Definition: Næstenjøder

Redaktionelt

En inter­es­sant og lidt ynke­lig grup­pe er næstenjø­de­r­ne. En næstenjø­de kan være barn af en ikke-jødisk mor og en jødisk far (se nyjø­der), eller han eller hun har opda­get en fjer­ne­re rela­tion til en jødisk ane, uden at for­bin­del­sen gør pågæl­den­de til jøde i tra­di­tio­nel for­stand. De fle­ste i den­ne grup­pe er opdra­get som dan­ske­re, men enkel­te kan, når de kon­sta­te­rer den jødi­ske rela­tion, sprin­ge ud som liden­ska­be­li­ge til­hæn­ge­re af alt jødisk. En del af dem søger lige­frem at kon­ver­te­re til jøde­dom­men. Dis­se men­ne­sker vil i alt væsent­ligt opfø­re sig som jøder og vil ofte gå ide­o­lo­ger­nes ærin­de. I den­ne grup­pe er man mere end vil­lig til at påta­ge sig rol­len som “muld­varp”, og i den rol­le kan en næstenjø­de være en usyn­lig og yderst effek­tiv agent for det jødi­ske net­værk.