Definition: Jødelakajer

Redaktionelt

Lige som der fin­des dan­ske­re af jødi­ske efter­kom­me­re, fin­des der etni­ske dan­ske, der tager del i de jødi­ske over­greb. Vi kal­der sidst­nævn­te grup­pe for jøde­l­a­ka­jer, bon­de­fan­ge­re og hånd­lan­ge­re. En lil­le del af dem, de såkald­te filo­se­mit­ter, gør det af over­be­vis­ning om jøde­dom­mens og zio­nis­mens fortræf­fe­lig­hed. Andre gør det for pen­ge. Grup­pen kan besnak­kes eller bestik­kes til at gå imod Dan­marks inter­es­ser i afgø­ren­de spørgs­mål, og de begår i den sam­men­hæng for­ræ­de­ri mod natio­nen. For­ræ­de­ri af den karak­ter, der har været til ska­de for den dan­ske nation, vil bli­ve behand­let efter fortje­ne­ste, når den jødi­ske besæt­tel­ses­magt er fjer­net fra Danmark.