DEN KORTE AVIS er en zionistisk propagandasprøjte

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org kommentar til Den Korte Avis, 7. og 20. januar 2015.

 

Den Kor­te Avis har sat sin kortva­ri­ge suc­ces som nogen­lun­de tro­vær­dig Inter­net-avis over styr og afslø­rer sig som red­skab for Israel-lob­by­ens hetz mod alt og alle fra den isla­mi­ske ver­den. De afba­lan­ce­re­de skri­ben­ter, der kun­ne andet end hyk­le om ind­van­drin­gen eller male skræk­bil­le­der af “Isla­misk Stat”, ses min­dre og min­dre, og hr. og fru Pittelkow/Jespersen er ladt til­ba­ge med fana­ti­ker­ne. Det er for­be­ne­de zio­ni­ster, som reflek­to­risk svær­ter enhver, der enten har god grund til at være imod Israel og dets mere eller min­dre fri­vil­li­ge vest­li­ge alli­e­re­de (i.e. Danmark) eller har for­stand nok til at gen­nem­skue, at Den Kor­te Avis nu for alvor dri­ver sin pro­pa­gan­da til for­del for Israel. Sam­ti­dig lyk­kes det (end­nu) avi­sen at give udse­en­de af at være et ærke­dansk medie betjent af dan­ske­re. Det­te fore­gi­ven­de er en løgn. Samt­li­ge fast til­knyt­te­de skri­ben­ter hono­re­rer en jødisk stam­me­af­hæn­gig­hed eller med­lem­ska­bet af Zio­ni­st­for­e­nin­gen (ja, den fin­des fak­tisk på dansk grund, lige så inder­ligt uøn­sket som Hizb ut-Tahrir).

Den 7. janu­ar 2015 brag­te den kor­te avis ukri­tisk den­ne fan­ta­sti­ske pro­pa­gan­da-god­bid, som måske bare var sat i cir­ku­la­tion på Inter­net­tet, men mere sand­syn­ligt blev direk­te leve­ret fra de jødi­ske bureau­er, som alle “dan­ske” medi­er abon­ne­rer på …
Sådan lød den alar­me­ren­de over­skrift i Den Kor­te Avis: 

Video: Terroristerne skyder med koldt blod en politimand på klos hold”

Fra det såkald­te Char­lie Heb­do atten­tat (“ter­r­or­an­greb”) er det inter­es­sant først at se video­en fra Den Kor­te Avis. Bemærk, at “ter­r­o­ri­sten” på for­to­vet, der hæv­des at sky­de den lig­gen­de poli­ti­mand, gør det fra en posi­tion, hvor­fra der ikke sky­des i den ure­di­ge­re­de udga­ve af fil­men (der føl­ger som den næste). Sam­ti­dig kan vi se, at da det vir­ke­li­ge skud affy­res, er der ingen mun­dings­f­lam­me, men på kopi­en fra Den Kor­te Avis, er der indre­di­ge­ret en mun­dings­f­lam­me for at under­stre­ge ste­det for det fal­ske skud. Før­ste video viser det fal­ske hæn­del­ses­for­løb fra Den Kor­te Avis. Der er tale om groft mani­p­u­le­ret doku­men­ta­tion:

Kør nu video­en neden­for og se, hvad der i vir­ke­lig­he­den ske­te med den lig­gen­de poli­ti­mand (eller medak­tør). Vi kan se, at skud­det fal­der sene­re. I den før­ste video, o. 16 sek inde, viser “dok­to­re­ring” i form af til­ført mun­dings­f­lam­me for at anty­de skud­af­gi­vel­se et for­kert sted …

Som om vi ser en drejebog blive kørt

Den Kor­te Avis føl­ger sla­visk enhver kampag­ne, som til­fly­der fra de zio­ni­sti­ske pro­du­cen­ter, der sty­rer den gene­rel­le hetz mod den isla­mi­ske ver­den. For­må­let har siden udgi­vel­sen af Jyl­lands-Posten med de famø­se teg­nin­ger af pro­fe­ten været at pro­vo­ke­re og dæmo­ni­se­re Isra­els fjen­der. ISIS eller “Isla­misk Stat” er for tiden det sto­re dyr i åben­ba­rin­gen og til­læg­ges sta­dig stør­re far­lig­hed, mens Israel og Mos­sad gør sig klar til at udfø­re ISIS’ næste til­fæl­de af “isla­misk ter­r­o­ris­me”.
Der­med ikke sagt, at der ingen mod­stand fin­des fra de lan­de, som jøder­ne har ter­r­o­ri­se­ret før og efter 1948, enten ved bruta­le mord og for­dri­vel­se eller ved USA’s inter­ven­tio­ner for Israel – eller i form af mod­by­de­lig pro­pa­gan­da som den vi møder i Den Kor­te Avis.

35 procent af spisesedlen er “farlig muslim”, “ond muslim” eller “dum muslim”

Her er mere end 1/3 af artik­ler­ne på DEN KORTE AVIS’ spi­sesed­del den 20. janu­ar 2015 hel­li­get dæmo­ni­se­rin­gen af Isra­els fjen­der (søg på Den Kor­te Avis med “20. janu­ar 2015” eller med føl­gen­de over­skrif­ter):

Karen Jes­per­sen og Ralf Pit­tel­kow:
Vi lig­ger, som vi har redt, med islam

Poul Erik Ander­sen:
Beryg­tet og kri­mi­nel palæsti­nen­sisk Volls­mo­se­fa­mi­lie hær­ger Oden­se – nu er den vok­set til 100 med­lem­mer

Redak­tio­nen:
Bare 500 kilo­me­ter fra Køben­havn har Isla­misk Stat nu så stor magt, at man får død­strus­ler, hvis man er kri­tisk

Video:
Kvin­den råber “jeg er uskyl­dig” mens mæn­de­ne hol­der hen­de, så hun kan få hove­d­et hug­get af

Hara Dvin­ge:
Alaa og Abdisa­lam tru­er og siger, at myn­dig­he­der­ne skal lade dem i fred – de koster sam­fun­det en for­mue

Kjeld B. Nils­son:
Slut med at tage med fløjls­hand­sker på dem, der demon­stre­rer sym­pa­ti for ter­r­o­ri­ster­ne

Lone Nør­gaard:
Islam; isla­mis­me og mode­ra­te mus­li­mer

Ud af 20 over­skrif­ter på spi­sesed­len hen­vi­ser de 7 til uskøn­ne angreb på men­ne­sker fra en ver­den, hvis eksi­stens ikke kan benæg­tes, men som i medi­er­ne alt over­ve­jen­de afbil­des gen­nem bil­led­kon­struk­tio­ner og fal­ske beskri­vel­ser, der distri­bu­e­res til såvel ukri­ti­ske “nyheds­for­mid­le­re” som vil­li­ge tale­rør for anti-mus­lim­sk pro­pa­gan­da.
Det er zio­ni­stisk krigs­pro­pa­gan­da, Den Kor­te Avis her for­mid­ler.

Det værste er falskheden

Det vær­ste er dob­belt­spil­let, hyk­le­ri­et og den evin­de­li­ge løgn om, at en eller anden vrang­vil­lig eli­te på Chri­sti­ans­borg skul­le igno­re­re de gode og sand­heds­sø­gen­de jødi­ske redak­tio­ner rundt om i lan­det.
Den enk­le sand­hed er, at det er de sam­me redak­tø­rers zio­ni­sti­ske ven­ner fra syna­go­gen eller fra Zio­ni­st­for­e­nin­gen eller fra Publi­cist­klub­ben eller fra Tryk­ke­fri­heds­sel­ska­bet eller fra Chri­sti­ans­borg, der står sam­men om at fast­hol­de frem­me­din­va­sio­nen af Euro­pa fra lan­de med ufor­li­ge­li­ge kul­tu­rer og der­med fast­hol­der grund­la­get for den kon­flikt mel­lem dan­sker­ne og de isla­mi­ske ind­van­dre­re, der har til for­mål at frem­kal­de vores sym­pa­ti for Israel og det mod­sat­te for den ara­bi­ske ver­den.
Kon­flik­ten piskes for hver dag yder­li­ge­re op til et had ved hjælp af vil­li­ge red­ska­ber som Den Kor­te Avis med over­skrif­ter som dem fra i dag.
Kampag­nen er fort­lø­ben­de og kører efter den sto­re NWO-dre­je­bog, der vha. prin­cip­pet “del og hersk” vil kaste os ud i en ny ver­denskrig. Euro­pæ­e­re og ame­ri­ka­ne­re, der for sent opfat­te­de svind­len, vil for­blø­de på slag­mar­ken i nye menings­lø­se kam­pe imod men­ne­sker, som ikke er vores fjen­der. Den mus­lim­ske mod­stand er ude­luk­ken­de ret­tet mod Israel! – og der er tale om helt legi­tim fri­heds­kamp mod en besæt­tel­ses­magt, der myr­der og ter­r­o­ri­se­rer sig til nyt land. Lad slyn­gel­sta­ten, der kun er i stand til at ska­be fjen­der, udkæm­pe sine egne kri­ge, ind­til den møder sin ret­fær­di­ge skæb­ne. Det bli­ver en afgø­ren­de sejr for fred på Jor­den, når Israel og zio­nis­men er afvæb­net og flyt­tet til en fred­fyldt ø i Stil­le­ha­vet. Den­ne sejr for fre­de­lig samek­si­stens vil være på trods af Den Kor­te Avis.