De medieegnede terrorhandlinger udføres af Mossad

Redaktionelt

O​-​D​-​I​-​N​.org, Hugo Ravn, 16. november 2015 (opdateret marts 2018).

Tro ikke et øje­blik på medi­er­nes påstan­de om, at “Isla­misk Stat” står bag de alvor­li­ge ter­r­or­hand­lin­ger i USA, Euro­pa eller den øvri­ge ver­den.

Vi hen­vi­ser til den­ne arti­kel­se­rie, og den­ne aktu­el­le arti­kel, hvoraf det med al ønske­lig tyde­lig­hed frem­går, at såkald­te “fal­se flag ope­ra­tio­ner” (maske­re­de ope­ra­tio­ner) er hver­dagskost for Mos­sad og det jødi­ske slæng, der stræ­ber efter at desta­bi­li­se­re Euro­pa og ver­den. For­må­let er at sæt­te krist­ne og mus­li­mer op mod hin­an­den, så vi kan øde­læg­ge hin­an­den og bane vej­en for jøder­nes over­ta­gel­se.

Der­med ude­luk­ker vi ikke, at palæsti­nen­si­ske eller ara­bi­ske grup­pe­rin­ger her og der for­sø­ger at ram­me jøder­ne i Euro­pa. Selv­føl­ge­lig gør de det – og fuldt beret­ti­get. Det sam­me kom­mer Euro­pas befolk­nin­ger til at gøre om ikke lang tid, hvis vi ikke i tide ind­ser, hvad der fore­går i ver­den omkring os. Det er ikke Islam, der udgør den pri­mæ­re trus­sel, men de “inte­gre­re­de” jøder, der i dag huse­rer som besæt­tel­ses­magt i de fle­ste euro­pæ­i­ske lan­de.

Dis­se para­sit­ter har opkøbt alle medi­er og er i stand til at ska­be ind­tryk­ket af en koor­di­ne­ren­de orga­ni­sa­tion som “Isla­misk Stat” eller “ISIS”, der påstås at være vel­or­ga­ni­se­ret og velud­ru­stet. Det er løgn. Sand­he­den er, at min­dre uko­or­di­ne­re­de frak­tio­ner af alle muli­ge isla­mi­ske bevæ­gel­ser rea­ge­rer på den­ne jødi­ske pro­pa­gan­da og ser sig selv som en del af en stør­re hel­hed. Men deres ope­ra­tio­ner er ube­ty­de­li­ge. Kun når jøder­ne ønsker et opkog af den gene­rel­le uvil­je mod mus­lim­sk til­ste­de­væ­rel­se i Euro­pa, træ­der Mos­sad (eller i det­te til­fæl­de, den sam­ar­bej­den­de fran­ske efter­ret­ning­s­tje­ne­ste) til og udfø­rer en “for­fær­de­lig ter­r­orak­tion” i for eksem­pel Paris – under­for­stå­et isla­misk ter­r­orak­tion mod jøder eller krist­ne, natur­lig­vis.

Har du alle­re­de glemt Char­lie Heb­do svind­len?

Bil­le­der­ne af de påstå­e­de ger­nings­mænd med deres våben pro­du­ce­res på jødi­ske bil­led­bu­reau­er eller i jødi­ske film­sel­ska­ber som Hol­lywood, der har alle mulig­he­der for at ska­be tro­vær­di­ge fal­ske bil­le­der.

Kuren mod den jødiske hærgen i Europa

Kuren mod den jødi­ske hær­gen i Euro­pa og de jødi­ske medi­ers ensi­di­ge pro­pa­gan­da er at gøre jøder­nes ind­fly­del­se i Euro­pa pro­por­tio­nal med deres til­ste­de­væ­rel­se i det enkel­te land. Der­for er det mere end nogen­sin­de nød­ven­digt at hæf­te sig ved, hvem der tje­ner det jødi­ske net­værk i vores lan­de. At regi­stre­re for­ræ­der­ne nu, så vi kan gøre op med dem, når regn­ska­bets time skal stå.

Meld dig ind i O-D-I-N og vær med i mod­stan­den.