BOYKOT israelske varer

Redaktionelt

O​-​D​-​I​-​N​.org, Hugo Ravn, 2. marts 2016.

 

Den Kor­te Avis brag­te den 2. marts 2016 føl­gen­de over­skrift:

Israel: Den sven­ske kir­ke uden samvit­tig­hed”.

(Læs til sidst om zio­ni­sts­prøjtens fort­sæt­tel­se fra den 7. marts.)

Lidt læn­ge­re nede i tek­sten sidestil­les den sven­ske kir­kes til­slut­ning til et palæsti­nen­sisk råb om hjælp med “anti­se­mi­tis­me” (her i betyd­nin­gen “imod jøder”).

Natur­lig­vis er det imod jøder – og fuldt beret­ti­get! Enhver ved sine san­sers ful­de brug må i 2016 være anti­se­mit i net­op den betyd­ning. Vi har at gøre med en zio­ni­stisk inspi­re­ret bevæ­gel­se, der stræ­ber efter ver­dens­her­re­døm­met hen over lige­ne af alle hvi­de euro­pæ­e­re og ver­dens øvri­ge selv­stæn­di­ge fol­keslag. I en sådan tid er det et adels­mær­ke at være anti­se­mit.

Her ser du kryp­to­jø­den Nima Gho­lam Ali Pour, der står som for­fat­ter til artik­len.


Artik­lens “sven­ske” for­fat­ter. Foto: Inter­net­tet

 

Hr. Gho­lam udgi­ver sig for at være mus­lim, lige­som jøder udgi­ver sig for at være krist­ne i den dan­ske og sven­ske kir­ke. Han er sam­ti­dig med­lem af Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na i Mal­mø. Der­med bur­de han være oppo­nent til jøder­ne i Sto­ck­holm, som har dømt Sverige og sven­sker­ne til at mod­ta­ge en ind­van­dring, der i løbet af få årti­er vil fjer­ne svensk kul­tur og iden­ti­tet.
Men han er i vir­ke­lig­he­den en svensk udga­ve af kryp­to­jø­den Søren Esper­sen, næst­for­man­den i Dansk Fol­ke­par­ti. Beg­ge er mario­net­ter for zio­ni­ster­ne, og beg­ge er stjer­ne­ek­semp­ler på omfan­get og karak­te­ren af jødisk infil­tra­tion i par­ti­er, der i almin­de­lig­hed opfat­tes som natio­na­li­sti­ske.

Den sven­ske kir­ke støt­ter doku­men­tet Kairos Palæstina. (Kairos er en græsk gud, der står for ret­ti­dig­hed.) Doku­men­tet er efter­hån­den en læn­ge­re sag, men ind­led­tes i 2009 som føl­ger:

Kairos Palæstina
Det­te doku­ment er de krist­ne palæsti­nen­se­res ord til ver­den om det, der sker i Palæstina. Det er skre­vet på et tids­punkt, hvor vi ønsker Guds ind­gri­ben i det­te hel­li­ge land og i de lidel­ser vi gen­nem­går. Vi beder med det­te doku­ment det inter­na­tio­na­le sam­fund om et øje­bliks for­stå­el­se for, hvad det palæsti­nen­si­ske folk møder af under­tryk­kel­se, for­dri­vel­ser og lidel­ser, åben­bart raci­stisk moti­ve­ret — udmønt­et i apart­heid — der har fore­gå­et gen­nem mere end seks årti­er. Det­te er en uop­hør­lig pla­ge, der fore­går, mens det inter­na­tio­na­le sam­fund hører og ser — men und­la­der at kri­ti­se­re okku­pa­tions­mag­ten Israel. Det­te er vores udtryk for for­vent­ning, bøn og håb i kær­lig­hed til Gud. Vi ret­ter den­ne bøn til alle kir­ker og krist­ne i ver­den. Vi ønsker, at de tager stil­ling til under­tryk­kel­sen og den raci­sti­ske adskil­lel­se, og vi opfor­drer dem til at hand­le for ind­fø­rel­sen af ret­fær­dig­hed i vores region. Vi opfor­drer dem til igen at gran­ske de teo­lo­gi­er, der ret­fær­dig­gør for­bry­del­ser­ne mod vort folk og som ret­fær­dig­gør mor­de­ne og for­dri­vel­ser­ne og tyve­ri­et af vores land. …

Den oprin­de­li­ge sven­ske tekst kan hen­tes her (den dan­ske her). Den er ikke uven­tet reli­gions­præ­get, men sel­ve til­slut­nin­gen til oven­nævn­te doku­ment er moralsk rig­tig og udtryk for sand kri­sten­dom.

Hr. Gho­lam udbre­der sig om, hvor godt palæsti­nen­ser­ne føler sig til ret­te i Israel, og hvor skidt det går dem i de ara­bi­ske sta­ter udenom. Sta­ti­stik lyver, og jødisk sta­ti­stik lyver pr. defi­ni­tion.

Han påstår også, at de oprin­de­li­ge jøder var til ste­de i Palæstina for­ud for 1948 i et omfang, der beret­ti­ge­de zio­ni­ster­nes røve­ri af palæsti­nen­sisk jord. End­nu en ekla­ta­nt løgn. Der fand­tes kun en ube­ty­de­lig mino­ri­tet af oprin­de­li­ge jøder i Palæstina, da den isra­el­ske stat blev opret­tet i Palæstina i 1948. Andre poli­ti­ske jøder var ind­van­dret i de nær­me­ste fore­gå­en­de årti­er for at for­bed­re sta­ti­stik­ken. Alle oprin­de­li­ge jøder var i de tid­li­ge­re århund­re­der af egen drift udvan­dret fra “det­te land med sot og syg­dom,” som de kald­te det.

Zio­ni­ster­nes dag­li­ge, eller ret­te­re nat­li­ge, nedslagt­ning af palæsti­nen­se­re har fore­gå­et siden 1948 og ofre­ne tæl­les i dag i hund­re­de­tu­sin­der af men­ne­sker (mindst 300.000, sand­syn­lig­vis det dob­bel­te antal er myr­det af jøder­ne). Den isra­el­ske stat er ver­dens lede­ste dræ­ber­ma­ski­ne, og jøder i hele ver­den bifal­der myr­de­ri­er­ne.

Video om jøder­nes myr­de­ri­er i Palæstina.

Det skyl­des, at dis­se mord kun er led i en stør­re plan og kun et for­var­sel om, hvad der ven­ter den øvri­ge men­ne­ske­hed, hvis vi til­la­der jøder­ne at fort­sæt­te besæt­tel­sen af vores lan­de. “Under­kast dig vort scep­ter – eller dø,” lyder devi­sen.

Hvad er det så, der plud­se­lig får zio­ni­sts­prøjten, Den Kor­te Avis, til at skri­ve meter­vis af tekst om den­ne kri­tik af Israel?
Jo, at BOYKOT af isra­el­ske varer fore­slås som et mid­del til at stop­pe mor­der­ne. Intet er mere effek­tivt i den civi­le kamp mod slyn­gel­sta­ten Israel. Hvor­dan køber man krigs­ma­te­ri­el, hvis man ikke har pen­ge?

Vær bevidst og obser­ve­ren­de, inden du giver dine pen­ge ud til de for­ker­te men­ne­sker. Det er bed­re at købe ara­bi­ske dad­ler og appels­i­ner end at købe de zio­ni­sti­ske for­bry­de­res pro­duk­ter. Spørg i super­mar­ke­det, hvis du er i tvivl om, hvor varer­ne kom­mer fra. Hvis mar­ke­det ikke kan til­ve­je­brin­ge et alter­na­tiv til de isra­el­ske varer, så ved du, hvem ejer­ne er, og du bør anstæn­dig­vis hand­le et andet sted.

Fortsat den 7. marts 2016

I dag leve­re­de Den Kor­te Avis en ny hånds­ræk­ning til de zio­ni­sti­ske brød­re i Israel med en usæd­van­lig lang arti­kel om den krist­ne “dæmo­ni­se­ring” af den stak­kels jødi­ske ter­r­or­stat. Den­ne dan­ske zio­ni­sts­prøjtes tekst er sak­set fra Gate­sto­ne Insti­tu­te og skyl­des den gam­mel­te­sta­ment­li­ge ide­o­log Denis MacEo­in, der præ­sen­te­res som en kapa­ci­tet med ind­sigt i det jødisk-ara­bi­ske spørgs­mål.
Hans ind­sigt ræk­ker præ­cis så langt, at han kal­der den til­ta­gen­de ver­dens­o­pi­ni­on, det til­la­der sig at være imod Israel, for “anti­se­mi­tis­me” og ret­fær­dig­gør zio­ni­ster­nes til­ste­de­væ­rel­se i Palæstina med “den­ne jødi­ske med­fød­te ret”. Han er natur­lig­vis ærkezi­o­nist – lige­som ejer­ne og redak­tio­nen bag Den Kor­te Avis, der plud­se­lig er blev meget læn­ge­re og bru­ger en hel uges spal­te­plads på et nyt jødisk pro­pa­gan­daskrift.