Definition: Fredsjøder

Redaktionelt

Den­ne grup­pe af jøder har ikke infil­tre­ring og busi­ness til ska­de for Danmark som et over­ord­net mål og har min­dre udbyt­te af ned­bryd­nin­gen. Fredsjø­de­r­ne ønsker at leve i fred med omgi­vel­ser­ne, en vig­tig for­ud­sæt­ning for et godt nabo­skab.

Det ene yder­punkt i den­ne grup­pe er ham, der end­nu hol­der enkel­te jødi­ske reg­ler i hævd for sig selv og sin fami­lie, typisk ved at lade sin nyfød­te søn van­si­re på sit køn: “en nød­ven­dig ind­gang til jøde­dom­men”! som det hed­der. Loy­a­li­te­ten hos den­ne del af grup­pen lig­ger over­ve­jen­de hos jøde­dom­men, og grup­pen ska­der dan­sker­ne og Danmark ved at accep­te­re vær­di­er­ne i det jødi­ske net­værk og dets pro­pa­gan­da, eller ved lige­frem at advo­ke­re for sam­me dags­or­den.

Det mod­sat­te yder­punkt er ham, der i et og alt prak­ti­se­rer en dansk livs­form og ikke kun­ne drøm­me om at lade nogen rab­bi­ner klip­pe i sin nyfød­te søn. Hans etni­ske bag­grund er typisk en jødisk mor og en dansk far. Ofte kan han van­ske­ligt erken­des som jødisk eller med noget jødisk til­hørs­for­hold. Han kim­ser ikke ad en god flæ­ske­s­teg i jule­da­ge­ne og yder måske sit bidrag til fol­kekir­ken med sam­me lyst til kir­ke­gang som hoved­par­ten af dan­sker­ne. Men selv om han ikke er prak­ti­se­ren­de jøde, god­ken­der han at være en del af net­vær­ket. Han har accep­te­ret, at net­vær­ket hjalp ham til ansæt­tel­se (for­an ikke-jøder) i en jødisk kon­trol­le­ret virk­som­hed, sand­syn­lig­vis for livet. Hans loy­a­li­tet over for natio­nen og til det at erklæ­re sig som dan­sker er sty­ret af prag­ma­tis­me. Det jødi­ske net­værk for­ven­ter, at han yder noget til gen­gæld for et godt job, og det tosi­de­de hen­syn ska­ber en loy­a­li­tets­kon­flikt.

Af dis­se og man­ge andre grun­de til­hø­rer fredsjø­de­r­ne ikke grup­pen af assi­mi­le­re­de tid­li­ge­re jøder. Skul­le du som fredsjø­de føle dig fejl­be­dømt med det­te, så tænk på, hvem du gør fæl­les sag med ved at være en del af “net­vær­ket til natio­nens over­ta­gel­se”, ved ikke at tage aktiv afstand fra net­vær­ket.