Borgmestrene — et jødebesat organ

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, Redaktionen, 2017-07-17.

 

Nuvel, i de moder­ne sam­fund har jøder­ne af klog sel­vop­hol­del­ses­drift taget plads i kir­t­ler­ne. Sam­fun­dets kir­t­ler: Bør­ser, ban­ker, mini­ste­ri­er, dag­bla­de, for­lag, vold­gifts­dom­sto­le, assu­ran­ce­sel­ska­ber, hospi­ta­ler, freds­palæ­er og andre bak­te­ri­o­lo­gi­ske insti­tu­tio­ner har hver for sig sine jøder.
— Lou­is Levy: Jøden som Freds­stif­ter, Køben­havn 1918.

Den­ne vis­ning af et jøde­be­sat organ i dan­sker­nes sam­fund er et øje­bliks­bil­le­de.

Tilstå­el­sen fra jøden Lou­is Levy er pr. juni 2017 — 99 år gam­melt, og syg­dom­men raser vær­re end nogen sin­de. Over­sig­ten (nederst) over borg­me­stre i Danmark er et øje­bliks­bil­le­de, der blot skal illu­stre­re pro­ble­mets udbre­del­se. Det er ikke hen­sig­ten, at leve­re en løben­de opda­te­ring. Men man kan roligt gå ud fra, at syg­doms­bil­le­det for­vær­res og vil føre til patien­tens snar­li­ge død.

Den jødi­ske infek­tion af vores stats­li­ge og kom­mu­na­le orga­ner vil fort­sæt­te støt og roligt, og inden læn­ge vil Danmark i prak­sis være et zio­ni­stisk pro­tek­to­rat — Hvis vi bare lader stå til!

Dis­se tyde­lig­vis for­nø­je­de jøder fun­ge­rer ikke som borg­me­stre for dan­sker­ne eller Danmark. De er agen­ter for det inter­na­tio­na­le syn­di­kat af kri­mi­nel­le jøder, der åben­lyst har som mål at infil­tre­re og kon­trol­le­re alle natio­ner på glo­balt plan.
Jøder­nes øge­de til­ste­de­væ­rel­se i beslut­nings­pro­ces­ser­ne med­fø­rer typisk, at mil­jøhen­syn, etik og æste­tik viger plad­sen for et ensi­digt hen­syn til busi­ness og pro­fit. Vi belem­res med en årtu­sind­gam­mel kul­tur af plat­tensla­ge­re, der træn­ger sig ind på vores ene­mær­ker og skub­ber vores euro­pæ­i­ske kul­tur i døden efter gøge­un­ge-prin­cip­pet.

Vores fortje­ne­ster, der er skabt gen­nem pro­duk­tivt arbej­de, stjæ­les og kana­li­se­res til pri­va­te bank­kon­ti i udlan­det uden at kom­me det loka­le sam­fund af oprin­de­li­ge dan­ske­re til gode. Det er sådan para­sit­ter fun­ge­rer. Og det er sådan marxis­me fun­ge­rer.
Det oprin­de­li­ge euro­pæ­i­ske mil­jø uds­let­tes. Ældre beva­rings­vær­di­ge byg­nin­ger af histo­risk vær­di får lov at for­fal­de til det punkt, hvor de lige så godt kan rives ned for at give plads til jøder­nes pen­ge­ma­ski­ner, her­un­der enormt uskøn­ne ind­købs­si­lo­er (benævnt “cen­tre”), der er for­be­holdt deres egne mul­ti­na­tio­na­le monopo­ler.

Vores engang til­ta­len­de køb­stæ­der har mistet deres sær­præg og appe­al i takt med, at de er ble­vet over­pla­stret med boligtår­ne og luksus­ho­tel­ler, typisk langs vand­fron­ten. Der anlæg­ges gåga­der (omsæt­nings­frem­men­de for­an­stalt­nin­ger), og bycen­tre­ne for­vand­les til åbne cir­kus­a­re­na­er for alt, hvad der kan kaste pro­fit af sig. Omlæg­nin­gen tje­ner pri­mært han­dels­stan­dens inter­es­ser og der­med dens vel­gø­re­re af jødi­ske fætre og kusi­ner i byrå­det — del hele på bekost­ning af æste­tik­ken og den sted­li­ge kul­tur.
Kristus spar­ke­de jøder­nes boder for­an temp­let om. Det er på tide, at vi gør det sam­me.


Så ste­rilt og inti­mi­de­ren­de kan det gøres, når det ene­ste hen­syn er pro­fit!
Indu­stri­hav­nen i Hol­bæk sum­me­de af akti­vi­tet og mil­jø. Det var et kon­stant ånde­hul for byens bor­ge­re. Man mød­tes for at snak­ke, fiske eller spi­se den med­brag­te frokost. Da besej­lin­gen af hav­nen hør­te op, bur­de områ­det have været erstat­tet af et rekre­a­tivt anlæg, hvor hav­ne­mil­jø­et beva­re­des for byens bor­ge­re. Men are­a­let var guld værd for pro­fitjæ­ger­ne i byrå­det. Bil­led­kan­ten t.v. repræ­sen­te­rer bol­vær­ket, så dis­se ræd­sels­ful­de højhu­se maser sig helt frem til vand­linj­en.
Foto: Frank Ski­b­by Jen­sen.

 

Neden­for føl­ger en over­sigt over borg­me­stre­ne i Danmark pr. juni 2017. Man­ge af dem er tyde­lig­vis plads­hol­de­re. Vi ken­der en del af dem, og de er blot­tet for evner, erfa­ring og for­mat til at måle sig med en tra­di­tio­nel dansk borg­mesters enga­ge­ment i et for­plig­ten­de embe­de, der kræ­ver kul­tur, sjæl, visio­ner og fol­ke­lig for­stå­el­se.
Men det har ingen betyd­ning i den jødi­ske struk­tur. Byen vil med en jødisk borg­me­ster — eller et jødisk fler­tal i byrå­det — alle­re­de være under admi­ni­stra­tion af det inter­na­tio­na­le jødi­ske net­værks afde­ling i Danmark. Det ene­ste, der kræ­ves af den jødi­ske borg­me­ster er, at han eller hun afhol­der de nød­ven­di­ge skå­l­ta­ler og fun­ge­rer som mundtje­ner mod bor­ger­ne. De har total opbak­ning fra det jødi­ske bag­land, lan­dets skjul­te rege­ring. Des­u­den gæl­der det, at når først en borg­mester­stil­ling — eller enhver anden bety­den­de posi­tion inden for stat og kom­mu­ne — er besat af en jøde, vil der usyn­ligt bli­ve etab­le­ret en arve­føl­ge, så embe­det for­bli­ver på jødi­ske hæn­der.

Ud af samt­li­ge 98 borg­me­stre — er mindst 64 jøder!
Vi har kun nævnt over­borg­meste­ren i Køben­havn, og vi har kun udpe­get dem, vi med sik­ker­hed ved er jødi­ske. Antal­let er for­ment­lig nær­me­re 70, men vores doku­men­ta­tion er ikke fuldt opda­te­ret. Det bety­der, at jøder­ne, der udgør min­dre end 3 pro­cent af befolk­nin­gen, besæt­ter 65–70 pro­cent af lan­dets borg­mester­po­ster, der bl.a. giver ind­fly­del­se på byplan­læg­nin­gen, den kul­tu­rel­le pro­fil, pri­o­ri­te­rin­gen inden for erhverv og under­vis­ning — og ikke at forg­lem­me: for­mid­lin­gen af fremmed­invasionen i lokal­sam­fun­det.

Er det mon en til­fæl­dig for­de­ling? Sva­ret er alle­re­de givet. Her er tale om en mål­ret­tet over­ta­gel­se af magtstil­lin­ger i Danmark med hen­blik på den ende­li­ge omkal­fa­tring af Danmark til et zio­ni­stisk pro­tek­to­rat.

Køben­havn
Frank Jen­sen, S

Aar­hus
Jacob Bunds­gaard, S

Aal­borg
Tho­mas Kastrup-Lar­sen, S

Oden­se
Peter Rah­bæk Juel, S

Esb­jerg
John­ny Søtrup, V

Vej­le
Jens Ejner Chri­sten­sen, V

Fre­de­riks­berg
Jør­gen Robert Glent­høj, C

Ran­ders
Claus Omann Jen­sen, V

Viborg
Tor­sten Niel­sen, C

Kol­ding
Jørn Peder­sen, V

Sil­ke­borg
Ste­en Vin­dum, V

Her­ning
Lars Krarup, V

Hor­sens
Peter Søren­sen, S

Roskil­de
Joy Mogen­sen, S

Næst­ved
Car­sten Ras­mus­sen, S

Sla­gel­se
Stén Knuth, V

Søn­der­borg
Erik Lauritzen, S

Gen­tof­te
Hans Toft, K

Hol­bæk
Søren Kjær­s­gaard, V

Gladsaxe
Karin Søj­berg Holst, S

Hjør­ring
Arne Boelt, S

Hels­in­gør
Bene­dik­te Kiær, K

Guld­borgs­und
John Bræd­der, Nyt Guld­borgs­und

Fre­de­riks­havn
Bir­git Sten­bak Han­sen, S

Aaben­raa
Tho­mas And­re­sen, V

Køge
Flem­m­ing Chri­sten­sen, C

Skan­der­borg
Jør­gen Gaar­de, S

Svend­borg
Lars Erik Hor­ne­mann, V

Holste­bro
Hans Chri­sten Øster­by, S

Ring­kø­bing-Skjern
Iver Ene­vold­sen, V

Hader­s­lev
Hans Peter Geil, V

Ruder­s­dal
Jens Ive, V

Lyng­by-Taar­bæk
Sofia Osma­ni, C (tyr­kisk jøde)

Hvi­d­ov­re
Hel­le Moes­gaard Adel­borg, S

Faa­borg-Midt­fyn
Chri­sti­an Thy­ge­sen, V

Fre­de­ri­cia
Jacob Bjer­re­gaard, S

Var­de
Erik Buhl Niel­sen, V

Høje-Taa­strup
Micha­el Zieg­ler, C

Hil­le­rød
Dor­te Meld­gaard, C

Gre­ve
Per­nil­le Beck­mann, V

Bal­lerup
Jes­per Würtzen, S

Kalund­borg
Mar­tin Damm, V

Favrskov
Nils Bor­ring, S

Ski­ve
Peder Chri­sti­an Kir­ke­gaard, V

Heden­sted
Kir­sten Ter­kil­sen, V

Vor­ding­borg
Knud Lar­sen, V

Thi­sted
Lene Kjel­gaard Jen­sen, V

Fre­de­riks­sund
John Sch­midt Ander­sen, V

Lol­land
Hol­ger Schou Ras­mus­sen, S

Vej­en
Egon Fræhr, V

Ege­dal
Kar­sten Søn­der­gaard, V

Tår­n­by
Hen­rik Zimi­no, S

Mari­a­ger­fjord
Mogens Jes­per­sen, V

Syd­djurs
Claus Wistoft, V

Assens
Søren Ste­en Ander­sen, V

Gribs­kov
Kim Valen­tin, V

Ikast-Bran­de
Car­sten Kis­smey­er, V

Born­holm
Win­ni Åker­mann Gros­bøll, S

Fre­dens­borg
Tho­mas Lyk­ke Peder­sen, S

Fure­sø
Ole Bon­do Chri­sten­sen, S

Jam­mer­bugt
Mogens Chri­sti­an Gade, V

Tøn­der
Hen­rik Has­ling Frand­sen, V

Mid­del­fart
Ste­en Ole Dahl­strøm, S

Nord­djurs
Jan Peter­sen, S

Rød­ov­re
Erik Niel­sen, S

Vest­him­mer­land
Knud Væld­gaard Kri­sten­sen, C

Brøn­der­s­lev
Mika­el Klit­gaard, V

Faxe
Knud Erik Han­sen, S

Brønd­by
Kent Max Mage­lund, S

Ring­s­ted
Hen­rik Hvi­de­sten, V

Ods­her­red
Tho­mas Streck­er Ler­bak Adelskov, S

Nyborg
Ken­neth Muhs, S

Halsnæs
Ste­en Has­sel­ri­is, V

Sorø
Gert Jør­gen­sen, C

Nord­fyn
Mor­ten Ander­sen, V

Rebild
Leon Seb­be­lin, B

Her­lev
Tho­mas Gyl­dal Peter­sen, S

Albert­slund
Ste­en Chri­sti­an­sen, S

Lej­re
Car­sten Ras­mus­sen, S

Bil­lund
Ib Due Kri­sten­sen

Hørs­holm
Mor­ten Slo­t­ved, C

Alle­rød
Jør­gen Johan­sen, C

Ker­te­min­de
Hans Luun­b­jerg, V

Glo­strup
John Engel­hardt, V

Stevns
Mogens Hau­gaard Niel­sen, V

Odder
Uffe Jen­sen, V

Ishøj
Ole Bjør­storp, S

Stru­er
Mads Jakob­sen, V

Sol­rød
Niels Emil Hörup, V

Mor­sø
Hans Ejner Ber­tel­sen, V

Lemvig
Erik Flyv­holm, V

Val­lens­bæk
Hen­rik Bo Foms­gaard Ras­mus­sen, C

Dra­gør
Eik Dahl Bid­strup, V

Lan­geland
Bjar­ne Niel­sen, V

Ærø
Jør­gen Otto Jør­gen­sen, S

Sam­sø
Mar­cel Mei­jer, S

Fanø
Erik Nør­re­by, V

Læsø
Tobi­as Birch Johan­sen, Læsøli­sten

Skul­le nogen af de viste føle sig for­for­delt, er han eller hun vel­kom­men til at hen­ven­de sig og bli­ve mar­ke­ret som jødisk borg­me­ster!

Til vores lands­mænd: Det er på tide at våg­ne op og føre dansk poli­tik i Danmark.