Bombe mod: Khobar Towers i Dharan, Saudi-Arabien,

Sand Historie

O​-​D​-​I​-​N​.org ud fra The Third Truth about 9/11, 15. december 2014.

 

Bom­be mod Kho­bar Towers i Dha­ran, Sau­di-Ara­bi­en, 25. juni 1996 kl. 21.50.

Efter kom­men­ta­ren til bil­le­det føl­ger den offi­ci­el­le infor­ma­tion om bomb­nin­gen af Kho­bar Towers (jeg har kom­po­ne­ret tek­sten, så det er mere for­stå­e­ligt).

Amerikansk og saudisk militært personel kigger ned i krateret, forårsaget af sprængningen af en tankbil uden for det nordlige hegn til Khobar Towers på King Abdul Aziz flyvebasen nær Darhan, Saudi-Arabien, kl. 14.55 EDT (Eastern Daylight Time), tirsdag den 25. juni 1996.

1996, “Kho­bar Towers”, Dha­ran, Sau­di-Ara­bi­en.
(Det offi­ci­el­le foto på Inter­net­tet fra det ame­ri­kan­ske mili­tær.)

 

Læste du hove­d­ar­tik­len?
CIA’s og Mos­sads ter­ror-atom­bom­ber

Kra­te­ret fra en “bil­bom­be”, som iføl­ge offi­ci­el­le infor­ma­tio­ner var ind­ret­tet i en last­bil, der hav­de fun­ge­ret som slamsu­ger på en ame­ri­kansk base i områ­det. Det­te kra­ter taler sit tyde­li­ge sprog om, at den­ne såkald­te bil­bom­be var gra­vet et godt styk­ke ned i jor­den inden den blev udløst. Bom­ben har tyde­lig­vis været pla­ce­ret i klo­ak­sy­ste­met, og dens effekt sva­re­de til adskil­li­ge gan­ge de 2,5 tons (under­for­stå­et kon­ven­tio­nelt) spræng­stof, der oprin­de­ligt blev fore­slå­et af “auto­ri­te­ter” fra USA. Sene­re blev esti­ma­tet ændret til 10–15 tons TNT (tro­tyl). Ingen af dis­se udta­lel­ser for­kla­rer karak­te­ren og omfan­get af øde­læg­gel­ser­ne, til­ste­de­væ­rel­sen af et enormt kra­ter, samt … hvor­dan man fore­stil­le­de sig, at de 10–15 tons spræng­stof var ble­vet anbragt i hvad der lig­ner 5–10 meters dyb­de, uden at nogen hav­de obser­ve­ret det.

Al Kho­bar Towers var en del af et bolig­kom­pleks, der i 1996 blev anvendt til hus­ning af frem­med mili­tært per­so­nel, bl.a. fra USA. “Ter­r­o­ri­ster­ne” for­mode­des at have smug­let eks­plo­si­ver ind i Sau­di-Ara­bi­en fra Liba­non (man skal hæf­te sig ved, at det skul­le kom­me fra Liba­non). I Sau­di-Ara­bi­en men­tes de at have anskaf­fet en last­bil (tank­bil), der hav­de været brugt til rens­ning af klo­a­ker. Den blev kaldt “hon­ning­bæ­ge­ret” af de ame­ri­kan­ske sol­da­ter i områ­det, men blev nu kon­ver­te­ret til en “bom­be”.

Umid­del­ba­re esti­ma­ter, fore­ta­get af ame­ri­kan­ske myn­dig­he­der over bom­bens stør­rel­se, angav, at last­bi­len måt­te hav­de inde­holdt 3.000–5.000 lb (1362 til 2270 kg) spræng­stof (under­for­stå­et: kon­ven­tio­nelt). Sene­re fore­slog Gene­ral Dow­ning-rap­por­ten om til­fæl­det, at styr­ken af spræng­nin­gen sva­re­de til mel­lem 20.000 og 30.000 lb (eller 9 til 13,5 tons) TNT. (På det tids­punkt begynd­te udred­nin­ger­ne at bli­ve en smu­le gri­n­ag­ti­ge, især for mili­tær­per­so­ner, da dem, der stod for dæk­hi­sto­ri­en, beslut­te­de at “opskri­ve” den oprin­de­ligt esti­me­re­de mæng­de spræng­stof med fak­to­ren 6.)

Målet var den otte eta­gers Byg­ning 131, der huse­de luft­vå­ben­per­so­nel fra De For­e­ne­de Sta­ters Wing 4404, for­trins­vis en udsendt red­nings­en­hed og en kam­pen­hed. “Bil­bom­ben” deto­ne­re­de den 25. juni 1996 kl. 21.50 lokal tid.

Den såkald­te last­bil­bom­be hæv­de­des at have været par­ke­ret på en par­ke­rings­plads over for Byg­ning 131, dvs. i en afstand af 72 ft (eller ca. 22 meter).

Kraf­ten fra spræng­nin­gen var enorm. Lad­nin­gens stør­rel­se med­før­te en intens støv­storm, og kræf­ter­ne fra den bety­de­li­ge tryk­bøl­ge og det efter­føl­gen­de vaku­um for­år­sa­ge­de i sig selv bety­de­lig ska­de. Adskil­li­ge mili­tæ­re køre­tø­jer, der var par­ke­ret til ven­stre for Byg­ning 131 (iagt­ta­get fra nul­punk­tet) blev ikke ska­det af direk­te frag­men­ter men bety­de­ligt af den inten­si­ve chok­bøl­ge ale­ne. Bom­ben øde­lag­de eller beska­di­ge­de seks andre bebo­el­ses­højhu­se i kom­plek­set. Ruder­ne blev knust i bog­sta­ve­ligt talt hvert ene­ste vin­due i det øvri­ge kom­pleks og i nabo­la­get op til 1 mile væk (ca. 1,6 km).


Kho­bar-bomb­nin­gen iføl­ge den offi­ci­el­le udlæg­ning. Ill.: Inter­net­tet

 

Et enormt kra­ter, 25–26 meter i dia­me­ter og omkring 10 meter dybt, mar­ke­re­de, hvor “bil­bom­ben” hav­de været pla­ce­ret. I alt blev 19 ame­ri­kan­ske tje­ne­s­te­gø­ren­de og 1 sau­di­a­ra­ber rap­por­te­ret dræbt (bemærk at “dræbt” og “rap­por­te­ret dræbt” er to for­skel­li­ge stør­rel­ser, som det tyde­ligt frem­gik af Bali-bomb­nin­gen), og 386 meld­tes sår­e­de (iføl­ge uof­fi­ci­el­le kil­der var tal­let 515). Der var 147 sau­di­a­ra­be­re blandt de man­ge natio­na­li­te­ter af sår­e­de. Spræng­nin­gen kun­ne mær­kes 80 km væk i ø-sta­ten Bahrain i Per­ser­gol­fen. Antal­let af sene­re døde blandt de sår­e­de er end­nu aldrig ble­vet offent­lig­gjort. Typen af ska­der er hel­ler ikke ble­vet præ­ci­se­ret, men kan let gæt­tes af en kvik obser­va­tør. Sei­s­mi­ske opta­gel­ser af spræng­nin­gen fin­des ikke offent­ligt til­gæn­ge­li­ge, men kan også let kal­ku­le­res ale­ne ud fra kra­te­rets stør­rel­se.

Bil­le­det i begyn­del­sen af artik­len er det offi­ci­el­le af Kho­bar Towers-bomb­nin­gen i 1996 fra det ame­ri­kan­ske mili­tærs hjem­mesi­de. Det er trods alt lidt over­ra­sken­de, at nav­net på bil­led­fi­len, som mili­tæ­rets foto­graf (eller måske den mili­tæ­re web­de­sig­ner) har til­delt jpeg-filen, inden bil­le­det blev pla­ce­ret på net­op den hjem­mesi­de, er:

Kho­bar­towersgro­undzero.jpg”.

Det hed bil­led­fi­len, da jeg kopi­e­re­de den til min PC fra Wikipe­di­as arti­kel fra febru­ar 2011.

[Artik­len og bil­le­det er nu væk fra Wikipe­dia. Hel­dig­vis gem­te Dimi­tri Kha­lezov en skærm­ko­pi fra 10. febru­ar 2011 og viser den i sin bog. Når vi i dag slår op på sam­me URL på Inter­net­tet (http://​en​.wikipe​dia​.org/​w​i​k​i​/​F​i​l​e​:​K​h​o​b​a​r​t​o​w​e​r​s​g​r​o​u​n​d​z​e​r​o​.​jpg) ses beske­den: File: Khobartowersgroundzero.jpg … Siden er slet­tet … 23. august 2011 kl. 00.22.
Så selv om artik­len og bil­le­det er væk, står det afslø­ren­de navn (end­nu) til­ba­ge.]

Fak­tisk så jeg det sam­me bil­le­de på Wikipe­dia med det for­ræ­de­risk kra­ter og navn alle­re­de sidst i 2007 eller i begyn­del­sen af 2008, men det faldt mig ikke ind på tids­punk­tet at lave en skærm­ko­pi. Jeg gem­te ruti­ne­mæs­sigt bil­le­det til min sam­ling og lod det infor­me­ren­de fil­navn være uæn­dret. Sam­ti­dig kun­ne jeg på den offi­ci­el­le hjem­mesi­de for “U.S. Depart­ment of Defen­se” fin­de sam­me foto i deres data­ba­se blot ved at søge med “groundzero.jpg”, sta­dig uden at sik­re en kopi af skærm­bil­le­det. Det kan ærg­re mig i dag. [En søg­ning med sam­me ord i dag, snart 2015, med­fø­rer hit på alle de til­lad­te “Gro­und Zero”. Det er en for­del at kun­ne kon­trol­le­re medi­er­ne og snart histo­ri­en, når man er kri­mi­nel og har brug for at slet­te sine spor.

Bil­le­det blev også fjer­net fra det ame­ri­kan­ske krigs­mi­ni­ste­ri­ums hjem­mesi­de og er ikke læn­ge­re til­gæn­ge­ligt på nogen offi­ci­el hjem­mesi­de. De såkald­te good guys hav­de ind­set fejl­ta­gel­sen.

[Imid­ler­tid kan (kun­ne) bil­le­det sta­dig ople­ves i stort for­mat under sit oprin­de­li­ge fil­navn på den­ne adres­se: https://​pica​saweb​.goog​le​.com/​l​h​/​p​h​o​t​o​/​F​o​U​N​Q​P​G​w​U​l​w​H​j​R​v​I​T​P​h​f9g (som pr. 2016-08-12 også  miste­de refe­ren­cen). En beskri­vel­se under bil­le­det på siden pica​saweb​.goog​le​.com lyder (lød) som føl­ger:
960626-N-00000–004? Ame­ri­kansk og sau­disk mili­tært per­so­nel kig­ger ned i kra­te­ret, for­år­sa­get af spræng­nin­gen af en tank­bil uden for det nord­li­ge hegn til Kho­bar Towers på King Abdul Aziz fly­ve­ba­sen nær Dar­han, Sau­di-Ara­bi­en, kl. 14.55 EDT (Eastern Day­light Time), tirs­dag den 25. juni 1996.

Refe­ren­cer til det oprin­de­li­ge fil­navn er gene­relt fjer­net fra Inter­net­tet på offi­ci­el­le (jøde­kon­trol­le­re­de) sites. Kun revi­sio­ni­sti­ske sites som O​-​D​-​I​-​N​.org o.l. beva­rer den­ne del af Ver­dens­hi­sto­ri­en for efter­ti­den. Det sam­me bil­le­de ver­se­rer nu under andre, neut­ra­le eller direk­te mis­vi­sen­de nav­ne, som for eksem­pel på “The Offi­ci­al Blog of US Air For­ce”, hvor bil­led­fi­len hed­der “Crater-caused-by-an-explosion.jpg. “Eks­plo­sion” er beteg­nel­sen for det der sker, når sort­kr­udt luk­kes inde og antæn­des, eller når brænd­stof antæn­des i en for­bræn­dings­mo­tor – i mod­sæt­ning til en deto­na­tion, som der i vir­ke­lig­he­den var tale om. De fle­ste refe­ren­cer under det oprin­de­li­ge navn, “Kho­bar­towers­ground­zero.jpg”, lin­ke­de til Wikipe­dia Ima­ges, hvor­fra bil­le­det er fjer­net. ]

Som du sik­kert husker, for­kla­re­de jeg i begyn­del­sen af bogen, at før den 11. sep­tem­ber 2001 [atten­ta­tet på Wor­ld Tra­de Cen­ter], blev udtryk­ket “gro­und zero” ude­luk­ken­de brugt i for­bin­del­se med nuk­lea­re spræng­nin­ger. Spe­ci­a­li­ster­ne i det ame­ri­kan­ske for­svar valg­te ikke et så påfal­den­de navn til en bil­led­fil i blin­de. Ste­det for “last­bil­bom­ben”* i Kho­bar blev af oplag­te grun­de kaldt “gro­und zero”. Der­for gav foto­gra­fen det et prak­tisk navn, eller den per­son, der scan­ne­de det oprin­de­li­ge nega­tiv for at lave en digi­tal kopi, valg­te måske nav­net. I 1996 blev alle foto­gra­fi­ske opta­gel­ser end­nu, spe­ci­elt hvis der var brug for høj opløs­ning, foto­gra­fe­ret med ana­log tek­nik. 

*) truck-bomb – benæv­nel­sen “truck” bru­ges i USA også om en stor pick­up, men i Kho­bar-til­fæl­det var den beskrev­ne bil en tan­kvogn.

Det­te er igen et illu­stra­tivt eksem­pel på, hvor­dan for­tro­lig infor­ma­tion af og til bli­ver afslø­ret ved en uskyl­dig hand­ling eller bemærk­ning, lige­som udtryk­ket “mil­li­se­kund”, der blev brugt i for­bin­del­se med Bali-bomb­nin­gen, begynd­te at til­træk­ke sig uøn­sket opmærk­som­hed. Det er vig­tigt at slå fast, at fil­nav­net med “gro­undzero” i sig blev knyt­tet til bil­le­det inden 9/11. Bil­le­det af Kho­bar-kra­te­ret eksi­ste­re­de på det ame­ri­kan­ske krigs­mi­ni­ste­ri­ums hjem­mesi­de i 5 år for­ud for demo­le­rin­gen af Wor­ld Tra­de Cen­ter, og lige siden har det båret nav­net “kho­bar­to­wers­ground­zero.jpg”.

Bon­de­fan­ger­ne* bru­ger regel­mæs­sigt at sky­de mig i sko­e­ne, at jeg “har udvik­let en teo­ri om, at Wor­ld Tra­de Cen­ter blev demo­le­ret ved hjælp af nuk­lea­re lad­nin­ger, ale­ne base­ret på, at dets tid­li­ge­re belig­gen­hed nu kal­des Gro­und Zero”. [Det er jo hen­sig­ten med den eks­pan­de­re­de betyd­ning af “gro­und zero”, at den skal fun­ge­re sådan.] De fore­træk­ker natur­lig­vis at igno­re­re, at jeg tid­li­ge­re gjor­de tje­ne­ste som offi­cer i den sær­li­ge sov­je­ti­ske kon­tro­len­hed, der var ansvar­lig for moni­to­re­ring af nuk­lea­re sov­je­ti­ske spræng­nin­ger, samt over­våg­ning af til­sva­ren­de spræng­nin­ger – plus den gene­rel­le tra­fik med nuk­leart mate­ri­a­le – uden for Sov­je­tu­ni­o­nen. Der­for kend­te jeg i mere end ti år for­ud for 9/11 til pla­ner­ne, efter hvil­ke WTC i en nød­si­tu­a­tion kun­ne demo­le­res ved hjælp af atom­bom­ber pla­ce­ret i for­be­red­te kam­re under cen­tret.
I til­fæl­det Kho­bar byg­ger jeg gan­ske rig­tigt pri­mært min påstand om en nuk­lear spræng­ning på det fak­tum, at bom­be­ste­det blev benævnt “gro­und zero” på et tids­punkt, hvor udtryk­ket kun hav­de én betyd­ning, og det for­an­nævn­te foto vil bl.a. af den grund tje­ne som pri­mært indi­ci­um. Det er inter­es­sant at bemær­ke, at i det­te til­fæl­de gav bon­de­fan­ger­nes sig ikke i lag med at dis­ku­te­re med mig, men fore­trak sim­pelt­hen at fjer­ne det afslø­ren­de bil­le­de med det for­ræ­de­ri­ske navn.

*) “Bon­de­fan­ger­ne” er Dimi­tri Kha­lezovs beteg­nel­se for den hor­de af agen­ter på Inter­net­tet og i den fysi­ske ver­den, der arbej­der for den jødi­ske sekt ved kon­stant at angri­be og grund­sky­de den 3. sand­hed,  s-a-n-d-h-e-d-e-n, bar­ba­rer­nes sand­hed. Det var dem, der den 11. sep­tem­ber 2001 på Man­hat­tan, “spon­tant” hen­vend­te sig til tv-hold og stør­re grup­per af civi­le, der blev fil­met! – og opfør­te deres for­ud indstu­de­re rol­le­spil om, at det bestemt var pas­sa­ger­fly, der hav­de ramt tvil­lin­getår­ne­ne (for der­ef­ter fuld­stæn­digt at for­svin­de … !).

Den vide­re udled­ning af det fore­lig­gen­de fra Kho­bar-bomb­nin­gen er efter­hån­den ruti­ne for os. De tre vig­tig­ste argu­men­ter er føl­gen­de:
– bil­bom­ber og last­bil­bom­ber efter­la­der ikke kra­te­re,
– to (eller fem­ten) tons kon­ven­tio­nelt spræng­stof kan hver­ken for­år­sa­ge den omfat­ten­de øde­læg­gel­se eller det bety­de­li­ge antal til­ska­de­kom­ster,
– ste­det for en kon­ven­tio­nel spræng­ning bli­ver aldrig kaldt “gro­und zero”.

Man skal være kom­plet novi­ce i eks­plo­si­ver for at hop­pe på histo­ri­en om, at kra­te­ret, vist på bil­le­det oven­for, kun­ne være resul­ta­tet af en kon­ven­tio­nel bom­be pla­ce­ret på en last­bil. Det­te kra­ter kan ikke engang opstå ved at udlø­se en mini­a­tom­bom­be på ladet af en last­bil. Det kan kun have været en mini­a­tom­bom­be udløst et godt styk­ke under jor­d­over­fla­den, for­modent­lig i klo­ak­sy­ste­met i nær­he­den af Byg­ning 131, indstil­let på 0,2 kilo­ton (dvs. til en spræng­kraft sva­ren­de til 200 tons tro­tyl), bedømt efter spo­re­ne. San­de­lig lidt over de 15 tons, der blev “esti­me­ret” af “sag­kund­ska­ben”. Pud­sigt, ikke?

Det er rele­vant at stil­le spørgs­må­let: Hvor­for bekym­re­de ger­nings­mæn­de­ne sig om at pla­ce­re bom­ben i en vis dyb­de? (ikke bare ude af syne, men dybe­re).
Svar: for at mini­me­re ska­der­ne så meget som muligt og skju­le de ellers alt for typi­ske spor efter en atom­bom­be for den civi­le almue – såle­des at kun mili­tæ­re eks­per­ter vil­le for­stå, at der var tale om et nuk­leart våben. Med andre ord: de ønske­de ikke at kre­e­re en slags mini-Hiros­hi­ma af Kho­bar-kom­plek­set.

Kho­bar Towers-bomb­nin­gen” var til­sy­ne­la­den­de plan­lagt som en slags “eks­klu­siv ter­ror”, desig­net til at gøre ind­tryk på patri­ci­er­ne uden at skræm­me ple­be­jer­ne. Hvor­for? vil nogen spør­ge, og jeg må sva­re, at jeg ikke ved det med sik­ker­hed – sand­syn­lig­vis hav­de “nogen” behov for at bevi­se over for de ame­ri­kan­ske mæce­ner, at de onde isla­mi­ske fun­da­men­ta­li­ster i Iran sta­dig var far­li­ge, selv efter Aya­tol­lah Ruhol­lah Kho­me­i­nis død (det­te til trods for, at isla­misk fun­da­men­ta­lis­me som fjen­de af den jødi­ske ver­dens­sekt og NWO-ide­o­lo­gi­en inter­nt i Iran afgik ved døden sam­men med dens aldren­de grund­læg­ger i 1989). Det kan også have været et for­søg på at hæn­ge Hez­bol­lah ud, som repræ­sen­te­re­de den alvor­lig­ste trus­sel mod den isra­el­ske okku­pa­tion af det syd­li­ge Liba­non. Eller der lå en anden poli­tisk intri­ge bag. Hvil­ken er van­ske­ligt at afgø­re 15 år sene­re.

Ger­nings­mænd:
Det offi­ci­el­le USA for­søg­te først at sky­de skyl­den for for­bry­del­sen på en bestemt, ind­til da ukendt, sau­disk orga­ni­sa­tion benævnt “Hez­bol­lah-al-Hijaz” – for­modet shia-orga­ni­sa­tion, til­sy­ne­la­den­de for­bun­det med den vel­kend­te liba­ne­si­ske Hez­bol­lah. Den­ne hidtil ukend­te orga­ni­sa­tion var åben­bart en del af det mili­tan­te Islam, som blev prak­ti­se­ret i Iran under den isla­mi­ske revo­lu­tion, også kaldt “isla­misk fun­da­men­ta­lis­me”. Den­ne påstand blev til­med støt­tet af den sau­di­ske inden­rigs­mi­ni­ster, da det var bekvemt for sau­di­er­ne at hol­de liv i ind­tryk­ket af, at en beske­den shia-grup­pe­ring i lan­det (kon­stant i oppo­si­tion til den rege­ren­de fami­lie) var den ene­ste ger­nings­mand.

Det er lidt inter­es­sant, at FBI led et ret ydmy­gen­de neder­lag i den­ne sag. Bureau­et ind­gik en afta­le med en bestemt shia-mus­lim af sau­disk oprin­del­se, bak­ket op af sau­di­ske kol­le­ger. Den­ne per­son ind­vil­ge­de til en begyn­del­se i at bli­ve over­ført til USA for at erklæ­re sig skyl­dig til gen­gæld for en mody­del­se af en eller anden art. Det var hen­sig­ten, at han i prin­cip­pet skul­le spil­le sam­me rol­le som Timo­t­hy McVeigh under den famø­se rets­sag efter Okla­ho­ma-bom­ben, eller som klov­nen Kha­lid Sheikh Moham­med og Zaca­ri­as Mous­sa­oui (pilo­ten fra Min­neso­ta) besat­te i de til­sva­ren­de nar­re­spil, der skul­le fore­stil­le legi­ti­me rets­sa­ger i for­bin­del­se med 9/11. Men da den­ne ny stand-in var ankom­met til USA, fik han åben­bart kol­de fød­der og erklæ­re­de sig ikke-skyl­dig, idet han frem­lag­de et ali­bi, der ude­luk­ke­de hans til­ste­de­væ­rel­se i Sau­di-Ara­bi­en på tids­punk­tet for bomb­nin­gen af Kho­bar-Towers.

Af en tem­me­lig afslø­ren­de Pres­se­med­del­el­se på FBI’s hjem­mesi­de [den oprin­de­li­ge skærm­ko­pi fra 2012 er vist i Dimi­tri Kha­lezovs bog på s. 731, mens lin­ket her fører til den aktu­el­le udga­ve pr. 11. decem­ber 2014] kun­ne man se, at gan­ske tæt på 9/11 [pres­se­med­del­el­sen var også i 2012 date­ret “21. juni 2001”], gjor­de USA’s offi­ci­el­le myn­dig­he­der end ikke for­søg på at sam­men­kæ­de noget “sun­ni-Al-Qae­da” med Kho­bar-bomb­nin­gen. Det var ale­ne de gode gam­le “isla­mi­ske fun­da­men­ta­li­ster” af shia-obser­vans der fik skyl­den – “pro-iransk sau­disk Hiz­bal­lah” og “liba­ne­sisk His­bal­lah”. Bemærk også, hvil­ken type for­bry­del­se dis­se men­ne­sker blev ankla­get for iføl­ge det­te “ankla­ge­skrift”. Læs omhyg­ge­ligt andet afsnit fra oven og bemærk orde­ne “wea­pons of mass destruction” (mas­seø­de­læg­gel­ses­vå­ben), ube­hæn­digt afslø­ret for ple­be­jer­ne af sel­ve­ste FBI

[Den Dan­ske Ord­bog på Inter­net­tet: “mas­seø­de­læg­gel­ses­vå­ben” er angrebs­vå­ben der for­år­sa­ger omfat­ten­de øde­læg­gel­se – fx atom­bom­be eller brint­bom­be. Der­med ude­luk­kes i prak­sis kon­ven­tio­nel­le våben, da der ikke fin­des kon­ven­tio­nel­le våben med en sam­let effekt, der over­ho­ve­det kom­mer i nær­he­den af nuk­lea­re våbens.]

Måske husker du, at i 1996 var det såkald­te Al-Qae­da (der tyde­lig­vis var en “Wahhabi”-organisation af sun­ni-obser­vans, og bestemt ikke “isla­misk fun­da­men­ta­lis­me”) end­nu ikke ble­vet udråbt til det såkald­te demo­kra­tis hoved­fjen­de. Det var end­da omvendt; Al-Qae­da var sta­dig en slags alli­e­re­de for USA. Osama bin Laden og co. hjalp ame­ri­ka­ner­ne med at bekæm­pe de sov­je­ti­ske “van­tro”, som inva­de­re­de Afg­ha­ni­stan (og sam­ti­dig hjalp den jødi­ske sekt med at udryd­de den grund­lig­gen­de isla­mi­ske ide­o­lo­gi, Adat, der blev fulgt i Afg­ha­ni­stan og andre ste­der, for at erstat­te den med den kon­tro­ver­si­el­le Sha­ria-lov­giv­ning (såkaldt), der bane­de vej­en for et seku­lært Islam.

Det såkald­te Al-Qae­da blev ført udnævnt til Vestens “hoved­fjen­de” efter den ende­li­ge bort­gang af isla­misk fun­da­men­ta­lis­me, den orto­dok­se islam (o. 1999). Den var end­nu i live et par år efter Kho­bar-bomb­nin­gen i 1996 (selv om den nomi­nelt døde i 1989, var de sid­ste til­hæn­ge­re til ste­de her og der og fort­sat­te nog­le år end­nu med at irri­te­re “the good guys”). Men alt­så efter, at Al-Qae­da var ble­vet ophø­jet til sin ny sta­tus af hoved­fjen­de, for­søg­te det offi­ci­el­le USA næsten øje­blik­ke­ligt (og alt­så med til­ba­ge­vir­ken­de kraft) også at pla­ce­re ansva­ret for Kho­bar Towers-bomb­nin­gen hos Osama bin Laden.

Man skal være opmærk­som på, at sunni-wahhabi’er (der tra­di­tio­nelt blev opfat­tet som det feje pro­dukt af tid­li­ge­re kolo­ni­a­lis­me og lydi­ge vagt­hunde for vest­lig impe­ri­a­lis­me) i mod­sæt­ning til de isla­mi­ske orto­dok­se (som ansås for at være san­de revo­lu­tio­næ­re med en ærlig agen­da imod impe­ri­a­lis­me, de jødi­ske fri­mu­re­re og NWO) var hin­an­dens døds­fjen­der. De to ret­nin­ger inden for Islam, de “mili­tan­te isla­mi­ster” og fun­da­men­ta­li­ster­ne vil­le under ingen omstæn­dig­he­der kun­ne enes om at koor­di­ne­re et angreb på USA’s udsend­te per­so­nel i Kho­bar. Til trods for den­ne umu­lig­hed, blev Osa­mi bin Laden hen mod slut­nin­gen af 1999 gjort ansvar­lig for just den for­bry­del­se, først uof­fi­ci­elt, men efter 9/11 offi­ci­elt.

Fx hed­der det i den­ne Wikipe­dia-arti­kel, der (nederst) hen­vi­ser til en note i den beryg­te­de “9/11-kom­mis­sions­rap­port” fra 2004, at:

Osama Bin Laden var set bli­ve lykøn­sket sam­me dag, som angre­bet på Kho­bar fandt sted, og det gjor­de det sand­syn­ligt, at han kun­ne have hjul­pet grup­pen, mulig­vis med at anskaf­fe spræng­stof­fer­ne eller med den sofi­sti­ke­re­de timer, der mulig­gjor­de ger­nings­mæn­de­nes flugt. 

Det­te stod i skarp kon­trast til den ame­ri­kan­ske rege­rings og FBI’s tid­li­ge­re opfat­tel­se i det spørgs­mål. Umid­del­bart før Osama bin Laden og hans ven­ner blev til­delt deres ny rol­le, og især inden 9/11, hæv­de­de det offi­ci­el­le USA, at “klas­si­fi­ce­ret mate­ri­a­le peger på, at den iran­ske rege­ring var hoved­sponsor af aktio­nen, og fle­re højt pla­ce­re­de med­lem­mer af Irans væb­ne­de styr­ker kan have været invol­ve­ret.”

Til­sy­ne­la­den­de hav­de ame­ri­kan­ske myn­dig­he­der ikke adgang til kon­su­len­ter, der kun­ne have oplyst dem om, at den nuk­lea­re novi­ce, Iran, ikke var i stand til at pro­du­ce­re mini­a­tom­bom­ber. En sådan type atom­bom­be kun­ne ude­luk­ken­de kom­me fra en hånd­fuld tek­no­lo­gisk højt udvik­le­de lan­de: USA, Rusland (tidl. USSR), Frankrig og Israel*, mulig­vis Stor­bri­tan­ni­en, ikke engang Kina og Indi­en var på det tids­punkt i stand til at frem­stil­le en mini­a­tom­bom­be (der er base­ret på plu­to­ni­um og sær­lig tek­no­lo­gi), langt min­dre Paki­stan, Irak og de øvri­ge aspi­re­ren­de natio­ner. 

*) Isra­elsk tek­no­lo­gi er pri­mært en kopi af den ame­ri­kan­ske og euro­pæ­i­ske. Våben­hjælp kom­bi­ne­ret med spio­na­ge er grund­la­get for det zio­ni­sti­ske pro­duk­tions­ap­pa­rat. Mere eller min­dre sank­tio­ne­ren­de “leve­ran­dø­rer” på mini­a­tom­bom­be­om­rå­det er USA, det tid­li­ge­re USSR og Frankrig. Israel har udvik­let sit atom­prø­ve­pro­gram i ly af det Syd­afri­kan­ske.

Hel­ler ingen fra den isla­mi­ske ver­den har følt sig for­an­le­di­get til at oply­se de ame­ri­kan­ske myn­dig­he­der om, at den shia-isla­mi­ske agen­da i Iran og den til­sva­ren­de i “sun­ni-Al-Qae­da” lig­ger så langt fra hin­an­den, at det var mere sand­syn­ligt, at Al-Qae­da vil­le ind­gå afta­ler med jøder­ne end med ira­ner­ne. 

Det er vel en af de mest bizar­re fejl­op­fat­tel­ser i Vesten, at fun­da­men­ta­li­stisk Islam, sådan som tro­en blev prak­ti­se­ret i Iran under den isla­mi­ske revo­lu­tion i 1979 og under aya­tol­lah Kho­me­i­nis sty­re, sam­men­lig­net med den moder­ne såkald­te mili­tan­te isla­mis­me, som den ken­des fra Al-Qae­da, skul­le være det sam­me. De to ide­o­lo­gi­er er lige så langt fra hin­an­den som den natio­nalso­ci­a­li­sti­ske og den kom­mu­ni­sti­ske var det i før­ste halv­del af sid­ste århund­re­de. Eksemp­ler på fup-isla­mis­me, der i høj grad er et pro­dukt af CIA og dets paki­stan­ske og sau­di-ara­bi­ske laka­jer, har haft nav­ne som “Al-Qae­da”, “Tali­ban”, “Egyp­tisk Isla­misk Jihad”, m.fl.

Her er fx hvad Sheikh Has­san Nas­rul­lah – Hez­bol­la­hs gene­ral­se­kre­tær – har sagt om det “made in USA afg­han­ske tali­ban”:

Det vær­ste, det far­lig­ste, som den­ne (såkald­te) isla­mi­ske rival har opnå­et … var Tali­ban … Tali­ban-sta­ten repræ­sen­te­re­de en afsky­e­lig vari­ant at en “isla­misk stat”.*

*) Wright, Robin. “Insi­de the Mind of Hez­bol­lah”. was​hin​g​ton​post​.com. 16. juli 2006. 18. novem­ber 2006.

[Vi kan til­fø­je, at i dag ved udgan­gen af 2014, hvor Tali­ban og Al-Qae­da stort set er for­s­vun­det fra medi­er­ne, præ­sen­te­res vi for en ny CIA og Mos­sad-desig­net såkaldt isla­misk orga­ni­sa­tion, der hel­ler intet har med Islam at gøre, men i et og alt lever gen­nem medi­er­ne, nem­lig “Isla­mic Sta­te of Iraq” (ISIS) eller mere kom­plet: “Isla­mic Sta­te of Iraq and Syria” (når jøder­ne ønsker at præ­ci­se­re Isra­els seri­ø­se fjen­der) eller den helt kor­te medi­eud­ga­ve: “IS” for “Isla­misk Stat”.
Læs i den­ne The­sis … af Syed Ner­man, Geor­ge­town Uni­ver­si­ty, Kapi­tel 5, side 5, “Al-Qaeda’s Evo­lu­tion and Osama Bin Laden”, hvor­dan Al-Qae­da blev præ­sen­te­ret, da den­ne fup-grup­pe­ring end­nu var “aktiv” og sam­men­lign med, hvor­dan medi­er­ne i dag præ­sen­te­rer ISIS, i.e. “Isla­misk Stat”.]

Nas­rul­la­hs udta­lel­se (cite­ret oven­for), skyld­te ikke, at Hez­bol­lah var base­ret på shia- og Tali­ban på sun­ni-ret­nin­gen inden for Islam. Hans stand­punkt hav­de intet at gøre med sek­te­ri­ske for­skel­le mel­lem shia og sun­ni. Det var udtryk for, at hver­ken Tali­ban eller Al-Qae­da hav­de noget som helst med Islam at gøre. [Det sam­me gæl­der “Isla­misk Stat”.]

Tali­ban blev som grup­pe­ring over­ve­jen­de sand­syn­ligt imple­men­te­ret af CIA gen­nem tje­ne­stens “wahhabi”-lakajer i Sau­di-Ara­bi­en og Paki­stan, men var udtænkt af den fri­muri­ske sekt*. Tali­ban var fra før­ste færd sne­digt plan­lagt som et sær­ligt red­skab for “the good guys” til fjer­nel­se af Adat-loven** i Afg­ha­ni­stan, der end­nu var et frit og feu­dalt land og end­nu uko­lo­ni­se­ret af Vesten. Red­ska­bet tjen­te sit for­mål. Efter en uen­de­lig ræk­ke tali­ban­ske lov-innova­tio­ner gen­nem en peri­o­de af seks år, var det afg­han­ske folk så æklet ved nyfor­tolk­nin­ger­ne af Islam, at da Tali­ban ende­lig tog flug­ten, var fol­kets ene­ste ønske en seku­lær stat. Man ønske­de ikke Adat-loven til­ba­ge, selv om den hav­de været grund­la­get for afg­ha­ner­nes uaf­hæn­gig­hed gen­nem århund­re­der. Fol­ket hav­de nået kval­me­græn­sen for mod­by­de­li­ge reli­gi­øse reg­ler.
Det var præ­cist, hvad den jødi­ske sekt hav­de håbet på. Tali­bans lov­ter­ror hjalp jøder­ne til at kolo­ni­se­re det sid­ste feu­da­le land på klo­den uden vide­re kamp – ved sim­pelt­hen at per­ver­te­re dets grund­lig­gen­de ide­o­lo­gi.

*) [“Fre­e­ma­so­nic sect” er sam­men med “the good guys” Dimi­tri Kha­lezovs udtryk for det vi kal­der den ver­den­s­oms­pæn­den­de kri­mi­nel­le jødi­ske sekt.]
**) [Ækvi­va­lent med jøder­nes Mose­lov.]

For en vester­læn­ding, som nor­malt ikke læser reli­gi­øse skrif­ter, vir­ker det ikke mod­sæt­nings­fyldt at Hez­bol­lah og Al-Qae­da i en eller anden anled­ning kun­ne gøre fæl­les sag. Men i man­ge mus­lim­ske lan­de fin­des en dybe­re ind­sigt i reli­gi­øse for­hold. Det har næp­pe taget mus­li­mer­ne lang tid at for­stå, hvem der skab­te Tali­ban og Al-Qae­da og hvor­for. Husker du, hvad den ankla­ge­de “bom­be­mand” (Bali-bomb­nin­gen i 2002) Abu Bakar Bas­hir, en ældre isla­misk gejst­lig fra Indo­nesi­en og den udpe­ge­de stif­ter af ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­nen “Jemaah Isla­mi­ah”, sag­de i for­bin­del­se med rets­sa­gen imod ham? (Han vandt i øvrigt sin sag.) Han sag­de, at Al-Qae­da blev skabt af CIA, så de kun­ne for­føl­ge mus­li­mer, samt at Jemaah Isla­mi­ah var en opdig­tet orga­ni­sa­tion.
Der her­sker et mere rea­li­stisk syn på poli­ti­ske for­hold i isla­mi­ske lan­de. I Vesten er folk påvir­ket af mas­siv jødisk Tv-pro­pa­gan­da, i-Pods, i-Pads, i-Pho­nes og anden tids­rø­ven­de elek­tro­nik [alt sam­men jødisk pro­du­ce­re­de “til­bud”, der sik­rer dem kon­trol med alt, ikke mindst vores børn og unge*].

*) [Det er tan­ke­væk­ken­de, at da stif­te­ren af Apple, Ste­ve Jobs (i øvrigt af jor­dansk her­komst) i 2010 blev stil­let spørgs­må­let: “Dine børn må vir­ke­lig elske iPad’en?”, sva­re­de han: “De har ikke brugt den. Vi begræn­ser, hvor meget tek­no­lo­gi vores børn bru­ger der­hjem­me.”
Ste­ve Jobs skal have haft stor fokus på den direk­te men­ne­ske­li­ge kon­takt til sine børn og have under­stre­get vig­tig­he­den af at læse bøger og uddan­ne sig.]

Bemærk spe­ci­elt, at i mod­sæt­ning til Hez­bol­la­hs Sheikh Has­san Nas­rul­lah, som var shia-mus­lim, var Abu Bakar Bas­hir en sun­ni – blot for at under­stre­ge, at sidst­nævn­tes kom­men­tar til den san­de oprin­del­se af “sun­ni-Al-Qae­da” var på trods af hans reli­gi­øse ori­en­te­ring.

Med det­te kan du sam­ti­dig være over­be­vist om, at hvis nogen “mus­lim­sk ter­r­o­rist” af den såkald­te mili­tan­te isla­mi­sti­ske afart hen­vend­te sig til en repræ­sen­tant for den fun­da­men­ta­li­sti­ske Islam (shia eller sun­ni, det er lige meget) med et for­slag om, at de sam­men skul­le bom­be et eller andet, vil­le han øje­blik­ke­ligt bli­ve anset for at være en af den jødi­ske sekts anstif­te­re. I bed­ste fald vil­le han bli­ve skudt eller dol­ket på ste­det, men mere sand­syn­ligt tor­tu­re­ret, ind­til han afslø­re­de, hvad han vid­ste om “the good guys”, hvor­ef­ter han vil­le bli­ve dræbt. Dis­se [isla­mi­ske] seri­ø­se good guys ser en inter­es­se i at afdæk­ke de fal­ske good guys for at kun­ne jage og neut­ra­li­se­re dem.

Jeg håber, at læse­ren til tid og evig­hed vil for­stå, at orga­ni­sa­tio­ner som “Jemaah Isla­mi­ah” og “Isla­mic Jihad” kun eksi­ste­rer i vest­li­ge poli­ti­ke­res syge fan­ta­si­er. Til for­skel fra de ame­ri­kan­ske poli­ti­ke­re er ikke alle spe­ci­a­li­ster i det ame­ri­kan­ske for­svar lydi­ge laka­jer af den jødi­ske sekt (her­un­der den gren af fri­mu­re­ri­et, der kan beteg­nes som “isra­el­ske hem­me­li­ge tje­ne­ster”). Alli­ge­vel var en over­væl­den­de majo­ri­tet af det ame­ri­kan­ske mili­tærs spe­ci­a­li­ster, base­ret på gro­te­ske hin­ts, der blev leve­ret af “hjælp­som­me” Mos­sad, eni­ge i, at sau­disk og liba­ne­sisk Hez­bol­lah var ansvar­lig for den­ne uhyr­li­ge for­bry­del­se mod ame­ri­kan­ske sol­da­ter i Kho­bar, og at ger­nings­man­den angi­ve­ligt blev finan­si­e­ret fra Tehe­ran, Iran. Hel­dig­vis var en del af det ame­ri­kan­ske mili­tærs spe­ci­a­li­ster ikke så god­tro­en­de.

For eksem­pel fandt ame­ri­kan­ske bom­be­eks­per­ter en “rest” i “eks­plo­si­ver­ne”, der blev brugt til Kho­bar-bomb­nin­gen, fra stof­fer “som kun var til­gæn­ge­li­ge for det ame­ri­kan­ske for­svar og Israel”

[Fod­no­te 378 i The Third Truth about 9/11 viser sta­dig engelsk Wikipe­di­as arti­kel “Kho­bar Towers bom­bing”, men sæt­nin­gen “that were only avai­lab­le to the U.S. Mili­tary and Israel” fore­kom­mer ikke mere i artik­len og kan ikke fin­des ved en gene­rel søg­ning på Wikipe­dia. Føl­gen­de engel­ske tekst kan fin­des fle­re ste­der på Inter­net­tet, men uden hen­vis­ning til den oprin­de­li­ge kil­de, som kan være fjer­net: 

Army inve­sti­ga­tors suspect Israel:
The sop­hi­sti­ca­tion of the ope­ra­tion goes way bey­ond the capa­bi­li­ties of the Arabs. Col J Denim argu­es that the peop­le invol­ved had the phy­si­cal lay­out of the enti­re com­plex. Nor­mal­ly they would have pick­ed buil­dings with gara­ges or in a tigh­ter zone. The ter­r­o­rists pick­ed that buil­ding to infuri­a­te an F-15 air wing. The US army let’s Isra­e­li advisors wan­der all over this com­plex and that’s going to stop.

Army bomb squads find sop­hi­sti­ca­ted explo­si­ves
Bomb expert find C-4 was only avai­lab­le in US and Israel. 

Tek­sten siger:
Hærens efter­for­ske­re mistæn­ker Israel:
Den sofi­sti­ke­re­de måde, ope­ra­tio­nen blev udført på, går langt ud over ara­ber­nes mulig­he­der. Oberst J. Denim argu­men­te­rer for, at de invol­ve­re­de kend­te hele kom­plek­set. Nor­malt vil­le de have valgt byg­nin­ger med gara­ge­an­læg eller lig­gen­de mere kon­cen­tre­ret. Ter­r­o­ri­ster­ne valg­te byg­nin­gen, der vil­le inti­mi­de­re en F-15 luft­for­svars­grup­pe. Den ame­ri­kan­ske hær til­la­der isra­el­ske råd­gi­ve­re at bevæ­ge sig over hele kom­plek­set, og det må høre op.

Hærens bom­be­af­de­ling fin­der sofi­sti­ke­re­de eks­plo­si­ver
Bom­be­eks­pert mener, at C-4 kun var til rådig­hed i USA og Israel. 

C-4” er nav­net på et almin­de­ligt kon­ven­tio­nelt spræng­stof, og at næv­ne det spe­ci­fikt er natur­lig­vis et hint til ple­be­jer­ne.
Skul­le en af vores læse­re fin­de kil­den til den engel­ske tekst, mod­ta­ger vi ger­ne adres­sen i en e-mail.] 

Dimi­tri Kha­lezov fort­sæt­ter:
Dis­se ytrin­ger, hvis de over­sæt­tes fra “ple­bejisk” til “patri­cisk” – eller til vores fore­truk­ne sprog “bar­ba­risk” – kom­mer til at lyde:
USA’s nuk­lea­re våbe­n­eks­per­ter hav­de ved at stu­de­re rester­ne fra den nuk­lea­re spræng­ning i Kho­bar været i stand til at kon­sta­te­re, at den anvend­te mini­a­tom­bom­be, der efter­lod sig et kra­ter med nav­net “kho­bar­to­wers­ground­zero”, ikke var frem­stil­let i USSR eller Frankrig men enten i USA eller Israel.

[Det kræ­ver ingen udvi­det logik at ude­luk­ke den umu­li­ge af de to mulig­he­der, og der­med kan vi kon­sta­te­re, at mini­a­tom­bom­ben også i det­te til­fæl­de var frem­stil­let i Israel og der­for blev pla­ce­ret og udløst af Mos­sad for at lede patri­ci­er­ne i USA og det øvri­ge Vesten ind på tan­ke­gan­gen “atom­trus­len fra Iran er over­hæn­gen­de”.]

De mere uskyl­di­ge blandt det ame­ri­kan­ske mili­tæ­re per­so­nel (for­modent­lig helt uvi­den­de om, at der var tale om en nuk­lear bom­be) undre­de sig over, hvor sofi­sti­ke­ret angre­bet hav­de været, og pege­de på, at “ter­r­o­ri­ster­ne” måt­te have kendt til byg­nings­kom­plek­sets grund­plan. De gjor­de gæl­den­de, at kun isra­el­ske råd­gi­ve­re, der hav­de til­la­del­se til at bevæ­ge sig frit i kom­plek­set, kun­ne have opnå­et så præ­cis viden, som udvæl­gel­sen af målet syn­tes af for­ud­sæt­te.

Det er klart, at dis­se for­sva­rets egne dis­si­den­ter, ved at luf­te den slags ube­ha­ge­li­ge mistan­ker, snart blev opfor­dret til at hol­de tand for tun­ge.

[Det er også klart, at vis­se patri­ci­e­re i USA vil­le nære sam­me mistan­ke, at det var USA’s per­fi­de mel­le­møst­li­ge alli­e­re­de, der hav­de leve­ret mini­a­tom­bom­ben og ikke Rusland eller Frankrig, end­si­ge Iran. Men ingen af betyd­ning i USA risi­ke­rer læn­ge­re at åbne mun­den offent­ligt med en sådan mistan­ke. Pres­sen ejes af jøder, og sto­re dele af CIA og rege­rings­ap­pa­ra­tet er infil­tre­ret af den jødi­ske sekt. Hvis en ærlig ame­ri­ka­ner gik åbent ud og opfor­dre­de det ame­ri­kan­ske folk til at gøre op med den frem­me­de besæt­tel­se, som John F. Ken­ne­dy gjor­de det (læs hans tale, der er i over­sæt­tel­se til høj­re på siden eller læs ori­gi­na­lud­ga­ven i WTC-atten­ta­tet opkla­ret), vil­le pågæl­den­de lide sam­me skæb­ne som Ken­ne­dy, eller sek­ten vil­le væl­ge at sta­tu­e­re det ulti­ma­ti­ve eksem­pel ved at udra­de­re en stør­re ame­ri­kansk by med et af de til­ba­ge­væ­ren­de 21 nuk­lea­re Gra­nit-mis­si­ler fra Kursk. Angre­bet på Pen­ta­gon var i høj grad en løf­tet pege­fin­ger om, hvad sek­ten for­mår, hvis den alvor­ligt anfæg­tes i USA.]