Danske jægersoldater i krig for jøderne

Sand Historie

O​-​D​-​I​-​N​.org, Redaktionen, 2017-01-26.

 

Når dan­ske sol­da­ter brin­ges hjem i lig­po­ser jub­ler den inter­na­tio­na­le loge af kri­mi­nel­le jøder. En af dem er den såkald­te uden­rigs­mi­ni­ster Anders Samu­el­sen (som med­lem af en frem­med besæt­tel­ses­magt i Danmark er tit­len i høj grad pro­viso­risk). Han har med lyns­nar effek­ti­vi­tet gen­nem­trum­fet, at dan­ske jæger­sol­da­ter nu også kan til­by­des en menings­løs død i krig for slyn­gel­sta­ten Israel.


STØT ISRAELS TERRORISME — Det gør Anders Samu­el­sen
En ny jødisk gal­ning som uden­rigs­mi­ni­ster bety­der, at fle­re dan­ske sol­da­ter får chan­cen for en tid­lig død i krig for zio­ni­ster­ne. Foto: Inter­net­tet

 

Bekender denne mand sig ikke til “Liberal Alliance”?

Siden novem­ber, da Anders Samu­el­sen kom til mag­ten, er det lyk­ke­des ham at impo­ne­re sine inter­na­tio­na­le loge­brød­re ved at ser­ve­re Dan­marks eli­te­sol­da­ter på et sølv­fad. Det bur­de være ind­ly­sen­de for nor­malt tæn­ken­de men­ne­sker, at “libe­ral” kun er et andet udtryk for inter­na­tio­nal jødisk kul­tur­marxis­me, i det­te til­fæl­de udfol­det af en “dansk jøde” i Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et i Danmark.

Dan­ske eli­te­en­he­der som Frø­mand­skor­p­set og Jæger­kor­p­set er dyrt betal­te sol­da­ter. Dan­ske skat­tey­de­re har betalt for deres uddan­nel­se til for­sva­ret af Danmark — ikke til at udkæm­pe kri­ge for jøde­sta­ten Israel, der er und­fan­get gen­nem voldtægt. De for­ryk­te mænd og kvin­der, der leder den­ne rot­te­re­de, er godt i gang med at rea­li­se­re en old­tids­drøm om et “Sto­ris­ra­el”. De to stri­ber i zio­ni­st­ban­ne­ret sym­bo­li­se­rer flo­der­ne Nilen mod vest og Eufrat mod øst, der tæn­kes som de fore­lø­bi­ge græn­ser for den­ne esk­pan­de­ren­de ter­r­or­stat. Der­fra vil yder­li­ge­re besæt­tel­ser og kri­ge bre­de sig som rin­ge i van­det, som vi alle­re­de har bevid­net det i Palæstina, hvor uskyl­di­ge mænd, kvin­der og børn hver dag myr­des uden et ene­ste pip fra mas­se­me­di­er­ne.

For tiden desta­bi­li­se­res de døds­mær­ke­de ara­bi­ske sta­ter inden for den isra­el­ske inter­es­sezo­ne, så en beslag­læg­gel­se vil kun­ne ske uden næv­ne­vær­dig mod­stand. Det er fore­lø­bigt sket med Liba­non, Irak, Egypten, Liby­en og i øje­blik­ket for­søgs­vis med Syrien. Det pas­ser glim­ren­de i bil­le­det for et Sto­ris­ra­el, som vi ser skit­se­ret neden­for. For­hå­bent­lig møder jøder­ne deres Water­loo, når de skal overtale/betvinge en af ver­dens rige­ste olie­sta­ter med et moder­ne for­svar til at afstå den nord­lig­ste tred­je­del af Sau­di-Ara­bi­en. Jor­dan, hvor ledel­sen har strakt sig til det yder­ste for at imø­de­kom­me deres aggres­si­ve nabo og beva­re et uaf­hæn­gigt kon­ge­døm­me, vil bli­ve løbet over ende som en for­ma­li­tet, hvis Jor­dan ikke accep­te­rer en frem­tid som vasal under det jødi­ske scep­ter.


“Sto­ris­ra­el” en fug­tig drøm i Jøde­land
Foto: Inter­net­tet

 

I mel­lem­ti­den er der lige Syrien, som er ble­vet et pro­blem for jøder­ne, for­di alter­na­ti­ve medi­er og nye stem­mer bre­der sig på Inter­net­tet og for­sø­ger at kaste et sand­he­dens lys over, hvad jøder­ne bedri­ver i Mellem­østen. Der­for er det end­nu ikke lyk­ke­des “syri­ske oprø­re­re”, IS, ISIS, ISIL, Daesh, ikke at forg­lem­me zio-ame­ri­kan­ske mili­tæ­re grup­per, at knæk­ke den syri­ske kampånd og lan­dets suveræ­ne leder, Bas­har al-Assad. Syrien hav­de natur­lig­vis ikke haft en chan­ce, hvis det stod ale­ne mod den zio­ni­st­fi­nan­si­e­re­de bær­me af velud­ru­ste­de land­sk­næg­te. Men hel­dig­vis er Rusland en god alli­e­ret.

Og “Danmark” sen­der nu vores eli­te­sol­da­ter ud af riget for at styr­ke den­ne zio­ni­st­bær­me i kam­pen mod en suveræn ara­bi­sk stat — tak­ket være et jødisk fler­tal i rege­rin­gen på Chri­sti­ans­borg.
Hvor­for siger vi “mod Syrien” — de skal jo bekæm­pe ISIL, har vi fået at vide fra medi­er­ne? Tænk over føl­gen­de to spørgs­mål:

  1. Hvor­for er der krig i Syrien?
  2. Hvem er Dan­marks fjen­de i Syrien?

Vi ven­der til­ba­ge med sva­ren­de.

Men lad os først lige få for­kor­tel­ser­ne på plads:

IS eller Isla­misk Stat er mest anvendt i den ang­lo-ame­ri­kan­ske ver­den.
ISIS, Isla­mic Sta­te of Iraq and al-Sham (Isla­misk Stat af Irak og Syrien) en inter­es­sant for­kor­tel­se, at den­ne grup­pe­ring som som aflø­ser af iraki­ske al Qae­da i inter­na­tio­na­le medi­er ude­luk­ken­de eksi­ste­rer under en pro­pa­gan­da-rig­tig for­kor­tel­se, der udsprin­ger af den engel­ske udta­le. Man kan stil­le spørgs­må­let: hvad kom først, hønen eller ægget? Det lug­ter af pro­pa­gan­da­eg­net fone­tik skabt til vest­li­ge lyt­te­re og see­re.
ISIL, Isla­mic Sta­te of Iraq and the Levant (Isla­misk Stat af Irak og Levan­ten), hvor Levan­ten refe­re­rer til lan­d­om­rå­der­ne langs den øst­li­ge del af Mid­del­ha­vet — Syrien, Liba­non, Palesti­na, Israel og Jor­dan. “Levant” bru­ges mest af den ame­ri­kan­ske rege­ring, der fore­træk­ker ter­men frem for “al-Sham” den ara­bi­ske beteg­nel­se for områ­det. En leden­de jæger­sol­dat, der blev inter­viewet af TV2 Nord brug­te for­kor­tel­sen, da han skul­le “for­kla­re” hvem jæger­ne skal sæt­tes ind imod — “… det er ISIL, vi kæm­per imod.”
Daesh er et ara­bi­sk akro­nym for “al-Dawla al-Isla­miya fi al-Iraq wa al-Sham.” Vi ved ikke, hvad det direk­te bety­der, men den over­ord­ne­de betyd­ning beskri­ver en til­sva­ren­de kamp­grup­pe­ring som de fore­gå­en­de. Det kan også fore­kom­me som DAIISH. Udtryk­ket bru­ges i Euro­pa kun i Frankrig.

Efter vores opfat­tel­se er det lige meget, hvil­ken ende af pøl­sen rosi­nen sid­der i — pøl­se sma­ger af pøl­se. De nævn­te beteg­nel­ser for kamp­grup­per, som main­stream­me­di­er­ne fuld­stæn­dig kon­si­stent pro­fi­le­rer som vel­or­ga­ni­se­re­de, vel­træ­ne­de og velud­ru­ste­de, er for­skel­li­ge nav­ne for sam­me medi­e­fæ­no­men: vi ser påfal­den­de vel­kom­po­ne­re­de og pate­tisk her­oi­ske bil­le­der af mere eller min­dre til­slø­re­de ara­bi­ske unge mænd under smæl­den­de sor­te ban­ne­re — stormen­de frem mod de stak­kels jøder, og snart kom­mer turen til Euro­pa under­for­stå­et.

I vir­ke­lig­he­den — bag de stor­lad­ne pro­pa­gan­da­bil­le­der ope­re­rer en for­pju­sket hob af uko­or­di­ne­ret, hjer­ne­va­sket ara­bi­sk ung­dom, der ikke ser nogen bed­re frem­tid end at mod­ta­ge den Kalasj­ni­kov maskin­pi­stol, der stik­kes i hån­den på dem med hel­lig opfor­dring til at dræ­be alle van­tro, for tiden i Syrien i ret­ning mod Dama­s­kus. Bil­le­der­ne, pro­pa­gan­da­en og våb­ne­ne leve­res af zio­ni­ster­ne og Israel, alt betalt af ame­ri­kan­ske skat­tey­de­re.
I ly af den­ne vild­led­te strøm af bevæb­ne­de unge mænd, der sky­der på alt, som kun­ne lig­ne en fjen­de, ope­re­rer Mos­sad, CIA og det zio-ame­ri­kan­ske mili­tær. Mos­sad fal­der per­fekt ind i de ara­bi­ske omgi­vel­ser. Det sam­me gør CIA i et vist brug­bart omfang, mens de ordi­næ­re ame­ri­kan­ske styr­ker overalt glim­rer gen­nem mate­ri­el over­le­gen­hed og råd­vild­hed. Deres ordrer er selv­mod­si­gen­de som vi husker det fra Viet­nam­kri­gen — “Kæmp alt hvad I har lært, vind kri­gen! — men skyd kun i selv­for­svar.”

Her er det nød­ven­digt at præ­ci­se­re, at der kun eksi­ste­rer ame­ri­kan­ske væb­ne­de styr­ker i nomi­nel for­stand, selv om det meni­ge niveau næsten ude­luk­ken­de består af ikke-jødi­ske ame­ri­ka­ne­re. Helst skal så man­ge hvi­de ame­ri­ka­ne­re med euro­pæ­isk bag­grund, som det er muligt, del­ta­ge og lade livet. Ame­ri­kan­ske styr­ker i 2017 er fuld­stæn­digt kon­trol­le­ret af ame­ri­kan­ske kul­tur­marxi­ster, dvs. jøder og deres med­lø­be­re, der har infil­tre­ret det ame­ri­kan­ske for­svars­sy­stems leden­de posi­tio­ner fra top til bund. Der­med er det i høj grad den sinds­sy­ge ledel­se i Israel, der beslut­ter, i hvil­ket omfang ame­ri­kan­ske styr­ker skal sæt­tes ind for at under­støt­te pla­nen om et Isra­els impe­ri­um.

Hvorfor er der krig i Syrien?

Sva­ret er mere end anty­det i det fore­gå­en­de. Under dæk­ke af, at Israel er under angreb ude­fra, har jøder­ne desta­bi­li­se­ret Syrien ved at sen­de Mos­sad i skik­kel­se af “syri­ske fri­heds­kæm­pe­re” ind i Syrien for at anstif­te en bor­ger­krig. Dis­se fri­heds­kæm­pe­re, består over­ve­jen­de af fana­ti­ske unge fun­da­men­ta­li­ster, der under ledel­se af glø­de­n­de “ara­bi­ske” Mos­sad-agen­ter (støt­tet med CIA’s satel­lit-efter­ret­nin­ger) er ble­vet indok­tri­ne­ret med, at de vin­der evig ære for Allah ved at uds­let­te alle van­tro i Syrien. Der­med har de gen­nem læn­ge­re tid udgjort en ter­r­or­ri­si­ko og desta­bi­li­se­ren­de fak­tor for et moder­ne ara­bi­sk sty­re, hvis leder i øvrigt er en af de mest sym­pa­ti­ske på ver­dens­plan og som spe­ci­elt har til­ladt og ydet sik­ker­hed for såvel mus­lim­ske som krist­ne grup­per i lan­det Syrien. Målet for de hjer­ne­va­ske­de fun­da­men­ta­li­ster er at ind­fø­re et kali­fat.
Syrien var ind­til for nylig et vel­or­ga­ni­se­ret ara­bi­sk land og der­med ale­ne ved eksemp­lets magt en ide­o­lo­gisk torn i øjet på Israel. Det afgø­ren­de er dog, at de syd­ve­st­lig­ste 2/3 af Syrien lig­ger inden for ram­men af det plan­lag­te Sto­ris­ra­el, her­un­der ikke mindst Dama­s­kus, og jøder­ne vil for enhver pris søge at øde­læg­ge hoved­sta­den og magtsæ­det.

Hvem er Danmarks fjende i Syrien?

Hvis man i moralsk for­stand skul­le pege på en fjen­de i den nuvæ­ren­de situ­a­tion i Syrien, måt­te det være de isra­el­ske og ame­ri­kan­ske ter­r­o­ri­ster, der er ved at øde­læg­ge lan­det. Men på over­ord­net niveau har Dan­marks væb­ne­de styr­ker intet at gøre i Mellem­østen eller for den sags skyld noget andet sted i ver­den, med­min­dre det er for at for­sva­re dan­ske stats­bor­ge­re i akut nød (dan­ske ski­be under angreb, fx). Danmark har hel­ler ingen fjen­der blandt det syri­ske folk. De syre­re, der for tiden til­la­des adgang til Danmark under påstan­den om at være flygt­nin­ge, hav­de ikke oprin­de­ligt noget ude­stå­en­de med dan­sker­ne eller andre euro­pæ­e­re, men hører nu til den del af det jødi­ske men­ne­ske­vå­ben, der sæt­tes ind mod Euro­pa. Det er en mis­for­stå­el­se at angri­be jøder­nes Prü­gelk­na­be, ara­ber­ne, når det ene­ste rig­ti­ge — og det ene­ste, der vil hjæl­pe — er at afskaf­fe jøder­nes ind­fly­del­se, her­hjem­me som i Mellem­østen.

Her ser vi che­fen, gene­ral­ma­jor Jør­gen Høll, en poli­tisk jøde­a­van­ce­ret mario­net for­an SPECIALOPERATIONSKOMMANDOEN, en faca­de, der ikke over­ra­sken­de anty­der, at dan­ske spe­ci­al­kor­ps alle­re­de har været sat ind i menings­lø­se kri­ge for et stør­re Israel fle­re gan­ge tid­li­ge­re. Det var alt­så ikke kun Frø­mand­skor­p­sets beret­ti­ge­de ind­sats udfor Afri­kas Horn, der har moti­ve­ret den pran­gen­de faca­de. Dan­ske spe­ci­a­len­he­der har været udsendt til bl.a. Koso­vo (Ser­bi­en), Irak og Afg­ha­ni­stan. Men for­skel­li­ge udta­lel­ser tyder på, at den­ne udsen­del­se til “Irak” er mere mas­siv end tid­li­ge­re. Den­ne del­ta­gel­se bety­der slut­nin­gen på al ære­fuld del­ta­gel­se i Jæger­kor­p­set til for­sva­ret af Danmark.

Dan­ske jæger­sol­da­ter fra Fly­ve­sta­tion Ålborg er med, når dan­ske spe­ci­alstyr­ker sen­des ind i Syrien for at bekæm­pe Isla­misk Stat,” lyder det fra det jødisk eje­de TV2. Bemærk den soli­da­ri­ske for­mu­le­ring “er med”. Mani­pu­la­tio­nen af befolk­nin­gen fore­går mas­sivt i detal­jer­ne hver ene­ste dag. Se den­ne video om hjer­ne­vask (den er på engelsk, men fyldt med beskri­ven­de illu­stra­tio­ner).

Nu skal dan­ske jæger­sol­da­ter alt­så offi­ci­elt fun­ge­re som “råd­gi­ve­re og vej­le­de­re for iraki­ske sik­ker­heds­styr­ker” i deres kam­pe mod ISIL, såle­des at alle­re­de til­ste­de­væ­ren­de jæger­sol­da­ter i Irak kan over­skri­de græn­sen til Syrien og assi­ste­re iraki­ske sik­ker­heds­styr­ker der (må man for­stå af for­kla­rin­gen).

Dan­ske spe­ci­alstyr­ker er ikke i gene­relt omfang uddan­net til at under­vi­se andre.
De fun­ge­rer pri­mært og bedst i sam­ar­bej­de­de patrul­jer, hvor de ind­sæt­tes som “usyn­li­ge” kamp­grup­per bag fjen­dens linjer. Deres hoved­kom­pe­ten­ce er sabo­ta­ge af van­ske­ligt til­gæn­ge­li­ge mili­tæ­re instal­la­tio­ner eller til­fan­ge­ta­gel­se (evt. lik­vi­de­ring) af fjen­dens nøg­le­per­so­ner. I et vist begræn­set omfang kan de ind­sæt­tes som obser­va­tø­rer bag fjen­dens linjer, men det er ikke deres hoved­kom­pe­ten­ce. Skjult obser­va­tion bag fjen­dens linjer kan udfø­res af almin­de­li­ge vel­træ­ne­de opkla­rings­grup­per, der der­med ikke er over­kva­li­fi­ce­re­de til opga­ven.
En obser­va­tions­grup­pe, der opda­ges af fjen­den, kan van­ske­ligt und­sæt­tes og vil der­for løbe en bety­de­lig risi­ko for at bli­ve omrin­get og ned­kæm­pet, evt. til­fan­ge­ta­get med efter­føl­gen­de afhø­ring i ven­te (og afhø­rin­ger i dis­se kri­ge fore­går ikke i pagt med Gene­ve-kon­ven­tio­nen, hvil­ket er for­stå­e­ligt, da CIA i utal­li­ge til­fæl­de har sat sig ud over den­ne gene­rel­le vedtægt om at behand­le krigs­fan­ger humant).
Det vil ikke gøre stør­re for­skel, om det er en vel­be­væb­net ordi­nær styr­ke eller en eli­testyr­ke. Den vil i de fle­ste til­fæl­de være pris­gi­vet. Der­for er almin­de­lig opkla­ren­de obser­va­tion under anven­del­se af eli­testyr­ker en ulo­gisk anven­del­se af res­sour­cer, der kun­ne bru­ges bed­re. En sådan ulo­gisk anven­del­se kan tæn­kes at ind­træf­fe, hvis dan­ske eli­te­sol­da­ter sæt­tes under kom­man­do af en frem­med chef­grup­pe, der hel­le­re spen­de­rer dan­ske sol­da­ter end deres egne. Hvis det er, hvad der ven­ter, er en hur­tig hjem­sen­del­se i lig­po­se en oplagt mulig­hed.
Desvær­re inklu­de­rer uddan­nel­sen i spe­ci­alstyr­ker­ne en bevidst hjer­ne­vask, så vores advar­sel til den enkel­te sol­dat vil i de fle­ste til­fæl­de gli­de af som vand på en gås. De før­ste til at erken­de bed­ra­get og menings­løs­he­den vil bli­ve sol­da­tens kone og børn, når far­mand ven­der hjem i en kiste — eller som krøbling.

Hvad foretager irakiske sikkerhedsstyrker sig i Syrien?

Spørgs­må­let inde­hol­der sva­ret i sig selv. San­de iraki­ske sik­ker­heds­styr­ker, som ikke har eksi­ste­ret siden Sadam Hus­se­in lede­de Irak, vil­le nor­malt intet have at gøre i Syrien. De vil­le måske — måske — være kortva­rigt enga­ge­ret med at opsø­ge og ned­kæm­pe yngre fana­ti­ke­re, som under fore­stil­lin­gen om at til­hø­re ISIS (m.fl. for­kor­tel­ser) kun­ne for­vil­de sig ind i Irak i et idi­o­tisk for­søg på at ind­fø­re kali­fa­tet der. Det vil­le ikke inde­bæ­re, at san­de iraki­ske sik­ker­heds­styr­ker kræn­ke­de en anden suveræn ara­bi­sk stats græn­se for at opret­hol­de sik­ker­he­den i Irak, ikke mens Sadam Hus­se­in var ved mag­ten. Men han er som bekendt for længst sat ud af spil­let og hængt af ame­ri­ka­ner­ne (læs: af zio-ame­ri­kan­ske bød­ler efter en sku­e­pro­ces, som vi gen­ken­der fra Nür­n­berg i 1946–48).
Der­med sty­res Irak i dag af en mario­ne­tre­ge­ring under over­våg­ning og kon­trol af det jøde­kon­trol­le­re­de US of Ame­ri­ca. Så det er den sam­me pro-isra­el­ske, anti-syri­ske koa­li­tion, der befin­der sig på beg­ge sider af græn­sen. Det er den sam­me koa­li­tion, der i kraft af satel­li­tover­våg­ning og dro­ne-tek­nik som den ene­ste har det over­ord­ne­de stra­te­gi­ske over­blik over regio­nen (sam­men med Rusland, der end­nu har kun­net und­gå direk­te mili­tæ­re kon­fron­ta­tio­ner).

En kvalificeret spådom

Ingen ISIS (e.l.) grup­pe­ring i Syrien vil bli­ve udsat for koa­li­tio­nens direk­te angreb, her­med hel­ler ikke fra nogen kva­li­fi­ce­ret spe­ci­alstyr­ke fra Danmark, selv om det er den offi­ci­el­le udmel­ding til ven­lig spred­ning i medi­er­ne. Hvis koa­li­tio­nen hav­de ønsket at fri­gø­re sig fra de spred­te lom­mer af non-kom­bat­tan­ter i Syrien var de for længst ble­vet uds­let­tet fra luf­ten. Dis­se lom­mer udgør fort­sat en “vær­di­fuld” desta­bi­li­se­ring af Syrien og bin­der ordi­næ­re syri­ske styr­ker, der kæm­per for deres lands over­le­vel­se.
Den dan­ske jøde­pres­se spør­ger: “Skal dan­ske jæger­sol­da­ter være med til at red­de dik­ta­to­ren Assad?”
Bemærk ord­val­get. Tys­klands Adolf Hit­ler … Rumæ­ni­ens Nico­lae Ceaușescu, Ser­bi­ens Slo­bo­dan Miloše­vić … Iraks Sad­dam Hus­se­in, Egyp­tens Hos­ni Muba­rak og Liby­ens Muam­mar Gadda­fi m.m.fl. er alle i ver­denspres­sen af de jødi­ske mani­pu­la­to­rer ble­vet stemp­let som “dik­ta­tor” for at præ­desti­ne­re ver­dens­o­pi­ni­o­nen til den “ret­fær­di­ge” uds­let­tel­se at dis­se san­de natio­na­le lede­re. En for en blev de der­ef­ter løbet over ende og myr­det af kryp­to-marxi­sti­ske jøder båret frem af ame­ri­kansk høj­tek­no­lo­gisk krigs­ma­te­ri­el, som jøder­ne pro­fi­te­rer på gen­nem pro­duk­tion og salg paral­lelt med det poli­ti­ske spor. Syri­ens Bas­har al-Assad står for tur som den næste, der fortje­ner at bli­ve slå­et ihjel (som det for­mu­le­res i jøder­nes Tal­m­ud), for­di han iføl­ge jøde­pres­sen har under­trykt og udnyt­tet sin befolk­ning — hvil­ket er end­nu en monu­men­tal løgn.

Så kri­gen i Syrien er ikke så kom­pli­ce­ret, som medi­er­ne vil gøre den. Den står mel­lem Zio­ni­sta­me­ri­ka og Rusland (via Syrien) med det for­mål at pro­vo­ke­re Rusland ind i en mili­tær kon­fron­ta­tion. Der­med er vores påstand om, at dan­ske spe­ci­alstyr­ker kæm­per for jøder­ne fuld­stæn­dig kor­rekt, men desvær­re skjult for den gen­nem­snit­li­ge dan­ske medie­konsu­ment, dvs. hoved­par­ten af Dan­marks befolk­ning. Vi fyl­des med løgn og vild­led­ning fra medi­er­ne i regel­mæs­si­ge dag­li­ge doser. Den stra­te­gi­ske balan­ce i Syrien står og fal­der med opret­hol­del­sen af de mili­tæ­re for­sy­nin­ger fra Rusland til den ordi­næ­re syri­ske hær. Så det er der, hund­en lig­ger begra­vet.

Det mest sand­syn­li­ge for­løb er der­for, at spe­ci­alstyr­ker fra Jæger- og Frø­mand­skor­p­set vil bli­ve sat ind i nær-rekog­nos­ce­ring af lan­dings­ste­der­ne i Syrien, fx Alep­po og Tartus, hvor de kan udpe­ge og note­re sig løn­li­ge luft­mål og der­ef­ter instal­le­re sen­de­re til led­ning af cru­i­ser-mis­si­ler. Det­te vil fore­gå under zio-ame­ri­kansk ledel­se, og ingen ver­dens sjæl i Euro­pa vil høre om andet end den syri­ske hærs plud­se­li­ge sam­men­brud og dik­ta­to­rens død. “ISIS” vil der­ef­ter fuld­stæn­digt miste medi­er­nes inter­es­se — eller igen bli­ve for­lagt til Euro­pa for at vir­ke som und­skyld­ning i jøde­pres­sen for Mos­sads ter­r­orak­tio­ner i euro­pæ­i­ske byer.

Den­ne udvik­ling i ver­den med­vir­ker Danmark for­melt til. Men ikke for­di nogen dan­sker ønsker det. Desvær­re er det ikke dan­ske­re, der sty­rer Danmark fra Chri­sti­ans­borg, og det er vig­tigt at nå til den erken­del­se, inden det er for sent for natio­nen og lan­det at gen­fin­de sin plads som et moralsk og ansvar­ligt euro­pæ­isk land, der omsi­der har fri­gjort sig fra ter­r­oren fra de jødi­ske krigs­ma­ge­re.