ud, og vi vil hur­tigt bli­ve erstat­tet af et cho­ko­la­de­brunt blan­dings­pro­dukt — ånde­ligt under­le­gent men fysisk sundt og med det pri­mæ­re livs­mål: at eje en iPho­ne og se smar­te ud. Nog­le af dis­se ind­van­drer­fa­mi­li­er mod­ta­ger 50.000 kro­ner fra dan­ske skat­tey­de­re hver måned. De kan ikke alle sam­men for­sy­nes med et job, som de kan kla­re. Dis­se funk­tio­ner er for længst auto­ma­ti­se­ret i Euro­pa. Men det bety­der min­dre, for hvem gider røre en fin­ger, hvis man som umu­lig arbejds­sø­gen­de alli­ge­vel får alt foræ­ret af de ven­li­ge magt­ha­ve­re i Danmark.

Den­ne nye type dan­ske stats­bor­ge­re vil aldrig kom­me til at tje­ne til eget ophold. Selv tred­je gene­ra­tions ind­van­dre­re er — gen­nem­gå­en­de — for ube­ga­ve­de til at tage en kva­li­fi­ce­ren­de uddan­nel­se. Den vil hel­ler ikke pro­teste­re, når den tvangs­ud­skri­ves af jøder­ne på Chri­sti­ans­borg til at myr­de løs på frem­me­de fol­keslag, som aldrig har været Dan­marks fjen­der — eller, som det sker i USA — over­fal­der den oprin­de­li­ge befolk­ning efter at være ind­lem­met i den uni­for­me­re­de poli­ti­styr­ke. Ulti­ma­tivt kan den­ne bru­ne legion af “mongo­ler” i dansk for­svar bli­ve sat ind mod oprin­de­li­ge dan­ske­re, da den hver­ken føler et natio­nalt til­hørs­for­hold eller besid­der en nor­disk iden­ti­tet.
Det­te gen­nem­snit­li­ge pro­dukt vil stå i skæ­ren­de kon­trast til den oprin­de­li­ge hvi­de, frem­gangs­ri­ge race med lys hud, lyst hår, blå øjne, bety­de­lig fan­ta­si, kre­a­ti­vi­tet og humor, det sid­ste som føl­ge af høj intel­li­gens.

Abnor­mi­te­ten Tess Hol­ly­day prom­ove­res indi­rek­te med oven­stå­en­de arti­kel af pro­pa­gan­da­or­ga­net Poli­ti­ken, ejet af den inter­na­tio­na­le jøde­dom. Den har som erklæ­ret mål at fjer­ne alle hvi­de fra Jor­dens over­fla­de. Snig­mor­det udfol­des på alle niveau­er. Ved hjælp af døde­ligt usund mad fra jøder­nes kæde­for­ret­nin­ger. De leve­rer føde­va­rer, der svøm­mer med usundt fedt, suk­ker, syn­te­ti­ske præ­pa­ra­ter og gen­mo­di­fi­ce­re­de pro­duk­ter. Der til­sæt­tes i tusind­vis af udo­ku­men­te­re­de præ­pa­ra­ter til vores føde­va­rer, og kun pro­du­cen­ter­ne ken­der deres far­lig­hed. Jøder­ne har for længst afskaf­fet en effek­tiv føde­va­re­kon­trol i Danmark.

Sam­ti­dig bear­bej­des vores opfat­tel­se af sund kro­p­se­tik i nega­tiv ret­ning. Der lig­ger en stra­te­gisk plan­læg­ning bag det fak­tum, at skyt­te- og gym­na­stik­for­e­nin­ger, der blev ind­ført under Anden Ver­denskrig med Adolf Hit­lers ung­dom som for­bil­le­de, ikke har nydt frem­me i Danmark siden 70’erne. Jøder­ne ønsker ikke mod­stand fra en sund og vel­træ­net dansk nation.

Unge piger og kvin­der svøm­mer i kvin­de­ligt køns­hor­mon, der udskil­les med uri­nen og hobes op i mil­jø­et efter bru­gen af diver­se svan­ger­skabs­fore­byg­gen­de medi­ka­men­ter.
Dren­ge og yngre mænd udvik­ler min­dre musku­la­tur, til gen­gæld mere fedt­væv, sopat­ter og små kønsor­ga­ner, der gør dem uskik­ke­de som sex­part­ne­re og ulti­ma­tivt som fædre. Selv om de over­væg­ti­ge kvin­der lader stå til med egen kro­p­se­tik, fore­træk­ker de en slank og viril mand. Når de læn­ge nok har afprø­vet slap­pe, kus­si­fi­ce­re­de dan­ske­re, begyn­der de at væl­ge de stær­ke og mere bevæ­ge­li­ge sor­te og far­ve­de, der over­svøm­mer os fra Afri­ka, Mellem­østen og det syd­li­ge Asi­en.

Jøder­ne udnyt­ter de ned­ar­ve­de instink­ter hos kvin­der, der sty­rer dem mod de stær­ke­ste han­dyr. Det kom­mer i sti­gen­de omfang de mest pri­mi­ti­ve af ind­van­drer­ne til gode. Og de er i for­vej­en præ­pa­re­ret med, at der er fri jagt på hvi­de euro­pæ­i­ske kvin­der. Sidst­nævn­te er jo i for­vej­en “småprosti­tu­e­re­de af opdra­gel­se, gør ikke syn­der­ligt mod­stand og fin­des i et bredt udvalg i mel­lem- og over­stør­rel­se”. Tak­ket være vis­se kvin­ders gro­te­ske valg af beklæd­ning, der synes at være malet direk­te på fedt­flom­mer­ne, over­la­des intet til fan­ta­si­en. Den fede hvi­de kvin­de bli­ver plud­se­lig pås­køn­net af en far­vet mand, der skyn­der sig at kon­so­li­de­re sit vide­re ophold ved at avle et antal mel­lem­bru­ne børn på kvin­den. Jøder­nes agen­da for at omdan­ne Euro­pas befolk­nin­ger til et mel­lem­brunt blan­dings­pro­dukt kører i over­ha­lings­ba­nen — med bety­de­lig suc­ces. Vi kan til gen­gæld love dis­se hvi­de kvin­der, at når jøde­pro­ble­met igen er afskaf­fet i Danmark, vil de som raceskæn­de­re bli­ve sendt til Afri­ka, Indi­en, Sri Lanka m.fl. ekso­ti­ske ste­der sam­men med ægte­fæl­le og afkom.

Det er alle­re­de nævnt oven­for, hvad fed­me, som er en rela­tivt min­dre hin­dring i de yngre år, udvik­ler sig til af syg­dom­me og belast­nings­li­del­ser fra 40-års­da­gen og fre­m­ef­ter. Fyr­re, fed og fær­dig! er et slo­gan, der vil frem. Fore­stil dig en alder­dom i smer­te og for­try­del­se. Men på den anden side — er du fed nok, kan du i det mind­ste glæ­de dig over, at dit pin­ag­ti­ge oti­um bli­ver gan­ske kort.

Der er intet normalt ved at være fed! — du ødelægger dit liv

Hvis du har et pro­blem med væg­ten, så begynd at spi­se rig­tigt fra nu af. Det er aldrig for sent at ændre livs­stil og bli­ve slank og attrak­tiv. Det er sundt at være sul­ten, og det er sundt at hol­de en faste­dag i ny og næ. Spis kød fra sun­de dyr og grønt­sa­ger fra sun­de mar­ker. Hold dig i form. Det er et bety­de­ligt værn om din sund­hed. Man bli­ver kun gam­mel med et stærkt immun­for­svar, og du øde­læg­ger pri­mært dit immun­for­svar, hvis du lader stå til med æde­ri­et. For­fald ikke til at ven­te på, at det bli­ver nor­malt at være fed. Det sker for­hå­bent­lig aldrig i Danmark. Du omfav­ner en tid­lig død, og du gør præ­cis, som dine mor­de­re har plan­lagt: over­giv dig uden mod­stand, VIKING! — du er jo alli­ge­vel for fed til at slås.

Her er et link til øko­lo­gi­ske gård­brug i Danmark, hvor maden er avlet af pri­va­te under for­svar­li­ge for­hold. Opsøg det nær­me­ste gård­brug og køb dine råva­rer der. Udgif­ten til mad bli­ver lidt stør­re på den måde, men i DET LANGE LIV beta­ler det sig.