Bomber mod: tre boligområder i Riad, Saudi-Arabien,
12. maj 2003

Sand Historie

O​-​D​-​I​-​N​.org ud fra The Third Truth about 9/11, 27. januar 2015.

 

Bom­ber mod tre bolig­om­rå­der i Riad, Sau­di-Ara­bi­en – man­dag 12. maj 2003 o. kl. 23.15.

Den­ne tredob­bel­te bomb­ning har offi­ci­elt (på engelsk) fået nav­net “Riy­adh com­po­und bom­bings 2003” (bolig­om­rå­de-bomb­nin­ger­ne i Riad 2003).

Dis­se bolig­om­rå­der er bolig-øer i Riad med en fæl­les ydre sik­ker­heds­bar­ri­e­re og bevog­te­de por­te.


[Sådan ser almin­de­li­ge biler ud, der kortva­rigt ram­mes af en front af man­ge tusin­de °C ophe­det luft og næsten sam­ti­dig af en “ham­mer” af kom­pri­me­ret luft. Metal­pla­der­ne fol­der sig omkring faste­re bestand­de­le i kon­struk­tio­nen. Det­te er fin­ger­af­tryk­ket af en mini­a­tom­bom­be.
For­hå­bent­lig er der for­lø­bet nog­le dage efter eks­plo­sio­nen, for ellers er der sta­dig risi­ko for radio­ak­tiv strå­ling. Under alle omstæn­dig­he­der bur­de den­ne offi­ci­el­le per­son bære ånde­drætsværn, men da han for­ment­lig ikke har nogen høj rang, reg­nes han blandt den­ne ver­dens ple­be­je­re, der altid kun ken­der den 1. “sand­hed”.] Foto: Inter­net­tet

 

Læste du hove­d­ar­tik­len?
CIA’s og Mos­sads ter­ror-atom­bom­ber

Dimi­tri Kha­lezov:

Offi­ci­el­le erklæ­rin­ger om den­ne tredob­bel­te bomb­ning, eller “bolig­om­rå­de-bomb­nin­ger­ne i Riad”. (Den kon­kre­te histo­rie neden­for er taget fra Wikipe­di­as arti­kel om emnet [i 2012], men Wikipe­dia har ændret artik­len siden.) [Fod­no­te 381.]

Bomb­nin­ger­ne blev udført den 12. maj 2003 i Riad i Sau­di-Ara­bi­en. Dis­se selv­mord­s­bomb­nin­ger, der blev til­skre­vet al-Qae­da, var de før­ste af en ræk­ke spek­taku­læ­re angreb, der blev udført af den grup­pe i 2003, og det mest død­brin­gen­de angreb på ame­ri­ka­ne­re det år. Alt i alt blev omkring 35 dræbt  (uof­fi­ci­el­le esti­ma­ter siger 91 dræb­te) og over 160 sår­et (uof­fi­ci­el­le esti­ma­ter brin­ger tal­let op på få hund­re­de).

Wikipe­di­as tid­li­ge­re arti­kel fra 2009 for­tal­te føl­gen­de histo­rie:

… Sent den 12. maj, mens en stor del af byen sov, kør­te fire køre­tø­jer gen­nem Riad, to per­son­bi­ler, en pick­up og en SUV [Sport Uti­li­ty Vehi­c­le eller Subur­ban Uti­li­ty Vehi­c­le, stor sta­tioncar, ofte fire­hjul­struk­ket]. To af dem med­før­te tungt bevæb­ne­de angrebs­hold og tre af dem var pak­ket med spræng­stof­fer. Deres mål var tre bolig­om­rå­der: The Dor­rat Al Jadawel, et områ­de ejet af det Lon­don-base­re­de MBI Inter­na­tio­nal and Part­ners (Jadawel Inter­na­tio­nal), Al Hama Oasis Vil­la­ge og Vin­nell Cor­pora­tion Com­po­und, et bolig­om­rå­de ejet af den Vir­gi­nia-base­re­de for­svars-entre­pre­nør, der træ­ne­de Sau­di-Ara­bi­ens natio­nal­gar­de. Alle områ­der­ne var bebo­et af et stort antal ame­ri­ka­ne­re og vester­læn­din­ge.

Omkring kl. 23.15 kør­te et køre­tøj, der var pak­ket med eks­plo­si­ver, med fem eller seks ter­r­o­ri­ster stil­fær­digt frem mod Jadawel-områ­dets bage­ste port for at kom­me ind på områ­det. Da vag­ter­ne nær­me­de sig for at inspi­ce­re køre­tø­jet, åbne­de ter­r­o­ri­ster­ne plud­se­lig ild og dræb­te umid­del­bart en bevæb­net sau­disk poli­ti­mand fra fly­ve­våb­net og en ube­væb­net sau­disk sik­ker­heds­vagt. Angri­ber­ne skød vildt om sig, da de angreb områ­dets indre port og dræb­te to andre ube­væb­ne­de sik­ker­heds­vag­ter, hvoraf det lyk­ke­des den ene at sik­re por­ten, før han tog flug­ten. Under det vide­re for­søg på at kom­me ind på områ­det, deto­ne­re­de deres mas­si­ve spræng­lad­ning plud­se­lig og dræb­te alle angri­ber­ne og en filip­pinsk arbej­der.

Ved Al Hama Oasis Vil­la­ge og Vin­nel Corp. bolig­om­rå­der­ne skød de angri­ben­de hold på sik­ker­heds­vag­ter­ne uden for por­te­ne og til­tvang sig adgang via por­te­ne. Beg­ge hold udlø­ste der­ef­ter deres bom­ber og til­in­tet­gjor­de områ­der­ne. Ud over vester­læn­din­ge, der over­ve­jen­de bebo­e­de områ­det, blev 9 eller 10 sau­di­er dræbt, her­un­der søn­nen til vice­g­u­ver­nø­ren i Riad, der boe­de i Al Ham­ra. Man­ge af områ­dets vag­ter var sau­di­e­re, der blev sær­lig hårdt ramt.

USA’s præ­si­dent, George W. Bush, kald­te angre­bet “hen­syns­løst mord”. Den sau­di­ske kron­prins Abdul­lah for­døm­te angre­be­ne som “mon­stres” værk og love­de at øde­læg­ge den ter­r­o­rist-grup­pe­ring, der hav­de beor­dret dem. Efter angre­be­ne anlag­de Sau­di-Ara­bi­en en hånd linje over for enhver mod­stand og til­ba­ge­holdt mere end 600 mistænk­te for ter­r­o­ris­me og beslag­lag­de udstyr til bom­ber, sky­de­vå­ben, bom­be­ve­ste og tusin­der af våben, der var mønt­et på ter­r­orak­tio­ner rundt om i kon­ge­døm­met …

Det­te er “sand­he­den” for ple­be­jer­ne. Angi­ve­ligt var det “bil­bom­ber”, der (selv­føl­ge­lig) uds­let­te­de såvel samt­li­ge biler som “ter­ror-bom­be­mænd”. Alle hæv­de­des at være dræbt ved spræng­nin­gen af deres egne bom­ber, hvoraf en var så pri­mi­tiv, at den åben­bart kun­ne deto­ne­re “plud­se­ligt” som i “util­sig­tet”. De påstå­e­de bom­be­mænd blev angi­ve­ligt sene­re “iden­ti­fi­ce­ret” på grund­lag af DNA-rester, der var sik­ret fra de for­kul­le­de rester.

Her er en vid­ne­for­kla­ring, og vi behø­ver vores evne til at læse mel­lem linjer­ne, for den­ne for­kla­ring dema­ske­rer tyde­lig­vis den offi­ci­el­le for­kla­ring om “biler” og leven­de “ter­r­o­ri­ster”.
[Lin­ket under Fod­no­te 383 åbner nu med Error 404, “siden fin­des ikke” — mere! 2017-01-02: Links til tek­ster, der under­støt­ter Dimi­tri Kha­lezovs argu­men­ter, bli­ver syste­ma­tisk fjer­net fra inter­net­tet — eller pla­ce­res under en anden URL. Vi opfor­drer den nys­ger­ri­ge læser til selv at fin­de søge­em­ner i den oprin­de­li­ge tekst fra “The Third Truth about 9/11” og for­sø­ge at gen­fin­de den oprin­de­li­ge tekst.]

… skønt jeg mis­se­de den ene af bomb­nin­ger­ne, den på Al Ham­ra-områ­det, med kun 45 minut­ter. Den­ne rap­port er base­ret på min sam­ta­le med en ven, der boe­de i Al Ham­ra og på oplys­nin­ger, jeg har mod­ta­get fra Den Ame­ri­kan­ske Ambas­sa­de og fra anden side. Cor­do­ba-områ­det (hvor jeg ple­je­de at bo) blev IKKE angre­bet. De nyheds­rap­por­ter, der hæv­der, at det blev angre­bet, tog fejl. Imid­ler­tid opstod der en del ska­de på Cor­do­ba bolig­om­rå­det, vin­du­er blev knust og døre blæst op – selv om det var omkring en mile (1,6 km) væk fra eks­plo­sio­nen på det nær­me­ste områ­de, der blev angre­bet, nem­lig Al Ham­ra.

Ud over Al Ham­ra bolig­om­rå­det, der lig­ger tæt på Cor­do­ba og Imam Uni­ver­si­te­tet, angreb ter­r­o­ri­ster også Jadawal bolig­om­rå­de (der lig­ger omkring tre miles (4,8 km) sydøst for Al Ham­ra) og Vin­nell bolig­om­rå­det (der lig­ger yder­li­ge­re to miles (3,2 km) sydøst for Jadawal). Rap­por­ter om, at ter­r­o­ri­ster­ne også angreb en lil­le for­svars-rela­te­ret US-Sau­di joint-ven­tu­re for­ret­nings­sted, har vist at være for­ker­te. Efter­som jeg ken­der adskil­li­ge men­ne­sker, der bor i Al Ham­ra og har haft lan­ge sam­ta­ler med dem efter angre­bet, vil jeg foku­se­re på det angreb.

Min ven er lærer på Bri­tish School og hav­de noget af en histo­rie at for­tæl­le. Han blev væk­ket af et søn­der­ri­ven­de brag. Hans lej­lig­hed lig­ger omkring to blok­ke fra gro­und zero, som var tæt på en af områ­dets svøm­me­bas­si­ner. Ter­r­o­ri­ster­ne pas­se­ret sik­ker­heds­kon­trol­len ved hoved­por­ten til områ­det ved at føl­ge efter en af bebo­er­nes biler, efter at den var ble­vet under­søgt. Der var to køre­tø­jer, et med fire ter­r­o­ri­ster, der var udru­stet med storm­ri­f­ler og hånd­gra­na­ter og et andet med to ter­r­o­ri­ster og en bom­be. Da vag­ter­ne for­søg­te at stand­se ter­r­o­ri­ster­ne i den før­ste bil, blev de skudt. Adskil­li­ge blev sår­et og mindst én blev dræbt.

Beg­ge køre­tø­jer fort­sat­te til svøm­me­bas­si­net, mens pas­sa­ge­rer­ne skød på alt og alle, der kom i vej­en. Udfor poo­len, hvor et sel­skab af bebo­e­re var i gang, fort­sat­te ter­r­o­ri­ster­ne i det for­re­ste køre­tøj omkring 100 fod (ca. 30 meter) vide­re, og det andet køre­tøj med bom­ben blev sprængt i luf­ten. Da han (for­tæl­lerens ven) duk­ke­de op, så han, at blok­ken, hvor han hav­de sin lej­lig­hed, sta­dig stod, mens den næste bolig­blok i ret­ning mod svøm­me­bas­si­net mang­le­de en mur og anden eta­ge var del­vist fal­det ned i den under­lig­gen­de. Der lå man­ge krop­pe efter døde eller alvor­ligt til­ska­de­kom­ne spredt rundt om svøm­me­bas­si­net, der­i­blandt adskil­li­ge børn.
Noget i ret­ning af 15–20 vil­la­er og omkring et dusin bolig­blok­ke var uds­let­tet eller alvor­ligt øde­lagt, og et gigan­tisk kra­ter opstå­et, hvor køre­tø­jet med bom­ben var deto­ne­ret.

Det lader til, at de fire ter­r­o­ri­ster i den for­re­ste bil – de vil­le utvivl­s­omt have for­søgt at dræ­be så man­ge bebo­e­re som muligt, når bom­ben var sprængt – alle blev dræbt af chok­bøl­gen fra bom­ben på 30 meters afstand. Deres for­kul­le­de lig blev fun­det i deres bil, og skud og gra­na­t­eks­plo­sio­ner fra ammu­ni­tio­nen blev udløst af påvirk­nin­gen fra bran­den, der opstod i køre­tø­jet. Lige­ne af de to ter­r­o­ri­ster i bom­be-bilen blev ikke fun­det og bli­ver måske aldrig fun­det.

Hvad angår de andre to bolig­om­rå­der, så var øde­læg­gel­ser­ne og langt fle­re miste­de livet i Vin­nell bolig­om­rå­det, der huse­de civi­le udlands­ar­bej­de­re ansat af Natio­nal­gar­den. Det lyk­ke­des også for ter­r­o­ri­ster­ne der at brin­ge en bom­be for­bi por­ten, igen i en bil med 4–5 ter­r­o­ri­ster. Bilen blev sprængt i luf­ten udfor faca­den til en af de fire-eta­gers kol­le­gi­er for enli­ge mand­li­ge arbej­de­re og uds­let­te­de det totalt, mens et andet kol­le­gi­um blev svært beska­di­get.

Jadawal bolig­om­rå­det, hvor man­ge ame­ri­ka­ne­re, der arbej­der for for­svars-entre­pre­nø­rer bor, blev mindst beska­di­get. Det lyk­ke­des ikke for ter­r­o­ri­ster­ne at få bilen med bom­ben ind på områ­det, og ingen af bebo­er­ne miste­de livet, selv om man­ge sik­ker­heds­vag­ter blev myr­det. Der var kun ét køre­tøj invol­ve­ret i det­te for­søg, og ter­r­o­ri­ster­ne for­søg­te at køre det gen­nem por­ten til den bage­ste ind­kør­sel, efter at de sky­den­de i bilen hav­de myr­det vag­ter­ne ved por­ten. Imid­ler­tid blev køre­tø­jet hæn­gen­de halvvejs inde på områ­det tak­ket være effek­ti­ve auto­bar­ri­e­rer og en hur­tigt­tæn­ken­de vagt i hoved­por­ten, der obser­ve­re­de aktio­nen på inter­nt Tv og afbrød strøm­for­sy­nin­gen til por­ten, så ter­r­o­ri­ster­ne ikke kun­ne åbne den. Fem ter­r­o­ri­ser sprang ud af køre­tø­jet, og det lyk­ke­des dem at nå ind på områ­det, inden de udlø­ste bom­ben, der alvor­ligt beska­di­ge­de adskil­li­ge vil­la­er i nær­he­den. Igen lader det til, at ter­r­o­ri­ster­ne var for tæt på bom­ben, da de udlø­ste den, og de blev alle dræbt af chok­bøl­gen, inden de kun­ne vol­de yder­li­ge­re ska­de. En af mine kil­der for­tæl­ler, at én af ter­r­o­ri­ster­ne udlø­ste en hånd­gra­nat ved et uheld, og alle fem blev dræbt i den føl­gen­de eks­plo­sion. Det er en fin histo­rie, men det er mere sand­syn­ligt, at de sim­pelt­hen var for tæt på den mas­si­ve eks­plo­sion fra bom­ben. Det er åben­bart, at vag­ter­nes mod­stand og hur­ti­ge tænk­ning red­de­de man­ge liv i Jadawal bolig­om­rå­det …

Her føl­ger en uim­po­ne­ret for­tolk­ning af vid­ne­for­kla­rin­gen oven­for:

  1. Der var ingen til­ste­de­væ­ren­de ter­r­o­ri­ster i nogen af de tre til­fæl­de. Hvor­dan fore­stil­ler man sig, at tre hold af ter­r­o­ri­ster (ud af tre muli­ge) alle blev dræbt [eller lod sig dræ­be] af deres egne bom­ber. [Der er græn­ser for til­bø­je­lig­he­den til at dræ­be sig selv i mus­lim­ske kred­se, og man øds­ler ikke med sine kri­ge­re på den måde.]

    Kon­klu­sion: Efter at have evaku­e­ret skrækslag­ne bebo­e­re pla­ce­re­de myn­dig­he­der­ne et pas­sen­de antal “døde ter­r­o­ri­ster” på ger­nings­ste­det (for­modent­lig under “ven­lig” vej­led­ning fra loka­le repræ­sen­tan­ter for FBI, der har stor erfa­ring med udlæg­ning af røgslør, bl.a. efter Okla­ho­ma-bomb­nin­gen og 9/11). Enten blev ger­nings­ste­der­ne kon­stru­e­ret som ren sce­ne­kunst, og/eller bil­le­der af “ger­nings­ste­der­ne” blev pro­du­ce­ret til pres­sen, som aldrig ser de egent­li­ge rap­por­ter, men i kraft af en logisk kon­for­mi­tet kun dyr­ker den offi­ci­el­le histo­rie. Om det var det ene eller andet afhæn­ger af, om det var vig­tigt, at Tv fik adgang til de egent­li­ge ger­nings­ste­der. Alle beskri­vel­ser­ne i vid­ne­for­kla­rin­gen af dra­ma­ti­ske sky­de­ri­er er dele af en falsk for­kla­ring, der hav­de til for­mål at skju­le sand­he­den for ple­be­jer­ne om den­ne nuk­lea­re begi­ven­hed.

  2. Der var ingen biler invol­ve­ret i nogen af de tre bomb­nin­ger på tids­punk­tet for udløs­nin­gen af dem, for, som læse­ren vil vide nu: en bil­bom­be kan ikke frem­brin­ge et kra­ter, og her tales end­da i det ene til­fæl­de om et “gigan­tisk kra­ter”. Tre mini­a­tom­bom­ber var tid­li­ge­re ble­vet gemt i klo­ak­sy­ste­met – som sæd­van­ligt. En var gemt i klo­ak­ken tæt ved svøm­me­bas­si­net midt i bebo­el­ses­om­rå­det; en anden var gemt i klo­ak­ken tæt ved kol­le­gi­et og en tred­je var gemt i klo­ak­ken tæt ved en ind­gang.
  3. Den Ame­ri­kan­ske Ambas­sa­des tals­mænd bevi­ste igen, at de er mestre i for­ta­lel­ser, da det lyk­ke­des dem at bru­ge den mest anar­ki­sti­ske term “gro­und zero” over for ple­be­jer­ne, der fort­sat­te med at bru­ge den sam­men med ven­ner og bekend­te, ind­til den end­te på det alle­steds væren­de Inter­net. 

Ger­nings­mænd: Det fal­ske “bil­bom­be­an­greb” blev øje­blik­ke­ligt til­skre­vet det såkald­te Al-Qae­da, men de vir­ke­li­ge ger­nings­mænd var de sam­me, der står bag enhver moder­ne nuk­lear bomb­ning. [Isra­els Mos­sad og/eller USA’s CIA.]

Motiv(er): Der var for­ment­lig fle­re sam­ti­di­ge moti­ver bag den­ne nuk­lea­re ter­ror:

  • at for­plig­te Sau­di-Ara­bi­en til at bekæm­pe “ter­r­o­ris­men”,
  • at få Sau­di-Ara­bi­en til at ind­le­de en hård­hæn­det for­føl­gel­se af reli­gi­øse dis­si­den­ter og der­ved for­år­sa­ge spæn­din­ger mel­lem befolk­nings­grup­per inter­nt i kon­ge­ri­get,
  • at skræm­me for­skel­li­ge patri­ci­e­re ved end­nu en gang at “bevi­se” for dem, at det såkald­te Al-Qae­da for­sat var i besid­del­se af mini­a­tom­bom­ber.
  • at end­nu en gang demon­stre­re, at den “inter­na­tio­na­le ter­r­o­ris­me” ikke tøver med at bru­ge deres mini­a­tom­bom­ber, selv i et mus­lim­sk land og selv mod uskyl­di­ge besø­gen­de, hvis pri­va­te vil­la­er, i mod­sæt­ning til tvil­lin­getår­ne­ne i New York, ingen sym­bolsk vær­di har  i for­hold til ame­ri­kansk kapi­ta­lis­me.

På den måde fik patri­ci­er­ne end­nu en gang mulig­hed for at kon­fron­te­re “det grim­me fjæs” af “mus­lim­sk ter­r­o­ris­me” og måske “mili­tant isla­mis­me”.

Ende­lig fulg­te den­ne aktion i kølvan­det af USA’s inva­sion af Irak, og det var måske nød­ven­digt at demon­stre­re for fle­re af ver­dens mus­li­mer (som kun­ne være util­fred­se med ame­ri­ka­ner­nes drab på deres tros­fæl­ler i Irak, der oven i købet var sun­ni­er), at inva­sio­nen vir­ke­lig var nød­ven­dig.

[Efter­som de vester­læn­din­ge, der miste­de livet eller blev sår­et, pri­mært var ame­ri­ka­ne­re, og loka­le dræb­te var sau­di­e­re, men for­ment­lig ingen var jøder (ellers vil­le vi have hørt om det), og efter­som et yder­li­ge­re motiv kun­ne være at for­tæl­le de ame­ri­kan­ske “alli­e­re­de”, at de ikke sam­ti­dig skul­le dyr­ke alli­an­cer i den ara­bi­ske ver­den, er det rime­ligt at gå ud fra, at dis­se mini­a­tom­bom­ber også kom fra Israel, og at angre­bet var en lige så stor over­ra­skel­se for ame­ri­ka­ner­ne (og CIA, der kun nødt­vun­gent dræ­ber ame­ri­kan­ske stats­bor­ge­re) som for det sau­di­ske vagt­mand­skab.]


Foto: Inter­net­tet

 

[Til slut et tænkt sce­na­ri­um: Hvor­dan så ger­nings­ste­der­ne ud efter spræng­nin­gen af de tre mini­a­tom­bom­ber, og var det muligt for “the good guys” at over­be­vi­se ple­be­jer­ne om, at den­ne slag­mark skyld­tes et antal sky­den­de og myr­den­de mus­lim­ske ter­r­o­ri­ster, der end­te med at dræ­be sig selv?
Du har sik­kert gæt­tet vores svar.

Bil­le­det her­over viser angi­ve­ligt en af “Com­po­und-bomb­nin­ger­ne” i Riad i 2003. Hvil­ket bolig­om­rå­de, der vises, ved vi ikke, men det er under­ord­net for eksemp­let.
Hvis du som vid­ne ikke net­op har obser­ve­ret en af de tre bom­be­bi­ler og dens besæt­ning sky­de sig vej gen­nem adgangs­kon­trol­len til områ­det, vil det før­ste, du hører kl. 23.15, være et gen­nem­træn­gen­de drøn, der kun for­stær­ker chok­ket efter et over­rum­p­len­de slag fra under­la­get op gen­nem krop­pen og et smæld gen­nem luf­ten og mod din bryst­kas­se og dine øren, hvor du står eller går. Hvis du befin­der dig langt nok væk til at over­le­ve tryk­ket, var­mebøl­gen og den umid­del­ba­re strå­ling, for ikke at tale om nedstyr­ten­de byg­nings­de­le, men tæt nok til – og end­nu med så megen kamp­moral i behold, at du beslut­ter at nær­me dig for at udfor­ske årsa­gen nær­me­re – hvad ser du så, når du når frem til plad­sen på bil­le­det.

Det er abso­lut mørkt; det elek­tri­ske lys for­svandt på én gang. Det før­ste du ser er bræn­den­de biler og bræn­den­de åbne lej­lig­he­der, og imel­lem båle­ne på jor­den skim­ter du for­brænd­te men­ne­sker; nog­le lig­ger som liv­lø­se, andre styr­ter san­se­løst skri­gen­de omkring uden mål, måske til­fæl­digt hen imod dig for at søge hjælp og beskyt­tel­se; alle er i chok og i rea­li­te­ten døen­de. Lug­ten er gen­nem­træn­gen­de og kval­men­de, præ­get af osen­de brænd­stof, bræn­den­de gum­mi, pla­stic og maling og høj tem­pe­ra­tur. Hvis du ikke på nuvæ­ren­de tids­punkt har beslut­tet at fortræk­ke, for­di du aner ste­dets far­lig­hed, eller for­di du hver­ken kan gøre fra eller til for de døen­de, er du måske klog nok til at hol­de et lom­me­tørklæ­de for mund og næse og træk­ke ud i peri­fe­ri­en, hvor­fra du uan­fæg­tet kan kig­ge vide­re. Kan du se bom­be­mæn­de­ne? Kan du se deres bil. Kan du se deres våben? Kan du skel­ne, hvem af de døde eller sår­e­de der er vag­ter eller civi­le? Du kan ikke engang se det enor­me kra­ter for­an højhu­se­ne. Det ene­ste du kan for­me i din bevidst­hed er: “bom­be og katastrofe”.Du ved ikke hvor­dan eller hvor­for. Din hjer­ne er totalt mod­ta­ge­lig for ethvert for­søg på at brin­ge orden i kaos.

Det næste der sker er, at poli­ti og red­nings­kø­re­tø­jer ankom­mer; først de inspi­ce­ren­de. Biler­ne hol­der kortva­rigt og for­svin­der der­ef­ter igen. Bag­ef­ter sker der intet. Bran­din­spek­tø­ren har kon­sta­te­ret radio­ak­ti­vi­tet og givet besked om, at de ordi­næ­re brand og red­nings­folk skal iklæ­des beskyt­tel­ses­ud­styr og afven­te de ABC-styr­ker, der først alar­me­res nu. Du har fået nok. Hvor­for kom­mer der ingen hjælp. Du beslut­ter at gå hjem. Du pas­se­rer en poli­tikæ­de og bli­ver afkræ­vet legi­ti­ma­tion. Pres­sen stim­ler sam­men med deres Tv-sen­de­vog­ne. En jour­na­list vil inter­viewe dig, men du har ikke lyst. Hjem­me i mør­ket fin­der du fjer­n­be­tje­nin­gen til Tv’et. Det vir­ker hel­ler ikke.

Kan du for­stå, at du som “vid­ne” kun når at obser­ve­re meget lidt selv. Det hele er usam­men­hæn­gen­de. Der­for vil du over­gi­ve dig til medi­er­ne, der i rea­li­te­ten har frit spil og måske lige­frem vil føles vel­kom­ne med deres høfli­ge for­søg på at ind­fø­re en for­kla­ring og sam­men­hæng. Du vil ikke vide, om du lyt­ter til en fær­dig dre­je­bog, eller til refe­ra­ter af san­de rap­por­ter, så læn­ge bare kulis­sen over­ord­net er den sam­me. Hvis du på et tids­punkt får ind­tryk af, at der refe­re­res noget andet, end du mener at have opfat­tet, vil du gå i ret­te med dig selv. Hvis du er sik­ker, vil du over­ve­je, om det er til­rå­de­ligt at stå frem med dine afvi­gen­de obser­va­tio­ner. Måske når du ikke så langt. Måske føler du dig util­pas næste dag og vil begyn­de at få det vær­re uden at vide hvor­for. Måske vil du dø. Eller hvis du er hel­dig, over­le­ver du og får først can­cer om nog­le år. Om et årti eller to er det lige­gyl­digt, hvad du har bevid­net, men Wikipe­dia vil fort­sæt­te med at for­tæl­le den zio­ni­sti­ske ver­sion. Vær vis på det.]