De jødiske folkemordere

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, Hugo Ravn, 2016-08-01.

 

Det er nød­ven­digt, at de jødi­ske fol­ke­mor­de­re for­la­der Euro­pa for sted­se. Jeg taler ikke om røvet palæsti­nen­sisk land i 1948 og fol­ke­mor­det på fore­lø­bigt 700.000 palæsti­nen­se­re. Jeg taler om det igang­væ­ren­de snig­mord på hvi­de euro­pæ­e­re, på vores liv, sund­hed, børn, øko­no­mi, kul­tur, iden­ti­tet — på alt oprin­de­ligt euro­pæ­isk. Det er et læn­ge doku­men­te­ret fak­tum, at jøder­nes holo­caust aldrig fandt sted, at vi er ble­vet bed­ra­get med, at 6 mio. jøder blev myr­det i Euro­pa. Sta­ti­sti­ske års­op­gø­rel­ser fra jøder­ne selv viser, at dis­se 6 mio. jøder aldrig har mang­let.

Det ene­ste gaskam­mer i Euro­pa til påstå­et afliv­ning af men­ne­sker er byg­get af jøder­ne selv. Det er en såkaldt rekon­struk­tion, der vises frem i det jødi­ske Aus­chwitz-muse­um i Polen. Det er en eks­klu­siv jødisk opfin­del­se. Den evigt “foru­ret­te­de” jøde har tvær­ti­mod med løg­nen om “holo­caust” dæk­ket over histo­ri­ens mest per­ver­se fol­ke­mord i Euro­pa. Det er ikke over­ra­sken­de begå­et af jøder­ne selv:

Siden begyn­del­sen af 1900-tal­let har den inter­na­tio­na­le sekt af kri­mi­nel­le jøder direk­te eller indi­rek­te — men kun ind­til vide­re — for­år­sa­get omkring 100 mio. hvi­de euro­pæ­e­res død!

Det­te orga­ni­se­re­de og histo­risk doku­men­te­re­de fol­ke­mord ken­der de fær­re­ste til. Vi bli­ver kon­stant hjer­ne­va­sket fra jødi­ske medi­er — DR, TV2, Hol­lywood, avi­ser, uge­bla­de, maga­si­ner m.fl. — gen­nem jødisk pro­pa­gan­da og histo­ri­e­for­falsk­ning, af jødi­ske krigs­ma­ge­re og deres tje­ne­ster som PET, FBI, CIA og Mos­sad. Jøder­ne har fore­lø­bigt frem­pro­vo­ke­ret to ver­denskri­ge i Euro­pa.

I øje­blik­ket grund­læg­ger de 3. ver­denskrig, atter med Euro­pa som slag­mark og med nye mil­li­o­ner af euro­pæ­e­re som ofre. “For­svar­sal­li­an­cen” …! NATO mobi­li­se­rer for tiden langs hele den US-Zio­nist-kon­trol­le­re­de græn­se mod Rusland og for­sø­ger at pro­vo­ke­re Putin og rus­ser­ne til krig. De nai­ve dan­ske skat­tey­de­re har net­op ind­købt nye ekstremt dyre kamp­fly til jøder­nes næste “fore­byg­gen­de” angreb på ver­dens­fre­den. Den­ne inter­na­tio­na­le bær­me af jøder er en pest på men­ne­ske­he­den, og den har mag­tet at inklu­de­re alle jøder i alle lan­de i sin agen­da. Dis­se med­lø­be­re, der nu besæt­ter sto­re dele af stats­ap­pa­ra­tet og det par­la­men­ta­ri­ske system i Danmark, har spil­let “vel­in­te­gre­re­de dan­ske jøder”, mens de for­ræ­de­risk har kor­rum­pe­ret og afmon­te­ret demo­kra­ti­et. Den næste krig i Euro­pa må ikke igen bli­ve mel­lem euro­pæ­e­re. Den skal være en for­e­net euro­pæ­isk front til afskaf­fel­se af den jødi­ske besæt­tel­ses­magt i Euro­pa — én gang for alle.

I før­ste halv­del af 1900-tal­let myr­de­de jøder­ne løs som kom­mis­sæ­rer i Sov­je­tu­ni­o­nen — Det gik ud over 40–60 mio. rus­se­re og ukrai­ne­re.


Svi­ne­kød fin­des i et kolos­salt udbud med mas­ser af pro­duk­tva­ri­an­ter og indsovs­nings­mu­lig­he­der – og svi­ne­kød er rela­tivt bil­ligt. Det skyl­les typisk ned med drik­ke­va­rer inde­hol­den­de for­dæk­te søde­stof­fer. Alter­na­ti­ve kød­for­mer fra okse, får, ged eller fisk er der­i­mod ufor­holds­mæs­sigt dyre.
EU-bureau­kra­ter­ne mang­ler end­nu at beskri­ve fle­re end 100.000 ukend­te stof­fer, hvoraf en stor del ind­går i føde­va­re­in­du­stri­en. Oplys­nin­ger­ne hol­des til­ba­ge af pro­du­cen­ter­ne under påstan­de som for­ret­nings­hem­me­lig­hed. Foto: Inter­net­tet

 

Nu myr­der de vide­re som civi­le kom­mis­sæ­rer i Den Euro­pæ­i­ske Uni­on, hvor­fra de bl.a. kon­trol­le­rer pro­duk­tio­nen af svi­ne­kød (som de ikke selv spi­ser) og af medi­cin (som de ikke selv benyt­ter). Ofre­ne er nu Vest­eu­ro­pas hvi­de, oprin­de­li­ge befolk­nin­ger. Jøder­ne har besat grund­sko­ler og uni­ver­si­te­ter i Euro­pa. Vores børn for­dum­mes i fol­ke­sko­len, og jøder­nes børn favo­ri­se­res overalt — såle­des, at fx læger i Danmark nu over­ve­jen­de er jødi­ske.

Føler du dig i gode hæn­der?


Den­ne abnor­me fed­me er ved at ram­me Danmark også. Den skyl­des ikke bare for­kert livs­stil og svag karak­ter, men i lige så høj grad føde­va­rer, der kun­stigt for­stær­ker fed­men og sti­mu­le­rer lysten til at spi­se og spi­se. En effek­tiv føde­va­re­kon­trol fin­des ikke, for den kan i prak­sis intet stil­le op med føde­va­re­in­du­stri­ens hem­me­lig­hol­del­se. Var det ikke på sin plads, at tviv­len kom dan­sker­ne til gode? Det mener føde­va­re­mi­ni­ste­ren åben­bart ikke, men han er også jøde. Foto: Inter­net­tet

 

Det bur­de du ikke — Føde­va­rekæ­der­ne og sund­heds­væs­net er ble­vet mere og mere død­brin­gen­de “til­bud” til god­tro­en­de dan­ske­re. Vores børn og kvin­der bli­ver ekstremt fede af vækst­stof­fer i føden, og unge mænd udvik­ler bryster, små kønsor­ga­ner og mister evnen til at avle børn på grund af ind­ta­gel­sen af kvin­de­ligt køns­hor­mon i føde­kæ­den. Jøder­nes lang­sig­te­de plan om at uds­let­te den hvi­de race fra jor­dens over­fla­de er lige så effek­tiv som den er usyn­ligt ind­ar­bej­det i vores hver­dag.

Jeg spør­ger dan­sker­ne og euro­pæ­er­ne:

HVORNÅR VÅGNER I OP?

Det er nød­ven­digt, at vi sprin­ger op og spæn­der bæl­te og haler den­ne afsky­e­li­ge indre fjen­de frem i lyset, indi­vid for indi­vid, stil­ler ham til ansvar, lader ham beta­le for sine mis­ger­nin­ger og der­ef­ter udvi­ser ham og hans slægt for bestan­digt.

Ellers vil vi ikke over­le­ve som hvi­de euro­pæ­e­re i Euro­pa. Vi vil grad­vist bli­ve syge­lig­gjort, øde­lagt som race og fortrængt af jøder­nes uaf­brud­te import af “kul­tur­be­ri­gen­de” sort-bru­ne og kom­plet ufor­li­ge­li­ge men­ne­sker.

Vi kun­ne væl­ge at over­le­ve ved at afle­ve­re det områ­de, der er vores natur­li­ge hjem­sted i ver­den. Er det en accep­ta­bel løs­ning?

ALDRIG

Vi skal for­sva­re os med alle nød­ven­di­ge mid­ler. Vi kan ikke over­la­de Danmark til dis­se snig­mor­de­re. Vi er nødt til at kæm­pe for en frem­tid, hvor vores børn ikke er sla­ver i deres eget land, men lever et sundt liv i en blom­stren­de nor­disk og euro­pæ­isk kul­tur.

Her beret­ter en afsky­e­lig jøde uden skam og uden at bli­ve til­talt for racis­me, hvor­dan dra­bet skal fore­gå.

Se også den­ne video.