Den 9. april fejrer vi befrielsen

Redaktionelt

O​-​D​-​I​-​N​.org, Redaktionen, 6. april 2017 (opdateret 9. april 2018).

 

Kære dan­ske lands­mand. Tænk dig om, så du und­går at begå føl­gen­de fejl:
“Den 9. april sæt­ter du Dan­ne­brog på halv stang; og fra mid­dag hej­ser du fla­get til tops i tak­nem­me­lig­hed over at være ble­vet befri­et”.

De fle­ste TV-zom­bi­er i Danmark vil ube­vidst hand­le i pagt med årti­ers indok­tri­ne­ring, og der­med sig­na­le­rer de tro­skab til den onde­ste besæt­tel­ses­magt, der nogen sin­de har huse­ret i Danmark. Det er en dum og under­da­nig erklæ­ring at sen­de til de skif­ten­de jødi­ske rege­rin­ger på Chri­sti­ans­borg. Vi rea­ge­rer for­ud­si­ge­ligt og auto­ma­tisk og demon­stre­rer ukend­skab til vores egen histo­rie og ver­dens­hi­sto­ri­en.

I ste­det bur­de vi hvert for­år den 9. april demon­stre­re, at vi er selv­stæn­digt tæn­ken­de men­ne­sker og der­for aktivt ønsker at fejre natio­nalso­ci­a­lis­mens ind­t­og i Danmark i 1940 ved at hej­se Dan­ne­brog til tops og lade det bli­ve til tops ind­til sol­ned­gang. Og en måned sene­re — den 5. maj, bur­de vi på alle tæn­ke­li­ge måder begræ­de ulyk­ken i 1945 bl.a. ved at vise fla­get på halv fra mor­gen til aften. Det vil­le være den kor­rek­te moral­ske reak­tion på histo­ri­en.

Her ser du en af det hvi­de Euro­pas aktu­el­le døds­fjen­der, Angela Mer­kel:

Tak for Jeres til­lid! (god­tro­en­de goyim)

Jøden Angela Mer­kel har beløn­net det tyske folks for­håb­nin­ger til “lands­mo­de­ren” med en subkul­tu­rel inva­sion fra det mør­ke­ste Afri­ka. Nog­le af dis­se men­ne­sker har en IK så lav som 55 (gen­nem­snit­ligt 75 mod 100 i Euro­pa), og omkring en tred­je­del er smit­tet med AIDS. Den­ne hor­de af pri­mi­ti­ve men­ne­sker væl­ter ind over Tyskland, hvor der til­sy­ne­la­den­de er ind­ført fri voldtægt af hvi­de kvin­der. “Tyske” myn­dig­he­der, poli­ti og retsvæ­sen, straf­fer ofre­ne og beskyt­ter ger­nings­mæn­de­ne.
Jøde­hek­sen Angela Mer­kel er af polsk-jødisk afstam­ning og kun­ne ikke drøm­me om at beskyt­te nogen oprin­de­lig tysker (læs: hvid euro­pæ­er). Hen­des poli­ti­ske sko­ling føl­ger en gam­mel jødisk dok­trin om, at Tyskland og det tyske folk skal for­svin­de. Det er kon­se­kven­sen af en indædt jalou­si hos jøder­ne mod den hvi­de race og imod tysker­nes ene­stå­en­de filo­so­fi­ske, viden­ska­be­li­ge og tek­no­lo­gi­ske bedrif­ter. En sådan trus­sel mod “guds” eget folk må fjer­nes fra Jor­dens over­fla­de. Som side­ge­vinst for jøder­ne for­ven­tes ind­van­drer­ne at bli­ve gode nye væl­ge­re for CDU (Soci­al­de­mo­kra­ti­et, Radi­ka­le Ven­stre, Cen­trum-Demo­kra­ter, m.fl. i Danmark) og bil­lig arbejds­kraft for de jødi­ske entre­pre­nø­rer og kul­turskæn­de­re.
Men først og frem­mest skal bøl­gen af pri­mi­ti­vi­tet redu­ce­re den hvi­de race gen­nem race­blan­ding, ind­til vi i pagt med Cou­den­ho­ve-Kaler­gi-pla­nen er for­vand­let til et lor­te­brunt, mani­p­u­ler­bart blan­dings­pro­dukt uden iden­ti­tet. Det er på tide, at hvi­de kvin­der våg­ner op til medansva­ret for vores races ren­hed og kun får børn med hvi­de, euro­pæ­i­ske mænd. Det vil med­fø­re en afgø­ren­de for­del for frem­ti­dens euro­pæ­e­re, hvis vi ikke redu­ce­rer os selv til halv­jø­der eller Kaler­gi-børn. 
Foto: Inter­net­tet

Efter Adolf Hit­lers mag­tover­ta­gel­se i Tyskland i 1933 fik alle euro­pæ­e­re en af histo­ri­ens få chan­cer for at opnå det Euro­pa, som vil­le have tjent os alle bedst. Det kun­ne have været opnå­et ved at kæm­pe loy­alt sam­men med Tyskland og vin­de kri­gen imod den inter­na­tio­na­le jøde­dom for beva­rel­sen af Euro­pas suveræ­ne natio­na­le sta­ter, fæl­les om et kon­struk­tivt euro­pæ­isk sam­ar­bej­de, hvor de arbej­den­de befolk­nin­gers vær­di­er kana­li­se­res uden om de jødi­ske inter­na­tio­na­le ban­ker og i lom­mer­ne på dem, der hav­de skabt vær­di­er­ne. Men vi lod jøder­ne dæmo­ni­se­re Adolf Hit­ler og natio­nalso­ci­a­lis­men, og siden har det været de jødi­ske para­sit­ter og deres ban­ker, der har rege­ret os og fra­ta­get os vores fortje­ne­ster.

Vi delt­og i dum­hed i kam­pen mod vores egen hvi­de race, den ene­ste race med ret til at leve i Euro­pa. Vi lod os tage ved næsen og gjor­de fæl­les sag med løg­ne­re og for­ræ­de­re, der ønske­de at udbre­de kom­mu­nis­men og beva­re jøder­nes ind­fly­del­se. Rothschild’erne i England og Schiff’erne og Rocke­feller’ne i USA vandt Før­ste- og Anden Ver­denskrig. Vin­der­ne blev ikke det hvi­de Stor­bri­tan­ni­en, ikke det hvi­de USA, ikke det hvi­de Rusland, Ukrai­ne m.fl. Vin­der­ne blev de jødi­ske bol­sje­vik­ker og mor­de­re i Sov­je­tu­ni­o­nen, de jødi­ske mari­onet­regeringer, den jødi­ske kapi­tal i Vesten med dens “skab­nin­ger”, Chur­chill, Roo­se­velt, Tru­man og Eisen­hower, alle mere eller min­dre jøder, og alle enten tru­et eller betalt af den inter­na­tio­na­le jøde­dom. Det­te jødi­ske net­værk var sty­ret af et gene­tisk betin­get had mod Euro­pas oprin­de­li­ge befolk­nin­ger. Vi lader det­te være vort fore­lø­bi­ge bidrag til en skam­støt­te over dis­se fol­ke­mor­de­re. Tro os — skam­støt­ter­ne kom­mer til at stå i et mere solidt mate­ri­a­le i en ikke så fjern frem­tid — ikke mindst de ste­der, hvor jøder­ne har pla­ce­ret deres hæs­li­ge Holo­caust-min­des­mær­ker.

Men den udlæg­ning er der ingen i Danmark, der tror på. Nej da. Vi tæn­der bered­vil­ligt leven­de lys og stil­ler idi­o­ti og uvi­den­hed til skue i vin­du­er­ne på “befri­el­ses­da­gen”.
Kun en ube­gri­be­lig for­blin­del­se til­la­der det­te.
Vi er nog­le få, der for­sø­ger at råbe vagt i gevær, men det er ikke så lige­til, for de fle­ste dan­ske­re er i dag så indok­tri­ne­re­de og hand­ling­s­lam­me­de, at det er umu­ligt for dem at sæt­te sig ind i, hvad vir­ke­lig­he­dens histo­rie reelt inde­hol­der. Og her hen­vi­ser vi ikke til histo­ri­en om Star Trek og Huset på Chri­sti­ans­havn, men til den vir­ke­li­ge ver­dens­hi­sto­rie — den san­de ver­dens­hi­sto­rie, som af gode grun­de aldrig bli­ver for­talt.
Jo, der er fak­tisk noget, der hed­der “ver­dens­hi­sto­rie”. Halv­de­len af alle dan­ske­re ken­der dår­ligt begre­bet, og langt fær­re har viden om, hvad der i den vir­ke­li­ge ver­den fore­går af intri­ger og bed­rag for at føre dem selv — de god­tro­en­de avislæ­se­re og TV-kig­ge­re bag lyset.

Hel­le­re end at udvik­le sin egen tan­ke­virk­som­hed vil gen­nem­snits­dan­ske­ren under­hol­des med sport i fjern­sy­net eller bli­ve for­ar­get over nyhe­den om, at en af de sid­ste suveræ­ne stats­le­de­re i Mellem­østen, Assad, nu har myr­det sine egne med gift­gas … ! “Sådan et svin,” siger Lin­da indig­ne­ret, og Bri­an nik­ker fra­væ­ren­de.
Hvor­når hør­te vi den histo­rie sidst? Det er kun 29 år siden, og den­gang var det også løgn. Men efter 29 år føler de jødi­ske histo­ri­e­for­tæl­lere sig sik­re på, at ingen husker intri­gen, og så kan den uden pro­ble­mer gen­bru­ges. Den fører noto­risk til, at alle samtyk­ker i at fjer­ne “en eller anden gal mor­der”. I det­te til­fæl­de står den sym­pa­ti­ske præ­si­dent Assad i Syrien for skud. Sidst var det Sad­dam Hus­se­in, og se, hvor behæn­digt Irak der­ef­ter blev lagt i rui­ner. Åh jo, så var der jo også det med mas­se-øde­læg­gel­ses­våb­ne­ne, ikke? Men blev de nogen sin­de fun­det? 
Nej, for det var også en løgn. Men for 29 år siden var det plud­se­lig for sent. Irak blev inva­de­ret, Sad­dam Hus­se­in myr­det, og den måben­de ver­den kun­ne ven­de til­ba­ge til sport­ska­na­len.

For alt for man­ge er det vig­ti­ge­re at for­dy­be sig i ugens lot­to­kupon, føre sig frem i stil på sin ynd­lings­café eller dis­ku­te­re det loka­le fod­bold­hold over en bajer end at enga­ge­re sig i vir­ke­lig­he­den og dens poli­tik. Den sid­ste ikke-blo­ke­re­de del af nogen bevidst­hed om vir­ke­lig­he­den beslag­læg­ges, og så er der ikke plads til kon­struk­tiv tan­ke­virk­som­hed i ret­ning af poli­tisk for­stå­el­se.
Nej, slet ikke poli­tisk. Poli­tik har fået et skær af fjer­nt plat­tensla­ge­ri over sig. Se blot, hvor­dan “vores” poli­ti­ke­re på Chri­sti­ans­borg og i Bruxel­les gang på gang slip­per fra at bed­ra­ge deres væl­ge­re uden at bli­ve stil­let til ansvar. Des­u­den viser en blot mini­mal erfa­ring, at det er uden betyd­ning, hvem vi stem­mer på til de høj­ti­de­li­ge fol­ke­tings­valg, så hvor­for ikke lade det poli­ti­ske enga­ge­ment gå sam­me vej som andre bevidst­heds-kræ­ven­de sys­ler og over­gi­ve sig til pas­siv under­hold­ning.
“Det gør jo hver­ken fra eller til,” mum­ler Bri­an og Lin­da i kor. Og mini-Bri­an og mini-Lin­da lyt­ter fra gulv­tæp­pet og tager ved lære af fars og mors selv­de­struk­ti­ve pas­si­vi­tet.

Ved at slu­ge alt råt fra det digi­ta­le stu­e­al­ter, begår hr. og fru Danmark lang­somt selv­mord. Dan­sker­nes pas­si­vi­tet bety­der alt for jøder­ne. Uden vores tota­le indif­fe­rens kun­ne den­ne infa­me besæt­tel­ses­magt ikke domi­ne­re Fol­ke­tin­get, ikke kor­rum­pe­re vort demo­kra­ti, ikke for­dær­ve det meste af stats­ap­pa­ra­tet og admi­ni­stra­tio­nen, ikke stjæ­le vores fortje­ne­ster via Skat og ban­ker, ikke per­ver­te­re rets­sy­ste­met, poli­ti­et og for­sva­ret — ikke fast­hol­de alle deres posi­tio­ner, hvor de har “taget plads i sam­fun­dets kir­t­ler”, som de selv udtryk­ker det. Vi taler om para­sit­ter på natio­nens krop, og dis­se gif­ti­ge snyl­ter­ne er godt i gang med at øde­læg­ge sam­fun­det og natio­nen inde­fra, mens vi lader os opta­ge af medi­er­nes under­hol­den­de distrak­tio­ner.

Det er det­te idi­o­ti, vi så bered­vil­ligt udfol­der den 5. maj, og vi tager klæ­de­ligt afstand fra den 9. april og til­jub­ler der­med et stær­ke­re og stær­ke­re jødisk greb om Euro­pa — per­so­ni­fi­ce­ret i afsky­e­li­ge mario­net­ter som Anders Fogh Ras­mus­sen, Bjar­ne Cory­don, Lars Løk­ke Ras­mus­sen, Angela Mer­kel og man­ge andre. Det er unfair over for dyret at kal­de sli­ge per­so­na­ger for svin. Men vi mang­ler end­nu ord for at beskri­ve, hvor meget dis­se jøder alle­re­de har ska­det Danmark og Euro­pa. Histo­ri­en gen­ta­ger sig nådes­løst, hvis vi ikke begyn­der at tage ved lære af den.

Hvis du blot vil med­vir­ke mini­malt til mod­stan­den mod den­ne afvik­ling af Euro­pa og dit fæd­re­land, så udskriv den­ne løbe­sed­del (nr. 2), læs punk­ter­ne et for et, lær at for­stå, hvad de bety­der, og del så bud­ska­bet ud i dine omgi­vel­ser. Der­med kan du være med til at væk­ke dan­sker­ne, hvis du da ikke alle­re­de har valgt at over­gi­ve dig og dine børn til det kom­men­de jødi­ske ræd­sels­re­gi­me, der er på vej fra EU og om kort tid vil opslu­ge Danmark. Dit land!

Den hvi­de race er opbyg­ge­lig — jøden er destruk­tiv. Bevar din hvi­de race ren for frem­skrid­tets skyld.