De nordiske folk må stå sammen

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, Steen Moslund, 15. januar 2016.

 

Det er nød­ven­digt, at de nor­di­ske folk med fæl­les sprog hol­der sam­men. Ellers vil jøder­ne (judar­na) i Sto­ck­holm, Oslo og Køben­havn i løbet af få årti­er uds­let­te vores unik­ke nor­di­ske kul­tur og iden­ti­tet. Den­ne pro­ces fore­går i øje­blik­ket i eks­pres­fart i et sam­ar­bej­de mel­lem jøder­ne i de natio­na­le rege­rin­ger og stats­ap­pa­ra­ter og deres sam­men­s­vor­ne i den Euro­pæ­i­ske Uni­on og i USA.

Den_jodiske_imperialisme_240xy

 

Den­ne pla­kat opstod i 1930’erne. Siden har pro­ble­met udvik­let sig eks­po­nen­ti­elt.

Jøder­ne i EU udste­der de nød­ven­di­ge direk­ti­ver, der gør det muligt for jøder­ne i Nor­den at orke­stre­re en ind­van­dring, der sene­st i 2085 vil have gjort de oprin­de­li­ge nor­di­ske befolk­nin­ger til etni­ske min­dre­tal i deres fæd­re­lan­de. Jøder­ne vil kun­ne her­ske over split­te­de grup­pe­rin­ger, der enkelt­vis er for små til at gøre mod­stand af betyd­ning. Et nyt Koso­vo kan opstå i Skå­ne eller på Sjæl­land når oprin­de­li­ge sven­ske­re og dan­ske­re væb­ner sig og gør krav på deres tid­li­ge­re hjem­lan­de.

Det­te pro­blem kan end­nu løses fre­de­ligt ved at Danmark og Sverige hur­tigst muligt for­la­der den Euro­pæ­i­ske Uni­on. EU er i et og alt en ny jøde­kon­trol­le­ret Sov­je­tu­ni­on. Der­ef­ter skal de jødi­ske min­dre­tal i Nor­den begræn­ses til at have ind­fly­del­se i for­hold til deres antal og ikke pro­por­tio­nalt med deres for­mu­er kom­bi­ne­ret med evnen til nepo­tis­me og kor­rup­tion, der har anbragt dem i leden­de stil­lin­ger uden for kon­kur­ren­ce med oprin­de­li­ge sven­ske­re, nord­mænd og dan­ske­re.

Desvær­re er infor­ma­tions­ap­pa­ra­tet, dags­pres­sen, de elek­tro­ni­ske medi­er, Tv, radio, film, bøger, bla­de, under­vis­ning og man­ge andre sider af medi­e­ver­de­nen, helt på jødi­ske hæn­der såvel i Sverige som i Danmark. Der­for er det uden effekt at for­sø­ge at skri­ve om det­te pro­blem i den loka­le avis eller i et stør­re dag­blad, der ellers udgi­ver sig for at være fol­kets tale­rør. Afvi­gen­de poli­ti­ske menin­ger sor­te­res fra i de jødi­ske redak­tio­ner og ender i gulvar­ki­vet. Ingen kan læse om poli­ti­ske hold­nin­ger, der ikke er god­kendt af den jødi­ske besæt­tel­ses­magt.

Det­te anslag mod vores fri­hed, kul­tur og iden­ti­tet er yderst vel­ko­or­di­ne­ret og har fore­gå­et siden anden ver­denskrigs afslut­ning. Kampag­nen har været suc­ces­fuld, for­di hele det hvi­de Euro­pa har været tyn­get af skyld over jøder­nes Holo­caust og har væg­ret sig ved at tage til gen­mæ­le over for jøder­nes fjendt­li­ge infil­tre­ring af Euro­pa og her­un­der de nor­di­ske sam­fund.

Hen­sy­net er ube­ret­ti­get og mis­for­stå­et. Påstan­den om mål­ret­tet udryd­del­se af 6 mio. jøder i tyske kon­cen­tra­tions­lej­re er bevi­se­ligt et falsum, resul­ta­tet af en krigs­pro­pa­gan­da, der blev lan­ce­ret af jødi­ske pro­pa­gan­da­ma­ge­re i Sov­je­tu­ni­o­nen fra omkring 1943. Kampag­nen kul­mi­ne­re­de i den jøde­in­stru­e­re­de Nür­n­berg-pro­ces lige efter kri­gen.

Ikke en ene­ste jøde har mistet livet i gaskam­re i Tyskland eller andre ste­der!

Det­te er en kends­ger­ning, der bevi­ses af de histo­ri­ske spor. Gaskam­re i de tyske kon­cen­tra­tions­lej­re fand­tes kun i net­op kam­mer-stør­rel­se, ude­luk­ken­de til aflus­ning af tøj, lin­ned og madras­ser.
Kun jøder­ne selv har byg­get et stort “gaskam­mer”, der kan rum­me man­ge men­ne­sker – turi­ster. Det fin­des i Aus­chwitz-muse­et i Polen. Det­te gaskam­mer er et falsum, der er ind­ret­tet for at have noget at vise frem for god­tro­en­de besø­gen­de. Gæster­ne beta­ler for den­ne ople­vel­se, og såle­des går busi­ness og histo­ri­e­for­falsk­ning, pro­fit og løgn, hånd i hånd i et typisk jødisk for­søg på at til­slø­re sand­he­den.
Det krigs­før­en­de Tyskland hav­de brug for arbejds­kraf­ten i fabrik­ker­ne omkring kon­cen­tra­tions­lej­re­ne, også for jøder­nes arbejds­kraft. De omfat­ten­de døds­fald i kon­cen­tra­tions­lej­re­ne især mod kri­gens slut­ning skyld­tes epi­de­mi­er af tyfus, der ram­te alle, da for­sy­nin­ger­ne af føde­va­rer og medi­cin til lej­re­ne blev afbrudt af de alli­e­re­des bomb­nin­ger. Antal­let af jøder, der er omkom­met i tyske kon­cen­tra­tions­lej­re er pro­por­tio­nalt med deres til­ste­de­væ­rel­se (ca. 40%). Det­te tal er af for­skel­li­ge kil­der opgjort til 3–400.000. Det­te hører vi intet om i fol­ke­sko­ler­ne eller i Historie/Historia.

Så der er ingen bela­sten­de for­tid, der skal få os til at tie og lade jøder­ne ned­bry­de Euro­pa og Nor­den. Tvær­ti­mod. Jøder­ne har på bed­ra­ge­risk vis skabt og udnyt­tet en vild­fa­rel­se og har til­t­vun­get sig magt i vores lan­de på grund­lag af en monu­men­tal løgn og en for­bry­de­risk ankla­ge mod det hvi­de Euro­pa, ikke mindst mod det tyske folk, som jøder­ne gen­nem histo­ri­en har lagt for had. Det var det jødi­ske ver­dens­sam­fund, der aggres­sivt erklæ­re­de Tyskland krig alle­re­de i 1933, og det var jøden Theo­do­re N. Kauf­man, der i 1941 skrev  bogen “Tyskland må for­svin­de” med en vej­led­ning for, hvor­dan man kun­ne ste­ri­li­se­re samt­li­ge tyske mænd og der­med helt uds­let­te natio­nen Tyskland.
Det er næsten lyk­ke­des helt at under­tryk­ke tysker­ne her i 2016. Enhver i Tyskland, der åbent for­sø­ger at afvi­se løg­nen om jøder­nes Holo­caust, kan bli­ve idømt ind­til 5 års fængsel. Og hvis man på et tysk uni­ver­si­tet skri­ver en viden­ska­be­lig afhand­ling om “gaskam­re­ne”, der ikke kun­ne fun­ge­re som påstå­et, bli­ver man bort­vist fra sit uni­ver­si­tet. Det­te har fun­det sted under den euro­pæ­isk udse­en­de mario­net Angela Mer­kel.

Sverige, Norge og Danmark omfat­ter en ene­stå­en­de grup­pe af men­ne­sker i Nor­d­eu­ro­pa. Vi taler et næsten fæl­les sprog. De fær­re­ste i Nor­den i dag gør sig klart, at vi lever i et sprog­kon­ti­nuum, der ræk­ker fra Nord­kap til Nord­s­lesvig. I et sprog­kon­ti­nuum kan en Nord­læn­ding ikke umid­del­bart for­stå en Søn­derjy­de, men hver af dem for­står deres nær­me­ste nabo­er, og nabo­er­ne for­står deres nabo­er osv. Ja, vi må inklu­de­re Åland­sø­er­ne og det svensk­ta­len­de Finland, for vi er et omfat­ten­de fæl­les­skab, der bur­de sam­les om at styr­ke vores fæl­les for­stå­el­se og iden­ti­tet.

Desvær­re er Nor­disk Råd også besat af jøder, og enhver inte­gra­tion på det nor­di­ske plan er ophørt. Inte­gra­tio­nen i Øre­sunds­om­rå­det blev aldrig til noget, sam­ar­bej­det mel­lem red­ning­s­tje­ne­ster og post­tje­ne­ster­ne på tværs af Øre­sund blev for­plum­ret. Jøder­ne i Sto­ck­holm og Køben­havn spæn­der ben for ethvert spi­ren­de sam­ar­bej­de mel­lem oprin­de­li­ge sven­ske­re og dan­ske­re.

Jøder­ne arbej­der kon­stant på at frem­hæ­ve sig selv. Det gør de ikke ved at være bed­re end hvi­de euro­pæ­e­re (for­hol­det er 1:1, hvis vi skal være ven­li­ge). Nej, de gør det ved at fjer­ne enhver kon­kur­ren­ce fra ikke-jøder. Det sker ved syste­ma­tisk at ned­bry­de niveau­et i fol­ke­sko­ler­ne og føre kon­trol med adgan­gen til uni­ver­si­te­ter­ne. Jøder­nes børn går på eks­klu­si­ve sko­ler og sær­be­hand­les på uni­ver­si­te­ter­ne. Gen­nem medi­er­ne opdra­ges nor­di­ske unge til at fore­træk­ke ame­ri­kansk subkul­tur: rap, tech­no, narko­ti­ka, volds­film, spe­ed­talk og uvi­den­hed, så de glem­mer deres egne nor­mer. Især er det mon­dænt at kun­ne tale engelsk frem for at udvi­de sit eget sprog og bli­ve i stand til at for­stå de øvri­ge nor­di­ske sprog (der er vari­an­ter af sam­me sprog­stam­me). Resul­ta­tet bli­ver oftest, at de unge hver­ken kan tale det ene eller andet sprog, dvs. bli­ver fat­ti­ge på glo­ser og nuan­cer gene­relt. Fol­ke­sko­ler­ne gør intet for at sti­mu­le­re de nor­di­ske rela­tio­ner. Det gjor­de de årti­er til­ba­ge, inden jøde­væl­det fik magt i stats­ap­pa­ra­ter­ne.

Stats­ap­pa­rat, uddan­nel­ses­væ­sen, sund­heds­væ­sen, retsvæ­sen, poli­ti, for­svar m.v. er på nuvæ­ren­de tids­punkt infil­tre­ret af jøder på afgø­ren­de poster. Ind­dri­vel­ses­sy­ste­mer­ne, der opkræ­ver skat og afgif­ter, er på jødi­ske hæn­der. Jøder­ne kon­trol­le­rer mere og mere, hvem der skal have ind­fly­del­se og suc­ces på alle niveau­er. Der­med bli­ver det bl.a. muligt at sen­de sven­ske­re, nord­mænd og dan­ske­re i krig mod Isra­els fjen­der. Nor­di­ske men­ne­sker for­blø­der og dør for det zio­ni­sti­ske van­vid, ikke for at ind­fø­re bed­re for­hold noget sted i ver­den. Det gøres hver­ken med vold eller magt. Vi over­ta­ger auto­ma­tisk Isra­els og det jødi­ske USA’s fjen­der, dvs. sto­re dele af den isla­mi­ske ver­den. Den isla­mi­ske ver­den er over­ve­jen­de fre­de­lig, men tvin­ges i krig af jøder­ne og ender med at bli­ve vores fjen­der. På hjem­me­fron­ten for­hin­dres befolk­nin­ger­ne i at ytre sig frit gen­nem ret­ten til at demon­stre­re mod ind­van­dring og under­tryk­kel­se. Poli­ti­et fun­ge­rer efter­hån­den som skø­de­hund og garant for de skif­ten­de jødi­ske rege­rin­gers poli­tik. Vi ople­ver fle­re og fle­re tegn på tota­li­tær magtu­dø­vel­se i Nor­den.

Jøder elsker tit­ler og pri­ser. En vel­b­jer­get jøde opfat­ter sig som vel­sig­net af sin gud. Afgø­ren­de posi­tio­ner i sam­fun­det ind­ta­ges i det skjul­te af jøder, der behæn­digt og umær­ke­ligt pla­ce­res af det inter­na­tio­na­le jødi­ske net­værk. I dis­se stil­lin­ger tager de typisk tit­ler af præ­si­den­ter, gene­ral­di­rek­tø­rer, ambas­sa­dø­rer m.v. og hæver en klæk­ke­lig hyre, mens de fun­ge­rer som garan­ter for den over­ord­ne­de jødi­ske over­ta­gel­ses­stra­te­gi.
I Sverige aflø­ste en sådan overjø­de for nylig en anden jøde som gene­ral­di­rek­tør for Trans­port­sty­rel­sen. Jøder­nes over­ta­gel­se af Trans­port­sty­rel­sen bety­der bl.a., at sven­sker­ne ikke mere kan væl­ge neut­ra­le num­mer­pla­der, men er tvun­get til at skil­te med det 12-stjer­ne­de jøde­sym­bol, der er frem­stil­let efter et EU-direk­tiv. Sven­ske­re, der er imod EU, tvin­ges der­med til at sig­na­le­re kon­sensus for Sve­ri­ges til­slut­ning til EU. Det­te er et poli­tisk ind­greb af stor pro­pa­gan­da­mæs­sig effekt, og det blev gen­nem­trum­fet admi­ni­stra­tivt fra nytår 2014 – uden for­ud­gå­en­de dis­kus­sion i offent­lig­he­den.
I Danmark er præ­si­den­ten for IPA-Danmark (inter­na­tio­nal poli­ti­o­r­ga­ni­sa­tion til frem­me af ven­ska­bet mel­lem alle poli­ti­styr­ker i ver­den) også en sådan overjø­de, der i sin sene­ste jule­hil­sen til dansk poli­ti under­stre­ge­de betyd­nin­gen af, at kor­p­set står sam­men i kam­pen mod ter­r­o­ris­men, læs: mod Isra­els fjen­der. IPA, der var et sundt ini­ti­a­tiv til udvik­ling af fre­de­li­ge rela­tio­ner mel­lem alle fol­keslag, tages nu som gid­sel i zio­ni­ster­nes ver­den­s­oms­pæn­den­de kampag­ne ret­tet mod ver­dens­fre­den. Det sam­me er sket med den oprin­de­li­ge ide om et euro­pæ­i­ske sam­ar­bej­de mel­lem suveræ­ne natio­ner. Det er på tide at tage hen­syn til hele men­ne­ske­he­den ved at fjer­ne jøder­ne fra ind­fly­del­se – alle ste­der – én gang for alle.

De nor­di­ske demo­kra­ti­er er for længst sat ud af kraft. Det er lige meget hvil­ken kom­bi­na­tion af par­ti­er, vi stem­mer på. Fler­tal­let af kan­di­da­ter­ne til Rigs­da­gen, Stor­tin­get eller Fol­ke­tin­get er jøder, der fører den sam­me poli­tik som altid – de jødi­ske bag­mænds poli­tik. Ban­ker­ne i Sverige, Norge og Danmark er hund­re­de pro­cent jødisk ejen­dom, de stør­ste er sik­ret imod at gå fal­lit, og for­sik­rin­gen beta­les af skat­tey­der­ne.

Der­for er det nød­ven­digt at etab­le­re en fol­ke­be­væ­gel­se, der tæl­ler alle nor­di­ske men­ne­sker, hvi­de euro­pæ­e­re, der er beret­ti­get til at leve og ophol­de sig i Nor­den. Alle andre må tage til­ba­ge til deres hjem­lan­de og mod­ta­ge vores hjælp der om nød­ven­digt.

Så, kære nor­di­ske med­bor­ge­re, oprin­de­li­ge euro­pæ­e­re; åben mun­den, træk vej­ret frit og begynd at kri­ti­se­re den jødi­ske besæt­tel­ses­magt, der er ved at afvik­le vores kul­tur og iden­ti­tet. Det er på tide at næv­ne jøder­ne ved navn og som det de er, en etno­cen­trisk stam­me, der ope­re­rer som et ver­den­s­oms­pæn­den­de kri­mi­nelt syn­di­kat på grund­lag af en årtu­sin­der gam­mel krigs­for­her­li­gen­de troslæ­re, der for­lan­ger, at jøder skal beher­ske ver­den.

Ikke min!