Bombe mod: regeringsbygninger i Riad, Saudi-Arabien,
21. april 2004

Sand Historie

O​-​D​-​I​-​N​.org ud fra The Third Truth about 9/11, 15. januar 2014.

 

Bom­be mod Rege­rings­byg­nin­ger i Riad, Sau­di-Ara­bi­en – ons­dag 21. april 2004 o. kl. 14.

Det­te er en kort gen­nem­gang af en typisk mini­a­tom­bomb­ning; bom­ben blev uden tvivl pla­ce­ret og udløst af isra­el­ske agen­ter som pro­test mod udvi­det ame­ri­kansk dia­log med ara­bi­ske lan­de.


Det lader til, at Darwins udvik­lings­læ­re fører til gen­tag­ne til­ba­ge­løb for men­ne­ske­lig udvik­ling, og at vores Blå Pla­net vil­le være et bed­re sted uden reli­gi­øse fana­ti­ke­res sty­ring af ver­dens gang. De skul­le ønske sig et mere intel­li­gent design. Foto: redi­ge­ret fra david​duke​.com

 

Læste du hove­d­ar­tik­len?
CIA’s og Mos­sads ter­ror-atom­bom­ber

Dimi­tri Kha­lezov:

Offi­ci­el­le erklæ­rin­ger (som de blev rap­por­te­ret i de fle­ste nyheds­med­del­el­ser):
[Fod­no­te 389 lin­ker til en arti­kel hos sus​ris​.com, hvor et link til “Spe­ci­al Report #2” ikke (læn­ge­re) fun­ge­rer.]

… Ter­r­o­ri­ster ret­te­de den 21. april 2004 et selv­mords-bil­bom­be-angreb mod sau­di­a­ra­bi­ske rege­rings­byg­nin­ger i Riad. Mindst 9 men­ne­sker blev dræbt og 148 sår­et i angre­bet. En kraf­tig bil­bom­be øde­lag­de byg­nin­ger, der huse­de den sær­li­ge sik­ker­heds­styr­ke hhv. Tra­fik­mi­ni­ste­ri­et. Køre­tø­jet eks­plo­de­re­de ved en beskyt­tel­ses­bar­ri­e­re uden for byg­nin­ger­ne, øde­lag­de dusin­vis af andre køre­tø­jer, beska­di­ge­de butik­ker og inven­tar i en byg­ning på den mod­sat­te side af gaden og spred­te glas fra vin­du­er­ne over et bety­de­ligt områ­de. Eks­plo­sio­ner­ne udgik fra to bil­bom­ber, der holdt par­ke­ret 15–16 meter fra byg­nin­gen.  Spræng­nin­gen blev hørt og følt mere end 5 kilo­me­ter væk. Eks­plo­sio­nen ind­traf under den ame­ri­kan­ske vice­stats­se­kre­tær Richard Armi­ta­ges besøg under en run­drej­se mel­lem gol­f­sta­ter­ne …

Det sid­ste var højst sand­syn­ligt hoved­år­sa­gen – men gene­rel­le grun­de kan have spil­let ind også.

Her er fle­re detal­je­re­de vid­ne­for­kla­rin­ger:
[Fod­no­te 390 lin­ker til … saudi_us_relations … der nu kun skri­ver om fit­ness og diæter, men den­ne arti­kel under Arab News er måske den sam­me.]

Bom­be­man­den var for­kul­let til uken­de­lig­hed. “Ruder­ne i biler, der var par­ke­ret i nær­he­den, blev spredt eller knust, og det sam­me gjaldt vin­du­er­ne i nær­lig­gen­de byg­nin­ger,” for­kla­re­de et vid­ne …

… Den palæsti­nen­si­ske præ­si­dent Yas­ser Ara­fat og den liba­ne­si­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Rafik Hari­ri for­døm­te angre­bet (Rafik Hari­ri vil­le sene­re bli­ve dræbt af en anden mini­a­tom­bom­be – frem­stil­let af sam­me pro­du­cent.) …

… “Jeg var på kon­to­ret, da spræng­nin­gen ind­traf,” sag­de en blo­dig og for­slå­et mand, inden han brød sam­men i tårer. Bran­de hær­ge­de læn­ge efter spræng­nin­gen, der efter­lod et dybt kra­ter og en gade over­strø­et med frag­men­ter fra den knu­ste byg­ning. Dusin­vis af sor­te og forv­red­ne biler ulme­de i time­vis, og glas­skår og rester af mur­værk dæk­ke­de asfal­ten …

Efter­som vi alle­re­de ved, hvor­dan vi skal læse mel­lem linjer­ne, kan vi kon­klu­de­re: “for­kul­let til uken­de­lig­hed” taler sit eget sprog, men næp­pe om bom­be­man­den [han befandt sig med sik­ker­hed i kom­forta­bel afstand, da den­ne per­son blev for­kul­let].
Og resten af spo­re­ne? – Vi ved alle­re­de, at bil­bom­ber ikke laver kra­te­re, især ikke dybe kra­te­re, og ordi­næ­re eks­plo­sio­ner svi­der ikke biler sor­te eller sæt­ter dem i brand. Alt det­te peger på et nyt mini­a­tom­bom­be-job.

Ger­nings­mæn­de­ne: – er altid de sam­me – det er dem, der er i stand til at frem­stil­le små moder­ne mini­a­tom­bom­ber – små nok til, at de diskret kan lem­pes ned i en klo­ak i nær­he­den af det valg­te mål.