Definition: Magtjøder

Redaktionelt

Magtjø­der er jøder der til­ra­ner sig magt og vær­di­er på bekost­ning af vært­s­na­tio­nens over­le­vel­se som selv­stæn­dig kul­tur. I erken­del­se af, at de fær­re­ste pro­fe­ti­er opfyl­des inden for et men­ne­ske­liv, arbej­der den­ne grup­pe i rol­len som fjer­ne­re med­vir­ken­de i pla­nen om et zio­ni­stisk ver­dens­ri­ge. Mose­loven lig­ger dis­se jøder dybt i blo­det. Deres opdra­gel­se har for­sy­net dem med det grund­lig­gen­de livs­syn, at de er over­men­ne­sker og har ret til at beri­ge sig på andres frem­brin­gel­ser, ulti­ma­tivt at uds­let­te alt ikke-jødisk og over­ta­ge de omsæt­te­li­ge vær­di­er. Magtjø­de­r­ne er aggres­si­ve og effek­ti­ve agen­ter i det jødi­ske net­værk. Magtjø­de­r­ne er jøde­dom­mens bosæt­te­re overalt på klo­den. Det er dem, der akku­mu­le­rer ter­ri­to­ri­um “til evin­de­lig jødisk ejen­dom”, hvad enten det er i form af lan­d­om­rå­der i Palæstina eller som sæder på dan­ske uni­ver­si­te­ter, i dansk for­svar, dansk admi­ni­stra­tion eller den dan­ske rege­ring.

Vi benyt­ter beteg­nel­sen “jøde”, såvel når for­an­nævn­te egen­ska­ber er frem­træ­den­de, som når der “kun” er tale om for­skel­li­ge gra­der af for­sæt til at sur­fe med på mag­tens agen­da. Dis­se sur­fe­re pådra­ger sig et medansvar, der spæn­der fra ide­o­lo­gisk med­vir­ken over øko­no­mi­ske for­de­le til kal­ku­le­ret pas­si­vi­tet.

Magtjø­de­r­ne vil bli­ve fjer­net fra mag­ten i Danmark. Hvis man er magtjø­de i Danmark, synes det på bag­grund af udvik­lin­gen i Euro­pa at være en klog dis­po­si­tion nu i 2018 at for­be­re­de sin sor­tie til Israel, mens det er muligt.