Coudenhove-Kalergi-planen og “Kalergi-børnene”

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, Redaktionen, 2016-12-25.

 

Et Pan-Europa

Meget få har kend­skab til, at den pri­mæ­re igang­sæt­ter af pro­ces­sen, hvis for­mål var at smel­te Euro­pa sam­men — sam­ti­dig var den mand, der desig­ne­de pla­nen for et fol­ke­mord på det hvi­de Euro­pa. Han er en skyg­ge­per­son med en eksi­stens, der er ukendt for almin­de­li­ge men­ne­sker, hvor­i­mod den såkald­te eli­te anser ham for at være sel­ve grund­læg­ge­ren af EU.

Inter­es­sant nok næv­nes han ikke blandt de offi­ci­el­le grund­læg­ge­re af EU.

Hans navn er Richard Niko­laus Eijiro Cou­den­ho­ve-Kaler­gi (f. 1894 i Tokyo, Japan, d. 1972). Hans far var den østrig­ske diplo­mat — gre­ve Hein­rich von Cou­den­ho­ve-Kaler­gi (med aner til­ba­ge til den byzan­tin­ske Kaler­gi-slægt). Hans mor var japa­ne­ren Mitsu Aoy­a­ma. Gen­nem sine for­bin­del­ser til Euro­pas ari­sto­kra­ter og poli­ti­ke­re, der omgik­kes den ade­li­ge far i diplo­ma­ti­et, kun­ne han uden for offent­lig­he­dens ly bevæ­ge sig bag sce­nen, mens det lyk­ke­des ham at rek­rut­te­re de fle­ste leden­de stats­mænd og gøre dem til støt­ter og kol­la­bo­ra­tø­rer for pro­jek­tet “et inte­gre­ret Euro­pa”.


Euro­pa uni­o­nens grund­læg­ger — et sygt mon­ster
Richard Niko­laus Eijiro Cou­den­ho­ve-Kaler­gi. Foto: Inter­net­tet

 

I 1922 grund­lag­de han den “Pan-Euro­pæ­i­ske bevæ­gel­se” i Wien med det sig­te at ska­be en ny ver­den­sor­den (New Wor­ld Order) base­ret på en fede­ra­tion af natio­ner, der skul­le ledes af De For­e­ne­de Sta­ter! En euro­pæ­isk fusion af natio­nal­sta­ter­ne var tænkt som før­ste skridt i ska­bel­sen af en egent­lig ver­dens­re­ge­ring. Blandt de før­ste støt­ter var de tjek­ki­ske poli­ti­ke­re Tomáš Mas­aryk og Edvard Beneš, samt den tyske banki­er Max War­burg, der inve­ste­re­de de før­ste 60.000 mark. Den østrig­ske kans­ler Ignaz Seipel og den føl­gen­de østrig­ske præ­si­dent Karl Ren­ner påtog sig ledel­sen af bevæ­gel­sen. Sene­re til­bød fran­ske poli­ti­ke­re som Léon Bloum, Ari­s­ti­de Bri­and, Alci­de De Gas­pe­ri m.fl. deres hjælp.

Med frem­kom­sten af den natio­nalso­ci­a­li­sti­ske bevæ­gel­sen i Euro­pa, måt­te pro­jek­tet opgi­ves, og den pan-euro­pæ­i­ske bevæ­gel­se blev opløst. Men efter Anden Ver­denskrig lyk­ke­des det Kaler­gi gen­nem en ener­gisk, nær­mest san­se­løs, præ­sta­tion og med støt­te fra Win­ston Chur­chill, den jødi­ske fri­mu­rer­lo­ge B’nai B’rith og før­en­de medi­er som New York Times at få pla­nen accep­te­ret af De For­e­ne­de Sta­ters rege­ring. Den efter­føl­gen­de imple­men­te­ring blev over­dra­get til CIA.

Essensen af Kalergi-planen

I sin bog “Prak­ti­s­cher Ide­a­lis­mus” skri­ver Kaler­gi, at frem­ti­dens bebo­e­re af “Euro­pas For­e­ne­de Sta­ter” ikke skal være som de nuvæ­ren­de euro­pæ­e­re, men for­mes til en slags under-eksi­sten­ser, et pro­dukt af race­blan­ding. Han fast­slår, uden at det på nogen måde kan mis­for­stås, at Euro­pas folk skal blan­des med asi­a­ter, negre og far­ve­de til et mul­tiet­nisk, gen­nem­snit­ligt kong­lo­me­rat, der ikke vil vol­de den her­sken­de eli­te pro­ble­mer.
Kaler­gi prok­la­me­rer yder­li­ge­re fjer­nel­sen af ret­ten til selv­be­stem­mel­se og der­ef­ter natio­ner­nes uds­let­tel­se gen­nem etni­ske mas­se­flyt­nin­ger.

Men hvem er så “eli­ten”?

Kaler­gi er hel­ler ikke til at mis­for­stå på det punkt:  
Frem­ti­dens men­ne­ske vil være af blan­det race. Nuti­dig bevidst­hed om racer, klas­ser og diver­si­tet vil grad­vis for­svin­de, når lan­de­græn­ser, afstan­de og ret­ten til selv­be­stem­mel­se fjer­nes. De frem­ti­di­ge euro-negri­der vil i udse­en­de sva­re til for­ti­dens egyp­te­re. Diver­si­te­ten ind­byr­des mel­lem fol­keslag og men­ne­sker vil for altid være afskaf­fet.
Men jøde­dom­men i Euro­pa skal ikke øde­læg­ges; “Euro­pa” skal stræ­be efter at uddan­ne dis­se men­ne­sker og for­be­re­de dem til deres frem­ti­di­ge sta­tus som “før­en­de nation”. Det skal ske gen­nem en frem­skyn­det evo­lu­tio­nær pro­ces. Det kan ikke kom­me som en over­ra­skel­se, skri­ver Kaler­gi, at de men­ne­sker, der undslap ghet­to-fængs­let, skal bli­ve Euro­pas ånde­li­ge adel [som om ghet­to­er­ne ikke var jøder­nes eget valg]. Gen­nem omhyg­ge­lig foræd­ling skal der opstå en ny gene­ra­tion af ari­sto­kra­ter i Euro­pa. Desvær­re blev vej­en for den­ne del af for­bry­del­sen banet, da det euro­pæ­i­ske ari­sto­kra­ti blev infil­tre­ret efter at have givet jøder­ne ful­de bor­ger­ret­tig­he­der i Euro­pa. [mel­lem det 18. og 20. årh.]
 
Selv om ingen offi­ci­el sko­le­bog næv­ner Kaler­gi-pla­nen, fun­ge­rer Kaler­gis syge ide­er som spil­le­ven­de prin­cip­per i den Euro­pæ­i­ske Uni­on. Tro­en på, at alle Euro­pas folk skal blan­des med afri­ka­ne­re og asi­a­ter til afskaf­fel­se af vores iden­ti­tet i ny skik­kel­se af en uni­form bastar­di­se­ret type af men­ne­ske står i grel mod­sæt­ning til alle poli­tik­ker, der har haft til for­mål at beskyt­te mino­ri­te­ter. [Vi kan nok først kla­ge, når vi er et for­fulgt min­dre­tal!]
Tro ikke at der skju­ler sig en uop­da­get huma­ni­tet i dis­se ret­nings­linjer for Euro­pas frem­tid. Vi har at gøre med et direk­tiv, der er udstedt af et af de mest mor­de­ri­ske regi­mer, som Euro­pa har været pla­get af, udadtil fidelt og smi­len­de, indadtil intri­ge­ren­de og kynisk i for­sø­get på at gen­nem­fø­re det mest omfat­ten­de fol­ke­mord i histo­ri­en.
Den “euro­pæ­i­ske” pris Cou­den­ho­ve-Kaler­gi pri­sen udde­les hvert 2. år til en “euro­pæ­er”, der især har bidra­get til frem­skyn­del­sen af Kaler­gis men­talt afvi­gen­de plan. Blandt pris­mod­ta­ger­ne fin­der vi ikke over­ra­sken­de Angela Mer­kel og Her­man Van Rom­puy.
 
Vilj­en til at gen­nem­fø­re det­te fol­ke­mord frem­går ale­ne af de kon­stan­te appel­ler fra De For­e­ne­de Natio­ner [et jøde­kon­trol­le­ret organ], der kræ­ver, at vi accep­te­rer mil­li­o­ner af immi­gran­ter til kom­pen­sa­tion for den lave fød­sels­ra­te i EU. Iføl­ge en rap­port, der blev udgi­vet i janu­ar 2000 af jøder­nes “Infor­ma­tions Kon­tor” i UN i New York under tit­len “Erstat­ning gen­nem ind­van­dring: Løs­nin­gen på fal­den­de befolk­nings­tal og høj alder,” vil Euro­pa i 2025 behø­ve 159.000.000 ind­van­dre­re [159 mil­li­o­ner ind­van­dre­re af anden etnisk her­komst! for at ska­be tumul­ter, for at øge antal­let af voldtæg­ter og for at bastar­di­se­re euro­pæ­er­ne og for­rin­ge vores udse­en­de og intel­li­gens.]


Et Kaler­gi-barn
Eksem­pel på frem­ti­dens euro­pæ­er, hvis vi ikke adva­rer vores børn imod bastar­di­se­rin­gen. Foto: Inter­net­tet

 

Man må undres over, hvor­dan esti­ma­tet for nød­ven­di­ge ind­van­dre­re kan være så præ­cist, hvis det ikke net­op skyl­des, at vi har at gøre med en meget gam­mel plan. Den lave fød­sels­ra­te blandt euro­pæ­er­ne kun­ne meget let ændres til for­del for fle­re euro­pæ­e­re, hvis der blev taget pas­sen­de ini­ti­a­ti­ver til at under­støt­te euro­pæ­i­ske bør­ne­fa­mi­li­er frem for afri­kan­ske og ara­bi­ske fami­li­er i Euro­pa. Det er klart, at spred­nin­gen af infe­ri­ø­re gener i Euro­pa til sidst vil fjer­ne euro­pæ­er­nes gene­ti­ske arv og gøre os grad­vis mere med­gø­r­li­ge. Det pri­mæ­re for­mål med den­ne for­bry­del­se er at øde­læg­ge de euro­pæ­i­ske folk og for­vand­le os til en sla­ve­ka­ste, der er fra­ta­get alle natio­na­le, histo­ri­ske og kul­tu­rel­le vær­di­er. Kort sagt. Kaler­gi-pla­nens ide­er har været og fort­sæt­ter med at være grund­la­get for de offi­ci­el­le rege­rin­gers bestræ­bel­ser på at udryd­de de oprin­de­li­ge befolk­nin­ger i Euro­pa gen­nem mas­siv ind­van­dring. Der læg­ges ikke skjul på, at pla­nen skal gen­nem­fø­res i løbet af det 21. århund­re­de (det nuvæ­ren­de).

Neden­for er det Nicho­las John Grif­fin, en bri­tisk poli­ti­ker, der i peri­o­den 1999–2014 var for­mand for Bri­tish Natio­nal Par­ty. Han var i peri­o­den fra 2009 til 2014 ind­valgt som med­lem af Euro­pa-Par­la­men­tet for par­ti­et:

[I den sam­men­hæng må det ikke over­ses, at “dan­ske jøder” i rege­rin­gen og stats­ap­pa­ra­tet er de vil­li­ge tje­ne­re i udfø­rel­sen af den­ne plan, et fak­tum der frem­går af, at ind­van­drin­gen fra 3. ver­dens lan­de til Danmark siden 60’erne kun er til­ta­get i omfang og med et resul­tat, der efter­hån­den præ­ger vores hver­dag i en abso­lut udansk og uøn­sket ret­ning. Det­te til trods for, at den dan­ske befolk­ning gen­nem det ene menings­lø­se fol­ke­tings­valg efter det andet har for­søgt at ændre den­ne poli­tik ved at skif­te fra det ene par­ti til det andet. På nuvæ­ren­de tids­punkt må det stå klart for enhver nor­malt bega­vet dansk mand og kvin­de, at det er lige­gyl­digt, hvil­ket par­ti vi stem­mer på. Vi vil altid ende med en jødisk rege­ring, der prom­ove­rer Kaler­gi-pla­nen.]

Konklusion

Se dig omkring i Danmark og Euro­pa i dag. Du kig­ger direk­te på bevi­set for, at Kaler­gi-pla­nen alle­re­de har været i gang et styk­ke tid. Vi kan løben­de bevid­ne Euro­pas grad­vi­se sam­men­læg­ning med Den Tre­die Ver­den. Den dræ­ben­de men poli­tisk kor­rek­te par­dan­nel­se på tværs af race­skel­le­ne med­fø­rer hvert år tusin­der af unge men­ne­sker af blan­det race:

Kaler­gi-bør­ne­ne”! [men­ne­sker dømt til et liv i kon­stant iden­ti­tetskri­se].

Under det dob­bel­te pres af mis­in­for­ma­tion og men­ne­ske­lig for­dum­mel­se fra main­stream medi­er­ne bli­ver euro­pæ­er­ne under­vist i, at vi skal give afkald på vores oprin­del­se og glem­me alt om vores natio­na­le iden­ti­tet.

Glo­ba­li­se­rin­gens mestre og laka­jer for­sø­ger at over­be­vi­se os om, at det er en pro­g­res­siv og huma­ni­tær hand­ling at give afkald på sine ned­ar­ve­de vær­di­er og at “racis­me” er ondt. Deres hen­sigt er, at vi alle skal for­vand­les til hjer­ne­va­ske­de zom­bi­er. Det er nød­ven­digt nu — mere end nogen­sin­de — at gå imod løg­ne­ne fra vores lede­re og rege­ren­de syste­mer, at væk­ke euro­pæ­er­nes revo­lu­tio­næ­re ånd. Alle er nødt til at kom­me til erken­del­se af, at euro­pæ­isk sam­men­s­melt­ning under EU-fanen er vej­en til fol­ke­mord. Vi er nødt til at stop­pe EU og Kaler­gi-pla­nen. Alter­na­ti­vet er natio­nalt selv­mord.

Hvor­for blev en euro­pæ­isk ari­sto­krat med flam­ske, pol­ske græsk-byzan­tin­ske rød­der, og end­da med samu­rai-blod i årer­ne fra sin mors side, et så nyt­tigt red­skab i hæn­der­ne på den­ne ver­dens mør­ke­ste kræf­ter? For­ræ­de­ri­et har efter vores  opfat­tel­se man­ge årsa­ger: idio­syn­kra­si, psy­ko­lo­gi­ske … kvin­der. Vi kan obser­ve­re en per­son­lig­hed med stærk hang til snob­be­ri, arro­gan­ce og dege­ne­re­re­de eli­tæ­re nor­mer. Også den omstæn­dig­hed, at hans mor var asi­at, skab­te sand­syn­lig­vis inter­ne kon­flik­ter og fru­stra­tio­ner, en uund­gå­e­lig del af arven for men­ne­sker af blan­det her­komst. Men den mest afgø­ren­de fak­tor var uden tvivl, at “den helt rig­ti­ge tee­na­ger”, ved et til­fæl­de (natur­lig­vis) ind­fandt sig i hans omgi­vel­ser og blev hans før­ste kvin­de (i en alder af 13). Det var jøden Ida Roland, der sene­re skul­le vin­de “berøm­mel­se” som sku­e­spil­ler — i det mind­ste i jødisk selv­for­stå­el­se.

Glæd dig over dine hvi­de børn og gør oprør mod EU’s plan­lag­te “gave” til dig, en flok sam­ba-far­ve­de Kaler­gi-bør­ne­børn med sto­re bru­ne, spør­gen­de øjne. Du vil aldrig bli­ve fær­dig med at for­kla­re, hvis det først er kom­met så vidt. Så måske skul­le du lære dine børn at være race­be­vid­ste mens tid er?