Danmark leverer 27 nye kampfly til Israel

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, Redaktionen, 24. august 2017. (OPDATERET 2018)

 

Zionist-kor­rum­pe­re­de NATO (Orga­ni­sa­tion for nor­dat­lan­tisk trak­tat), der trods det upræ­ci­se navn oprin­de­lig blev kaldt en “for­svar­sal­li­an­ce”, har for længst skif­tet for­mål og er i dag — i hæn­der­ne på det zio­ni­st­sty­re­de USA og Euro­pa — en fuld­blods aggres­sor, der som sted­fortræ­der for Israel udkæm­per den inter­na­tio­na­le zio­nis­mes ver­den­s­oms­pæn­den­de krig for “Ny Ver­den­sor­den” (NWO). Det­te sker gen­nem “fore­byg­gen­de angreb”, der i zio­nist-Ame­ri­ka defi­ne­res som et legi­timt mid­del i “for­sva­ret af vest­lig leve­vis”. Hyk­le­ri­et ken­der ingen græn­ser.

Desvær­re inklu­de­rer trak­ta­ten end­nu lil­le Danmark, der engang lå i vej­en for USSR’s vej til ver­dens­ha­ve­ne. Den­gang hav­de vi brug for musketér-eden: “én for alle og alle for én” til afskræk­kel­se og fore­byg­gel­se af angreb på riget. Men nu, hvor Rusland mest af alt lig­ner vores nær­me­ste alli­e­re­de i kam­pen mod en rab­len­de gal zio­nis­me, føler frem­med-rege­rin­gen i Danmark sta­dig, at den er omgi­vet af fjen­der, og der­for skal vi — de dan­ske skat­tey­de­re , for­di vi er dum­me nok! — ind­kø­be nye fly til jøder­ne fra den jødi­ske våbe­nin­du­stri i USA.
Den­ne våbe­nin­du­stri er ble­vet en auto­nom poli­tisk fak­tor i “The Uni­ted Sta­tes of Israel”, og den frem­pro­vo­ke­rer om nød­ven­digt ved hjælp af CIA og Mos­sad de nød­ven­di­ge kri­ge, så våben­mar­ke­det ikke tør­rer ud. De pro­fit­te­ren­de jøder hol­der kri­ge­ne i gang, og vi ikke-jøder beta­ler for ufor­holds­mæs­si­ge mæng­der af våben til uhørt høje pri­ser — ikke til for­sva­ret af Danmark fx, men til Isra­els og zio­ni­ster­nes bruta­le øde­læg­gel­se af suveræ­ne sta­ter i Mellem­østen, sene­st Syrien.

Efter­som skat­tey­der­nes beta­lings­ev­ne ikke er ube­ty­de­lig, og Danmark i lig­hed med alle andre natio­ner under NATO admi­ni­stre­res af en lokal jødisk besæt­tel­ses­magt, der i Dan­marks til­fæl­de ter­r­o­ri­se­rer natio­nen fra Chri­sti­ans­borg, har den­ne pro­viso­ri­ske rege­ring i 2016 beslut­tet, at Danmark skal ind­kø­be 27 nye F-35 kamp­fly. Dis­se kamp­fly vil aldrig skul­le for­sva­re Danmark eller repræ­sen­te­re en afskræk­kel­se, for vi er alle­re­de i seng med fjen­den. Der­for vil dis­se kost­ba­re fly for­trins­vis bli­ve sta­tio­ne­ret i udlan­det som “Dan­marks bidrag” til kam­pen for et Sto­ris­ra­el. Den­ne kamp kæm­pes mod suveræ­ne natio­ner, som aldrig har været fjen­der af Danmark, fx Irak, Liby­en og Syrien.
Vi har aktu­elt sendt F-16 fly og et spe­ci­al­kor­ps til Irak (langt væk fra Danmark) i zio­ni­ster­nes tje­ne­ste, og man kan fore­stil­le sig, hvad dis­se ope­ra­tio­ner koster i pen­ge og kan koste i menings­lø­se tab af liv — dan­ske børns for­æl­dres liv.

Inden vi taler om ufat­te­li­ge pen­ge­sum­mer:
1 mil­li­ard (1.000.000.000) = 1000 mil­li­o­ner, og 1 bil­li­on = 1000 mil­li­ar­der eller 1 mil­li­on mil­li­o­ner (1.000.000.000.000).

De 27 nye kamp­fly koster 20 mil­li­ar­der pr. styk i ind­køb ale­ne, og der er ingen kom­pen­se­ren­de afta­ler om under­le­ve­ran­cer til fly­e­ne. Det er totalt 540 mil­li­ar­der (540.000.000.000) kro­ner ale­ne i anskaf­fel­se. Men hvert fly vil i den begræn­se­de leve­tid (offi­ci­elt) koste 56,4 mil­li­ar­der kro­ner, og den sam­le­de udgift bli­ver 1,5 bil­li­on kro­ner, eller 1.523 mil­li­ar­der kro­ner (ét-tusin­de-fem­hund­re­de-treogty­ve-mil­li­ar­der kro­ner, 1.523.000.000.000 kro­ner). Det er den teo­re­ti­ske mind­ste­pris for at hol­de dis­se 27 fly i drift i højst 20 år. Til sam­men­lig­ning var Dan­marks Brut­to Natio­nal­pro­dukt for 2016: 2.064 mil­li­ar­der kro­ner. Med andre ord, fly­e­ne koster i stør­rel­ses­or­de­nen ét års BNP. Dyr­e­køb­te erfa­rin­ger har vist os, at ved­li­ge­hol­del­se, opgra­de­rin­ger, nye våben­sy­ste­mer og drift altid over­går de mest opti­mi­sti­ske prospek­ter med fle­re hund­re­de pro­cent.

Fly­et er byg­get af Lock­he­ed Mar­tin i USA som 5. gene­ra­tions kamp­fly og kal­des F-35A Joint Stri­ke Figh­ter. Det fløj før­ste gang i 2006, og siden har for­æl­del­sen sat ind. Det er som alle andre ame­ri­kan­ske pro­duk­ter fyldt med fejl på grund af for­ce­ret udvik­ling og de jødi­ske pro­du­cen­ters man­gel på etik. Fejl­e­ne skub­bes i bag­grun­den gen­nem en krigs­for­her­li­gen­de mar­keds­fø­ring, der ikke mang­ler mid­ler og støt­tes af våben­produ­centernes jødi­ske agen­ter i alle poten­ti­el­le afta­ger­lan­de.

F-35 er udvik­let for at være et all-round fly (man kan for­nem­me det hyk­le­ri­ske argu­ment for at spa­re), lige vel­eg­net til at star­te fra et han­garskib, til nær­kamp i luf­ten, til frem­fø­ring af en bom­be­last og til back­up af land­sæt­nin­ger. Des­u­den har pro­du­cen­ten for­søgt at give fly­et ste­alth-egen­ska­ber, dvs. gøre det usyn­ligt på radar. Den­ne egen­skab frem­hæ­ves som en sær­lig for­del ved “first stri­ke situ­a­tio­ner” (læs: “upro­vo­ke­re­de sni­gan­greb” uden krig­ser­klæ­ring, som det ske­te i Irak og kan ske mod Iran eller Nordkorea — givet­vis med del­ta­gel­se af dan­ske F-35 fly beman­det med hjer­ne­va­ske­de dan­ske idi­o­ter … und­skyld pilo­ter).

Når noget kal­des en “lemon” (citron) i USA, er der noget galt med det, “en sur frugt”.
Kil­de: BELAIR2000, YouTu­be

Hvis man pres­ser alle dis­se krav ind i ét og sam­me fly, er det nød­ven­digt at ind­gå bety­de­li­ge kom­pro­mis­ser, og der­for er F-35 ikke spe­ci­elt frem­ra­gen­de til hver­ken det ene eller andet. Simu­le­rin­ger har alle­re­de vist, at F-35 vil­le bli­ve ydmy­get! af såvel kine­si­ske som rus­si­ske 5. gene­ra­tion kamp­fly i en luft­kamp. F-35 er en gum­pe­tung gås med for små vin­ger til at udfø­re snæv­re manøv­rer. Købet af F-35 er Kej­se­rens nye klæ­der om igen. F-35’s offi­ci­el­le top­ha­stig­hed på lidt under 2 Mach er kun på høj­de med fly, der blev pro­du­ce­ret i 60’erne, og det skyl­des, at den bru­ger for man­ge kræf­ter på at slæ­be sig selv. Ver­sio­nen til Danmark kan ikke star­te og lan­de lodret — hel­ler ikke spe­ci­elt kort. Det viser sig til­med, at hvis F-35 skal bære en bom­be­last af betyd­ning, er fly­ets præ­sta­tio­ner elen­di­ge, og det vil kun­ne sky­des ned så let som at ram­me en guld­fisk i en bow­le. Ende­lig er F-35 fly­et ikke til­stræk­ke­ligt ste­alth til at være usyn­ligt på radar. Der efter­la­des kun et “redu­ce­ret” radar-ekko! Det er sam­me “usyn­lig­hed”, som str­ud­sen opnår ved at stik­ke hove­d­et i busken.

Det vær­ste ved den­ne 10 år lan­ge såkald­te udvæl­gel­ses­pro­ces er, at val­get af F-35 var givet på for­hånd. Alt andet har været spil­fæg­te­ri­er. Den jødi­ske lob­by i Danmark er så stærk, at det sven­ske og euro­pæ­i­ske alter­na­tiv aldrig reelt har været til vur­de­ring. Danmark kun­ne med stor for­del have anskaf­fet sven­sker­nes Gri­pen kamp­fly med udsigt til bety­de­li­ge bespa­rel­ser, bl.a. gen­nem afta­ler om under­le­ve­ran­cer. Gri­pen inde­hol­der alt, hvad der er nød­ven­digt til for­svar af Sverige — og der­med også af Danmark.

Her er et eksem­pel på selv­mod­si­gel­ser­ne og hyk­le­ri­et (nu er beslut­nin­gen om købet jo uom­gæn­ge­lig):
TV2 11. maj 2016: Iføl­ge Andreas Krog, der har dæk­ket våbe­nind­kø­bet i snart ti år for nyt​kamp​fly​.dk [han har som pri­vat­mand rejst Danmark rundt med er fored­rag, der umi­sken­de­ligt har frem­hæ­vet F-35], er der tale om et udvik­lings­pro­jekt, der sand­syn­lig­vis nok er “sta­te of the art” om 30–40 år. Det er iføl­ge Andreas Krog den mest frem­tids­sik­re­de, men også mest usik­re mulig­hed, for da fly­et end­nu ikke er fær­di­g­ud­vik­let, er fly­et nok først fuldt funk­tions­dyg­tigt om 10 år. [!!! fik du den? — med andre ord en ende­løs strøm af skat­te­kro­ner ud af lom­mer­ne på dan­sker­ne i årti­er frem — kun for at bevæb­ne en inter­na­tio­nal mafia af jøder.]
“Ingen tvivl om, at det er frem­ti­den, men på nuvæ­ren­de tids­punkt har det sto­re pro­ble­mer og kan godt give nervø­se træk­nin­ger og lede tan­ker­ne hen på IC4. For­de­len er, at USA ikke har noget alter­na­tiv. Det her er ‘too big to fail’. De er NØDT til at få det til at fun­ge­re,” siger Andreas Krog fra nyt​kamp​fly​.dk.

Hvor­når så du sidst et af de dyre “dan­ske” kamp­fly vog­te over dan­sker­nes fred i luftrum­met over Danmark? Af og til kan vi se dem let­te for at fly­ve til fjer­ne desti­na­tio­ner, hvor­fra de først kom­mer retur måne­der sene­re — even­tu­elt ikke.

Kan du, dan­ske mand/kvinde, nu for­stå, at din fol­ke­pen­sion snart må afskaf­fes? For­står I der­u­de i de arbejd­s­træt­te dan­ske TV-kon­trol­le­re­de fami­li­er, at der­med er I, dan­sker­ne, som den ene­ste vær­di­ska­ben­de del af den nuvæ­ren­de befolk­ning nødt til at arbej­de end­nu hår­de­re og end­nu læn­ge­re, hvis der også skal være råd til at brød­fø­de 20.000 nye ækva­to­ri­a­le, svagt bega­ve­de ind­van­dre­re og deres børn — årligt !!! — i jeres fæl­les mul­tiet­ni­ske frem­tid?
Dis­se kul­tur­frem­me­de og ufor­li­ge­li­ge men­ne­sker, som jøder­ne ind­fø­rer for at øde­læg­ge det hvi­de Euro­pa, med­fø­rer et årligt under­skud i Danmark på (offi­ci­elt) 33 mil­li­ar­der (33.000.000.000) kro­ner. Det­te under­skud påvir­ke­de i 2016 alle­re­de prog­no­ser­ne for sta­tens udgif­ter frem til 2050. Fore­stil dig kon­se­kven­ser­ne af de akku­mu­le­re­de under­skud og nye 200.000 uar­bejds­dyg­ti­ge ind­van­dre­re med deres 400.000 fle­re mørk­krøl­le­de, svagt bega­ve­de børn, når vi når 2027!

Din og min fami­lie af euro­pæ­i­ske dan­ske­re kun­ne være vel­ha­ve­re i et rigt Danmark, hvis vi ikke skul­le for­gyl­de besæt­tel­ses­mag­ten, den jødi­ske slægt af blod­su­gen­de para­sit­ter, der stjæ­ler vores til­væ­rel­se, fortje­ne­ster og ejen­dom og til­med invi­te­rer en hor­de af nye kri­mi­nel­le ind i vores land som nye væl­ge­re og uro­ma­ge­re.

Dan­marks natur­li­ge befolk­ning er i gang med at bli­ve uds­let­tet af jøder­ne på Chri­sti­ans­borg og i stats­ap­pa­ra­tet, her­un­der i kom­mu­ner­nespoli­tiets og for­sva­rets ledel­ser. Lan­dets natur­li­ge befolk­ning er sat uden for ind­fly­del­se, mens vi beta­ler for et eks­pan­de­ren­de Israel og vort eget folks under­gang. Tal ven­ligst med din ægte­fæl­le og dine børn om det­te pro­blem. Det er vig­tigt.

Danmark er dan­sker­nes land. Fat mod og kæmp for det, der er dit!