Den falske Euro

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, Hugo Ravn, 20. juli 2013.

 

Der er intet godt ved euro­en — abso­lut intet. Mang­len på iden­ti­tet og anven­de­lig­hed frem­går bl.a. af, at den ene­ste anpris­ning den­ne valutas fædre kan diske op med over for dan­sker­ne er, at vi slip­per for at veks­le fra kro­ne til euro når vi tager på ferie i Euro­land. Hvor helt igen­nem har­monisk! Begej­strin­gen hos dan­sker­ne vil ingen ende tage, hvis vi skal tro medi­er­ne.


Det san­de EU-flag. Ill. af ukendt graf­fi­ti­ma­ler

 

Er vi vir­ke­lig så nai­ve i Danmark, at vi ikke gen­nem­sku­er bed­ra­get? 

Til­lad os at kal­de den såkald­te euro­pæ­i­ske uni­on for sit ret­te navn: “Euro-uni­o­nen”. Funk­tio­nen af den­ne kon­struk­tion er at være kon­trol­cen­ter på top­pen af Euro­pa. På over­fla­den en lidt smar­te­re udga­ve af den fejl­slag­ne Sov­je­tu­ni­on, men i vir­ke­lig­he­den intet andet end et nyt jødisk for­søg på at kon­trol­le­re Euro­pa poli­tisk. Man har lært af den fejl­slag­ne pla­nø­ko­no­mi, så den­ne gang skal vi over­ta­ges gen­nem bin­din­gen til en fæl­les valu­ta og en omk­lam­ren­de cen­tral­bank. Fra den­ne euro­pæ­i­ske cen­tral­bank træk­ker jøder­ne alle­re­de i alle trå­de af betyd­ning. Danmark er godt på vej til at bli­ve ind­fan­get øko­no­misk, og snart vil vi kun­ne sty­res som mario­net­ter fra Frank­furt og Bruxel­les. I øje­blik­ket udsen­der Dan­marks licens­be­tal­te radio, DR, pro­pa­gan­di­sti­ske lov­pris­nin­ger om, hvor fan­ta­stisk det er, at dan­ske ban­ker nu har gjort det muligt at hæve euro direk­te fra auto­ma­ter­ne, og dan­sker­ne påstås i den­ne mani­pu­la­tion at være begej­stre­de for mulig­he­den. Også DR er et medie, som jøder­ne kon­trol­le­rer.

HAR DU MINDSTE INTERESSE I DANMARKS OVERLEVELSE, GIV EUROEN FINGEREN

Bed­ra­get er blot end­nu et (rege­rings­god­kendt?) for­søg på at lir­ke euro­en ind hos dan­sker­ne ad bag­vej­en.

Katastrofen lurer lige om hjørnet, hvis vi opgiver kronen

Vi har alle­re­de hørt den bov­lam­me histo­rie om, at kro­nen i for­vej­en føl­ger euro­ens uds­ving i Tyskland, så under­for­stå­et kan vi lige så godt tage skrid­tet fuldt ud og ind­fø­re euro i Danmark? Det pas­ser ikke. Der er tale om helt for­skel­li­ge pro­blem­stil­lin­ger. Natur­lig­vis er kro­nen til­pas­set valuta­en på et af vores stør­ste eks­port­mar­ke­der. Det er sund for­nuft for dan­sker­nes øko­no­mi. At det skul­le kun­ne gøres bed­re med euro er et falsk argu­ment for at ind­fø­re euro­en i Danmark. Jøder­ne bag EU-illu­sions­num­me­ret for­sø­ger at udra­de­re de natio­na­le valuta­er i Euro­pa. At for­la­de kro­nen vil bety­de end­nu en afstå­el­se af suveræ­ni­tet som selv­stæn­dig dansk nation. Se hvad der er sket i Græken­land og Irland.

Skaden vil være uoprettelig

Der­for er det jøder­nes ved­hol­den­de krav, at kro­nen i Danmark og Sverige må for­svin­de. Jøder­ne benyt­ter den diskre­te Sala­mi-meto­de, der i det­te til­fæl­de umær­ke­ligt redu­ce­rer vores selv­be­stem­mel­se bid for bid.
Dan­sker­ne vil i de kom­men­de år bli­ve udsat for en mas­siv påvirk­ning fra medi­er­ne, og jøder­ne vil igen og igen gen­nem­fø­re afstem­nin­ger i Danmark; hver gang for at under­sø­ge effek­ten af den sene­ste tids pro­pa­gan­da. Har den ikke for­må­et at for­dum­me os til­stræk­ke­lig, vil en ny afstem­ning med sik­ker­hed føl­ge, ind­til vi beslut­ter at stop­pe nar­re­vær­ket. Det er abso­lut livsvig­tigt for os, at vi for­stær­ker mod­stan­den fra afstem­ning til afstem­ning, ind­til vi ende­gyl­digt kan for­la­de EU-kon­struk­tio­nen. For­hå­bent­lig slip­per vi fri nogen­lun­de uskad­te, men det vil kun lyk­kes, hvis vi hand­ler i tide. Jo mere øko­no­misk afhæn­gigt vort land­brug bli­ver af subsi­di­er fra EU, jo svæ­re­re bli­ver det for os at gøre os fri af sla­ve­bin­din­gen. Land­bru­get vok­ser og vok­ser, og ser ud til at tri­ves med EU, men i vir­ke­lig­he­den over­ud­vik­ler det sig som en kræfts­vulst. Svul­sten opstår når land­bru­get pro­du­ce­rer efter attrak­ti­ve pen­ge­præ­mi­er fra EU og ikke efter et natur­ligt mar­ked. For­hol­det er fuld­stæn­digt at sam­men­lig­ne med mis­brug af et narko­ti­kum. Det vil ulti­ma­tivt føre til en død­brin­gen­de afhæn­gig­hed, hvis det ikke stand­s­es.
En død­brin­gen­de afhæn­gig­hed for Danmark og dan­sker­ne.

Euro­sy­ste­met består af ECB og de natio­na­le cen­tral­ban­ker i de lan­de, der har ind­ført euro­en. Euro­sy­ste­met og ESCB vil eksi­ste­re side om side, så læn­ge der er EU-lan­de uden for euro­om­rå­det.”

Man skal hæf­te sig ved, at Euro­sy­ste­met ikke fore­lø­bigt går ban­kerot, selv om euro­en indi­mel­lem hæv­des at være i van­ske­lig­he­der. Det har hel­ler ingen betyd­ning, at der opho­bes gro­tesk sto­re og ubru­ge­li­ge over­skud­slag­re fra Euro­pas over­pro­du­ce­ren­de jord­bru­ge­re. Vær­di­en af den sam­le­de pro­duk­tion er lige­gyl­dig, og lag­re­ne og de med­føl­gen­de tab behand­les yderst diskret. Syste­mets fædre, jøder­ne, har bil­li­o­ner af dol­lars opho­bet i det ame­ri­kan­ske fede­ra­le reser­ve­sy­stem, hvor­fra der over­fø­res valu­ta til Frank­furt (uden om nogen rege­rings­kon­trol). Det fore­går, hver gang kas­sen er ved at løbe tom i EU. Pro­jek­tet dre­jer sig nem­lig ikke om at få Euro­pa til at fun­ge­re som en poli­tisk enhed eller en vel­fun­ge­ren­de for­ret­ning på euro­pæ­er­nes præ­mis­ser. Det hand­ler om at over­ta­ge den poli­ti­ske og øko­no­mi­ske kon­trol med områ­det. Intet andet. Jøder­ne har århund­re­ders erfa­ring med, at for pen­ge køber man sig ind­fly­del­se. De ønsker nu at købe Euro­pa. Lyk­kes det dem at over­ta­ge mag­ten i Euro­pa, vil det være jøder­ne, der afgør, hvad euro­pæ­er­ne i frem­ti­den må mene og tæn­ke. Det kan meget vel bety­de genind­fø­rel­se af døds­straf for anti­se­mi­tis­me, som i det tid­li­ge­re Sov­je­tu­ni­o­nen, der også i et og alt var en jødisk kon­struk­tion. I det jøde­kon­trol­le­re­de Tyskland i dag (2013) idøm­mes fler­åri­ge fængsels­straf­fe for blot at for­sva­re Fred Leu­ch­ters rap­por­ter.

Vær med til at sæt­te en stop­per for den jødi­ske over­ta­gel­se af Euro­pa, inden dine børn og efter­kom­me­re bli­ver sla­ver i det­te system.
Slut dig til O-D-I-N, så vi kan bekæm­pe den jødi­ske besæt­tel­ses­magt i fæl­les­skab.