Dansk eller jødisk regering?

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, af Hugo Ravn, opdateret efter folketingsvalget i juni 2015.

Dansker­ne bur­de bekym­re sig om, hvem der rege­rer Danmark. Hvem sid­der i det forum, REGERINGEN, der efter påly­den­de skul­le have mak­si­mal ind­fly­del­se på natio­nens poli­ti­ske gøren og laden?

Mon ikke man­ge dan­ske­re selv har regi­stre­ret, at fle­re og fle­re af de ansig­ter, vi præ­sen­te­res for gen­nem medi­er­ne, vir­ker frem­me­d­ar­te­de. Vi sky­der tan­ken fra os, for det er kæt­tersk at tale om etni­ci­tet eller udtryk­ke kri­tik af grup­per med et andet udse­en­de end dansk. Her på redak­tio­nen nøjes vi ikke med at regi­stre­re; vi obser­ve­rer! Og vi hæf­ter os ved, at fle­re og fle­re per­so­ner, hvis for­fædre gan­ske åben­bart ikke er fra Euro­pa, prom­ove­res meget effek­tivt i dansk poli­tik som dan­ske­re.

En nær­me­re gransk­ning viser, at stør­ste­delen af Dan­marks afgå­en­de rege­ring bestod af per­so­ner med jødisk bag­grund. Hold selv øje med, om for­de­lin­gen 3:1 ændrer sig med den kom­men­de rege­ring fra såkaldt blå blok.


“Dansk” rege­ring, der sad ind­til val­get i juni 2015. Når vi frem­hæ­ver den etni­ske for­de­ling, bli­ver det tyde­ligt, at selv om den­ne rege­ring kald­tes “rød”, var den pri­mært jødisk. Den gen­nem­gå­en­de far­ve var hver­ken rød eller blå, men GUL. Hvis der over­ho­ve­det fand­tes ikke-jødi­ske med­lem­mer i den­ne for­sam­ling, udgjor­de de min­dre end 1/4. Man for­står, hvor­for det er vig­tigt for jøder­ne at kri­mi­na­li­se­re enhver son­dring på etni­ci­tet.
PS: Skul­le nogen med vores for­de­ling føle sig for­bi­gå­et som jøde, er den pågæl­den­de natur­lig­vis vel­kom­men til at kon­tak­te os; så til­fø­jer vi straks den mang­len­de gule ram­me.


“Dansk” ren ven­stre­r­e­ge­ring efter val­get i juni 2015. Selv om den hæv­des at være “blå”, er det uæn­dret GUL blok, der rege­rer. Hvis der over­ho­ve­det fin­des ikke-jødi­ske med­lem­mer af den­ne rege­ring, udgør de uæn­dret min­dre end 1/4. For­hol­det er lidt bed­re hos det par­ti, Dansk Fol­ke­par­ti, der bli­ver den­ne rege­rings vig­tig­ste med- eller mod­spil­ler. Men det kom­men­de magtspil vil på ingen måde svæk­ke GUL bloks domi­nans i den kom­men­de rege­rings­pe­ri­o­de. Der vil for et syns skyld bli­ve stram­met lidt op på ind­van­drin­gen, men uden stør­re effekt. Den skjul­te ind­van­dring af bl.a. østjø­der fra de tid­li­ge­re sov­je­ti­ske rand­sta­ter vil fort­sæt­te uan­fæg­tet.
PS: Skul­le nogen med vores for­de­ling føle sig for­bi­gå­et som jøde, er den pågæl­den­de natur­lig­vis vel­kom­men til at kon­tak­te os; så til­fø­jer vi straks den mang­len­de gule ram­me.

Bil­le­det ændres, hver gang der flyt­tes lidt rundt på tabu­ret­ter­ne, men ind­hol­det er det sam­me — dvs. GULT. Dis­se såkaldt røde eller blå rege­rin­ger repræ­sen­te­rer bestemt ikke de ene­ste magt­grup­pe­rin­ger, hvor for­hol­det jøder:goyim (3:1) er til ska­de for dan­sker­ne. Reelt kun­ne alle med­lem­mer af dis­se for­sam­lin­ger være indi­vi­du­el­le knu­de­punk­ter i jøder­nes net­værk. Men lad os blot hol­de os til de 75 pro­cent, som vi med sik­ker­hed ved har en jødisk bag­grund og som utvivl­s­omt er tals­mænd og repræ­sen­tan­ter for jøder­nes net­værk — inden de er noget som helst andet. De er rek­rut­te­ret og prom­ove­ret gen­nem det­te net­værk.

Det bety­der, at majo­ri­te­ten af natio­nens vig­tig­ste poli­ti­ske forum kom­mer fra en ide­o­lo­gisk mino­ri­tet, der tra­di­tio­nelt har haft en anden dags­or­den end den, der tjen­te vært­slan­dets bed­ste! Det­te net­værk har kun til for­mål at frem­me og prom­ove­re jødisk liv, og det sker på bekost­ning af resten af den ikke-jødi­ske del af befolk­nin­gen — de kon­trol­le­re­de 98 pro­cent! Udbyt­nin­gen fore­går i dag mere udpræ­get end tid­li­ge­re gen­nem hæm­nings­løs ind­dri­vel­se af skat­ter og afgif­ter. Imens får vi en slud­der for en slad­der fra taler­sto­len i Fol­ke­tin­get. Det dan­ske par­la­ment er redu­ce­ret til en afde­ling af Natio­nal­mu­se­et.

Den jødi­ske befolk­ning i Danmark udgør offi­ci­elt 1–2 pro­cent (dvs., at der mak­si­malt skul­le være 2 jøder for hver 100 dan­ske­re). Der­med kan vi kon­sta­te­re, at der i den afgå­en­de “røde” rege­ring (med 20 med­lem­mer), hvis et ret­fær­digt for­de­lings­prin­cip som O‑D‑I‑N’s blev gjort gæl­den­de, højst skul­le have været 0,4 jøde — alt­så i prak­sis højst 1 jøde. Men der er 15 ud af 20 — eller 75 pro­cent. Hvis vi divi­de­rer 15 med 0,4 — viser det sig, at der var 37 gan­ge fle­re af jødisk bag­grund! end accep­ta­belt i den afgå­en­de rege­ring. For­hol­det er ikke bed­re i den aflø­sen­de.
Tror du, at en så him­mel­rå­ben­de skæv for­de­ling opstår og gen­ta­ger sig til­fæl­digt? — Natur­lig­vis ikke. Jøder­ne arbej­der kon­stant og mål­ret­tet for at fast­hol­de og udbyg­ge den­ne domi­nans. Dan­sker­ne ser sig ikke for? Det er let at få det ind­tryk, at Dan­marks befolk­ning har givet op og stil­tien­de accep­te­rer dok­tri­nen om ikke at tæn­ke, ana­ly­se­re, tale og hand­le selv­stæn­digt, når det dre­jer sig om den jødi­ske besæt­tel­se af Danmark.

Årsa­gen er, at pres­sen er næsten 100 pro­cent jødisk, og den mind­ste kri­tik af jøder stemp­les auto­ma­tisk som anti­se­mi­tis­me, og “anti­se­mit­ter” kan som bekendt frit jages, uden at nogen pres­se eller myn­dig­hed gri­ber ind. Ærli­ge dan­ske­re udstil­les i pres­sen og inti­mi­de­res, ind­til de i de fle­ste til­fæl­de mister både job, ven­ner og anse­el­se.
Den trus­sel fra en frem­med besæt­tel­ses­magt bli­ver vi nødt til at stå imod, ind­til den er abso­lut fjer­net (hent e-bogen Over­ta­gel­sen – en krig i slo­w­mo­tion og læs mere om det basa­le pro­blem).

Portræt­ter­ne i offi­ci­el­le præ­sen­ta­tio­ner af jøder er gen­nem­gå­en­de frem­stil­let, så ind­tryk­ket bli­ver så dansk som muligt. Men kig rig­tigt efter. Mindst 75 pro­cent af den afgå­en­de rege­rings med­lem­mer i 2015 var af jødisk afstam­ning, og det sam­me for­hold gør sig gæl­den­de i den aflø­sen­de “bor­ger­li­ge” rege­ring.

Hvor kommer de fra?

Jøder­ne kom til Danmark, for­trins­vis fra Tyskland, omkring år 1500, under Chri­sti­an IV. Først de såkald­te sefar­di­ske jøder, der var ble­vet udvist fra Spanien i 1492 og fra Portu­gal i 1496 (uen­de­ligt fjer­nt beslæg­tet med de oprin­de­li­ge mel­le­møst­li­ge jøder). Kort efter kom østjø­de­r­ne (ude­luk­ken­de jøder af ide­o­lo­gi) til Danmark via Polen. Deres oprin­de­li­ge for­fædre var kha­za­rer fra det øst­li­ge Tyrkiet og områ­det mel­lem Sor­te­ha­vet og Det Kaspi­ske Hav. For­de­lin­gen i dag iflg. jødi­ske kil­der er 85:15 mel­lem østjø­der og sefar­de­re. Sefar­der­ne var oftest vel­ha­ve­re, og deres fami­li­er køb­te sig mål­ret­tet ind­fly­del­se i det ny vært­sland Danmark. Østjø­de­r­ne var som regel fat­ti­ge, men deres antal på den vest­eu­ro­pæ­i­ske sce­ne bevir­ke­de en oprust­ning af jøde­dom­men. Deres tal­mu­di­ske indok­tri­ne­ring fra de rus­si­ske og ukrain­ske ghet­to­er med­før­te, at man­ge sefar­de­re, der egent­lig ønske­de at gøre op med jøde­dom­men og assi­mi­le­re sig, mere eller min­dre fri­vil­ligt atter under­ka­ste­de sig et fæl­les rab­bi­nat og en over­ord­net sty­ring mod målet for den jødi­ske guds udvalg­te folk, en zio­ni­stisk ver­dens­re­ge­ring.
I Danmark som andre ste­der i Vest­eu­ro­pa betød det etab­le­rin­gen af et lokalt jødisk net­værk, hvis pri­mæ­re for­mål altid har været og altid vil være: at frem­me alt jødisk og under­tryk­ke eller over­ta­ge alt ikke-jødisk. Den­ne mål­sæt­ning er givet i jøde­dom­mens hel­li­ge skrif­ter med prak­ti­ske anvis­nin­ger i Tal­m­ud, og den føl­ges i dag mere nid­kært end nogen­sin­de. Men sam­ti­dig ret diskret og med­spil­len­de.

Bosæt­tel­sen af den dan­ske vært­s­na­tion er sket gen­nem 500 års infil­tre­ring såvel oven­fra som fra bun­den, og de pri­mæ­re mid­ler har været net­værk, medi­er, bety­de­li­ge for­mu­er, høj ren­te, skyld­ne­res ube­ta­le­li­ge gæld. Meto­der­ne har været infil­tre­ring, mani­pu­la­tion, nepo­tis­me, intri­ge, split­tel­se, pres­sion og trus­ler (kor­rup­tion). Målet er over­ta­gel­se – alter­na­tivt øde­læg­gel­se eller uds­let­tel­se. Over­ta­gel­sen af bør­ser, ban­ker, mini­ste­ri­er, dag­bla­de, for­lag, rets­sy­stem, for­sik­ring, hospi­ta­ler og andre livsvig­ti­ge orga­ner i sam­fun­det har været en pri­mær mål­sæt­ning. Gen­nem drif­ten af ban­ker, udlåns- og ejen­doms­sel­ska­ber råder jøder­ne kon­stant over en kol­lek­tiv mil­li­ard­for­mue. Men af lige så stor vær­di er det at eje alle stør­re medi­er og der­med have monopol på den offent­li­ge menings­dan­nel­se. Det unik­ke ved det­te angreb på vært­s­na­tio­nen er angri­ber­nes fæl­les stam­me­til­hørs­for­hold og deres tra­di­tions­be­stem­te sam­ar­bej­de.
Al kom­mu­ni­ka­tion og koor­di­ne­ring fore­går gen­nem jøder­nes net­værk, der nær­mest er evo­lu­tio­nært udvik­let med jøde­dom­men gen­nem tusin­der af år, og hvis lige ikke fin­des hos nogen anden befolk­nings­grup­pe i det indi­vi­du­a­li­se­re­de Vesten. Det­te net­værk er ble­vet eks­po­nen­ti­elt kraf­ti­ge­re med It-revo­lu­tio­nen, og det udnyt­tes i alle for­hold, ikke mindst når net­vær­kets kan­di­da­ter skal prom­ove­res til poli­ti­ske stil­lin­ger i Danmark. Den almin­de­li­ge fri kon­kur­ren­ce er der­med sat ud af spil­let. De fær­re­ste dan­ske kan­di­da­ter har for­bin­del­ser eller mid­ler til en prom­ove­ring og kampag­ne, der kan sæt­te sig spor i væl­ger­nes bevidst­hed, spe­ci­elt da annon­ce­pri­ser­ne fast­sæt­tes af mod­par­ten. Vi så et eksem­pel på net­vær­kets effek­ti­vi­tet (med ame­ri­kan­ske under­to­ner), da Anders Fogh Ras­mus­sen blev kåret til stats­mi­ni­ster og efter hel­dig gen­nem­ført EU-udvi­del­se og Muham­med-kampag­ne blev beløn­net med en post som gene­ral­se­kre­tær i det neokon­ser­va­ti­ve Ame­ri­kas Nato.
De man­ge nøg­lestil­lin­ger i lov­giv­nings­ap­pa­ra­tet og justitsvæ­se­net er med til at beskyt­te net­vær­ket mod angreb. Efter at have skabt sig kon­trol med den offent­li­ge mening, har jøder­ne kastet sig over alt, der pro­du­ce­rer pen­ge til den jødi­ske kol­lekt, her­un­der ind­van­drin­gen, god­heds­in­du­stri­en og krigs­fø­rel­sen, omend dis­se akti­vi­te­ter pri­mært tje­ner et vide­re stra­te­gisk for­mål. Et af de ind­brin­gen­de områ­der, som tra­di­tio­nelt har til­truk­ket sig jødisk inter­es­se, er vært­s­na­tio­nens ind­dri­vel­ses­sy­stem, i Dan­marks til­fæl­de Skat. Det er nær­lig­gen­de at kal­de den­ne sam­le­de akti­vi­tet, som eks­klu­sivt tje­ner jøder­nes agen­da og ude­luk­ken­de ska­der den dan­ske nation, for et para­si­tært angreb. For ingen anden beteg­nel­se pas­ser bed­re. Det er abso­lut muligt at bestå i det jødi­ske net­værk, mens man på skrømt er kon­ver­te­ret til kato­li­cis­me eller kri­sten­dom og har taget dansk navn. Det er til­ladt jøder at optræ­de som kryp­to­jø­der, da det over­ord­ne­de jødi­ske mål hel­li­ger mid­let. Selv dan­sker­nes fol­kekir­ke er infil­tre­ret, idet den repræ­sen­te­rer en kul­tur­bæ­ren­de kraft for dan­sker­ne, tro­en­de som ikke tro­en­de, der efter jøder­nes opfat­tel­se skal ned­bry­des, før de kan nå deres mål.

Inden for de sene­ste årti­er, mens befolk­nin­gens pro­te­ster er ble­vet over­trum­fet, og ind­van­drin­gen gen­nem­ført hen over hove­d­et på dan­sker­ne, har nye gene­ra­tio­ner af østjø­der fra Rusland og man­ge af de tid­li­ge­re øst­li­ge rand­sta­ter fun­det vej til Danmark og lærer sig inden for nog­le år dan­ske og nor­di­ske dyder. De slip­per ad sted med at fal­de ind i bil­le­det, for­di de hol­der sig til de jødi­ske ghet­to­er i lan­dets stør­re byer, og for­di deres brød­re og søstre i medi­er­ne for­trins­vis viser mørklø­de­de men­ne­sker som nor­disk og dansk norm for etnisk fremto­ning. Igen en far­lig forvrid­ning af for­hol­det mel­lem natur­li­ge dan­ske­re og ind­van­dre­re med det for­mål at til­slø­re en ind­van­dring fra ufor­li­ge­li­ge kul­tu­rer – ikke mindst den jødi­ske.

Tradition for venstreorientering, kommunisme

Tyske­ren” Karl Hein­rich Marx (f. 1818 i Tri­er som Marx Levi (af Mor­do­chai), d. 1883), søn af en rab­bi­ner, var socio­log og kald­te sine teo­ri­er for viden­ska­be­lig soci­a­lis­me.
I for­sø­get på at imple­men­te­re dis­se teo­ri­er begik det bol­sje­viki­ske og sene­re sov­je­ti­ske system fol­ke­mord på krist­ne ukrai­ne­re og rus­se­re. Fol­ke­mord under jødisk ledel­se. Måske er det Marx’ lære om, at ejen­doms­ret­ten skal fra­ta­ges den enkel­te, og alle vær­di­er admi­ni­stre­res cen­tralt af eli­ten, der tra­di­tio­nelt har knyt­tet jøder­ne til soci­a­lis­me og kom­mu­nis­me, til ven­stre­fløj­en i Danmark. For det har aldrig i prak­sis været den vær­di­ska­ben­de bor­gers fri­hed, lig­hed og bro­der­skab, der har til­truk­ket jøder­ne. Der­i­mod er uhyr­li­ge for­mu­er for­s­vun­det i jødi­ske magt­ha­ve­res og oligar­kers pri­va­te lom­mer i Euro­pa som hel­hed, og det er en eska­le­ren­de ten­dens. I USA er udbyt­nin­gen af den arbej­den­de befolk­ning ekstrem.

Så selv om der bestemt også er poli­ti­ke­re med jødisk bag­grund på høj­re side af det poli­ti­ske spek­trum i Danmark, endog i Ven­stre og Dansk Fol­ke­par­ti, er hoved­par­ten af stam­me­fæl­les­ska­bet kon­cen­tre­ret i rege­rings­par­ti­er­ne, Soci­al­de­mo­kra­ti­et (S), Det Radi­ka­le Ven­stre ®, Soci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti (SF) og støt­ter­ne i Enheds­li­sten (EL). Det Radi­ka­le Ven­stre, der er base­ret på jøden Georg Mor­ris Cohen Bran­des’ (f. 1842, d. 1927) ide­er om kul­tur­ra­di­ka­lis­me, er måske det par­ti, der har ska­det Danmark mest efter Anden Ver­denskrig ved at åbne por­te­ne (og hol­de dem åbne) for en øde­læg­gen­de ind­van­dring af ufor­li­ge­li­ge kul­tu­rer til Danmark. Sam­ti­dig har det­te par­ti hove­d­ansva­ret for fjer­nel­sen af dan­sker­nes natio­na­le for­svar, enhed for enhed. Vær­neplig­ten er vær­di­fuld, for­di den styr­ker sam­men­hængs­kraf­ten og det natio­na­le fæl­les­skab. Der­for anfæg­tes den ved­hol­den­de af jøder­ne. 

Hvad betyder jødisk overrepræsentation i regeringen og andre steder?

Jødi­ske men­ne­sker er ofte udsty­ret med dob­belt loy­a­li­tet og er gen­nem­gå­en­de opdra­get med en reli­gi­øst betin­get fore­stil­ling om for­trin­s­ret. De vil altid pri­mært føle sig jødi­ske og sekun­dært noget andet, evt. dan­ske.

Der­for vil enhver jødisk repræ­sen­ta­tion i noget forum eller noget land, uan­set hvor i ver­den den fore­kom­mer, være ens­be­ty­den­de med for­søg på jødisk bosæt­tel­se og på læn­ge­re sigt over­ta­gel­se (evt. uds­let­tel­se, hvis det før­ste ikke kan lade sig gøre). Den­ne afvik­ling af vært­s­sam­fun­det fore­går i slo­w­mo­tion, lang­somt men sik­kert.

Det skæ­ve for­hold i Rege­rin­gen vid­ner om, hvad jeg har beskre­vet oven­for om effek­ti­vi­te­ten af det jødi­ske net­værk. Det­te net­værk bre­der sig selv­for­stær­ken­de ud over natio­nen og bevir­ker, at adgan­gen til leden­de posi­tio­ner i riget Danmark ikke læn­ge­re er under­ka­stet almin­de­li­ge kon­kur­ren­ce­vil­kår. Dan­sker­ne hol­des i sti­gen­de omfang fra fadet. Dine og mine dan­ske børn og bør­ne­børn fra­ta­ges deres arve­ret til at udvik­le sig og rea­li­se­re et frugt­bart liv i deres natur­li­ge udvik­lings­om­rå­de her på Jor­den, dvs. inden for græn­ser­ne af det dan­ske rigs­fæl­les­skab.

Dansk lov­giv­ning bli­ver mere og mere under­ka­stet direk­ti­ver fra EU, og den­ne ten­dens favo­ri­se­res af jøder­nes net­værk, der skub­ber Danmark læn­ge­re og læn­ge­re ind i en øko­no­misk afhæn­gig­hed og et føde­ralt Euro­pa. Pres­set for­stær­kes fra beg­ge sider, fra Bruxel­les og Køben­havn.

Ind­van­drin­gen fort­sæt­ter med det for­mål at split­te dansk iden­ti­tet og kul­tur og ved­li­ge­hol­de for­vir­ring og tumult. Sam­ti­dig fun­ge­rer ind­van­drin­gen som camou­fla­ge for jøder­nes egne ind­van­dre­re fra øst. Der­med vil vi i end­nu stør­re omfang, end det er til­fæl­det i øje­blik­ket, bli­ve præ­sen­te­ret for Tv og film med mørklø­de­de men­ne­sker i leden­de rol­ler i mod­sæt­ning til dansk eller nor­disk udse­en­de men­ne­sker. Et for­var­sel om hvil­ken for­de­lings­nøg­le jøder­ne mener skal gæl­de for sam­fun­det som hel­hed.

  • Jødisk pro­pa­gan­da fort­sæt­ter med at strøm­me fra alle stør­re medi­er. Sam­ti­dig til­ba­ge­hol­des vig­tig infor­ma­tion fra omver­de­nen.
  • Dan­ske sko­ler og gym­na­si­er fort­sæt­ter med at for­dum­me vores dan­ske børn.
  • Dan­ske uni­ver­si­te­ter fort­sæt­ter med at prom­ove­re jøder­nes børn og ude­luk­ke dan­sker­nes børn.
  • Dansk viden­skab fort­sæt­ter som jødisk viden­skab.
  • Jøder­ne fort­sæt­ter med at over­ta­ge dansk innova­tion og fore­tagsom­hed.
  • Beskat­nin­gen af pro­duk­tivt arbej­de fort­sæt­ter med at sti­ge. Spe­ku­la­tion i upro­duk­ti­ve gevin­ster beløn­nes.
  • Pri­ser og man­gear­te­de afgif­ter fort­sæt­ter med at sti­ge for basa­le for­nø­de­n­he­der som el, vand, var­me, føde­va­rer, trans­port, m.fl.
  • Afvik­lin­gen af natio­nen Danmark fort­sæt­ter, og håb­løs­he­den blandt dan­sker­ne vil bli­ve for­stær­ket, ind­til vi har nået brud­græn­sen.

Skal Danmark være en jødisk bosæt­tel­se? Det mener vi ikke i O‑D‑I‑N. Enhver med øjne i hove­d­et kan bevid­ne, hvor­dan palæsti­nen­ser­ne behand­les i deres eget land, og hvor­dan det euro­pæ­i­ske Ame­ri­ka mar­gi­na­li­se­res og under­tryk­kes i USA. Hvis du vil dine børns bed­ste, så luk øjne­ne op og begynd at obser­ve­re, hvad der fore­går. Åben der­næst mun­den og begynd at for­tæl­le dine dan­ske med­bor­ge­re om jøder­ne.
Slut dig under alle omstæn­dig­he­der til O-D-I-N og gør din stem­me gæl­den­de for natio­nal selv­be­stem­mel­se og et Danmark for dan­sker­ne.