Definition: Kryptojøder

Redaktionelt

Gen­nem histo­ri­en har jøder af for­skel­li­ge grun­de søgt at skju­le deres jødi­ske iden­ti­tet, for eksem­pel ved på over­fla­den at fra­fal­de jøde­dom­men, eller ved blot at ændre et typisk jødisk navn til et navn, der faldt ind i omgi­vel­ser­ne. Gode dan­ske nav­ne som Han­sen, Jen­sen og Ole­sen har holdt for som skal­ke­skjul. En over­gang var det smart at kun­ne sig­na­le­re et sådant skjul over for andre jøder ved at optræ­de som “bin­de­stregsjø­de”, med bin­de­streg som her: For­navn Mel­lem­navn-Efter­navn.


Foto: Jødisk racis­me

 

Fra Ver­dens­hi­sto­ri­en fin­des det­te post­kort fra Trotski­js bog Sta­lin. Det var aktu­elt i tiden lige efter den bol­sje­viki­ske revo­lu­tion i 1917. Tek­sten på kor­tet siger: Leder­ne af pro­le­ta­ri­a­tets revo­lu­tion, og på kor­tet ser vi fra oven:

  1. Lenin, der bor­ger­ligt hed Vla­di­mir Iljitj Ulja­nov, som menes at have haft jødisk mor (han tal­te jid­di­sch i hjem­met og var gift med en jøde),
  2. Trotskij, der var jøde og egent­lig hed Lev Bronste­in,
  3. Zinov­jev, der var jøde og oprin­de­lig hed Hirsch- eller Gri­go­ri Apfel­baum (omta­les i Jüdi­s­ches Lexi­kon også med det oprin­de­li­ge navn Ger­son Rado­myslski, og yder­li­ge­re som Apfel­baum; under alle omstæn­dig­he­der jødisk),
  4. Luna­charskij, der und­ta­gel­ses­vis ikke var jøde,
  5. Kame­nev, der var jøde og egent­lig hed Rosen­feld — og ende­lig
  6. Yakov Mik­hai­lovich Sverd­lov, der var jøde og altid hav­de hed­det Sverd­lov.

Post­kor­tet viser ikke ale­ne omfan­get af jøder­nes rol­le under revo­lu­tio­nen, men også at de for­søg­te at give udse­en­de af at være etni­ske rus­se­re.