Bomber mod: to USA-ambass. i Kenya og Tanzania,
7. august 1998

Sand Historie

O​-​D​-​I​-​N​.org ud fra The Third Truth about 9/11, 7. februar 2015.

 

Bom­ber mod to USA-ambass. i Kenya og Tan­za­nia – fre­dag 7. aug 1998 kl. 10.40–45.

Den­ne dob­belt­bomb­ning blev ret­tet mod de ame­ri­kan­ske ambas­sa­der i Nairo­bi, Kenya, og Dar es Salaam, Tan­za­nia – inden for få minut­ter på sam­me tids­punkt af dagen.


USA’s ambas­sa­de i Nairo­bi ses tv. Den røde pil i illu­stra­tio­nen angi­ver betragt­nings­ret­nin­gen i bil­le­det. Foto: Inter­net­tet.

 

Læste du hove­d­ar­tik­len?
CIA’s og Mos­sads ter­ror-atom­bom­ber …

USA’s ambas­sa­de i Nairo­bi ses tv. Pilen øverst angi­ver ret­nin­gen for opta­gel­sen.  Det er Hai­le Selas­sie Ave­nue i bag­grun­den ved træ­et. Midt i bil­le­det ses rester­ne af Ufun­di Coo­pe­ra­ti­ve Buil­ding, der bl.a. huse­de civi­le, kom­merci­el­le uddan­nel­ser. I mod­sæt­ning til ambas­sa­de­byg­nin­gen var den­ne byg­ning ulyk­ke­lig­vis ikke for­stær­ket med jer­n­be­ton.
Det­te er end­nu et oplagt eksem­pel på, at Mos­sad som red­skab for den ver­dens-oms­pæn­den­de jødi­ske sekt – uden så meget som at blin­ke – dræ­ber uskyl­di­ge men­ne­sker overalt i ver­den for at frem­me sek­tens ver­den­s­omstyr­ten­de poli­ti­ske mål NWO.

Med 1998 var det såkald­te Al-Qae­da alle­re­de ble­vet ophø­jet til den ny “hoved­fjen­de af demo­kra­ti­et” (det såkald­te demo­kra­ti) – som erstat­ning for de vir­ke­li­ge men heden­gang­ne kom­mu­ni­ster og isla­mi­ske fun­da­men­ta­li­ster. Der­for – og det er til for­skel fra tid­li­ge­re “bil­bomb­nin­ger” af den­ne art – må for­må­let i udgangs­punk­tet have været at prom­ove­re den nyligt desig­ne­de glo­ba­le fjen­de for offent­lig­he­den, men uden at afslø­re for “ple­be­jer­ne”, at beg­ge bomb­nin­ger blev udført med mini­a­tom­bom­ber. Der­for var den nuk­lea­re sig­na­tur end­nu ikke frem­træ­den­de i de offi­ci­el­le dæk­nin­ger, i mod­sæt­ning til fx rap­por­ter­ne fra Kho­bar Towers-bomb­nin­gen i 1996.

Efter­som den enga­ge­re­de læser efter­hån­den må være ret god til at ana­ly­se­re dis­se tek­ster, skal vi atter for­sø­ge at gra­ve sand­he­den frem.

Her de offi­ci­el­le påstan­de fra den oprin­de­li­ge Wikipe­dia-arti­kel, der sene­re er ble­vet ændret [frem mod 2012 – Fod­no­te 379]

… i bomb­nin­ger­ne af de ame­ri­kan­ske ambas­sa­der (7. august 1998) blev hund­re­der af men­ne­sker dræbt i sam­ti­di­ge bil­bomb­nin­ger ved USA’s ambas­sa­de i de østafri­kan­ske hoved­stæ­der Dar es Salaam i Tan­za­nia og Nairo­bi i Kenya. Angre­be­ne, der for­bin­des med loka­le med­lem­mer af Al Qae­da-ter­r­o­rist-net­vær­ket ledet af Osama bin Laden, brag­te for før­ste gang bin Laden og Al Qae­da inter­na­tio­nal opmærk­som­hed og resul­te­re­de i at USA’s FBI pla­ce­re­de bin Laden på sin top ti liste over efter­ly­ste. Bom­ber­ne, der var anbragt i køre­tø­jer tæt på ambas­sa­der­ne, udlø­stes næste på sam­me tid, lidt før 10.45 lokal tid (3.45 i Was­hin­g­ton). I Nairo­bi blev omkring 212 men­ne­sker dræbt og anslå­et 4.000 sår­et; i Dar es Salaam dræb­tes mindst 11 og 85 blev sår­et ved angre­bet (det var hel­lig­dag i Tan­za­nia, og ambas­sa­den var luk­ket, der­for var tabe­ne for­holds­vis lave) …

Og det er så det.

Efter­som de offi­ci­el­le oplys­nin­ger den­ne gang ikke skal afslø­re kon­tro­ver­si­el­le punk­ter, såsom kra­te­re, sei­s­mi­ske sig­na­ler eller andre “mær­ke­li­ge” effek­ter (men dog det enor­me antal til­ska­de­kom­ne i Nairo­bi), er vi hen­vist til at kæm­me de sam­ti­di­ge nyheds­rap­por­ter (tak­ket være Inter­net­tets utro­li­ge hukom­mel­se – også af bevi­se­lig­he­der, som nogen mener helst skul­le glem­mes). [Der bli­ver da også kon­stant “sane­ret” på Inter­net­tet i alt, hvad der på nogen måde kan kom­pro­mit­te­re ger­nings­mæn­de­ne, og Wikipe­dia er et yderst effek­tivt red­skab. Gå ud fra at Wikipe­dia altid til­stræ­ber at vise den poli­tisk kor­rek­te ver­sion af enhver begi­ven­hed.]

Her er en af de ret ure­ger­li­ge rap­por­ter – fun­det på den­ne Inter­net-adres­se:
 http://​www​.tra​vel​pa​ges​.com/​k​e​n​y​a​/​n​a​i​r​o​b​i​/​g​u​i​d​e​s​/​9​7​1​9​1​.​htm [som nu viser en Hotel-over­sigt. Men til­sy­ne­la­den­de er den sam­me tekst gemt her på  Goog­le Books].
 Jeg cite­rer i uddrag:

vare­bi­lens last af 800 kg TNT eks­plo­de­re­de og efter­lod et dybt kra­ter i jor­den,  sat­te asfal­ten i brand og – i en sky af sort røg og ild – hvirv­le­de køre­tø­jet 10 meter op i luf­ten, hvor det blev hæn­gen­de på siden af ambas­sa­den. Kraf­ten fra eks­plo­sio­nen var så intens, at den kun­ne mær­kes mere end 10 km væk …”

Jeg går ud fra, at læse­ren alle­re­de har til­stræk­ke­li­ge oplys­nin­ger til at kun­ne kon­klu­de­re selv. Hvis ikke, så lad mig uddy­be: Bom­ber i biler efter­la­der intet kra­ter, når de eks­plo­de­rer, hver­ken dybe eller fla­de; kon­ven­tio­nel­le spræng­stof­fer sæt­ter ikke omgi­vel­ser­ne i brand; [med­min­dre de er kom­bi­ne­ret med brænd­ba­re addi­ti­ver som fx napalm, der i sig selv kræ­ver bety­de­lig plads i bilen og sjæl­dent bru­ges – des­u­den er møn­stret af for­bræn­din­ger­ne meget for­skel­li­ge fra ild­kug­lens hund­re­de­tu­sin­der af °C til de rela­tivt lave tem­pe­ra­tu­rer i almin­de­lig bræn­den­de kemi]; bil­bom­ber hvirv­ler ikke bilen 10 meter op i luf­ten, tvær­ti­mod, den spl­in­trer den øver­ste del og sør­ger for, at den neder­ste bli­ver, hvor den er, og ende­lig; kon­ven­tio­nelt spræng­stof af et rum­fang, der kun­ne pak­kes i en bil, vil­le ikke kun­ne mær­kes 10 km væk (gen­nem jor­den), da det vil­le være en spræng­ning over jor­den.

Håber vi er eni­ge så langt.

I sel­ve ambas­sa­den  [i Nairo­bi]  – ter­r­o­ri­ster­nes plan­lag­te mål – døde omkring fyr­re per­so­ner (tolv af dem ame­ri­ka­ne­re) til trods for de jer­n­be­ton­for­stær­ke­de væg­ge. Hove­d­ef­fek­ten fra eks­plo­sio­nen ram­te imid­ler­tid det over­for lig­gen­de fire­e­ta­gers Ufun­di Coo­pe­ra­ti­ve Hou­se, en byg­ning til kom­merci­el­le for­mål, der også huse­de en sko­le for sekre­ta­ri­ats- og edb-uddan­nel­ser. Den blev redu­ce­ret til en bun­ke smul­der. Ved siden af den væl­te­de der tyk, sort røg ud fra de knu­ste vin­du­er i den 22-eta­gers Coo­pe­ra­ti­ve Bank Buil­ding-skys­kra­ber. Alt i alt blev ca. fyr­re byg­nin­ger inden for en radi­us af 150 meter alvor­ligt beska­di­get af tryk­ket fra eks­plo­sio­nen. I de tæt befol­ke­de gader neden­for blev tusin­der af men­ne­sker, lige­som bus­ser­ne og biler­ne, der var fan­get i en rund­kør­sel, over­dæn­get af fly­ven­de glas og mur­værk. I panik flyg­te­de man­ge fra byen med et hvil­ket som helst trans­port­mid­del de kun­ne fin­de i den tro, at tred­je ver­denskrig var brudt ud

Der er ikke så meget at være i tvivl om. 800 kilo TNT pla­ce­ret i nær­he­den af en jer­n­be­ton­for­stær­ket byg­ning kan ikke ska­de en sådan byg­ning (ame­ri­kan­ske ambas­sa­der i hele ver­den er lige så stær­ke som en ICBM-silo*, og for resten – de er ikke bare jer­n­be­ton­for­stær­ke­de – de er mas­sivt for­stær­ket med jer­n­be­ton). 800 kilo TNT kan ikke styr­te en moder­ne byg­ning i grus, der kun lig­ger i nær­he­den af det egent­li­ge mål; den kun­ne bestemt knu­se vin­du­er­ne i et antal byg­nin­ger, men ikke sæt­te ild til byg­nin­gens indre bag dis­se knu­ste vin­du­er; det kan kun den ter­mi­ske strå­ling fra en nuk­lear udlad­ning. 800 kilo TNT kan ikke “alvor­ligt beska­di­ge” ca. 40 byg­nin­ger inden for en radi­us af 150 meter (en radi­us på 150 meter for beska­di­gel­ses­zo­nen (300 m i dia­me­ter) mod­sva­rer mindst 15 tons TNT, alt­så væsent­ligt mere end 0,8 ton). Civi­le, uan­set hvor uvi­den­de eller for­skræm­te de er, vil ikke for alvor opfat­te en kon­ven­tio­nel spræng­ning på 800 kg TNT som “star­ten på tred­je ver­denskrig”; alle civi­le asso­ci­e­rer det­te frem­tids­ma­re­ridt med “atom­krig” – blæn­den­de glimt og pad­de­hat­te­sky­er.

*) [ICBM: Inter­con­ti­nen­tal Bal­li­stic Mis­si­les. Skjul­te beton­si­lo­er i jor­den i USA rum­mer hver en inter­kon­ti­nen­tal raket med et antal atoms­præng­ho­ve­der.]


Rester­ne af USA’s ambas­sa­de i Dar es Salaam i Tan­za­nia. (En ret udfor­dren­de bil­led­kva­li­tet i betragt­ning af, at det­te giver sig ud for at være offi­ci­el doku­men­ta­tion.) Foto: Inter­net­tet

 

Artik­len fort­sæt­ter med at beskri­ve den anden bom­be – i Dar es Salaam i Tan­za­nia:

… Få minut­ter sene­re eks­plo­de­re­de en anden bil­bom­be uden for den ame­ri­kan­ske ambas­sa­de i Tan­za­ni­as hoved­stad, Dar es Salaam, og dræb­te elle­ve men­ne­sker. I Kenya blev tab­stal­le­ne hen­holds­vis 263 døde og over 5.000 sår­e­de, næsten alle keny­a­ne­re. Tres men­ne­sker miste­de synet, og end­nu fle­re blev del­vist blin­de­de; de mate­ri­el­le ska­der blev anslå­et til omkring 500 mil­li­o­ner dol­lars …

Ingen kon­ven­tio­nel lad­ning på 800 kg TNT kan umid­del­bart dræ­be 263 per­so­ner, ska­de 5000 og gøre 60 blin­de. Et for­ven­tet mak­si­mum af ofre med 800 kg kon­ven­tio­nelt spræng­stof pak­ket i en bil er i stør­rel­ses­or­de­nen nog­le dusi­ner, men det under for­ud­sæt­ning af, at fol­ke­mæng­den står tæt omkring bilen. Eksemp­let fra Bali-bomb­nin­gen viser det­te.

[Det­te gæl­der natur­lig­vis kun for den direk­te effekt, ikke for alle muli­ge indi­rek­te effek­ter, såsom del­vist sam­men­styr­te­de byg­nin­ger, hvor hund­re­der af men­ne­sker ikke dræ­bes af bom­ben men af fal­det. Der skal mere end 800 kg TNT til at væl­te en sådan byg­ning, med­min­dre lad­nin­gen er præ­cist for­delt på den bæren­de kon­struk­tion. Mod­sæt­nings­vis vil en enkelt nuk­lear bom­be i klo­ak­sy­ste­met sag­tens kun­ne for­år­sa­ge en sam­men­styrt­ning ved at de neder­ste eta­ger pul­ve­ri­se­res.]

En afgø­ren­de udta­lel­se er den om, at 60 men­ne­sker miste­de synet og man­ge fle­re blev del­vist blin­de. Det­te et et karak­te­ri­stisk “aftryk” fra en atom­bom­be. De, der skul­le sik­re den­ne nyheds­rap­port mod den nuk­lea­re sig­na­tur, over­så den­ne afslø­ren­de detal­je. Åben­bart blev mini­a­tom­bom­ben ikke pla­ce­ret sær­ligt dybt under over­fla­den, og det meste af ener­gi­en fra ild­kug­len blev fri­gi­vet i atmos­fæ­ren.

Motiv(er): Efter­som de poli­ti­ske kon­se­kven­ser er vel­kend­te, er moti­vet ret ind­ly­sen­de. “Nogen” vil­le dri­ve USA ud i en ny krig mod imag­i­næ­re fjen­der – en ny gene­ra­tion af “mus­lim­ske ter­r­o­ri­ster” eller “mili­tan­te isla­mi­ster” (opfun­det af fri­mu­rer-sek­ten som en bekvem lom­meud­ga­ve af de ægte isla­mi­ske fun­da­men­ta­li­ster). Det var den før­ste egent­li­ge for­bry­del­se, der umid­del­bart blev til­skre­vet deres tid­li­ge­re alli­e­re­de Osama bin Laden og hans såkald­te Al-Qae­da.

Val­get af tids­punkt var per­fekt. Det var års­da­gen for atom­bomb­nin­gen af Hiros­hi­ma. Det var vel­kendt for man­ge (og uden tvivl af alle sik­ker­heds­folk og højtran­ge­ren­de poli­ti­ke­re) at Osama bin Laden i en af sine før­ste præ­di­ke­ner (angi­ve­ligt) skul­le have udtalt, at det end­da vil­le være fair at bru­ge atom­vå­ben mod ame­ri­ka­ner­ne, for­di ame­ri­ka­ner­ne selv hav­de brugt atom­vå­ben til at uds­let­te uskyl­di­ge civi­le i Hiros­hi­ma i 1945. Så at bru­ge atom­vå­ben mod ame­ri­kan­ske civi­le var beret­ti­get iføl­ge den­ne udta­lel­se. Det vil­le være dumt ikke at udnyt­te en så uhel­dig udta­lel­se fra Osama bin Laden. 

[Det var i prak­sis lige­gyl­digt, om den var vir­ke­lig, bare til­pas man­ge kend­te histo­ri­en.] 

Det dre­je­de sig om at gøre omver­de­nen begri­be­ligt, at udløs­nings­k­nap­pen til frem­ti­dens atoms­præng­nin­ger var ble­vet over­dra­get fra “Isla­misk Jihad” og de tid­li­ge­re fun­da­men­ta­li­ster “Hez­bol­lah” til den nye medie­kon­struk­tion “Al-Qae­da”. Der­for var års­da­gen for bomb­nin­gen af Hiros­hi­ma velvalgt …

[Det har beret­ti­get været frem­me blandt “kon­spira­to­rer”, at Osama bin Laden, mens figu­ren end­nu var medi­e­ak­tiv og udsend­te regel­mæs­si­ge pro­vo­ka­ti­ve video­er, syn­tes at under­gå ændrin­ger eller måske lige­frem betjen­te sig af en dob­belt­gæn­ger. Det er mere end sand­syn­ligt, at jøder­nes medi­e­ma­ski­ne råde­de over en dob­belt­gæn­ger, som man kun­ne få til at udta­le alt, hvad der var for­mål­stjen­ligt for den over­ord­ne­de intri­ge i form af slø­re­de video­er til Inter­net­tet fulgt op med harm­dir­ren­de reak­tio­ner i vest­li­ge mas­se­me­di­er. I 2015 kan vi – hvis vi kig­ger efter– se, at ISIS er det nye medi­e­skab­te dyr, der har afløst Al Qae­da som prü­gelk­na­be for jøder­nes for­bry­del­ser mod ver­dens­fre­den.]