Bombe mod: Spanair Flight JK 5022 i Barajas, Span.,
20. august 2008

Sand Historie

O​-​D​-​I​-​N​.org ud fra The Third Truth about 9/11, 25. januar 2015 .

 

Bom­be mod Spa­nair Flight JK 5022 i Bara­jas, Spanien – ons­dag 20. aug. 2008 kl. 14.45.

Læste du hove­d­ar­tik­len?
CIA’s og Mos­sads ter­ror-atom­bom­ber …

Dimi­tri Kha­lezovs beret­ning om den “nuk­lea­re” bomb­ning af Spa­nairs Flight JK 5022 i 2008 har vi valgt at beskri­ve bag­læns, da en ræk­ke præ­mis­ser sav­ner doku­men­ta­tion i det­te kapi­tel fra The Third Truth about 9/11.
Så vi kom i tvivl: “… måske har han ret, måske ikke.” Døm selv.


En stør­re og “usvær­tet” vrag­del fra Flight JK 5022 vises frem for pres­sen. Foto: Inter­net­tet

 

Vrag­de­len ses fra oven og kom­mer (efter den lil­le fin­ne at døm­me) fra for­re­ste halv­del af krop­pen, lige før cock­pit­tet. Den lige afrev­ne kant kan skyl­des en natur­lig sam­men­føj­ning.


Det afsved­ne hale­par­ti fra Flight JK 5022 set nede­fra. Foto: Inter­net­tet

 

Iføl­ge Dimi­tri Kha­lezov skul­le den­ne afsvid­ning af “det ene­ste stør­re vragstyk­ke” under­stre­ge for patri­ci­er­ne, at årsa­gen til styr­tet var en mini­a­tom­bom­be, som også vil­le for­kla­re de efter­føl­gen­de usæd­van­li­ge dis­po­si­tio­ner. Først sene­re kom det usved­ne vragstyk­ke af fusela­gen fra den for­re­ste del af krop­pen ind i bil­le­det (1. foto).

[Dimi­tri Kha­lezovs anta­gel­se i den­ne beret­ning er, at ame­ri­kan­ske væb­ne­de styr­ker, der i anled­ning af den almin­de­li­ge “offen­siv mod ter­r­o­ris­me” var sta­tio­ne­ret på den span­ske kom­bi­ne­re­de kom­merci­el­le og mili­tæ­re luft­havn Tor­rejón Air Base, der lig­ger umid­del­bart øst for Bara­jas Inter­na­tio­na­le Luft­havn, miste­de et ame­ri­kansk desig­net nuk­leart spræng­ho­ved, der var langt kraf­ti­ge­re end en mini­a­tom­bom­be – ved et tyve­ri! For at til­slø­re det­te tyve­ri (gen­nem at simu­le­re en demo­le­ring af det mang­len­de spræng­ho­ved) udlø­ste man i nær­he­den af basen en SADM (Spe­ci­al Ato­mic Demo­li­tion Muni­tions, dvs. en mini­a­tom­bom­be) også af ame­ri­kansk design. Frem­gangs­må­den vil­le sva­re til den, man anvend­te i Rusland efter tyveriet/røveriet af Kursk’s nuk­lea­re mis­si­ler i august 2000. (Et atom­vå­ben kan ikke udlø­ses ved et uheld, så der vil­le i givet fald være tale om en for­sæt­lig hand­ling.)

Den­ne “destruk­tions­s­præng­ning” måt­te have fore­gå­et sam­me dag, den 20. august 2008 omkring sam­me tids­punkt, som Flight JK 5022 (måske) hava­re­re­de. Spræng­nin­gen på Tor­rejon-basen hav­de i så fald efter­ladt sig de sæd­van­li­ge spor, en mærk­bar chok­bøl­ge, en pad­de­hat­te­sky og diver­se akti­vi­te­ter bl.a. i luf­ten for at bekæm­pe den umid­del­ba­re strå­lings­fa­re.

For at afle­de opmærk­som­he­den fra den­ne sce­ne, sta­dig iføl­ge Dimi­tri Kha­lezov, blev Flight JK 5022 arran­ge­ret som et fin­ge­ret nuk­leart styrt, der skul­le ind­træf­fe under star­ten fra Bara­jas-luft­hav­nen.


Tor­rejon Luft­hav­nen (og -basen) umid­del­bart øst for start- og lan­dings­ba­ner­ne til Bara­jas Inter­na­tio­na­le Luft­havn. Redi­ge­ret klip fra Goog­le Earth

 

Dimi­tri Kha­lezov mener, at den kor­te afstand mel­lem luft­hav­ne­ne til­lod isce­ne­sæt­ter­ne at visu­elt inklu­de­re de syn­li­ge spor fra ska­des­be­græns­nin­gen på Tor­rejon Luft­hav­nen i Flight JK 5022-sce­ne­ri­et på Bara­jas-start­ba­nen tæt ved.

Og til­sy­ne­la­den­de var ulyk­kes­ste­det i Bara­jas præ­get af sære dis­po­si­tio­ner, såvel over for red­nings­mand­ska­bet som over for pres­sen. Måske tro­e­de luft­hav­nens ledel­se vir­ke­lig, at der var tale om en nuk­lear eks­plo­sion (min­der­ne fra atten­ta­tet mod par­ke­rings­hu­set i 2006 må usvæk­ket have sid­det i krop­pen), og måske var det en mini­a­tom­bom­be, der blev udløst i fly­et og gav anled­ning til lig­nen­de for­holds­reg­ler, som man (måske) var i gang med få kilo­me­ter der­fra på Tor­rejon luft­ba­sen. Infor­ma­tio­ner­ne i artik­len er for spar­som­me til, at det med sik­ker­hed kan afgø­res, hvad der fore­gik omkring Flight JK 5022.
 En af de højst usæd­van­li­ge dis­po­si­tio­ner i den­ne sag var, at myn­dig­he­der­ne (iflg. pres­sen) fri­gav ind­hol­det af “den sor­te boks” (bl.a. med pilo­ter­nes sam­ta­le), uden hen­syn til pårø­ren­de og hava­ri­eks­per­ter­ne, hvil­ket er i strid med inter­na­tio­nal lov­giv­ning. Men det kan jo have været for at under­stre­ge, at der vir­ke­lig var tale om et hava­ri. Når spo­re­ne er så sva­ge, er mulig­he­der­ne uen­de­li­ge.

Vi over­la­der til læse­ren selv at gran­ske hele Dimi­tri Kha­lezovs kapi­tel om den­ne hæn­del­se (fra side 791 i bogen). Hent The Third Truth about 9/11 via vores vej­led­ning i artik­len WTC-atten­ta­tet opkla­ret (nederst).]