Danskernes demokrati er beslaglagt af jøderne

Overtagelsen

O-D-I-N.org, Hugo Ravn, 14. maj 2015.

 

“Hvis demokratiet havde nogen som helst betydning, ville det blive afskaffet” – har nogen sagt i spøg. Men det er ramme alvor. Demokratiet i sin sande funktion er for længst afskaffet i Danmark, og danskerne er tvunget til at leve med et system, som kun er demokratisk af navn. Reelt er flerpartisystemet sat ud af spillet, så det er lige meget, hvilket parti du stemmer på – så stemmer du altid på et jødisk flertal. Pluralismen er i det skjulte skiftet ud med et jødisk étpartisystem, der konstant tilgodeser en international jødisk besættelse af Danmark. Det forklarer samtidig, hvorfor der fra den brede danske befolknings synsvinkel tilsyneladende intet nyt indtræffer, selv om den lige har stemt en ny regering ind. Alt – bortset fra overskrifterne i de jødiske medier – fortsætter i sædvanlig tomgang garneret med lidt klædelig palaver fra talerstolen i Folketinget. Intet af denne overflade har nogen betydning. Et konstant jødisk flertal med en tilsvarende kontrollerbar administration sørger for, at alle beslutninger tilgodeser den jødiske kollekt og reducerer landets retmæssige befolkning til andenrangsborgere. Vi danskere er tildelt den særlige opgave at arbejde og betale skat, arbejde og betale moms, arbejde og betale afgifter, arbejde og betale ågerrenter, det sidste fordi vores overskud og opsparingsmulighed er fjernet. (Læs senere i artiklen, hvordan alt kunne være anderledes, hvis vi stod sammen.)


Det jødiske étpartisystem i Danmark. Ill. O-D-I-N.org

 

Illustrationen ovenfor er en forenklet model af de partier, der på et givet tidspunkt opstiller kandidater til et folketingsvalg. Bogstaverne er de første fem i alfabetet, så enhver lighed med virkeligheden er utilsigtet. For overskueligheden er der kun vist 5 partier. Antallet er ligegyldigt, for de er alle infiltreret af et flertal af jøder eller jødiske medløbere, danske zionister eller jødernes øvrige danske lakajer. Pointen med illustrationen er, at det er ligegyldigt hvilke partier, danskerne kombinerer under et folketingsvalg, for alle kombinationer vil resultere i et jødisk regeringsflertal. Kun Parti E alene ville have et flertal af danskere, og det kunne være redningen for Danmark. Men dette parti eksisterer ikke i virkeligheden. Selv Dansk Folkepartis folketingsgruppe består overvejende af jøder, zionister og deres medløbere.

Det er en farse, når jødernes Tv-stationer i Danmark holder valgaften og viser os den falske sondring mellem rød og blå blok. Der findes ingen rød eller blå blok; kun en samlet gul blok, og den går på tværs af alle partier. Men den vises ikke, for jødernes medier taler naturligvis aldrig højt om, at jøderne udgør et flertal i regeringspartierne. Det kunne medføre en uønsket reaktion. I modsætning til den gule blok, er den ukoordinerede indflydelse fra danskere i regeringspartierne lig nul (markeret med flagrødt i illustrationen).

Vi kan kun gentage opfordringen til alle bevidste danskere om, at man ser sig godt for lokalt, når der opstilles kandidater til folketingsvalgene. Stem på en dansker og ikke en fremmed – jøde eller muslim. Det afgørende er, at antallet af danskere i Folketinget som helhed ikke konstant bliver reduceret. Vær opmærksom på, at mange jøder giver udseende af at være danske, kristne medborgere. Det er de ikke, de er imod, af alle de grunde vi har forklaret i andre artikler.

Det bedste ville naturligvis være, at der fandtes et parti på stemmesedlen, som 100% tjente danskernes og Danmarks sag. Det findes ikke endnu, men det kan komme, hvis du vil være med til at udvikle vores organisation til en folkebevægelse.

Så meget bedre kunne det være

Forestil dig dette Danmark:

 1. Danmark har skippet EU og samarbejder uafhængigt med de øvrige europæiske nationer. Danskerne er herre i eget hus. Det er slut med snærende direktiver, der kun påførte os indvandring og gradvis fjernede magten fra Folketinget, mens samtidig afhængigheden af tilskud til et kunstigt oppumpet landbrug blev større og større.
 2. Fra Folketinget regerer et nationalt parti af danskere, der har vundet 2/3 flertal gennem en bevægelse, som har sat nationen fri og afskaffet den jødiske besættelse. Forholdsreglen er indført ved lov ad demokratisk vej. Alle virksomheder i Danmark, herunder kreditforeninger, ejendomshandlere m.v. er bemandet i pagt med forholdsreglen. Der findes kun én bank, som er statslig. Højeste ind- og udlånsrente er 5% med rentetilskrivning 1 gang om året. Brøkdelsbanksystemet er afskaffet, og staten garanterer de indsatte beholdninger og fysiske penge i omløb med værdien i guld eller sølv. Den statslige administration er effektiviseret, så den tjener nationen og ikke omvendt.
 3. Alle inden for skatteområdet betaler 40% af deres indkomst i skat, hverken mere eller mindre. “Alle” betyder alle, herunder de største selskaber i Danmark, der tidligere i praksis selv kunne bestemme skattens størrelse og hvor den skulle betales. Det gælder: A. P. Møller, O. W. Bunker, Novo Nordisk, ISS, Arla Foods, (DONG Energy), Carlsberg Group, USTC, DLG, Danish Crown, Dansk Supermarked, DSV, Vestas, Coop Danmark, SAS Group, Danfoss, Statoil, FLSmidth, Lego, Siemens, Q8 m. F24, Coca Cola, IBM, Nestlé o.m.a. Disse virksomheder betaler 40% i skat af salget fra Danmark. Hvis salget skønnes at have været større, end det fremgår af regnskabet, udfører staten en ekspertrevision og ansætter på basis af rapporten den sandsynlige indtjening. Skjulte eller tilbageholdte regnskaber medfører bøde eller udvisning. Uforholdsmæssigt høje lønninger eller gyldne håndtryk er afskaffet ved lov.
  Moms og afgifter er afskaffet, herunder såkaldte miljøafgifter og afgifter på transport. Til gengæld er lønniveauet betydeligt sænket, så dansk arbejdskraft er blevet konkurrencedygtig og tiltrækker virksomheder fra udlandet. Købekraften er mindst den samme som tidligere. Samhandlen med udlandet er koncentreret om de nordiske og baltiske lande samt de nærmeste større europæiske lande, England, Frankrig, Tyskland og Rusland. Danmark er stort set selvforsynende og er ikke afhængigt af import eller eksport, men salg til udlandet fremmes gennem innovation og fremstillingen af produkter af høj standard. Nationen har ingen gæld.
 4. Folkestaten udfører en effektiv kontrol med erhvervslivet, så store virksomheder ikke fristes til karteldannelser og monopoler, der medfører konkurrenceforvridning, som det var tilfældet tidligere. Statens tilsyn forhindrer, at der sammenhobes puljer af penge, der tidligere blev sendt ud af landet eller brugt til opkøb af konkurrerende virksomheder. Penge, der er optjent i Danmark, forbliver i Danmark og kommer danskerne til gode i form af arbejdspladser med indbygget sundhedsservice og børnepasningsordninger. Børnefamilierne har ingen udgift til børnepasning. Hvis der i en privat virksomhed opstår en pengepulje ud over et bestemt fastsat råderum, er virksomheden forpligtet til at bruge de overskydende midler til nyanlægning inden for rigsfællesskabet i samarbejde med staten.
 5. Al produktion af energi, el, gas, olie, vandforsyning m.v. er nationaliseret. Verdens største havvindmøller suppleres med leverancer af elektricitet fra svensk atomkraft (som nu). Hvis denne mulighed ophører vil energien blive leveret fra et moderne nationalt atomkraftanlæg i et yderområde af Danmark. Sikkerheden er fuldt på højde med al anden energiforsyning, som den altid har været (trods misinformerende propaganda fra jødernes medier – læs om sabotagen mod Tjernobyl Atomkraftværk i Ukraine i 1986, et angreb, der bl.a. havde til formål at miskreditere brugen af atomkraft til fordel for salget af jordolie.) Brugen af jordolie og kul er efterhånden reduceret til et minimum (skibsfart). El-produktionen er billig og el-drift stimuleres og udbygges til persontransport i privatbiler, sporvogne og busser. Eldrevne godstog er ved at udkonkurrere større dieseldrevne lastbiler. Mindre lastbiler kører på alkohol. Der arbejdes med at udvikle et alternativ med brint som drivmiddel (forbrændingsrest: H2O). Sporveje og kollektiv trafik er under modernisering og drives effektivt af staten.
 6. Al forsyning med software og digital udvikling til infrastrukturen, herunder offentlige kontorer i stat og kommuner varetages af staten. Dermed kan ingen private licenser tilbageholdes eller fordyres til skade for befolkningen.
 7. Der er gennemført en omfattende standardisering, så landets kommuner ikke behøver at genopfinde den dybe tallerken.
 8. Prisniveauet på fødevarer er sænket til under det halve, idet overflødige mellemled, usund eller overflødig emballering og ublu priser er fjernet. Alle fødevarer kontrolleres effektivt at staten for kvalitet og sundhed. Intet tilsætningsstof, der ikke er fyldestgørende beskrevet og godkendt af statens fødevarekontrol, må bruges i fødevarer. Fødevarer, der ikke overholder disse krav, importeres ikke. Straffen for at overtræde loven er mærkbar.
 9. Statsafgiften på køretøjer er væk, så arbejdskraftens fri bevægelighed endelig er blevet fri.
 10. Friskoler er afskaffet. I Folkeskolen og Gymnasiet optræder alle i en klædelig skoleuniform, uden sminke, mobiltelefon og hovedbeklædning. Telefonen deponeres om morgenen. Fysisk træning er obligatorisk i skolen. Skolen leverer mindst ét sundt dansk måltid hver dag. Der er ingen religiøs særbehandling. Det er normalt ikke tilladt at forlade skolen mellem ankomst og afgang. Undervisningen er tilrettelagt med faste milepæle for opnåede færdigheder. Bestås en klasse ikke, gentages den. Der lægges vægt på gode lærere og europæisk historie og kultur – subkulturelementer fra USA er en privat sag. I stedet for rap og dårlig tøjsmag lærer eleverne om Europas kultur, musik og kunst, almindelig god dannelse og ordentlig påklædning. Ud over grundfagene dansk, skrivning og matematik, lægges der vægt på sundhedslære, idéhistorie, politik, geografi og sprog.
 11. Nyheder udsendes bl.a. fra en statsejet radio og Tv-station, der drives i pagt med Forholdsreglen. Stationen er forpligtet til at formidle danskernes kultur – på dansk. Kun udsendelser på det grønlandske og færøske sprog udsendes også statsligt. Sandfærdig nyhedsformidling og undervisning via radio og Tv prioriteres højt, ukvalificeret underholdning er afskaffet. Den statslige nyhedsformidling betjener sig af egne bureauer og korrespondenter, men har ikke monopol på nyhedsformidlingen.
 12. Alle tidligere jødiske medier, radio og Tv, aviser, magasiner, trykkerier nyhedsbureauer, bogforlag, reklamebureauer, boghandlerkæder m.v. fungerer i pagt med forholdsreglen. Hvis den jødiske ejer dermed ønskede at afhænde virksomheden, blev den opkøbt af staten til videresalg eller nedlæggelse.
 13. Danmark anerkender Israel som en fredelig ø i Stillehavet eller et betalt og folkeretsligt korrekt etableret landområde – ikke i den nuværende udgave af røvet land i Palæstina. Diplomatiske forbindelser er afbrudt, indtil jøderne enten forlader Pælæstina eller forhandler sig til rette med palæstinenserne om betaling for et landområde, hvor grænserne er internationalt garanteret. Denne stat må ikke have våben og dens sikkerhed skal garanteres af det internationale samfund. Indtil det er sket, findes der ingen israelsk ambassade i Danmark. Det er ikke muligt, at have udenlandsk pas, hvis man samtidig har dansk pas – enten eller.
  Omskæring af børn er forbudt. Rituel slagtning af dyr er forbudt. Rejser med det formål at lade børn omskære i udlandet, eller indføre halal- eller kosher-slagtet kød, medfører alvorlig straf. 
 14. Al jord ejes kollektivt af nationen, dvs. danskerne, og enhver privat boligejer eller landmand betaler en fast lav grundskyld til staten pr. kvadratmeter af det areal, han beslaglægger. Statslige områder er naturligvis fritaget.
 15. Dansk landbrug omfatter ikke længere industrier, der tidligere spandt guld på dyrs lidelser ved eksport af kunstigt vækstfremmede pelsdyr, kød af okser, svin og fjerkræ, æg fra burhøns, levende pattegrise, sødmælkskalve m.v. Disse erhverv er afskaffet gennem en effektivt håndhævet dyreværnslov. Større industrielle kornproducenter er opkøbt af staten, udstykket og solgt som familiebrug på 30-50 hektarer. Disse landbrug kan ikke senere sammenlægges eller udvides. Ved videresalg har staten forkøbsret, så de ikke sælges til fremmede. De kan arves fra generation til generation af danskere. Produktionen af landbrugsvarer fra disse landbrug er økologisk og udnyttes til familiernes eget forbrug og salg til nationen; kun til eksport, hvis det nationale marked er mættet. Der er oprettet andelsmaskinstationer og -mejerier, der hhv. leverer maskinkraft og aftager mælkeprodukter til raffinering.
 16. Al byfornyelse sker efter “8-80-reglen”. Det betyder, at resultatet skal frembyde lige stor trivsel for et barn på 8 og en ældre på 80. Byggesjusk er afskaffet. Boligsektoren administreres almennyttigt af staten. Boligudgiften retter sig efter boligens areal, der ikke kan overstige et fastsat maksimum pr. familiemedlem. Kvadratmeterprisen er den samme overalt. Dermed er opførelsen af såkaldte luksuslejligheder gjort uinteressant. Adgangen til de mest eftertragtede beliggenheder sker på grundlag af opsparede points, der opnås gennem arbejdsindsats til fordel for fællesskabet Danmark. 
 17. Sygehuse, lægehuse og apoteker drives af staten, så sundhedsydelser og livsvigtig medicin er gratis og enhver anden medicin så billig som muligt.
 18. Danske universiteter har som mål at højne standarden af danske uddannelser, så de rangerer blandt Europas bedste. Efter endt uddannelse er der krav om et åremåls arbejde i Danmark.
 19. Kommunikationssystemerne, herunder telefonnettet, leveres af staten. Danmark har etableret et statsligt garanteret intranet, der også vil fungere i en krisesituation, og normalt er koblet til det uforudsigelige, jødisk kontrollerede internationale Internet.
 20. Det overordnede vejnet i Danmark vedligeholdes af staten. Mindre kommunale veje er udlagt med billigere makadamisering, som det er almindeligt i Skåne. Der findes ingen betalingsveje, og betaling for bropassage mellem landsdelene er afskaffet. Alle parkeringspladser med offentlig adgang er gratis.
 21. Politiets efterretningstjeneste er nedlagt og det nuværende usynlige politi er erstattet af et velfungerende enhedspoliti, der serviserer befolkningen og ikke som tidligere: snigløb danskerne som redskab for det jødiske inddrivelsessystem. Økonomisk kriminalitet og voldskriminalitet er stort set afskaffet.
 22. Et veludbygget forsvar, luftvåben, ubådsværn og hjemmeværn er dimensioneret til forsvar af nationen – ikke til zionist-NATO’s “forebyggende” angreb på andre nationer. Danmark har forladt denne de facto angrebspagt og har erklæret væbnet neutralitet i forsvarsalliance med Sverige. Det civile katastrofeberedskab er veludrustet og effektivt. Obligatorisk 2-årig værnepligt er genindført for begge køn. Forsvaret assisterer civilsamfundet med uddannelser, eftersøgninger, miljøovervågning og vedligehold af naturen, herunder farvandene. Forsvarets efterretningstjeneste monitorerer potentielle fjendtlige tendenser i udlandet.
 23. Toldvæsenet og overvågningen af rigets grænser er genoprettet. Indvandringen af mennesker fra uforenelige kulturer er bragt til ophør, herunder indvandringen af jøder og muslimer. Repatriering af grupper, der endnu har status af “tålt ophold” er stort set tilendebragt. De fleste flygtningecentre er nedlagt, og de jødiske behandlere og konsulenter har fundet anden beskæftigelse. Fremmede i Danmark bringes efter 2 års prøvetid til deres hjemlande, hvis de ikke har fast arbejde eller kun modvilligt assimilerer sig i den nordiske kultur. For at kunne blive i Danmark skal enhver tilstræbe at leve op til betingelserne for at være danskere. Gæsteophold i forbindelse med arbejde i Danmark afsluttes altid med hjemrejse. Permanent ophold kan tildeles kvalificerede ansøgere fra de europæiske kulturområder verden over. Adoption kan kun ske af sunde børn fra disse områder.
 24. Der kan oprettes templer og kirker for kristne trosretninger, der ikke truer landets sikkerhed. Danske kirker vedligeholdes fysisk som kulturbærende symboler. Hvis svigtende tilslutning betyder, at de ikke længere kan fungere efter hensigten, skal de indrettes til kulturelle formål, men aldrig overdrages til en fremmed kirke eller kultur. Kristendommen skal i skolerne formidles som en 2000 år gammel filosofi – men frigjort fra konstruktionen om indfrielse af arvesynd, der er en politisk kobling til jødernes voldsforherligende moselov.
 25. Dansk Zionistforening, Hizb ut-Tahrir, Hell’s Angels, Bullshits o.l. grupperinger er afskaffet ved lov. Indsatsen mod enhver form for salg eller formidling af narkotika eller forbrug af narkotika er effektiviseret. Straffen afsones som arbejde, enten i en arbejdslejr eller på et arbejdssted, hvor der udføres samfundsgavnligt arbejde under skærpet opsyn. Fremmede udvises efter afsoning.
 26. Staten yder nødhjælp i udlandet (direkte), hvor det tjener et fornuftigt og berettiget formål, bl.a. for at undgå flygtningestrømme ind i Europa fra underudviklede områder. Staten sikrer, at disse ydelser udnyttes 100% til formålet, ellers hører bidraget op.
 27. Staten er ophørt med at honorere internationale konventioner, der medfører uønsket indvandring, eller i øvrigt virker undergravende i Danmark.
 28. Der lægges vægt på sunde fritidsinteresser, idræt og friluftsliv. Team-Danmark er overtaget af staten.
 29. Kærnefamilien er et hovedanliggende. For at undgå forhastede og forliste ægteskaber ydes der grundig familievejledning, inden ægteskabet kan indgås. Danskerne og deres børn lever som sandt lykkelige og frie mennesker i det land, der er deres. De skal ikke længere dele frugten af deres arbejde med fremmede snyltere i Danmark.
 30. … o.m.a. til fordel for det danske folk.

Vil du være med til at realisere denne vision, så kontakt O-D-I-N for at tilslutte dig.