Bombe mod: boligkompleks i Riad, Saudi Arabien,
8. november 2003

Sand Historie

O​-​D​-​I​-​N​.org ud fra The Third Truth about 9/11, 28. januar 2015.

 

Bom­be mod bolig­kom­pleks i Riad, Sau­di-Ara­bi­en – lør­dag 8. novem­ber 2003 “aften”.

Rap­por­ter og bil­le­der om det­te angreb fore­kom­mer i usselt omfang på Inter­net­tet, men bestem­te angi­vel­ser om bomb­nin­gens natur og ofre­nes til­stand efter­la­der ingen tvivl om, at den­ne “bil­bomb­ning” skyld­tes en mini­a­tom­bom­be, der var pla­ce­ret under gade­plan.


Det­te bil­le­de er det ene­ste brug­ba­re, vi har kun­net fin­de, med direk­te hen­vis­ning til Al Muhaya bolig­kom­plek­set. Bemærk at vi ude­luk­ken­de ser spor efter tryk­bøl­gen, ikke fra var­mebøl­gen. Det­te hus lå uden for var­mebøl­gens ska­de­li­ge ræk­ke­vid­de, mens ska­der­ne fra chok­bøl­gen, såvel gen­nem luf­ten som jor­den, er tyde­li­ge. Bilens ska­der kan både hid­rø­re fra en tur­bu­lent tur gen­nem luf­ten og fra ned­fal­den­de byg­nings­de­le, men ikke fra var­me.
Foto: Inter­net­tet.

 

Læste du hove­d­ar­tik­len?
CIA’s og Mos­sads ter­ror-atom­bom­ber

De offi­ci­el­le påstan­de (som de blev bragt i de fle­ste nyheds­med­del­el­ser i 2012):
[Fod­no­te 384, fox­news, men Fod­no­te 385 med­fø­rer Error 500.]

… Det­te selv­mords-bil­bom­be-angreb mod et bolig­kom­pleks [Al Muhaya resi­den­ti­al] i Riad ind­traf lør­dag aften den 8. novem­ber 2003.

Mindst 17 men­ne­sker er rap­por­te­ret dræbt umid­del­bart og mere end 220 er sår­et. Bevæb­ne­de mænd – mulig­vis for­klædt som poli­ti – skød sig for­bi vag­ter­ne til områ­det, der omfat­ter 200 huse. Angri­ber­ne, der men­tes at køre i en poli­ti­bil, fort­sat­te der­ef­ter ind på områ­det og spræng­te sig selv i luf­ten …

Eks­plo­sio­nen, der ikke var langt fra diplo­mat-områ­det og kon­gens palads, efter­lod bun­ker af smul­der, styk­ker af forv­re­det metal, knust glas og et stort kra­ter.

Det var end­nu ikke sik­kert, hvor man­ge angri­be­re, der var tale om, eller om de var reg­net med som ofre.

Ofre­ne inklu­de­re­de liba­ne­se­re, egyp­te­re, suda­ne­se­re og sau­di­e­re. Inden­rigs­mi­ni­ste­ri­et oply­ste, at de fle­ste af de sår­e­de også var ara­be­re. De fle­ste bebo­e­re i det­te bolig­kom­pleks var liba­ne­se­re, men der boe­de også en del tyske, fran­ske og ita­li­en­ske fami­li­er …

En tals­mand fra inden­rigs­mi­ni­ste­ri­et oply­ste sent søn­dag til det offi­ci­el­le sau­di­ske nyheds­bu­reau, at dødstal­let var ste­get til 17, her­af 5 børn – efter at efter­søg­nings­hol­de­ne hav­de truk­ket end­nu seks døde ud af brok­ker­ne. Mindst 13 var ara­be­re, andre var end­nu ikke iden­ti­fi­ce­ret, oply­ste tals­man­den.

USA’s vice­stats­se­kre­tær Richard Armi­ta­ge udtal­te, at “han per­son­ligt var helt sik­ker på,” at Al-Qae­da stod bag lør­dag aftens angreb, for “det­te angreb bærer deres sig­na­tur.” Sådan­ne angreb synes at være ret­tet “mod rege­rin­gen i Sau­du-Ara­bi­en og det sau­di­ske folk,” sag­de han, og til­fø­je­de, at han for­ven­te­de mere fra den kant. Al-Qae­da “for­sø­ger at få et stør­re antal af den slags angreb til at syne af mere end de er,” for­tal­te han på nyheds­kon­fe­ren­cen kort efter at være ankom­met til den sau­di­ske hoved­stad. Den slags angreb bety­der, at “vi alle må stå sam­men.” … 

Det frem­går alle­re­de tyde­ligt af dis­se infor­ma­tio­ner, at ingen bil blev fun­det i en til­stand, så den kun­ne iden­ti­fi­ce­res som angri­ber­nes, og hel­ler ingen af de døde kun­ne iden­ti­fi­ce­res som de bemeld­te angri­be­re.

Lige­ne fra nog­le af bebo­er­ne var brændt til uken­de­lig­hed, så det end ikke kun­ne afgø­res, om de var ara­be­re eller ikke. På trods af det fak­tum, at intet lig af en angri­ber var fun­det, og intet spor pege­de mod bestem­te for­bry­de­re, erklæ­re­de USA’s repræ­sen­tan­ter promp­te, at angre­bet bar Al-Qae­das “sig­na­tur” og udtryk­te der­med [over for patri­ci­er­ne], at det såkald­te Al-Qae­da var ale­ne om at kun­ne gen­nem­fø­re en nuk­lear bomb­ning.

Her er nog­le uddrag fra BBC’s nyhe­der [2012]: [Fod­no­te 386]

… Smul­de­ret* er nu ble­vet bul­l­dozet væk fra spræng­nings­ste­det. Kra­te­ret, der er ble­vet efter­ladt af den kraf­ti­ge bil­bom­be – fem meter i dia­me­ter og tre meter dybt, er fyldt op. Områ­det er sta­dig afspær­ret. Dusin­vis af poli­ti­folk fra Inden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets sær­li­ge poli­ti­styr­ke myl­drer på ste­det. Vag­ter i en jeep med tungt maskin­ge­vær hol­der vagt uden­for. Man ser områ­dets bebo­e­re i gang med at bære ejen­de­le bort i bærepo­ser – selv de byg­nin­ger, der ikke er helt øde­lag­te, er for til­red­te til at fun­ge­re som bolig. Reak­tio­nen fra de fle­ste sau­di­er på det­te angreb er vre­de og ophid­sel­se – især for­di bomb­nin­gen har dræbt ara­be­re og mus­li­mer; end­da under Rama­da­nen. “Den kon­ge­li­ge fami­lie er både oprør­te og nervø­se,” lød vur­de­rin­gen fra en ældre vest­lig diplo­mat.

Hvad der mulig­vis foru­ro­li­ger det sau­di­ske establis­h­ment mest, er Al-Qae­das for­søg på at udstil­le sau­di­er­nes from­hed og portræt­te­re sig selv som de san­de vog­te­re af Islam. Der­for har lan­dets leden­de isla­mi­ske gejst­li­ge her, Sheikh Saleh al-Sheikh, der også er mini­ster for isla­mi­ske anlig­gen­der, givet vej­led­ning i slip­strøm­men fra bomb­nin­gen. “Satan må ikke træk­ke os i ret­ning af at sym­pa­ti­se­re med dem, der taler i Islams navn, men hvis hand­lin­ger stri­der mod Islam,” udtal­te han. Mil­li­o­nær-inve­sto­ren prins al-Wale­ed ibn Talal opfor­dre­de i man­dags sau­di­er­ne til at und­gå “dum­me kon­spira­tions­te­o­ri­er,” der læg­ger skyl­den for enhver ulyk­ke­lig begi­ven­hed i kon­ge­døm­met på frem­me­de skul­dre. Det­te er ikke Mos­sads værk, eller CIA’s, sag­de han. Prins Wale­ed sag­de også, at kon­ge­døm­met sta­dig må spør­ge sig selv ærligt, hvor­for 15 af de 19 fly­kapre­re den 11. sep­tem­ber 2001 var sau­di­e­re …

*) [En mur, der ram­mes af chok­bøl­gen fra en mini­a­tom­bom­be, fal­der ikke kun til jor­den i brok­ker, hvis stør­rel­ser er givet af byg­ge­ma­te­ri­a­ler­nes form. Knus­nings­zo­nen efter en mini­a­tom­bom­be pul­ve­ri­se­rer alt i et inter­val uden for ild­kug­len; knus­nin­gen afta­ger udef­ter, og i den yder­li­ge­re beska­di­gel­ses­zo­ne søn­der­de­les mate­ri­a­ler­ne gen­nem en ska­la fra mil­li­me­ter- over cen­ti­mer til meter-stør­rel­se. Der­for ser rui­nen efter en byg­ning, hvor faca­den blev knust af en mini­a­tom­bom­be – end­nu inden den faldt til jor­den – meget ander­le­des ud, end hvis faca­den var fal­det sam­men efter fx et jord­s­kælv, hvor brud­de­ne sker langs de natur­li­ge sam­men­føj­nin­ger. Chok­bøl­gen fra en mini­a­tom­bom­be efter­la­der en bræm­me af knu­ste mate­ri­a­ler kon­cen­trisk om nul­punk­tet for udlad­nin­gen, næsten af udse­en­de som rin­gen af ur omkring et for­vi­tret bjerg.]

Det er inter­es­sant, at i sin iver efter at for­sva­re CIA og Mos­sad und­gik den­ne inve­stor at næv­ne, at ud af de 19 såkaldt selv­mords-fly­kapre­re blev 9 obser­ve­ret i live kun to eller tre dage efter FBI’s bekendt­gø­rel­se [med bil­le­der], og alle ara­be­re ken­der udmær­ket til det­te fak­tum (gæt på hvor den­ne inve­stor helt præ­cist inve­ste­rer: I det hel­li­ge sau­di­a­ra­bi­ske land eller i det ugu­de­li­ge, seku­læ­re Ame­ri­ka?). Den objek­ti­ve tan­ke, at alu­mi­ni­um ikke kan pene­tre­re stål, synes hel­ler ikke at kun­ne opstå hos den­ne “inve­stor”.

Jeg håber, at den kva­li­fi­ce­re­de læser har for­stå­et sam­men­hæn­gen (også uden yder­li­ge­re for­kla­ring om, at bil­bom­ber ikke frem­brin­ger kra­te­re). Den­ne, den fjer­de i ræk­ken af nuk­lea­re bomb­nin­ger i en rela­tivt lil­le by (og den­ne gang oven i købet under Rama­da­nen, hvor alle mus­li­mer, selv når de kæm­per, skal stand­se kam­pe­ne under den hel­li­ge måned) skab­te for­stå­e­lig mistan­ke til, at det ikke var mus­li­mer, der stod bag den­ne nye nuk­lea­re bomb­ning af et bolig­om­rå­de. Selv i et så udpræ­get pro-ame­ri­kansk land som Sau­di-Ara­bi­en, var der en gan­ske stor andel af befolk­nin­gen, der umid­del­bart gav udtryk for “kon­spira­tions­te­o­ri­er” om, at når det ikke kun­ne være mus­li­mer, der stod bag, måt­te det være Mos­sad eller CIA. Men som vi kan se, blev alle dis­se “kon­spira­tions­te­o­ri­er” promp­te stemp­let som “dum­me”. Hvis læse­ren har fulgt med i min bog her­til, kan jeg bero­li­ge med, at hans til­sva­ren­de kon­spira­tions­te­o­ri­er kun er udtryk for sund for­nuft.