Danske videoer

Videoer

På den­ne side brin­ger vi unik­ke dansk­spro­ge­de video­er.

Dis­se video­er udtryk­ker hove­d­ar­gu­men­ter­ne i vores kamp imod den inter­na­tio­na­le jøde­doms for­søg på at uds­let­te alle hvi­de men­ne­sker i ver­den.
En anden side viser udvalg­te frem­medspro­ge­de video­er, hvor vores kamp­fæl­ler i andre euro­pæ­isk udvik­le­de dele af ver­den bidra­ger med deres syn på, hvor­for vi er nødt til at rej­se os som en sam­let bevæ­gel­se for at afskaf­fe det ver­den­s­oms­pæn­den­de, destruk­ti­ve, krigs­pro­vo­ke­ren­de jødi­ske net­værk, der er i gang med at uds­let­te alt, hvad der er hvidt, og under­læg­ge sig alt, hvad vi har præ­ste­ret af ene­stå­en­de resul­ta­ter.
Vi vil være en torn i øjet på den evin­de­li­ge jøde, ind­til han ind­ser, at vi og vores ver­den er ble­vet stor — ikke for at bli­ve uds­let­tet eller per­ver­te­ret af en lil­le flok sinds­sy­ge gal­nin­ge — men for at bestå og vise vej­en frem mod en fre­de­lig ver­den for alle fol­keslag. Den­ne ver­den vil udmær­ke sig ved, at enhver jøde og enhver jøde­l­a­kaj er sat uden for ind­fly­del­se på alle niveau­er. Histo­ri­en viser, at der ikke fin­des nogen mel­lemvej.

Klik på bil­le­det for at se video­en …

Hvid erken­del­se

Udgi­vet


Moni­ka Scha­e­fer fængs­let i Holo­caust-Land
(dan­ske under­tek­ster)

2018-01-03


Hel­muth Nyborg om ind­van­drin­gen

2017-08-03


Når det bli­ver Dan­marks tur

2017-04-15


Tror du, at de er dan­ske­re?

2017-04-01


Bag Fjen­dens Linjer

2017-03-02


Die Fah­ne hoch! (Syng med på tysk el. dansk)

2017-02-08


En ny ver­denskrig til sofa­hjer­ner­ne

2016-10-26


Vi skul­le have lyt­tet til Adolf Hit­ler

2016-08-22


OVERTAGELSEN — en krig i slo­w­mo­tion

2016-08-21


Fol­ke­mor­det på hvi­de euro­pæ­e­re

2016-08-21


Jødisk ritu­elt dyr­pla­ge­ri

2015-03-09


Radio: Radio Oasen, Dan­marks Frem­tid

2015-01-01


Omskæ­ring af dren­ge­barn

2014-05-20


Meld dig til O-D-I-N

2013-09-08