Danskernes demokrati er beslaglagt af jøderne

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, Hugo Ravn, 14. maj 2015.

 

Hvis demo­kra­ti­et hav­de nogen som helst betyd­ning for væl­ger­ne, vil­le det bli­ve afskaf­fet” — har nogen sagt i spøg. Men det er ram­me alvor. Demo­kra­ti­et i sin san­de funk­tion er for længst afskaf­fet i Danmark, og dan­sker­ne er tvun­get til at leve med et system, som kun er demo­kra­tisk af navn. Reelt er fler­par­ti­sy­ste­met sat ud af spil­let, så det er lige meget, hvil­ket par­ti du stem­mer på, du vil altid stem­me på et jødisk fler­tal. Plu­ra­lis­men er i det skjul­te skif­tet ud med et jødisk étpar­ti­sy­stem, der kon­stant til­go­de­ser en inter­na­tio­nal jødisk besæt­tel­se af Danmark.

Det for­kla­rer sam­ti­dig, hvor­for der fra den bre­de dan­ske befolk­nings syns­vin­kel til­sy­ne­la­den­de intet nyt ind­træf­fer, selv om den lige har stemt en ny rege­ring ind. Alt — bort­set fra over­skrif­ter­ne i de jødi­ske medi­er — fort­sæt­ter i sæd­van­lig tom­gang gar­ne­ret med lidt klæ­de­lig pala­ver fra taler­sto­len i Fol­ke­tin­get. Intet af den­ne over­fla­de har nogen betyd­ning. Et kon­stant jødisk fler­tal med en til­sva­ren­de kon­trol­ler­bar admi­ni­stra­tion sør­ger for, at alle beslut­nin­ger til­go­de­ser den jødi­ske kol­lekt og redu­ce­rer lan­dets ret­mæs­si­ge befolk­ning til anden­rangs­bor­ge­re og arbejds­dyr. Vi dan­ske­re er til­delt den sær­li­ge opga­ve at arbej­de og beta­le skat, arbej­de og beta­le moms, arbej­de og beta­le afgif­ter, arbej­de og beta­le åger­ren­ter, det sid­ste for­di vores over­skud og opspa­rings­mu­lig­hed er fjer­net. (Læs sene­re i artik­len, hvor­dan alt kun­ne være ander­le­des, hvor­dan dan­sker­ne kun­ne bli­ve en rig og selv­stæn­dig nation, hvis vi for­e­ne­de os og afsat­te tyran­ner­ne.)


Det jødi­ske étpar­ti­sy­stem i Danmark. Ill. O​-​D​-​I​-​N​.org

 

Illu­stra­tio­nen oven­for er en for­enk­let model af de par­ti­er, der på et givet tids­punkt opstil­ler kan­di­da­ter til et fol­ke­tings­valg. Bog­sta­ver­ne er de før­ste fem i alfa­be­tet, så enhver lig­hed med vir­ke­lig­he­den er util­sig­tet. For over­sku­e­lig­he­den er der kun vist 5 par­ti­er. Antal­let er lige­gyl­digt, for de er alle infil­tre­ret af et fler­tal af jøder eller jødi­ske med­lø­be­re, dan­ske zio­ni­ster eller jøder­nes øvri­ge dan­ske laka­jer. Poin­ten med illu­stra­tio­nen er, at det er lige­gyl­digt hvil­ke par­ti­er, dan­sker­ne kom­bi­ne­rer under et fol­ke­tings­valg, for alle kom­bi­na­tio­ner vil resul­te­re i et jødisk rege­rings­f­ler­tal. Kun Par­ti E ale­ne vil­le have et fler­tal af dan­ske­re, og det kun­ne være red­nin­gen for Danmark. Men det­te par­ti eksi­ste­rer ikke i vir­ke­lig­he­den. Selv Dansk Fol­ke­par­tis fol­ke­tings­grup­pe består over­ve­jen­de af jøder, zio­ni­ster og deres med­lø­be­re.

Det er en far­ce, når jøder­nes Tv-sta­tio­ner i Danmark hol­der val­gaf­ten og viser os den fal­ske son­dring mel­lem rød og blå blok. Der fin­des ingen rød eller blå blok; kun en sam­let gul blok, og den går på tværs af alle par­ti­er. Men den vises ikke, for jøder­nes medi­er taler natur­lig­vis aldrig højt om, at jøder­ne udgør et fler­tal i rege­rings­par­ti­er­ne. Det kun­ne med­fø­re en uøn­sket reak­tion. I mod­sæt­ning til den gule blok, er den uko­or­di­ne­re­de ind­fly­del­se fra dan­ske­re i rege­rings­par­ti­er­ne lig nul (mar­ke­ret med flag­rødt i illu­stra­tio­nen).

Vi kan kun gen­ta­ge opfor­drin­gen til alle bevid­ste dan­ske­re om, at man ser sig godt for lokalt, når der opstil­les kan­di­da­ter til fol­ke­tings­val­ge­ne. Stem på en dan­sker og ikke en frem­med — jøde eller mus­lim. Det afgø­ren­de er, at antal­let af dan­ske­re i Fol­ke­tin­get som hel­hed ikke kon­stant bli­ver redu­ce­ret. Vær opmærk­som på, at man­ge jøder giver udse­en­de af at være dan­ske, krist­ne med­bor­ge­re. Det er de ikke, de er imod, af alle de grun­de vi har for­kla­ret i andre artik­ler.

Det bed­ste vil­le natur­lig­vis være, at der fand­tes et par­ti på stem­me­sed­len, som 100% tjen­te dan­sker­nes og Dan­marks sag. Det fin­des ikke end­nu, men det kan kom­me, hvis du vil være med til at udvik­le vores orga­ni­sa­tion til en fol­ke­be­væ­gel­se.

Så meget bed­re kun­ne det være