Cloud computing — digital overvågning

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, Hugo Ravn, 5. marts 2016.

 

Lad os ind­led­nings­vis slå føl­gen­de fast: Inter­net­tet over­vå­ges af vores fjen­der, den jødi­ske besæt­tel­ses­magt i Danmark, der i vid udstræk­ning kon­trol­le­rer det.

Kon­trol­len består i at kun­ne sæt­te punk­ter af Inter­net­tet (ser­ve­re) ud af drift og der­med afslut­te dele af det. I Danmark er TDC den cen­tra­le ope­ra­tør, der har kon­trol med Inter­net­tet. TDC, det tid­li­ge­re Tele Danmark A/S og inden da det regio­na­le KTAS m.fl., har for længst fået jødisk ledel­se.

Det inter­na­tio­na­le syn­di­kat af jøder, der stræ­ber efter ver­dens­mag­ten, arbej­der kon­stant på at for­stær­ke kon­trol­len med alle men­ne­sker ved hjælp af Inter­net­tet. Uan­set om du er pri­vat­per­son eller for­ret­nings­dri­ven­de, så afgiv aldrig en tød­del af den kon­trol, du selv råder over, og lad aldrig per­son­li­ge eller pri­va­te oplys­nin­ger pas­se­re over Inter­net­tet, hvis du kan und­gå det.


Ill.: Inter­net­tet

 

Det­te er i det mind­ste et muligt valg, når du stø­der på opfor­drin­ger til at “cloud“e eller “sha­re” – to kon­cep­ter, der prom­ove­res inten­sivt i jødi­ske medi­er for tiden.

Vælg altid alter­na­ti­vet til dis­se til­bud – for din egen skyld.

Cloud” er som bekendt det engel­ske ord for “sky” (i den mete­o­r­o­lo­gi­ske betyd­ning), og bru­gen af ordet skal illu­stre­re et over­lig­gen­de fæl­les niveau. Det er fra star­ten under­for­stå­et, at det­te fæl­les­skab vil vel­sig­ne dig med et let­te­re liv og man­ge fle­re mulig­he­der. Men det er et falsk bil­le­de, og de man­ge mulig­he­der, hvoraf hoved­par­ten med sik­ker­hed kan und­væ­res, kom­mer med en pris.

Her er Wikipe­di­as defi­ni­tion: Cloudcom­pu­ting eller sky­en er et begreb som dæk­ker leve­ring af softwa­re, ser­vi­ce og tje­ne­stey­del­ser via inter­net­tet …

Alle de til­bud­te tje­ne­ster udmønt­es typisk i en abon­ne­ments­af­ta­le.

Når du lejer noget fra Sky­en, kan du sur­fe gen­nem et vare­ud­valg og opret­te en afta­le, der byg­ger på løben­de auto­ma­ti­ske beta­lin­ger via dit beta­lings­kort.

Når du fx bli­ver til­budt at lag­re data i Sky­en, spa­res du for at købe og ved­li­ge­hol­de yder­li­ge­re disk­plads lokalt imod løben­de beta­lin­ger for lej­en, igen via dit beta­lings­kort. Du for­sik­res om, at dine data er util­gæn­ge­li­ge for andre end dig selv, men det har du ingen sik­ker­hed for. Intet kryp­te­rings­prin­cip er util­gæn­ge­ligt for dem, der har lavet det.

En anden risi­ko består i, at hvis dis­se ydel­ser er vita­le for din for­ret­ning, mister du mulig­he­den for at dri­ve for­ret­nin­gen vide­re, hvis Inter­net­tet for­svin­der. Et lokalt strøms­vigt er til­stræk­ke­ligt. (Det er alle­re­de nu en god ide at tæn­ke i alter­na­tiv strøm­for­sy­ning, så du i det mind­ste kan arbej­de vide­re lokalt.) Vær opmærk­som på, at det er nok at afbry­de eller for­sin­ke net­op din for­bin­del­se til Inter­net­tet, hvis det skøn­nes nød­ven­digt, og det er besvær­ligt for dig at fin­de ud af, hvor pro­ble­met er opstå­et.

Det er et inter­es­sant fak­tum, at der ikke fin­des et stats­ligt organ, der er for­plig­tet til at føre til­syn med inter­net­tet og med et direk­te ansvar for, at det fun­ge­rer sik­kert og uan­fæg­tet. Et sådant organ med mulig­hed for at spo­re blo­ke­rin­ger er af gode grun­de fra­valgt af den nuvæ­ren­de besæt­tel­ses­magt.

God overlevelsesregel

Tag aldrig Inter­net­tet for givet og und­gå inter­net­ba­se­re­de tje­ne­ster, der kan afskæ­re dig fra din for­ret­ning og dens data.

Alle efter­ret­nings- og sik­ker­heds­kor­ps i USA: FBI, CIA, NSA, Secret Ser­vi­ce, USD Homeland Securi­ty, DEA m.fl. er alle besat af og mere eller min­dre kon­trol­le­ret af jøder. NSA (Natio­nal Securi­ty Agen­cy, der ikke kun er natio­nalt) er det organ, der pri­mært tager sig af aflyt­ning, moni­to­re­ring og ana­ly­se af alle for­mer for kom­mu­ni­ka­tion, men især via digi­ta­le medi­er, og Inter­net­tet er en given­de leve­ran­dør af poli­tisk og per­son­lig infor­ma­tion.

Du skal gøre dig klart, at når du “deler” infor­ma­tio­ner, enten i form af bil­le­der eller beskri­vel­ser af pri­vat karak­ter eller ved at udtryk­ke dig poli­tisk på et af de soci­a­le net­værk, Face­Book, Twit­ter, Goog­le, Sky­pe m.m.fl. (“sor­te hul­ler” for vil­li­ge slud­re­cha­tol­ler), afgi­ver du kon­trol i form af oplys­nin­ger, der før eller siden vil bli­ve mis­brugt af uved­kom­men­de. Det karak­te­ri­sti­ske ved “sor­te hul­ler” er som bekendt, at de træk­ker alt til sig og ender med at knu­se det.

Her et afsnit fra en dansk afhand­ling fra 2003 om “Soci­a­le net­værk i for­an­drings­pro­ces­ser”:
Soci­al Net­værks­a­na­ly­se
De sid­ste 10–15 år er et nyt felt inden for orga­ni­sa­tions­te­o­ri­en, Soci­al Net­værks­a­na­ly­se (SNA), vok­set frem og er som ana­ly­se­red­skab ble­vet brugt i en lang ræk­ke virk­som­he­der i bl.a. USA. Ved hjælp af SNA er det muligt at teg­ne et kva­li­fi­ce­ret bil­le­de af de soci­a­le net­værk i en orga­ni­sa­tion og der­med hjæl­pe beslut­nings­ta­ger­ne til at for­stå, hvor og hvor­dan man mest effek­tivt skal sæt­te ind i de for­skel­li­ge sta­di­er af en for­an­drings­pro­ces. …

Bemærk for­mu­le­rin­gen “et kva­li­fi­ce­ret bil­le­de af de soci­a­le net­værk”. Der skul­le have stå­et: “et kva­li­fi­ce­ret bil­le­de af del­ta­ger­ne i de soci­a­le net­værk”. En “for­an­drings­pro­ces” kan være en fyrings­run­de eller en orga­ni­sa­tions­æn­dring, men det kan også være en fysisk mag­tover­ta­gel­se af en nation med selek­tiv neut­ra­li­se­ring af per­so­ner med en anden poli­tisk hold­ning end magt­ha­ver­nes, som vi så det, da jøder­nes Sov­je­tu­ni­on sid­ste gang myr­de­de sig til mag­ten i selv­stæn­di­ge euro­pæ­i­ske sta­ter.
Plapren til høj­re og ven­stre over et intra­net eller over Inter­net­tet er ikke ano­nymt. Alt ejes på grund­lag af en ind­led­nings­vis god­kendt juri­disk smø­re af virk­som­he­den eller udby­de­ren, og han (der noto­risk er jøde) vil vide­re­sen­de SNA’en til sit over­ord­ne­de niveau i net­vær­ket. Infor­ma­tio­nen vil typisk lan­de i en afde­ling af NSA, bl.a. i den sek­tion, der har til opga­ve at kort­læg­ge den vok­sen­de bevidst­hed om jøde­fa­ren i Euro­pa, og det vil med­fø­re til­ba­ge­mel­din­ger i net­vær­ket med opfor­drin­ger til det loka­le rets­sy­stem om at skær­pe opmærk­som­he­den og øge antal­let af dom­fæl­del­ser efter racis­me- eller blas­fe­mi-para­graf­fen i Straf­fe­loven, gum­mi­pa­ra­graf­fer, der stri­der mod den grund­lig­gen­de ide om ytrings­fri­hed, og ude­luk­ken­de har til for­mål at beskyt­te jøder­nes under­gra­ven­de akti­vi­te­ter i Danmark.

En mere umid­del­bar udnyt­tel­se af den­ne guld­gru­be af per­so­nop­lys­nin­ger består i at kon­stru­e­re kun­de­li­ster, der sæl­ges til inter­es­se­re­de (ofte jødi­ske) sam­ar­bejds­part­ne­re i net­vær­ket på grund­lag af det for­mode­de inter­es­se­om­rå­de hos den enkel­te bru­ger. Det resul­te­rer i uop­for­dre­de salgstil­bud fra Sky­en og lig­ner bare et til­fæl­digt til­bud fra Inter­net­tet.

Jo mere du bru­ger dis­se tje­ne­ster, desto bed­re ken­der Sky­en dig, og der­med afgi­ver du kon­trol med dit liv.

Et inter­es­sant eksem­pel på, hvad Sky­en kan føre med sig, var Ado­bes ændring for nog­le år siden fra at sæl­ge digi­ta­le redi­ge­rings­pro­gram­mer som Pho­tos­hop i et éngangs­køb til ude­luk­ken­de at leve­re syste­met via Sky­en gen­nem en abon­ne­ments­af­ta­le.
Ved éngangs­kø­bet erhver­ve­de købe­ren en fysisk instal­la­tion eller en cd med syste­met og en licens til at bru­ge Pho­tos­hop resten af livet med løben­de mulig­hed for opgra­de­rin­ger og rime­li­ge til­køb af nye ver­sio­ner. For­de­len var, at købet var afslut­tet til en kendt pris, og det var lige­gyl­digt for udnyt­tel­sen af pro­duk­tet, om Inter­net­tet eksi­ste­re­de eller ikke.
Med Pho­tos­hop via Sky­en beta­ler abon­nen­ten løben­de måneds­vis via beta­lings­kor­tet, og blod­sug­nin­gen fra hans bank­kon­to fort­sæt­ter, så læn­ge han vil bru­ge syste­met. Efter et par år vil det tid­li­ge­re éngangs­be­løb være betalt, men han vil fort­sæt­te med at blø­de.

Det er et møn­ster­ek­sem­pel på en jødisk pen­ge­ma­ski­ne, der intet ekstra­or­di­nært har at byde på, men tvær­ti­mod med­fø­rer en bety­de­lig risi­ko for kun­den. Det er karak­te­ri­stisk, at kon­cep­tet sæl­ges via over­be­vi­sen­de por­ta­ler af pro­fes­sio­nelt design, rene hon­ning­fæl­der.
Den ende­lø­se strøm af beta­lin­ger hono­re­res pri­mært med afgi­vel­se af drifts­sik­ker­hed – afgi­vel­se af kon­trol. Syste­met vir­ker nem­lig ikke, hvis Ado­be på grund af et eller andet til­fæl­digt ned­brud på Inter­net­tet ikke kan kon­trol­le­re beta­lings­sta­tus onli­ne. Hvis du sta­dig er afhæn­gig af Pho­tos­hop i din for­ret­ning, må du fin­de en anden løs­ning end Sky­en.

Jødernes salg af offentlig information

I takt med, at jøder­ne har over­ta­get leden­de funk­tio­ner i stats­ap­pa­ra­tet, ind­går det­te appa­rat i det jødi­ske net­værk, der natur­lig­vis under­støt­ter gene­rel jødisk busi­ness, offent­lig som pri­vat og på tværs af den­ne græn­se. Det­te kan du se kon­kre­te eksemp­ler på, såvel i Danmark som i Sverige.

I Danmark sæl­ger CPR (det cen­tra­le per­son­re­gi­ster) bopæls­op­lys­nin­ger, som du har pligt til at med­dele Fol­ke­re­gi­stret, når du skif­ter bopæl. Dis­se oplys­nin­ger kan sæl­ges til alle inter­es­se­re­de pri­va­te sel­ska­ber, hvor du i for­vej­en er kun­de. Man kan som dansk stats­bor­ger med ret­te spør­ge, hvad sta­tens regi­stre­ring af sine bor­ge­re har at gøre med pri­va­te for­ret­nings­in­ter­es­ser. Men du kan ikke fra­be­de dig det­te stats­li­ge salg af infor­ma­tio­ner om dine flyt­nin­ger inden for lan­dets græn­ser. Det­te har natur­lig­vis en oplagt peku­niær inter­es­se hos de pri­va­te virk­som­he­der, hvor du har en kon­to.

Spe­ci­elt hvis du gør brug af onli­ne-syste­mer som e-Boks, der til­by­der en over­sigt over alle dine kre­di­to­rer (du får selv lov at pege dem ud), må du affin­de dig med, at pri­va­te virk­som­he­der som Sta­toil, Dan­ske Bank, m.m.fl. kan abon­ne­re på dine flyt­te­o­p­lys­nin­ger. e-Boks er en af jøder­nes suc­ces­ful­de for­søg på at teg­ne et bil­le­de af den enkel­te bor­gers løn, købe­ev­ne, for­brugs­møn­ster og andre finan­si­el­le mulig­he­der. Drop syste­met! Det kan vise sig besvær­ligt, men ved at fort­sæt­te afgi­ver du kon­trol og infor­ma­tio­ner til pri­va­te jødi­ske for­ret­nin­ger i det­te net­værk.

I Sverige sæl­ger Lant­mäte­ri­et, det sven­ske sidestyk­ke til Kort- og Matri­kel­sty­rel­sen (nu Geo­da­ta­sty­rel­sen!) i Danmark, offent­li­ge matri­kel­da­ta til pri­va­te jødi­ske virk­som­he­der som Hit­ta og Eniro. Når vores kil­der hen­ven­der sig til Lant­mäte­ri­et og påpe­ger, at dis­se data mis­bru­ges på Inter­net­tet i kort og matri­kelan­gi­vel­ser med ind­til 20% fejl­vis­ning, sva­rer det­te stats­li­ge organ, at det er uden ansvar for, hvor­dan dets “råda­ta” bru­ges af køber­ne. Det­te til trods for, at Lant­mäte­ri­et på de sam­me sider gør sine ret­tig­he­der gæl­den­de med “© Lant­mäte­ri­et”. Skul­le der være fejl i føl­ge­pro­duk­ter­ne hen­vi­ses bru­ge­ren, efter at have påpe­get fejl­e­ne, til at kla­ge til Hit­ta eller Eniro. Dis­se hen­ven­del­ser fører som for­ven­tet end ikke til en reak­tion fra de pågæl­den­de jøde­for­ret­nin­ger.

Den­ne uanstæn­di­ge prak­sis, at offent­li­ge orga­ner dri­ver for­ret­ning med offent­li­ge data, er et sik­kert tegn på den til­ta­gen­de kor­rum­pe­ring af sam­fun­det, der føl­ger med den omsig­gri­ben­de jødi­ske kon­trol. Et andet sik­kert tegn er, at enhver ser­vi­ce i nor­mal for­stand for­svin­der. Kun det jødisk kon­trol­le­re­de organ har gavn af rela­tio­nen. Bor­ge­ren mod­ta­ger pri­mært arro­gan­te afvis­nin­ger og må bru­ge bety­de­lig ener­gi, hver gang han vil i kon­takt med de ansvar­li­ge per­so­ner.

I Sverige, og givet­vis også i Danmark, fun­ge­rer ban­ker­ne som Säpos/PET’s for­læn­ge­de arm. Som dansk “ind­van­drer” til Sverige bli­ver ethvert besøg i en Nor­dea-fili­al ind­ledt med 30 sekun­ders gran­sken af kon­toop­lys­nin­ger­ne, der­ef­ter føl­ger 2–3 spørgs­mål af karak­te­ren: Har du arbej­det i USA? Hvor­dan er din ind­komst sam­men­sat? Fore­ta­ger du regel­mæs­si­ge ind­sæt­nin­ger på din kon­to? og fle­re lig­nen­de. Hvis den dan­ske ind­van­drer sva­rer, at de oplys­nin­ger behø­ver Nor­dea ikke for at dri­ve sin ban­kvirk­som­hed, sva­rer ban­ken kræn­ket, at den kun udfø­rer sin bor­ger­pligt ved at sik­re sig, at kun­der­nes pen­ge ikke er led i hvid­va­sk­ning eller bru­ges til finan­si­e­ring af ter­ror! Så vidt er Big Bro­t­her-over­våg­nin­gen kom­met i Nor­den. Gene­relt lever de nor­di­ske folk i dag i tota­li­tæ­re sam­fund, der kon­trol­le­res af en og sam­me inter­na­tio­na­le besæt­tel­ses­magt bestå­en­de af kri­mi­nel­le jøder.
Hvis den dan­ske ind­van­drer fast­hol­der sit stand­punkt, at Nor­dea kan udfø­re sin ban­kvirk­som­hed uden at sna­ge i hans pri­va­te for­hold, straf­fer Nor​dea​.se med at begræn­se kun­dens beta­lings­kort, så det af for­skel­li­ge sik­ker­heds­sy­ste­mer i udlan­det afvi­ses som suspekt. Det­te til trods for, at Nor­dea kan se, at der (i det kon­kre­te eksem­pel) fore­lig­ger en helt nor­mal og plau­si­bel kon­te­ring på ind­van­dre­rens kon­to.
Fik vi nævnt, at Nor­dea såvel som Säpo og PET nu er jødi­ske orga­ner? Ellers er det her­med slå­et fast.
Læs også vores arti­kel om NORDEA’s raci­sti­ske valg af rek­la­me­mo­del­ler.

Til slut gen­ta­ger vi opfor­drin­gen til poli­tisk bevid­ste dan­ske­re om ikke at del­ta­ge på Inter­net­tet i soci­a­le sam­men­hæn­ge (i hvert fald ikke under eget navn og e-mailadres­ser, men IP-adres­sen vil som regel slad­re). Det er meget let at bli­ve for­ledt til at afgi­ve per­son­li­ge infor­ma­tio­ner som kan mis­bru­ges. Er du bega­vet med en poli­tisk bevidst­hed, er det en bor­ger­pligt at kla­ge over stats­li­ge orga­ner, der i det skjul­te sæl­ger offent­li­ge data til pri­va­te virk­som­he­der. Jo fle­re der kla­ger, desto van­ske­li­ge­re bli­ver det at videre­fø­re dis­se jødi­ske for­ret­nin­ger, og du er med til at fra­ta­get jøder­ne en ind­tægtskil­de. Der er intet mere smer­te­fuldt for en jøde end at miste pen­ge. Der­for yder­li­ge­re: BOYKOT isra­el­ske varer og del­tag der­med aktivt i den kamp, der skal fri­gø­re Danmark og Vesten fra jøder­nes besæt­tel­se.

Pas godt på din dåbs- eller fød­sel­sat­test, hvis du har en. Eller få en ny udstedt med dine for­æl­dres nav­ne, mens det er muligt. Kir­kebø­ger­ne i deres fysi­ske udga­ve er under angreb, for­di de doku­men­te­rer hvem i Danmark, der er oprin­de­li­ge dan­ske­re, og hvem der er fjendt­li­ge frem­me­de. Digi­ta­li­se­rin­gen af kir­kebø­ger­ne gør det muligt for jøder­ne at ændre bru­gen af den­ne doku­men­ta­tion som led i den over­ord­ne­de jødi­ske stra­te­gi i Danmark, der har som mål at uds­let­te dan­sker­nes kul­tur og iden­ti­tet gen­nem kon­stant import af kul­tur­fjendt­li­ge ele­men­ter, jødi­ske såvel som mus­lim­ske.

Læs også artik­len: Slagt guld­kal­ven – kræm­mer­sjæ­le­nes alter.