Bomber mod: Sharm el-Sheikh, Egypten,

Sand Historie

O​-​D​-​I​-​N​.org ud fra The Third Truth about 9/11, 9. februar 2015.

 

Bom­ber mod Sharm el-Sheikh i Sinai, Egypten – lør­dag 23. juli 2005 fra kl. 01.15.

Den mili­ta­ri­se­re­de del af den isla­mi­ske ver­den er de isla­mi­ske fun­da­men­ta­li­ster, der opstod under ind­fly­del­se af nu afdø­de aya­tol­lah Kho­me­i­nis revo­lu­tio­næ­re ide­er (især præ­get af hans mest for­før­en­de ide, at fun­da­men­tet for Islam var Det gam­le testa­men­te og ikke Kor­a­nen).


Ska­der­ne på Gha­za­la Gar­dens Hotel og omgi­vel­ser. Foto: Inter­net­tet

 

Læste du hove­d­ar­tik­len?
CIA’s og Mos­sads ter­ror-atom­bom­ber

Den offi­ci­el­le for­kla­ring (fra den kor­re­spon­de­ren­de Wikipe­dia-arti­kel):
[Fod­no­te 402; husk at artik­len kan have under­gå­et ændrin­ger siden 2012.]

… 2005-Sharm el-Sheikh-angre­be­ne var en serie af ter­r­or­an­greb den 23. juli 2005, udført af en Waha­bi-orga­ni­sa­tion mod det egyp­ti­ske feri­e­sted i byen Sharm el-Sheikh, der lig­ger på den syd­li­ge spids af Sinai Halvø­en. Otteo­g­firs men­ne­sker blev dræbt, de fle­ste egyp­te­re, og over 200 blev sår­et af spræng­nin­ger­ne, der gjor­de angre­bet til den mest død­brin­gen­de ter­r­orak­tion i lan­dets histo­rie. Angre­be­ne ske­te i de tid­li­ge mor­gen­ti­mer på et tids­punkt, hvor man­ge turi­ster og loka­le sta­dig var ude på restau­ran­ter, cafe­er og barer. Den før­ste bom­be­eks­plo­sion kl. 01.15 lokal tid (22.15 UTC) blev rap­por­te­ret til at være sket på et mar­ked i cen­trum­by­de­len Sharm; kort efter blev en anden rap­por­te­ret at have ramt Gha­za­la Gar­dens hotel­let, et 176-rums, fire­stjer­net etablis­se­ment i Naa­ma Bay områ­det, en stri­be kyst­linje­ho­tel­ler omkring 6 km fra bycen­trum. Eks­plo­sio­ner­ne var kraf­ti­ge og sat­te vin­du­er i vibra­tion man­ge miles væk. Ild og røg kun­ne ses sti­ge op fra spræng­nings­ste­der­ne. De fle­ste døde og ska­de­de var blandt egyp­ter­ne. Andre til­fæl­de af døde og sår­e­de omfat­te­de besø­gen­de fra Frankrig, Kuwait, Neder­lan­de­ne, Qatar, Rusland og Spanien …

Afslø­ren­de detal­jer som kra­te­re m.v. blev ikke nævnt i den­ne arti­kel. Alt, hvad der kun­ne anty­de, at det var en nuk­lear bomb­ning, var ude­luk­ken­de det oply­ste usæd­van­ligt høje antal døde og sår­e­de.

De fle­ste nyheds­ud­sen­del­ser var cen­su­re­ret, så den “nuk­lea­re” sig­na­tur ikke blev læk­ket til offent­lig­he­den. Men tak­ket være Inter­net­tet kun­ne man­ge detal­jer ledes op, selv nog­le år sene­re. Hel­dig­vis var ikke alle nyhe­der cen­su­re­ret. Her er nog­le uddrag fra en sådan “afslø­ren­de” nyheds­ar­ti­kel:
[Vedr. Fod­no­te 403: Her i 2015 er de oprin­de­li­ge hen­vis­nin­ger fra fod­no­ter­ne ofte ble­vet inklu­de­ret i lige­gyl­di­ge indek­ser på Inter­net­tet, såle­des at de ikke fører til de oprin­de­li­ge sider. Ved at søge med en enty­dig tekst, i det­te til­fæl­de “the Gha­za­la Gar­dens Hotel, and deto­na­ted his explo­si­ves”, er det ofte muligt at fin­de de oprin­de­li­ge tek­ster. Her er en arti­kel fra Chi­ca­go Tri­bu­ne, der kun­ne lig­ne.]

… Egyp­ti­ske myn­dig­heds­per­so­ner, der leve­rer den før­ste detal­je­re­de erklæ­ring om det døde­li­ge angreb på det­te feri­e­sted ved Røde­ha­vet, siger, at alle tre bomb­nin­ger var selv­mord­s­an­greb og mener, at det var menin­gen, de skul­le eks­plo­de­re på to hotel­ler og en travl stri­be med nat­te­liv pak­ket med vest­li­ge turi­ster. Men poli­tiets kon­trol­punk­ter i den stærkt bevog­te­de by synes at have for­hin­dret to bom­be­mænd i at nå deres pri­mæ­re mål den 23. juli. Det lyk­ke­des dem alli­ge­vel af udlø­se alle deres bom­ber, men de fle­ste dræb­te var egyp­te­re. Fireogtres per­so­ner døde i angre­be­ne og mindst 44 af dem var fra Egypten, sag­de guver­nø­ren for det syd­li­ge Sinai, Musta­fa Afi­fi. Op mod 17 udlæn­din­ge blev dræbt, de fle­ste af dem euro­pæ­e­re. Iføl­ge Den ame­ri­kan­ske ambas­sa­de i Egypten var en ame­ri­ka­ner blandt de døde. Iføl­ge guver­nø­ren er natio­na­li­te­ten for tre af de døde ikke fast­slå­et, men de menes at være egyp­te­re …

En leden­de sik­ker­heds­per­son, der udta­ler sig ano­nymt på grund af de poli­ti­ske restrik­tio­ner, siger, at poli­ti­et mener, at bom­be­mæn­de­ne kør­te til Sharm el Sheik ad bjerg­ve­je i to pick­up-last­bi­ler.

Selv om angre­be­ne synes at have været vel­for­be­red­te, lader det til, at kun ét af dem ram­te sit mål. Poli­ti­et mener, at den før­ste bomb­ning, i hvil­ken en lil­le pick­up eks­plo­de­re­de midt på en bred gade lige uden for byens Old Mar­ket, egent­lig hav­de et nær­lig­gen­de hotel med euro­pæ­i­ske gæster som mål. Omkring tre til fire minut­ter sene­re, bra­se­de en anden bom­be­mand i en til­sva­ren­de pick­up ind i lob­by­en til sit mål, Gha­za­la Gar­dens Hotel, og udlø­ste sine eks­plo­si­ver, hvil­ket øde­lag­de sto­re dele af hotel­lets faca­de; det har 220 rum og var fuldt besøgt, over­ve­jen­de af egyp­te­re. Den sid­ste af de tre eks­plo­sio­ner, omkring tre minut­ter efter den anden spræng­ning, blev udløst af en bom­be­mand til fods i et par­ke­rings­an­læg og med­før­te rela­tivt få døds­fald …

Bom­be­man­den pas­se­re­de gen­nem mar­ke­det på sin vej til hotel­let (det andet) og stand­se­de mulig­vis, da han fik øje på poli­tiets kon­trol­punkt, iføl­ge guver­nør Afi­fi. Poli­ti­et over­ve­jer, om bom­ben kan have været tids­indstil­let, sat til at eks­plo­de­re da køre­tø­jet nåe­de hotel­let. For­klud­ret eller ikke så var angre­bet brutalt effek­tivt og dræb­te eller sår­e­de dusin­vis af egyp­te­re og man­ge andre, der drak deres te på for­tovsca­fe­er­ne. Spræng­nin­gen efter­lod et gaben­de kra­ter i vej­en, og nær­lig­gen­de biler og bus­ser blev sat i brand

Den offi­ci­el­le ver­sion kom­bi­ne­ret med en enkelt nyheds­rap­port som cite­ret oven­for er mere end nok for den, de ved hvor­dan han skal læse mel­lem linjer­ne. Her er, hvad vi kan bru­ge:

  1. Bil­bom­ber efter­la­der ikke kra­te­re. [Kra­te­re opstår kun med lad­nin­ger pla­ce­ret under over­fla­den.]
  2. Almin­de­li­ge spræng­nin­ger med­fø­rer ikke dødstal i stør­re ska­la.
  3. Almin­de­li­ge spræng­nin­ger sæt­ter ikke biler og bus­ser i brand.
  4. Påstan­den om bil­bom­ber var gæt­te­ri, det indrøm­mer end­da poli­ti­et.
  5. Ofre var brændt til uken­de­lig­hed, så selv deres natio­na­li­tet [iden­ti­tet] ikke kun­ne fast­læg­ges; almin­de­li­ge spræng­nin­ger bræn­der ikke men­ne­sker.
  6. Tal­let for til­ska­de­komst var højst sand­syn­ligt for lavt; først blev det rap­por­te­ret, at kun 64 var døde, men hospi­ta­ler­ne nævn­te umid­del­bart et tal på 88.
    Ofre, der ikke umid­del­bart var ska­det eller for­brændt, kun­ne “usyn­ligt” være ska­det af direk­te strå­ling eller føl­ge­strå­ling og kun­ne være døde nog­le dage eller uger sene­re. Ende­lig tog optæl­lin­gen ikke høj­de for de men­ne­sker, der blev redu­ce­ret til aske eller kom­plet for­dam­pet, som det sker for dem, der befin­der sig helt tæt på nul­punk­tet.
  7. Wahha­bi” for­gre­nin­gen af Islam har ingen selv­stæn­dig mili­tant orga­ni­sa­tion. Det er værd at læg­ge mær­ke til, at den egent­li­ge mili­tæ­re del af den isla­mi­ske ver­den er de isla­mi­ske fun­da­men­ta­li­ster, der opstod under ind­fly­del­se af nu afdø­de aya­tol­lah Kho­me­i­nis revo­lu­tio­næ­re ide­er (især præ­get af hans mest for­før­en­de ide, at fun­da­men­tet for Islam var Det gam­le testa­men­te og ikke Quran [Kor­a­nen]). Dis­se “Wahha­bi ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­ner” såsom “Det mus­lim­ske bro­der­skab”, “Al-Qae­da”, “Tali­ban” og resten – var alle kre­a­tio­ner af det ame­ri­kan­ske CIA og deres sau­di­a­ra­bi­ske, paki­stan­ske og også iraki­ske laka­jer som fup-mili­tan­te alter­na­ti­ver til den ide­o­lo­gi, der udgik fra det revo­lu­tio­næ­re Iran, og som var ekstremt far­lig for den inter­na­tio­na­le sekt af fri­mu­re­re. Ingen af dis­se Wahha­bi-orga­ni­sa­tio­ner har ope­re­ret uaf­hæn­gigt af CIA, siden de blev skabt.

Ale­ne den omstæn­dig­hed, at øvrig­heds­per­so­ner gav en “Wahhabi”-organisation skyl­den for en så afsky­e­lig bomb­ning, er den kla­re­ste indi­ka­tion for, at den intet hav­de med “Islam” at gøre. Den er vig­tigt at huske på, at selv om CIA-ope­ra­tø­rer skul­le ty til en sådan mini­a­tom­bomb­ning for at hol­de ked­len i kog, vil­le de aldrig betro deres “Wahhabi”-klienter en vir­ke­lig mini­a­tom­bom­be. Det vil­le være for far­ligt af man­ge grun­de (mulig læka­ge af føl­som infor­ma­tion, for ikke at tale om mulig­he­den for fri­vil­lig til­ba­ge­træ­den og over­gi­vel­se af mini­a­tom­bom­ben til det loka­le poli­ti, eller mulig­he­den for at den blev stjå­let, etc.). Det mak­si­ma­le bidrag vil­le være, at CIA selv instal­le­re­de mini­a­tom­bom­ben uden at invol­ve­re nogen mus­lim over­ho­ve­det. Men jeg tror ikke, at det var CIA, der udfør­te det­te job. Efter min opfat­tel­se var det den sam­me grup­pe, der udfø­rer de fle­ste af dis­se mini­a­tom­bomb­nin­ger, nem­lig en spe­ci­al­grup­pe af den inter­na­tio­na­le fri­mu­rer-sekt, der ope­re­rer i ly af den isra­el­ske hem­me­li­ge tje­ne­ste.
[Dvs. Mos­sad, når det ikke er i ly af CIA. Dis­se tje­ne­ster er i høje­re grad red­ska­ber for den inter­na­tio­na­le sekt af kri­mi­nel­le jøder, end de er natio­na­le efter­ret­ning­s­tje­ne­ster. Hvad er det pri­mært, der for­bin­der Israel’s og USA’s poli­ti­ske efter­ret­ning­s­tje­ne­ster? Sva­ret er enty­digt: jøder! – orga­ni­se­ret i et nuti­digt “Illu­mi­na­ti”*, der kan kal­des en ver­den­s­omstyr­ten­de loge, sekt eller mafia. Alle beteg­nel­ser er lige gode og sup­ple­rer hin­an­den.]

Motiv(er): Sand­syn­lig­vis var det gene­rel­le for­mål at skræm­me de nai­ve euro­pæ­i­ske “patri­ci­e­re” med en ny bomb­ning, som de lige net­op kun­ne erken­de som en mini­a­tom­bomb­ning. For­må­let var at for­hin­dre, at euro­pæ­er­ne trak deres styr­ker ud af Irak, eller i det mind­ste ikke sat­te sig imod, at ame­ri­kan­ske m.fl. mili­tæ­re styr­ker end­nu befandt sig i lan­det til trods for den kends­ger­ning, at der end­nu ikke var fun­det mas­seø­de­læg­gel­ses­vå­ben i Irak. [Der blev hel­ler aldrig fun­det spor af noget sådant sene­re.] Nogen har kon­stant brug for at ved­li­ge­hol­de ind­tryk­ket af, at “inter­na­tio­nal ter­r­o­ris­me” kon­stant råder over mini­a­tom­bom­ber, og at deres arse­na­ler er intak­te. Da det­te er et bed­rag af ver­dens­for­mat, må den­ne “nogen” hele tiden selv føre “bevi­set”.

Man­ge fle­re mini­a­tom­bomb­nin­ger er ble­vet rap­por­te­ret som bil- eller last­bil­bom­ber over for den god­tro­en­de offent­lig­hed. De fle­ste af dem ind­traf i Irak, men nog­le også i Afg­ha­ni­stan, Paki­stan, Algi­er, Sau­di-Ara­bi­en, Filip­pi­ner­ne, Sri Lanka, Indi­en, Colom­bia, Peru, Rusland, Egypten og selv­føl­ge­lig i Liba­non. Jeg kan let have glemt at næv­ne et par styk­ker og gør mig måske der­med skyl­dig i at ude­la­de et land, hvor man føler ramt af den­ne nuk­lea­re ter­ror. Men for at sige det lige ud: mini­a­tom­bomb­nin­ger er ble­vet så tal­ri­ge i dag, at det er umu­ligt at hol­de rede på dem som pri­vat­per­son. Lad de hem­me­li­ge tje­ne­ster stå for regn­ska­bet.

For os er det klart, at enhver bil­bom­be, der er i stand til at dræ­be man­ge men­ne­sker på én gang, især hvis den efter­la­der et kra­ter, eller hvis den bræn­der men­ne­sker og biler i omgi­vel­ser­ne, må anta­ges at være en mini­a­tom­bom­be. Ter­r­o­ri­ster af blan­det obser­vans og for­skel­li­ge moti­ver udfø­rer man­ge kon­ven­tio­nel­le bomb­nin­ger, men når bestem­te til­fæl­de med­fø­rer et inten­sivt hyste­ri i mas­se­me­di­er­ne, er det begrun­det at mistæn­ke den for at være nuk­lear. Du behø­ver så bare at stu­de­re bestem­te detal­jer: hvor man­ge kilo­gram (eller tons) af TNT lyk­ke­des det ter­r­o­ri­ster­ne at fyl­de ind i en per­son­bil eller last­bil, hvor­dan kun­ne et kra­ter opstå, hvor­dan kun­ne “kunst­gød­ning” for­år­sa­ge for­bræn­din­ger af ofre, m.fl.

Jeg håber, at de for­kla­re­de eksemp­ler [i de øvri­ge 20 del­ar­tik­ler] er til­stræk­ke­li­ge.

 *) [Illu­mi­na­ti var en orden af “spi­ri­tu­elt oply­ste” fra byen Ingolstadt i 1770’ernes selv­stæn­di­ge Bay­ern. Da orde­nen blev afdæk­ket og for­budt i 1784, blev man­ge af dens doku­men­ter beslag­lagt og lagt offent­ligt frem. Papi­rer­ne ryste­de omver­de­nen ved at afslø­re orde­nens omstyr­ten­de hen­sig­ter og evnen til at infil­tre­re usyn­ligt. I de pas­sa­ger, der beskri­ver, hvor­dan offent­li­ge kon­to­rer, pro­fes­sio­ner og poli­ti­ske par­ti­er infil­tre­res, ses et stærkt sam­men­fald med Zions Pro­tokol­ler, hvoraf et kapi­tel blev afslø­ret i England i 1905.
Johann Adam Wei­s­haupt (f. 1748, d. 1830) var stif­ter og leder af Illu­mi­na­ti. Beskri­vel­sen af hans bag­grund begræn­ser sig ofte til: “bay­risk filo­sof fra Ingolstadt”. Hos for­mid­le­re af jødi­ske kil­der, fx Wikipe­dia, næv­nes Wei­s­haupts jødi­ske slægtskab ikke. Men net­op når emnet er Illu­mi­na­ti og den­ne orga­ni­sa­tions ekstre­me mål­sæt­nin­ger, er den jødi­ske for­bin­del­se inter­es­sant for hele ver­den. Adam Wei­s­haupt var søn af orto­dok­se jøder (der først kon­ver­te­re­de til den romersk-katol­ske tro tid­ligt i hans barn­dom). Det inter­es­san­te er, at selv om Illu­mi­na­tis for­skrif­ter og Zions Pro­tokol­ler er skre­vet i sam­me ånd og tone, afvi­ses enhver jødisk med­vir­ken vredt af jøder­ne. I kon­trast til den­ne til­ba­ge­hol­del­se af jødisk iden­ti­tet skri­ver Wikipe­dia fx føl­gen­de om Niels Bohr:
Hans far, Chri­sti­an Bohr, en tro­en­de lut­he­ra­ner, var pro­fes­sor i fysi­o­lo­gi ved Køben­havns Uni­ver­si­tet, mens hans mor, Ellen Adler Bohr, kom fra en frem­træ­den­de og vel­ha­ven­de jødisk fami­lie med for­bin­del­ser til den dan­ske ban­kver­den og det poli­ti­ske liv.”]