Definition: Nyjøder

Redaktionelt

Ind­til for nylig var det en given sag, at en jøde skul­le have jødisk mor eller være kon­ver­te­ret til jøde­dom­men. Men til­hæn­ger­ne af den­ne troslæ­re mang­ler pro­se­lyt­ter til de for­skel­li­ge posi­tio­ner i stats­ap­pa­ra­tet, som i vold­somt sti­gen­de omfang bli­ver til­gæn­ge­li­ge for jøder. Så hvad gør man, når der ikke er jøder nok i net­vær­ket?
Man ændrer kri­te­ri­er­ne for at være jøde, såle­des at børn af en ikke-jødisk mor og en jødisk far kan bli­ve en slags anden­rangsjø­der.

Det jødi­ske sam­fund i Danmark opret­ter nye jøder ved at lem­pe reg­ler­ne for opta­gel­se, og med en helt for­ven­te­lig raci­stisk moti­ve­ret rang­ord­ning (en slags apart­heid mod næstenjø­der). Med ændrin­gen gives næstenjø­de­r­ne (til og med kvartjø­der)  fuld sta­tus som anden­rangsjø­der, mens kon­ver­te­re­de euro­pæ­i­ske jøde­l­a­ka­jer (på over­fla­den) opta­ges som egent­li­ge jøder. Beg­ge kate­go­ri­er ind­ta­ger i vores optik sta­dig rol­len som dansk opfo­stre­de laka­jer i det jødi­ske pro­gram for en fjendt­lig over­ta­gel­se af Danmark.

Kil­den til føl­gen­de “omfav­nel­se” af næstenjø­de­r­ne er fol­ke­ne bag mosai​ske​.dk, en grup­pe­ring, der elsker at udvik­le selv­høj­ti­de­li­ge reg­ler. Sådan for­mu­le­res det inter­nt:

Hvem kan være jøde

Rea­li­tets­li­sten i Dele­ge­ret­for­sam­lin­gen har sat et stort arbej­de i værk for at ændre kri­te­ri­er­ne for opta­gel­se i Det Jødi­ske Sam­fund.

Hidtil – og det gæl­der da fort­sat – skal man enten være født af en jødisk mor eller kon­ver­te­ret [til jøde­dom­men] for at bli­ve opta­get i fæl­les­ska­bet. Men det ønsker et fler­tal i Dele­ge­ret­for­sam­lin­gen at ændre. Frem­over skal det være muligt at være jøde i to trin; først og frem­mest som hidtil, når man enten er født af en jødisk mor eller kon­ver­te­ret, men frem­over også ved at mel­de sig ind i Det Jødi­ske Sam­fund på en plat­form bestå­en­de af en jødisk bedste­for­æl­der uan­set køn.

Den bæren­de filo­so­fi er Isra­els love om natu­ra­li­sa­tion, der net­op siger, at enhver med en jødisk bedste­for­æl­der kan opnå stats­bor­ger­skab på linje med en jøde.

Tan­ken er smuk, meget smuk. Har man blot 25 pro­cents jødisk blod i sine årer, kan man umid­del­bart luk­kes ind i fæl­les­ska­bet uden yder­li­ge­re dik­ke­d­a­rer.

Helt kan man natur­lig­vis ikke kom­me ind, for man må give afkald på ret­tig­he­der og plig­ter på det reli­gi­øse områ­de. Man vil natur­lig­vis kun­ne leje en plads i syna­go­gen, men man vil ikke kun­ne tæl­le med ved gud­stje­ne­ster, gan­ske som man ikke vil kun­ne bli­ve kaldt til toralæs­ning, del­ta­ge i beth din behand­lin­ger eller eksem­pel­vis have adgang til mik­ven, det ritu­el­le bad.

Til gen­gæld vil man ved ind­mel­del­se kom­me til at besid­de alle demo­kra­ti­ske ret­tig­he­der, og såle­des kun­ne væl­ge og være valg­bar til tros­sam­fun­dets demo­kra­ti­ske fora som dele­ge­ret­for­sam­ling, repræ­sen­tant­skab og syna­go­ge­for­stan­der­skab.

Et min­dre­tal i Dele­ge­ret­for­sam­lin­gen, Tach­les listen, står i oppo­si­tion til Rea­li­tets­li­stens for­slag.

Min­dre­tal­let påpe­ger, at man dels gen­nem fle­re rab­bi­na­ter har gen­nem­ført bør­ne­kon­ver­te­rin­ger, hvor for­æl­dre­ne i blan­de­de ægte­ska­ber har beslut­tet, at afkom­met skul­le være jøder. Dis­se kon­ver­te­rin­ger er gen­nem­ført let og nær­mest utro­ligt smer­te­frit inden bør­ne­nes bar eller bat mitzva – og helt uden et trin ét, trin to eller fle­re. Og dels påpe­ger Tach­les min­dre­tal­let, at man i en moder­ne orto­doks jødisk menig­hed som den dan­ske ikke kan opta­ge med­lem­mer, der ikke teo­lo­gisk er jøder.

Isra­els natu­ra­li­sa­tions­lo­ve gør ikke men­ne­sker med en jødisk bedste­for­æl­der til jøde, påpe­ger Tach­les. Dis­se men­ne­sker får et stats­bor­ger­skab, men man har over­ladt at afgø­re, hvem der er jøde til det orto­dok­se rab­bi­nat.”