Bombe mod: boligkaré i Volgodonsk, Rusland,
16. september 1999

Sand Historie

O​-​D​-​I​-​N​.org ud fra The Third Truth about 9/11, 1. februar 2015.

 

Bom­be mod bolig­karé i Vol­go­donsk, Rusland – tors­dag 16. sep­tem­ber 1999 kl. 05.57.

Der fin­des efter­hån­den kun få oprin­de­li­ge oplys­nin­ger om den­ne bomb­ning.


Kra­ter og beska­di­gel­ser efter Vol­go­donsk-bomb­nin­gen i 1999. Foto: The Third Truth about 9/11

 

Læste du hove­d­ar­tik­len?
CIA’s og Mos­sads ter­ror-atom­bom­ber

Selv den oprin­de­lig arti­kel fra CNN, som jeg cite­rer fra neden­for, er væk fra CNN på Inter­net­tet. Man kan godt for­stå, at “the good guys” helst ikke ser, at offent­lig­he­den skal nær­læ­se en så åben­mun­det arti­kel.

Hel­dig­vis gem­te jeg en kopi af artik­len.

Her er tek­sten fra artik­len (alt hvad du behø­ver at vide om den­ne nuk­lea­re bomb­ning er et par “inter­es­san­te” poin­ter – frem­hæ­vet):

MOSKVA (CNN) — Ruslands pre­mi­er­mi­ni­ster, Vla­di­mir Putin, beor­dre­de rege­rings­af­de­lin­ger til at skær­pe sik­ker­he­den og appel­le­re­de til bor­ger­ne om at udvi­se agt­på­gi­ven­hed efter en døde­lig eks­plo­sion tors­dag i det syd­li­ge Rusland, den fjer­de eks­plo­sion ved en bebo­el­ses­e­jen­dom inden for to uger.

Mindst 17 blev dræbt og mere end 115 sår­et, da eks­plo­si­ver gemt i en last­bil eller et underjor­disk rør sprang i luf­ten for­an en 9-eta­gers bolig­blok i Vol­go­donsk, omkring 800 kilo­me­ter (500 miles) syd for Moskva i Rusland, med­del­te sik­ker­heds­per­so­ner.

Spræng­nin­gen efter­lod et fem meter (16,4 fod) dybt kra­ter for­an byg­nin­gen og beska­di­ge alvor­ligt en nær­lig­gen­de poli­ti­sta­tion og omkring 20 andre omkring­lig­gen­de byg­nin­ger, udtal­te per­so­ner fra Inden­rigs­mi­ni­ste­ri­et.

Red­nings­folk og fri­vil­li­ge under­søg­te omhyg­ge­ligt rui­ner­ne og trak jer­n­be­ton­blok­ke fri i jag­ten på over­le­ven­de. Cho­ke­re­de nabo­er og græ­den­de pårø­ren­de var til­sku­e­re.

Imens bekæm­pe­de brand­folk en kraf­tig brand, der omslut­te­de adskil­li­ge eta­ger af byg­nin­gen.

Der blev fun­det spor af eks­plo­si­ver i rui­ner­ne, oply­ste den fede­ra­le sik­ker­hed­s­tje­ne­ste (FSB). Eks­plo­sio­nens styr­ke var ækvi­va­lent med 100–300 tons TNT, sag­de sik­ker­hed­s­tje­ne­sten.

De rus­si­ske myn­dig­he­der ankla­ger ter­r­o­ri­ster for angre­bet og siger, at det var kædet sam­men med den serie af eks­plo­sio­ner, der nu har dræbt næsten 300 men­ne­sker i Moskva og Kaukasus-regio­nen.

Den­ne eks­plo­sion bærer for­bry­de­rens sig­na­tur. Jeg tror, at når eks­per­ter­ne har rap­por­te­ret, hvil­ke eks­plo­si­ver, der blev brugt, er vi i stand til at afgø­re det spørgs­mål med stor sik­ker­hed,” udtal­te FSB-tals­man­den Ale­xan­der Zhda­novich.

Regeringen sværger at “udslette terrorismen”

I efter­døn­nin­ger­ne af Vol­go­donsk-bomb­nin­gen har Putin givet berør­te rege­rings­af­de­lin­ger tre dage til at udvik­le pla­ner til styr­kel­se af sik­ker­he­den inden for indu­stri, trans­port, kom­mu­ni­ka­tion og ener­gi­for­sy­nings­in­stal­la­tio­ner såvel som i bolig­om­rå­der.

Under et møde i sit kabi­net vend­te han sig mod Tv-kame­ra­er­ne og opfor­dre­de den rus­si­ske befolk­ning til at være med til at for­hin­dre angreb.

Jeg hen­ven­der mig til vete­ra­ner fra for­sva­ret og poli­ti­et. Tag ini­ti­a­tiv på egen hånd,” sag­de han.

Ruslands præ­si­dent, Boris Yelt­sin, for­søg­te at læg­ge en dæm­per på fryg­ten, og under­stre­ge­de, at han hav­de “styr­ken og res­sour­cer­ne til at uds­let­te ter­r­o­ris­men.”

Som svar på de sene­ste angreb har rus­si­ske bered­skabspo­li­ti­folk og -sol­da­ter igang­s­at en mas­siv landsom­fat­ten­de oprust­ning af sik­ker­he­den under nav­net Ope­ra­tion Hvir­vel­vind og har gen­nem­søgt jer­n­ba­ne­sta­tio­ner og gader og til­ba­ge­holdt alle, der ansås for mistæn­ke­li­ge.

Under en nylig aktion fandt efter­for­ske­re fra FSB 3,5 tons eks­plo­si­ver på en adres­se i det syd­li­ge Moskva.

Men poli­ti­et udtal­te, at de tid­li­ge­re hav­de inter­viewet bebo­er­ne og under­søgt den bom­be­de bolig­blok i Vol­go­donsk for eks­plo­si­ver,  og de mener ikke, at nogen kun­ne have lag­ret spræng­stof­fer inde i byg­nin­gen.

Poli­ti­et har mistan­ke til, at en last­bil, der stand­se­de op for­an byg­nin­gen 15 minut­ter inden eks­plo­sio­nen, kun­ne have været impli­ce­ret.

Angreb i nærheden af atomkraftværk

Tors­da­gens angreb ske­te 13 kilo­me­ter (8 miles) fra et ikke fær­dig­byg­get atom­kraft­værk, men en ato­me­ner­gi-tals­mand sag­de, at angre­bet ikke udgjor­de nogen fare for anlæg­get.

Tals­man­den sag­de, at anlæg­get end­nu ikke hav­de brugt eller oplag­ret atom­brænd­sel, og at vær­ket ikke blev anfæg­tet af bomb­nin­gen.

Nog­le af kraft­vær­kets med­ar­bej­de­re, der boe­de i bolig­blok­ken, blev sår­et under angre­bet, sag­de tals­man­den i tele­fo­nen.

Kreml afviser spekulationer om “svaghed”

Kreml rea­ge­re­de vredt på medi­er­nes spe­ku­la­tio­ner, der sam­men­kæ­de­de sta­tens sik­ker­hed­s­tje­ne­ste med en kampag­ne, der hav­de dræbt næsten 300 men­ne­sker.

Den afvi­ser beskri­vel­ser i et nyheds­dag­blad i Moskva, der fore­slår, at det var sik­ker­hed­s­tje­ne­sten der arran­ge­re­de bomb­nin­ger­ne for at frem­pro­vo­ke­re natio­nal und­ta­gel­ses­til­stand – og der­med annul­le­rin­gen af plan­lag­te valg.

Her er vi oppe imod bevid­ste ond­skabs­fuld­he­der,” sag­de Kremls tals­mand, Dmi­try Yaku­s­hkin, i sin kom­men­tar til avi­sens ankla­ger.

Ved at tryk­ke dis­se løg­ne, til­læg­ger avi­sen sig selv en rol­le, der intet har at gøre med jour­na­lis­me. Det­te er anstif­te­rens og pro­vo­ka­tø­rens rol­le,” sag­de han.

Che­fen for Moskva-afde­lin­gen [af CNN], Jill Doug­her­ty, Asso­ci­a­ted Press og Reu­ters bidrog til den­ne rap­port.

Ansvarsfraskrivelse i forhold til copyright:

Efter­som CNN for­søg­te at gem­me artik­len oven­for fra offent­lig­he­den, ved at fjer­ne den og alle spor af den fra Inter­net­tet, må det for­modes, at artik­len menes at inde­hol­de oplys­nin­ger, der inkri­mi­ne­rer CNN. Kopi­ret­ten (hvis nogen) til det­te sær­li­ge eksem­plar må betrag­tes som ophæ­vet ud fra den ansku­el­se, at artik­len har bevæ­get sig fra at være “arti­kel” til en sta­tus af “bevis i en kri­mi­na­lun­der­sø­gel­se” (oven i købet for­søgt gemt af vej­en af de kri­mi­nel­le, som under­sø­gel­sen er ret­tet imod). Det må være klart, at ingen udred­ning af nogen for­bry­del­se skal kun­ne for­hin­dres under påberå­bel­se af “copyright”-rettigheder.

Der er ikke meget mere at sige om sel­ve artik­len fra CNN. Men med bru­gen af lidt ele­men­tær mate­ma­tik, vil du sik­kert give mig ret i, at det ikke er muligt at pak­ke hver­ken 300 eller 100 tons TNT ind i noget køre­tøj, hvis der ikke lige er tale om et tog med et antal god­s­vog­ne. Enig?
[100 tons TNT fyl­der 60 m^3, fx 20 m x 3 m x 1 m. Af hen­syn til sik­ker­he­den laster man ikke så meget TNT i en enkelt god­s­vogn, og hvis lad­nin­gen trans­por­te­res i sam­me tog­stam­me, er vog­ne­ne med spræng­stof sepa­re­ret af fle­re vog­ne med ikke eks­plo­sivt gods. Det skyl­des, at TNT kan “sym­pa­ti­de­to­ne­re”, dvs. at chok­bøl­gen fra én deto­ne­ren­de lad­ning, hvis den er for tæt på de øvri­ge til­sva­ren­de lad­nin­ger, kan få dem alle til at deto­ne­re. Det­te kan ikke ske med atom­vå­ben. Det er det der – i kom­bi­na­tion med lil­le rum­fang og vægt – gør mini­a­tom­bom­ber så skræm­men­de anven­de­li­ge.]
Nå, uan­set, selv hvis et sådant tog røg i luf­ten, vil­le det ikke efter­la­de et kra­ter. For at frem­brin­ge et kra­ter i jor­den er det nød­ven­digt at anbrin­ge den eks­plo­si­ve lad­ning under jor­dens over­fla­de, hvil­ket har meget lidt at gøre med en “bil­bom­be”.

Vores kon­klu­sion er meget enkel: Den kon­kre­te indret­ning, der ret trans­pa­rent i artik­len oven­for blev kaldt ækvi­va­lent med 100–300 tons TNT (udtryk­ket “TNT-ækvi­va­lent” var tid­li­ge­re almin­de­lig sov­je­tisk mili­tær jar­gon, når man refe­re­re­de til kær­ne­vå­ben), var gemt i klo­ak­ken over­for byg­nin­gen. Det var der intet nyt i, det var stan­dard-frem­gangs­må­den for moder­ne nuk­lea­re ter­r­o­ri­ster. “TNT-ækvi­va­lent” i det­te til­fæl­de pege­de på en mini­a­tom­bom­be indstil­let til 0,1 kilo­ton eller måske end­da høje­re. Måske 0,2 kilo­ton i betragt­ning af, at eks­per­ter­ne over­ho­ve­det nævn­te “300 tons TNT”.

Motiv(er): Moti­vet var tem­me­lig ind­ly­sen­de. “The good guys” ønske­de at dri­ve Rusland ud i en ny krig mod det de facto uaf­hæn­gi­ge Tje­tje­ni­en. Den såkald­te bil­bomb­ning blev øje­blik­ke­ligt til­skre­vet “tje­tjen­ske ter­r­o­ri­ster”, der angi­ve­ligt måt­te være kom­met i besid­del­se af kær­ne­vå­ben (præ­cis som det blev påstå­et om deres for­mode­de for­bil­le­de “Al-Qae­da” et år tid­li­ge­re, da to ame­ri­kan­ske ambas­sa­der i Afri­ka blev atom­bom­bet på års­da­gen for Hiros­hi­ma-bomb­nin­gen). Des­u­den hav­de “the good guys” des­pe­rat brug for at til­træk­ke sig rus­si­ske myn­dig­he­ders sym­pa­ti for hoved­sa­gen – den tav­se (dvs. ukendt for den god­tro­en­de almen­hed) bekæm­pel­se af “nuk­lear ter­ror”, der af en eller anden grund (!) næsten altid til­skri­ves mus­li­mer. Kampag­nen blev en suc­ces. Rus­ser­ne ind­led­te en ny krig mod Tje­tje­ni­en og har været enga­ge­ret i den siden. [Rusland har i 2015 over­ord­net kon­trol med Tje­tje­ni­en, og mod­stan­den er spredt.]

Til­fæl­dig­vis kend­te jeg mindst to af de per­so­ner, der kom tæt på resul­ta­tet af bomb­nin­gen i Vol­go­donsk. Beg­ge obser­ve­re­de kra­te­ret inden for de før­ste minut­ter, inden det blev fyldt med vand (som vi kan se på bil­le­det). Ingen af dem tro­e­de på en “bil­bom­be”. De for­tal­te, at det var tyde­ligt, at den eks­plo­si­ver­ne var gemt i klo­ak­sy­ste­met dybt under over­fla­den, for de kun­ne tyde­ligt se rester af over­rev­ne rør på kan­ten af kra­te­ret. En af dis­se bekend­te af mig var chef på hol­det af brand­mænd, der var på tje­ne­ste, da bom­ben blev udløst. Han for­tal­te, at på sel­ve tids­punk­tet for spræng­nin­gen (der ryste­de jor­den og kun­ne føles mindst 15 kilo­me­ter væk) kig­ge­de han ud ad et vin­due på brand­sta­tio­nen og blev for­bløf­fet over for­men på røg­sky­en: det var en per­fekt “pad­de­hat­te­sky”. [Kl. 05.57 i sep­tem­ber i Vol­go­donsk er der “nau­tisk tus­mør­ke”, dvs. solen er min­dre end 12 gra­der under hori­son­ten, og i klart vejr kan objek­ter skel­nes. Des­u­den har bom­be­ste­det øje­blik­ke­ligt været oplyst af man­ge brand­ste­der.] Han var pro­fes­sio­nel brand­mand og vant til for­skel­li­ge for­mer for røg­ud­vik­ling. Den­ne var unik, og den fik ham straks til at tæn­ke på en nuk­lear eks­plo­sion (selv om ingen hav­de nævnt for ham, at eks­plo­sio­nen fak­tisk var nuk­lear. Det for­tal­te jeg ham først fle­re år sene­re).

Tid­li­ge nyheds­rap­por­ter om Vol­go­donsk hav­de nævnt en gan­ske besyn­der­lig ting: Myn­dig­he­der­ne i byen var meget bekym­re­de over “sky­en” og blev til­sva­ren­de let­te­de, da den hel­dig­vis blev ført med vin­den ud over et van­d­re­ser­voir i nær­he­den og ikke ind over befol­ke­de områ­der.

Ud fra Vol­go­donsk-bom­bens spræng­kraft, der “ufor­va­ren­de” blev afslø­ret af spe­ci­e­li­ster­ne og gre­bet af CNN, og kra­te­rets stør­rel­se, kan vi dan­ne os en fore­stil­ling om, hvor stor spræng­kraf­ten har været i andre til­sva­ren­de til­fæl­de, hvor bil­le­der af ska­der­ne og kra­ter­ne er til rådig­hed, fx fra Kho­bar Towers-bomb­nin­gen i Sau­di-Ara­bi­en, Okla­ho­ma-bomb­nin­gen i USA og atten­ta­tet mod Rafic Hari­ri i Bei­rut.

[Det var des­u­den ube­ha­ge­ligt for ter­r­o­ri­ster­ne selv, at CNN hav­de for­mid­let beske­den om, at rester fra bom­ben var fun­det (og måske kun­ne pege på et bestemt pro­duk­tions­sted i Mellem­østen). En sådan for­mid­ling kun­ne føre til beret­ti­ge­de krav fra see­re og læse­re om, at CNN fulg­te op med resul­ta­tet fra FSB’s ana­ly­ser. Udta­lel­sen fra FSB har for­ment­lig været et dril­le­ri med trus­len om at afslø­re offent­ligt, hvad samt­li­ge sik­ker­hed­s­tje­ne­ster var viden­de om. Det vil­le imid­ler­tid ikke ske af hen­syn til den stor­po­li­ti­ske situ­a­tion. Det er mere given­de at have en diplo­ma­tisk repræ­sen­ta­tion hos en nok så slyn­gel­ag­tig nation, end at luk­ke sig ude og være “blind”. Stor­po­li­tik­ken er ble­vet væl­digt prag­ma­tisk, siden mini­a­tom­bom­ber er ble­vet en del af ter­ror-u-balan­cen.

Den under­lig­gen­de trus­sel fra inter­na­tio­na­li­ster­ne er klar: “Afslør os, og vi arran­ge­rer en “mus­lim­sk” atom­ter­r­or­hand­ling i jeres land; den­ne gang måske ikke så ‘mini’ ”. Isra­els ubå­ds­vå­ben som red­skab for en sådan hand­ling kan nå en hvil­ken som helst kyst­nær stor­by fra et hvil­ket som helst hav med et eller fle­re 500 kilo­ton ter­monu­k­lea­re mis­si­ler af Gra­nit-typen. Ét enkelt af dis­se mis­si­ler kan læg­ge stor­by­er som Los Ange­les eller Was­hin­g­ton øde, og med­min­dre det angreb­ne land vil­le være i stand til at opbrin­ge det far­tøj, eller fin­de ram­pen, der affy­re­de mis­silet, vil­le der ikke være mulig­hed for gen­gæl­del­se. De nævn­te mis­si­ler kan affy­res fra en hvil­ken som helst pram, eller et køre­tøj, der kan bære en sim­pel ram­pe. På den måde send­te den jødi­ske sekt den 11. sep­tem­ber 2001 et Gra­nit-mis­sil affy­ret fra et sted i Atlan­ter­ha­vet midt ind i USA’s for­svars­hel­lig­dom, Pen­ta­gon; for eksemp­lets skyld indstil­let til ikke at spræn­ge. Selv om alle vil­le vide, at Israel og jøder­ne stod bag, skul­le der uigen­dri­ve­li­ge tek­ni­ske bevi­ser på bor­det, før der kun­ne rea­ge­res over for Israel. Og natur­lig­vis vil­le den jødi­ske pres­se for­sø­ge at afspo­re et sådant udfald ved, om nød­ven­digt, at leve­re “bevi­ser” for, at “ISIS” eller måske “Al-Qae­da” stod bag. Israel vil­le true med fuldska­la atom­krig, hvis nogen over­skred deres græn­ser. Atom­kri­gen vil­le anstæn­dig­vis ikke bli­ve ført i Mellem­østen, hvor jøder­ne har kilet sig ind mel­lem sage­s­lø­se natio­ner, men i de lan­de, der hav­de “tru­et” slyn­gel­sta­ten. Der­med vil­le den før­ste ano­ny­me bom­be bli­ve fulgt op med fle­re, og den først angreb­ne stat vil­le i prak­sis bli­ve uds­let­tet. Der­for er det nød­ven­digt, at ver­dens­sam­fun­det som hel­hed gen­nem­fø­rer en afvæb­ning og flyt­ning af Israel og jøder­ne i tide.]