Bombe mod: Egyptens ambass. i Islamabad, Pakistan,
19. november 1995

Sand Historie

O​-​D​-​I​-​N​.org ud fra The Third Truth about 9/11, 8. februar 2015.

 

Bom­be mod Egyp­tens ambas­sa­de i Isla­ma­bad, Paki­stan – søn­dag 19. novem­ber 1995 kl. 09.30.

Måske repræ­sen­te­re­de den­ne bomb­ning et stra­te­gisk ven­de­punkt i beret­nin­gen om “isla­misk ter­ror”.


Det­te er sand­syn­lig­vis et bil­le­de af den egyp­ti­ske ambas­sa­de i Isla­ma­bad, Paki­stan, kort efter bomb­nin­gen i 1995, men det er yderst van­ske­ligt at fin­de bekræf­te­de bil­le­der fra den­ne begi­ven­hed på Inter­net­tet.

 

Læste du hove­d­ar­tik­len?
CIA’s og Mos­sads ter­ror-atom­bom­ber

Offi­ci­el­le oplys­nin­ger iføl­ge Wikipe­dia: (Fod­no­te 372: Den oprin­de­li­ge Wikipe­dia-arti­kel om bomb­nin­gen fin­des ikke mere. [En del af den sam­me tekst har over­le­vet i den­ne udga­ve fra Wikipe­dia; kig under afsnit­tet “Paki­stan”.])

… Egyp­tisk Isla­misk Jihads cel­le i Paki­stan bom­be­de den egyp­ti­ske ambas­sa­de i Isla­ma­bad i Paki­stan. Den­ne bomb­ning den 19 novem­ber tjen­te som pro­to­ty­pe for frem­ti­di­ge angreb for søste­r­or­ga­ni­sa­tio­nen al-Qae­da, såsom bomb­nin­ger­ne i 1998 af de ame­ri­kan­ske ambas­sa­der i Afri­ka. En pick­up-last­bil lastet med en 250 punds-bom­be [lb], frem­stil­let af den egyp­ti­ske tid­li­ge­re taxi­chauf­før Abu Kha­bab, brød igen­nem til områ­det. Selvmordsbombemanden/chaufføren,  udlø­ste bom­ben og ambas­sa­den styr­te­de sam­men. Man­ge andre byg­nin­ger inden for en halv mile’s radi­us [ca. 800 meter] fra bom­ben blev alvor­ligt beska­di­get. Ud over de to selv­mord­s­bom­be­mænd døde sek­sten men­ne­sker og tres blev sår­et. Det var E I J’s* før­ste vel­lyk­ke­de opga­ve under Ayman al-Zawa­hi­ris leder­skab, men Bin Laden hav­de (angi­ve­ligt) ikke god­kendt ope­ra­tio­nen og var ikke for­nø­jet med den …

Osama var efter påstan­den “ikke for­nø­jet”, for­di det “angi­ve­ligt” stil­le­de Paki­stan, som for­mode­des at være hoved­til­hæn­ge­ren af den fal­ske Wahha­bi-ide­o­lo­gi, i skyg­gen, en ide­o­lo­gi, der var mønt­et på at skul­le erstat­te Adat** i det til­stø­de­n­de Afg­ha­ni­stan. 

*) [EIJ: Egyp­tisk Isla­misk Jihad.]
**) [Adat-loven: Ækvi­va­lent med jøder­nes Mose­lov.]

Fra pas­sa­gen oven­for er det vig­tigt at note­re sig kom­bi­na­tio­nen af de to ord “isla­misk” og “jihad”, gå ikke glip af det vink.

Sam­ti­di­ge nyheds­rap­por­ter – af Ste­ve Macko:
[Fod­no­te 373 giver fejl 404: “Siden kan ikke fin­des”. Her er en  arti­kel fra Los Ange­les Times, mulig­vis helt eller del­vist den sam­me.]

Fem­ten men­ne­sker blev rap­por­te­ret dræbt og andre 59 til­ska­de­kom­met i et til­sy­ne­la­den­de selv­mord­s­bom­be­an­greb på den egyp­ti­ske ambas­sa­de i den paki­stan­ske hoved­stad, Isla­ma­bad. En pick­up-last­bil fyldt med eks­plo­si­ver bra­se­de gen­nem por­ten til ambas­sa­den og eks­plo­de­re­de. Mili­tan­te isla­mi­ster i Egypten har erklæ­ret sig ansvar­li­ge for angre­bet. De fle­ste af de døde ofre oply­stes af være paki­stan­ske sik­ker­heds­vag­ter og kli­en­ter, der ansøg­te om visa til Egypten. Det med­del­tes også, at mindst én egyp­tisk diplo­mat var ble­vet dræbt.

Sard­ar Aseff Ali, Paki­stans uden­rigs­mi­ni­ster, udtal­te, at bomb­nin­gen var “et usselt angreb”. Han sag­de også: “Det var et ter­r­or­an­greb, der blev udført af en selv­mord­s­bom­be­mand, som må have ram­buk­ket sig vej gen­nem por­ten og sprængt sin pick­up-last­bil i luf­ten.” Iføl­ge et vid­ne rev den kraf­ti­ge spræng­ning hele siden af ambas­sa­de­byg­nin­gen. Der gik ryg­ter om, at der var to eks­plo­sio­ner med omkring tre minut­ters mel­lem­rum. Bom­be­an­gre­bet fandt sted omkring kl. 9.30 for­mid­dag paki­stansk tid, da ambas­sa­den var åben for kli­en­ter. Søn­dag er nor­mal arbejds­dag i den del af ver­den.

Den anden eks­plo­sion rap­por­te­re­des at have været kraf­ti­ge­re end den før­ste og var sand­syn­lig­vis desig­net til at dræ­be eller ska­de red­nings­fol­ke­ne. Eks­plo­sio­nen kun­ne mær­kes adskil­li­ge miles væk. En poli­ti­mand, der er sik­ker­heds­vagt på den egyp­ti­ske ambas­sa­de sag­de: “Jeg stod på yder­si­den af por­ten, da liget af en poli­tiof­fi­cer kom fly­ven­de over muren og lan­de­de ved siden af mig.”

Den egyp­ti­ske ambas­sa­dør var dybt cho­ke­ret efter eks­plo­sio­nen, men ellers uskadt. Den poli­ti­mand, der bevid­ne­de bomb­nin­gen, for­kla­re­de, at den før­ste eks­plo­sion syn­tes at have været uden for ambas­sa­de­om­rå­det, og den anden, meget kraf­ti­ge­re eks­plo­sion, kom fra sel­ve områ­det inden for muren. Kro­p­s­de­le fra ofre­ne, for­tal­tes det, var ble­vet spredt ud over gader­ne rundt om ambas­sa­den. En ambas­sa­de-arbej­der udtal­te: “Det var en mas­siv eks­plo­sion.” Det blev rap­por­te­ret, at man­ge men­ne­sker men­tes er være ble­vet fan­get i rester­ne fra den 3-eta­gers byg­ning. Der blev rap­por­te­ret et ti fods dybt hul uden for ambas­sa­de­byg­nin­gen. Man­ge andre byg­nin­ger inden for bebo­el­ses­om­rå­det, her­un­der kon­to­rer og lej­lig­he­der, hav­de efter sigen­de også lidt bety­de­lig ska­de.

Ved at læse mel­lem linjer­ne, kan vi udle­de føl­gen­de:

  1. Bil­bom­ber eks­plo­de­rer ikke to gan­ge, især ikke med 3 minut­ters mel­lem­rum.
  2. Bil­bom­ber dan­ner ikke hul­ler, især ikke 10 fod dybe [ca. 3 meter].
  3. 250 pund [lb] (ca. 114 kg) ordi­nært spræng­stof frem­brin­ger ikke en eks­plo­sion, der kan mær­kes adskil­li­ge miles væk.
  4. Tabe­ne kun­ne være under­vur­de­ret – for eksem­pel kun­ne gan­ske man­ge være spor­løst for­s­vun­det, og der kun­ne være til­fæl­de af ska­der efter far­lig strå­ling og radio­ak­tivt støv (der jo ikke er ken­de­teg­net ved syn­li­ge ska­der som tryk- og brand­ska­der), som først vil­le mani­feste­re sig sene­re. Men den slags blev ikke rap­por­te­ret. [Det bli­ver de aldrig, selv om de fin­des.]
  5. Efter­som den anden eks­plo­sion intet hav­de at gøre med den før­ste, og det andet nul­punkt blev regi­stre­ret at lig­ge inden for ambas­sa­de­om­rå­det men uden for sel­ve byg­nin­gen, kan vi gå ud fra, at det var en mini­a­tom­bom­be, der var instal­le­ret i klo­ak­ken, som det er prak­sis ved den slags bomb­nin­ger. Jeg for­moder, at bom­ben blev instal­le­ret med hjælp fra en paki­stansk offent­lig ansat under dæk­ke af at være udstyr til paki­sta­ner­nes egen smug­lyt­ning til sam­ta­ler­ne til og fra den Egyp­ti­ske ambas­sa­de. I sig selv et harm­løst pro­jekt. Jeg kun­ne tage fejl, men jeg tror, at det fore­gik på den måde.
    [For at den­ne “auto­ri­se­re­de” til­ste­de­væ­rel­se fra klo­akvæ­se­net ikke skul­le vir­ke for umo­ti­ve­ret, kan man fore­stil­le sig, at ger­nings­mæn­de­ne, sta­dig med hjælp fra det loka­le klo­akvæ­sen (under dæk­ke af at være paki­stansk efter­ret­nings­ka­pa­ci­tet) for­in­den for­år­sa­ge­de et afløbspro­blem for ambas­sa­den, såle­des at ambas­sa­den selv til­kald­te hjælp.]
  6. Det er også lidt mær­ke­ligt, at der over­ho­ve­det opt­rå­d­te en last­bil i bomb­nin­gen. Alle de men­ne­sker, der sene­re kun­ne have for­kla­ret om præ­ci­se detal­jer fra angre­bet var åben­bart dræbt ved at have været for tæt på nul­punk­tet for en nuk­lear udlad­ning. Det er mere sand­syn­ligt, at ingen last­bil var invol­ve­ret i bomb­nin­gen, for den var helt kon­kret ikke nød­ven­dig. Den før­ste eks­plo­sion kun­ne have været en min­dre kon­ven­tio­nel bom­be pak­ket i en per­son­bil eller end­da på en motor­cy­kel, der var par­ke­ret i nær­he­den af ambas­sa­dens port, kun for at til­træk­ke opmærk­som­hed.
    [Det er før set, fx op til Bali-bomb­nin­gen i 2002, at Mos­sad – i skik­kel­se af vel­ta­len­de og bemid­le­de ara­bi­sk udse­en­de “mus­lim­ske” tals­mænd fra den­ne eller hin orga­ni­sa­tion – har over­talt loka­le reli­gions­for­skru­e­de fjol­ser til at bære bom­be­ve­ste og bli­ve mar­ty­rer. Den før­ste bom­be kan have været for­år­sa­get af den kate­go­ri, mens den anden alle­re­de var anbragt i klo­ak­sy­ste­met og blev fjer­n­ud­løst. Det­te vil­le for­vir­re under efter­forsk­nin­gen og afle­de opmærk­som­he­den fra de egent­li­ge for­bry­de­re.]

Ger­nings­mænd: De sam­me som altid udfø­rer den­ne kate­go­ri af mini­a­tom­bomb­ning.

Motiv(er): Uvist, efter­som det er så læn­ge siden. Måske en helt ruti­ne­mæs­sig adfærds­re­gu­le­ren­de for­an­stalt­ning som en del af et stør­re pro­jekt, der hav­de til for­mål at ska­be opmærk­som­hed i vis­se mus­lim­ske lan­des rege­rin­ger, såsom Egyp­tens og Paki­stans, og brin­ge dem ind i et tæt­te­re sam­ar­bej­de med de ame­ri­kan­ske og isra­el­ske hem­me­li­ge tje­ne­ster.
En anden mulig­hed er, at efter­som “the good guys” i 1996 end­nu ikke var kom­met på ide­en om at bru­ge deres tid­li­ge­re alli­e­re­de Osama bin Laden i rol­len som glo­bal atom­bom­be­mand, gik den før­ste sats­ning på det nyskab­te såkald­te Egyp­tisk Isla­misk Jihad under ledel­se af bon­de­fan­ge­ras­si­sten­ten dr. Ayman Al-Zawa­hi­ri. I den sam­men­hæng kun­ne bomb­nin­gen af den egyp­ti­ske ambas­sa­de have fun­ge­ret som den ny kan­di­dats ind­le­den­de “mani­fe­sta­tion” i rol­len som “ny glo­bal fjen­de”. Selv­føl­ge­lig vil­le en side­ge­vinst af bomb­nin­gen være at der kom fokus på nyska­bel­ser­ne “mus­lim­sk ter­ror” og “mili­tant isla­mis­me”. I lidt vide­re omfang vil­le bomb­nin­gen ska­be opmærk­som­hed on “Al-Qae­da” (efter­som det såkald­te Egyp­tisk Isla­misk Jíhad” under dr. Ayman al-Zawa­hin (angi­ve­ligt) snart vil­le bli­ve for­e­net med “Al-Qae­da” til en stør­re enhed under Osama bin Laden).

[Bemærk, at det­te over­ord­ne­de design alt over­ve­jen­de kun eksi­ste­rer i form af kampag­ner i jødi­ske medi­er kom­bi­ne­ret med “mus­lim­ske” nuk­lea­re ter­r­or­hand­lin­ger, der udfø­res af Mos­sad og CIA. Der er selv­føl­ge­lig min­dre mod­stands­grup­per i den isla­mi­ske ver­den, men ingen af dem er orga­ni­se­ret, så de kom­mer i nær­he­den af de bedrif­ter, eller den ond­skab, der til­skri­ves dem i medi­er­ne. Ond­ska­ben har altid sit udspring i den jødi­ske pro­pa­gan­da.
En anden kate­go­ri er de stak­ler, der bli­ver gre­bet af den jødi­ske pro­pa­gan­da over Inter­net­tet og Tv og igang­sæt­ter deres egen lil­le ven­det­ta det sted, hvor de bor i Vesten. Dis­se begi­ven­he­der gri­bes straks af jøde­pres­sen og blæ­ses i 2015 op til at være “udlø­be­re af Isla­misk Stat”. Ver­den vil bed­ra­ges og bli’r det.]

Det vir­ker som om, at den­ne nuk­lea­re bomb­ning var den før­ste, der  ikke blev til­skre­vet de isla­mi­ske fun­da­men­ta­li­ster (de var ægte køde­li­ge fjen­der af sek­ten af fri­mu­re­re). Lige fra begyn­del­sen blev den­ne bomb­ning direk­te skyldt på al-Zawa­hi­ri og hans nye orga­ni­sa­tion med det idi­o­ti­ske navn “Isla­misk Jihad” i ste­det for, som tid­li­ge­re, Iran, Hez­bol­lah og andre isla­mi­ske fun­da­men­ta­li­ster.

Måske repræ­sen­te­re­de den­ne bomb­ning et stra­te­gisk ven­de­punkt i beret­nin­gen om “isla­misk ter­ror”.