Bombe mod: Barajas Int. Lufthavn, Madrid, Spanien,

Sand Historie

O​-​D​-​I​-​N​.org ud fra The Third Truth about 9/11, 24. januar 2015.

 

Bom­be med Bara­jas Int. Luft­havn i Madrid, Spanien, lør­dag 30. dec. 2006 kl. 08.59.

Det var en bom­be stør­re end en mini­a­tom­bom­be. Den blev sta­dig kaldt en “bil­bom­be”, efter­som det var tra­di­tio­nen. Men det­te var noget langt kraf­ti­ge­re.


Det kom­plet øde­lag­te par­ke­rings­an­læg i for­bin­del­se med Ter­mi­nal 4 i Madrid-Bara­jas luft­hav­nen. Foto: Inter­net­tet

 

Læste du hove­d­ar­tik­len? CIA’s og Mos­sads ter­ror-atom­bom­ber

Natur­lig­vis blev bom­ben kaldt en “mini­a­tom­bom­be”, når patri­ci­er­ne lyt­te­de – lige­som årsa­gen til Tvil­lin­getår­ne­nes fald blev anty­det at være mini­a­tom­bom­ber efter 2001. Men en mini­a­tom­bom­be var det ikke (og hel­ler ikke en kon­ven­tio­nel bom­be pak­ket i en kas­se­bil, som det lød i for­kla­rin­gen til ple­be­jer­ne). Det var noget langt kraf­ti­ge­re, der lag­de et helt nyt par­ke­rings­an­læg i grus – for hver­ken en kon­ven­tio­nel bom­be eller en mini­a­tom­bom­be vil­le være kraf­tig nok til at for­år­sa­ge dis­se øde­læg­gel­ser.

Lad os begyn­de med den offi­ci­el­le histo­rie, sådan som tale­rø­ret Wikipe­dia leve­re­de den:
[Fod­no­te 418, vær opmærk­som på sene­re ændrin­ger i for­hold til de føl­gen­de cita­ter fra 2012.]

… Om mor­ge­nen den 30. decem­ber ind­traf en eks­plo­sion i par­ke­rings­byg­nin­gen i for­bin­del­se med Ter­mi­nal 4 i Madrid Bara­jas inter­na­tio­na­le luft­havn i Spanien. Den blev først rap­por­te­ret af en med­ar­bej­der fra Time War­ner, Samantha Gra­ham, via tele­fon til CNN omkring kl. 8.34 GMT [ca. 35 min. efter hæn­del­sen]. Reu­ters distri­bu­e­re­de også en tele­gram­med­del­el­se om begi­ven­he­den, men spar­somt med detal­jer. Artik­len oply­ste, at en bom­be­trus­sel var ble­vet ind­te­le­fo­ne­ret omkring kl. 8.15 lokal tid (7:15 GMT); per­so­nen hav­de for­talt, at bom­ben vil­le eks­plo­de­re kl. 9.00 lokal tid (8.00 GMT). Efter at have mod­ta­get advars­len, var det muligt for poli­ti­et at evaku­e­re en del af luft­hav­nen. Ansva­ret for bomb­nin­gen er sene­re ble­vet erklæ­ret tele­fo­nisk af en ano­nym per­son, der hæv­de­de at repræ­sen­te­re ETA.

Eks­plo­sio­nen fandt sted i ter­mi­na­lens par­ke­rings­an­læg, og inden­rigs­mi­ni­ste­ren har udtalt, at det næsten helt nye par­ke­rings­an­læg blev lagt i rui­ner (tre af fire eta­ger blev øde­lagt ved eks­plo­sio­nen, 60% af byg­nin­gen blev øde­lagt). Der ske­te også en del ska­de på ter­mi­na­len. To blev dræbt og 26 andre blev sår­et, pri­mært i form af høreska­der på grund af chok­bøl­gen.

Eks­plo­sio­nen skyld­tes en bil­bom­be, en Renault Tra­fic, stjå­let i Frankrig fra en spansk stats­bor­ger, som blev bort­ført, men løsladt kort efter bomb­nin­gen. Bilen hav­de inde­holdt 500 til 800 kg eks­plo­si­ver. En til­sva­ren­de lastet Renault Tra­fic bom­be-bil fra ETA, på vej mod Madrid 11 dage før tog­bomb­nin­gen i Madrid, var ble­vet ops­nap­pet af poli­ti­et …

Hvad kan vi kon­klu­de­re ved at læse den­ne arti­kel mel­lem linjer­ne, den ene­ste meto­de, når der sny­des?

For det før­ste kan vi se, at detal­jer­ne om den­ne hidtil uset kraf­ti­ge bomb­ning var “spar­som­me”. Og selv i dag er de spar­som­me. Den­ne usæd­van­li­ge bomb­ning blev utro­ligt lidt omtalt, hvil­ket alle­re­de i sig selv er mistæn­ke­ligt. Nor­malt vil en begi­ven­hed af en sådan stør­rel­ses­or­den til­træk­ke sig langt mere opmærk­som­hed, det måt­te man for­ven­te i det­te til­fæl­de også. Avi­ser og nyheds­bu­reau­er tje­ner deres pen­ge på nyhe­der, så de er nor­malt begej­stre­de for en god­bid af det for­mat og vil­le suge næring af den længst muligt. Det var rime­ligt at for­ven­te, at alle vil­le pres­se citro­nen til sid­ste drå­be. Til­fæl­det hav­de påfal­den­de medi­e­vær­di. Bara­jas-bomb­nin­gen i 2006 hav­de fortjent mas­se­me­di­er­nes opmærk­som­hed i aller­mindst nog­le måne­der. Men mær­ke­ligt nok var mas­se­me­di­er­ne ikke sær­ligt ivri­ge efter at infor­me­re den sagt­mo­di­ge offent­lig­hed om net­op den bomb­ning. Det i betragt­ning af, at det var lan­dets stør­ste luft­havn, der var ble­vet angre­bet, et vig­tigt knu­de­punkt i infra­struk­tu­ren og oplagt mere betyd­nings­fuld end en skys­kra­ber i Madrids for­ret­nings­kvar­ter. [Der hen­ty­des til Windsor Tower-byg­nin­gen, der blev øde­lagt af en brand i 2005.] Fore­stil dig, at ter­r­o­ri­ster ved hjælp af en enorm mæng­de TNT vil­le uds­let­te en god fjer­de­del af New Yor­ks luft­havn, og at medi­er­ne knapt nok nævn­te til­fæl­det, med und­ta­gel­se af Reu­ter med spar­som­me detal­jer. Hvor­dan vil­le man opfat­te en så mystisk afvi­gel­se fra det nor­ma­le. Vil­le man ikke kon­klu­de­re, at noget måt­te være helt galt? 

For det andet kan vi se, at det ikke var ETA, der påtog sig ansva­ret. Det var en “ano­nym” opkal­der, der hæv­de­de at repræ­sen­te­re ETA – det tager artik­len hel­ler ikke fejl af med bru­gen af ordet “hæv­de­de”.

For det tred­je kan vi se, at det angi­ve­ligt skul­le hand­le om 500 til 800 kg eks­plo­si­ver. Det var imid­ler­tid tid­li­ge­re ble­vet oplyst, at det kun dre­je­de sig om 200 kg. Man må være klar over, at pro­fes­sio­nel­le ikke begår den slags fejl, når de skal esti­me­re en lad­ning ud fra de fore­lig­gen­de øde­læg­gel­ser. Der er tale om en for­ø­gel­se af lad­nin­gen med 4 gan­ge. Det er ikke eks­pert­ar­bej­de.

Og ende­lig kan vi se, at en til­sva­ren­de “Renault kas­se­vogn” angi­ve­ligt “til­hø­ren­de ETA” alle­re­de var ble­vet brugt af det span­ske poli­ti én gang for­ud for den­ne bomb­ning, nem­lig da der skul­le læg­ges røgslør over tog­bomb­nin­gen i 2004 …

[Åben­bart har ver­dens ter­r­o­ri­ster en for­kær­lig­hed for Renaults Tra­fic kas­se­vogn, som tid­li­ge­re i den­ne serie af bomb­nin­ger har ind­gå­et i de offi­ci­el­le for­kla­rin­ger. Model­len blev angi­ve­ligt brugt i bomb­nin­gen mod Isra­els ambas­sa­de i Buenos Aires i 1992 og mod AMIA-byg­nin­gen i Buenos Aires i 1994. Og nu i Spanien i 2004 og 2006 hele to gan­ge …! Man kan let få ind­tryk af, at der lig­ger en skjult besked i at hen­vi­se til den­ne bestem­te (fran­ske) bil­mo­del.]


[Goog­les satel­lit­bil­le­de over ter­mi­na­l­om­rå­det i Madrid-Bara­jas luft­hav­nen. Det røde rek­tan­gel angi­ver par­ke­rings­hu­sets pla­ce­ring op mod Ter­mi­nal 4.]

 


[Den­ne illu­stra­tion må være fra en spansk avis, viser (for­u­den par­ke­rings­hu­sets pla­ce­ring i for­hold til Ter­mi­nal 4) den offi­ci­el­le for­kla­ring: at ETA (den baski­ske fri­heds­be­væ­gel­se) stod bag bomb­nin­gen af luft­hav­nen.
Bil­le­det er fra en Inter­net-arti­kel af “Soe­ren Kern” (form. en “Søren” med jødisk efter­navn, Kern). Den er et eksem­pel på, hvor­dan bon­de­fan­ge­re for­mid­ler den inter­na­tio­na­le jødi­ske sekts ver­sion af histo­ri­ens begi­ven­he­der. Pseudopro­fes­sio­nel­le ana­ly­ser, vild­le­den­de teg­nin­ger og om nød­ven­digt fal­ske foto­gra­fi­er er de sæd­van­li­ge vir­ke­mid­ler. I Danmark udfyl­der det jødi­ske organ DIIS den til­sva­ren­de funk­tion, bl.a. i for­hold til Holo­caust-myten.
Klik på bil­le­det.]

 

Lad og kig­ge på ska­der­ne, der blev påført af dis­se “500 til 800 kg eks­plo­si­ver”. Kig igen på det ind­le­den­de bil­le­de. Der opstod et stort tomt rum i mid­ten, hvor der tid­li­ge­re stod en 5 eta­gers jer­n­be­ton­kon­struk­tion. Hele den cen­tra­le del blev til­in­tet­gjort af eks­plo­sio­nen.

Tror du vir­ke­lig, at den­ne ska­de kun­ne være påført af 200- eller for den sags skyld 800 kg kon­ven­tio­nel­le spræng­stof­fer, der var pla­ce­ret i en bil, dvs. på ét og sam­me sted? Natur­lig­vis ikke. Den mak­si­ma­le ska­de, en sådan lad­ning kun­ne påfø­re kon­struk­tio­nen, var at knu­se beto­nen i umid­del­bar nær­hed og flyt­te lidt rundt på køre­dæk­ket og lofts­dæk­ket gen­nem mak­si­malt to eta­ger. Men knus­nin­gen af dæk og pil­ler vil­le ikke over­ri­ve den ilig­gen­de stå­lar­me­ring, og kon­struk­tio­nen som hel­hed vil­le ikke bli­ve så svæk­ket, at den styr­te­de sam­men. Ska­des­ra­di­us vil­le skøns­mæs­sigt være 20–30 meter, højest, og sand­syn­lig­vis min­dre. Man kan ikke brin­ge en solid jer­n­be­ton­kon­struk­tion af bety­de­ligt omfang til at kol­lap­se ved hjælp af 800 kg kon­ven­tio­nel­le spræng­stof­fer pla­ce­ret sam­me sted. Med pas­sen­de ret­te­de lad­nin­ger vil­le det være muligt at gen­nem­skæ­re et antal beton­pil­ler fuld­stæn­digt, men alt­så ikke fra sam­me punkt. Fore­stil dig så, hvor stor kraf­ten må have været for at kun­ne fjer­ne det cen­tra­le områ­de af par­ke­rings­hu­set, dvs. over­ri­ve alt arme­rings­stål og pul­ve­ri­se­re beto­nen.

Det er ind­ly­sen­de, at byg­nin­gen ikke blev sprængt ved hjælp af kon­ven­tio­nelt spræng­stof. Den blev øde­lagt af noget andet eks­plo­sivt. Det er logisk at gæt­te på en mini­a­tom­bom­be – og den løs­ning vil­le fun­ge­re som den patri­ci­ske sand­hed om begi­ven­he­den. Men selv ikke en mini­a­tom­bom­be, der er indstil­let til sin mak­si­ma­le udlad­ning, 1 kilo­ton (ækvi­va­lent med en spræng­kraft på 1.000 tons TNT), vil­le kun­ne øde­læg­ge en jer­n­be­ton­byg­ning med så man­ge stå­l­for­stær­ke­de beton­pil­ler og med så sto­re frie rum i den udstræk­ning, det frem­går af bil­le­der­ne. En mini­a­tom­bom­be kun­ne uds­let­te alt inden for sin ild­kug­le og frag­men­te­re alt i den dob­bel­te afstand. En udlad­ning fra en mini­a­tom­bom­be inden for luft­hav­nens områ­de vil­le med­fø­re føl­gen­de: 1) den vil­le frem­brin­ge en elek­tro­mag­ne­tisk bøl­ge, der vil­le øde­læg­ge alt elek­tro­nisk udstyr i luft­hav­nen, såle­des at den ikke læn­ge­re kun­ne fun­ge­re; 2) den vil­le for­år­sa­ge et bety­de­ligt antal til­fæl­de af akut strå­lings­sy­ge, da luft­hav­nen (trods del­vis evaku­e­ring) nor­malt er tæt befol­ket, 3) den vil­le bræn­de til­ba­ge­væ­ren­de biler uden for zonen for total uds­let­tel­se med sin ter­mi­ske strå­ling (og men­ne­sker rundt om til­sva­ren­de); og den vil­le knu­se til­ba­ge­væ­ren­de biler med sin enor­me chok­bøl­ge.
Men ingen af dis­se for­ven­te­li­ge effek­ter blev obser­ve­ret efter den­ne “bil­bomb­ning” af Bara­jas’ luft­havn. Det var ikke en mini­a­tom­bom­be der udfør­te job­bet. Det kan ude­luk­kes. Her er et andet bil­le­de, der viser ska­den på de dele af par­ke­rings­byg­nin­gen, som spræng­nin­gen ikke blæ­ste omkuld.


De over­le­ven­de peri­fe­re dele efter uds­let­tel­sen af den cen­tra­le del.
Foto: Inter­net­tet

 

Lig­ner det ikke til for­veks­ling en typisk beska­di­gel­ses­zo­ne kon­cen­trisk omkring en knus­nings­zo­ne efter en dyb underjor­disk nuk­lear udlad­ning? Kig nøje­re. Ender­ne af arme­rings­stå­let er skå­ret af som med en gigan­tisk skæ­re­bræn­der. Men pil­ler­ne et lil­le styk­ke læn­ge­re ude er ube­ska­di­ge­de; skil­te og brand­sluk­ke­re sid­der intak­te til­ba­ge. Dis­se detal­jer har ikke været påvir­ket af en chok­bøl­ge eller af ter­misk strå­ling. Et kendt fæno­men har gjort sig gæl­den­de her.

Træk­ker man en tænkt linje hen over kan­ter­ne på eta­ger­ne, dan­ner den en vin­kel på ca. 45° med lod­linj­en. Hvor­for den­ne mar­kan­te for­skel mel­lem knus­nings- og beska­di­gel-seszo­nen langs en imag­i­nær omvendt keg­le? Husker du, at vis­se faca­de-stål-bjæl­ker i WTC’s tvil­lin­getår­ne af en bestemt grund stod til­ba­ge, efter at resten var ble­vet pul­ve­ri­se­ret – helt bog­sta­ve­ligt? Tår­ne­nes neder­ste hjør­ner over­le­ve­de, for­di de befandt sig i vink­len lige uden for knus­nings­zo­nens line­æ­re udbre­del­se fra nul­punk­tet.
I Bara­jas må det være fore­gå­et på præ­cis sam­me måde: en dybt begra­vet kraf­tig nuk­lear lad­ning blev udløst under par­ke­rings­an­læg­get.


Dis­se bil­le­der viser øverst span­ske Tv-nyhe­ders opta­gel­ser fra “gro­und zero” i Bara­jas [Fod­no­te 420] – til sam­men­lig­ning med bil­le­der­ne nederst fra den popu­læ­re video “Red-hot Gro­und Zero” fra opryd­nings­ar­bej­det på Man­hat­tan efter 9/11 [Fod­no­te 421]. Foto: The Third Truth about 9/11.

 

Man behø­ver kun at åbne øjne­ne for at opfat­te, at bilen, der hol­der i umid­del­bar nær­hed af beska­di­gel­ses­zo­nen, er fuld­stæn­digt intakt. Den er hver­ken beska­di­get af chok­bøl­ge eller var­me­strå­ling, ikke det aller­mind­ste. Det­te er et sten­sik­kert bevis for, at der ikke var tale om en nuk­lear udlad­ning i fri luft (eller blot i nær­he­den af over­fla­den). Og se på de ejen­dom­me­li­ge sky­er, der overalt udgår fra det øde­lag­te under­lag. Det er ikke røg­sky­er! for der fin­des ikke mere, der kan bræn­de over jor­den; des­u­den ved vi, at røg typisk er af mør­ke­re far­ve. Det­te er damp­sky­er, radio­ak­ti­ve damp­sky­er som for­ven­te­ligt vil sive op fra det glø­de­n­de infer­no efter en underjor­disk nuk­lear udlad­ning, selv når der er trængt tons­vis af vand ned. Dis­se bil­le­der og bil­le­der­ne fra Man­hat­tan lig­ner hin­an­den, for­di de viser det sam­me fæno­men.

Vi kan ude­luk­ke den patri­ci­ske ver­sion af “sand­he­den”, at det skul­le være en mini­a­tom­bom­be, der hav­de for­år­sa­get det­te. Og vi kan se bort fra ple­be­jer­nes udga­ve også, der for­tæl­ler om en spræng­ning på 800 kg kon­ven­tio­nelt spræng­stof. Dis­se ude­luk­kel­ser er ikke van­ske­li­ge.

MADRID_Barajas_parkeringsanlaeg_3_560xy
Tan­ker­ne ledes natur­ligt mod de faner af dam­pe, der af “ufor­klar­lig årsag” steg op mod him­len fra Man­hat­tans under­grund i måne­der­ne efter 9/11.
Foto: Inter­net­tet

 

Hvem gjor­de det og hvor­for? Jeg ved det ikke. Jeg kan kun gæt­te. Måske var det nog­le “good guys”, der vil­le sand­syn­lig­gø­re den patri­ci­ske udga­ve af for­kla­rin­gen på demo­le­rin­gen af WTC’s tvil­lin­getår­ne. Måske vil­le de vise, at en mini­a­tom­bom­be godt kan for­år­sa­ge den ska­de, der opstod i det­te til­fæl­de. Omrid­set i grund­plan var stort set det sam­me som for tvil­lin­getår­ne­ne.

Men under alle omstæn­dig­he­der var den mest inkri­mi­ne­ren­de side af den­ne hidtil use­te type “bil­bom­be” natur­lig­vis, at den knapt nok blev rap­por­te­ret til offent­lig­he­den. Medi­er­nes reak­tion bur­de have været lige så hyste­risk, som efter Okla­ho­ma-bom­ben i 1995 og den før­ste WTC-bomb­ning i 1993. Helt over­ra­sken­de igno­re­re­de medi­er­ne stort set Bara­jas-begi­ven­he­den. Ingen ved, hvad der ske­te med de brand­mænd, der indån­de­de sky­er­ne af radio­ak­ti­ve dam­pe. Der her­sker total tavs­hed fra den side.

[Den natur­li­ge for­kla­ring på den­ne medie-pas­si­vi­tet vil­le være, at jøde­pres­sen hav­de aftalt med sig selv ikke at beto­ne det­te til­fæl­de. Det er sam­ti­dig den ene­ste plau­sib­le for­kla­ring på en så disci­pli­ne­ret til­ba­ge­hol­den­hed. En sådan beslut­ning kun­ne kun kom­me fra ver­dens­sam­fun­det af kri­mi­nel­le jøder, sek­ten, der af og til har brug for at adfærds­re­gu­le­re andre ope­ra­tø­rer på ver­dens­plan ved at demon­stre­re sim­pel slag­kraft. Sek­ten kan have haft en anled­ning til at gøre sig gæl­den­de som fak­tor over for Spanien. Spanien er det land i Vest­eu­ro­pa, der længst har måt­tet fin­de sig i jødisk vold og udbyt­ning og alle­re­de fra­bad sig jøder­nes til­ste­de­væ­rel­se 450 år før det blev nød­ven­digt i Tyskland. Måske er Spanien ble­vet for pro-ara­bi­sk eller for vel­vil­ligt indstil­let over for sine atom­tek­no­lo­gi-udvik­len­de sprog­fæl­ler i Syda­me­ri­ka, eller måske bare for user­vil over for den zio­ni­sti­ske slyn­gel­stat. Kun isra­el­ske eller ame­ri­kan­ske “entre­pre­nø­rer” vil­le have mulig­hed for at pla­ce­re en atom­bom­be dybt nok under det­te par­ke­rings­an­læg. Ame­ri­ka­ner­ne hav­de erfa­ring med instal­la­tio­nen siden 1966, da byg­nin­gen af WTC’s tvil­lin­getår­ne blev påbe­gyndt. Når bom­ben i Bara­jas deto­ne­re­de, vil­le den span­ske rege­ring præ­cis vide, hvem, der stod bag. Ger­nings­man­den vil­le have opnå­et sit mål og behø­ve­de ikke at risi­ke­re lang­va­rig medi­eom­ta­le, der kun­ne brin­ge de san­de spor og omstæn­dig­he­der for dagens lys. Sam­me til­ba­ge­hol­den­hed kun­ne iagt­ta­ges efter Bali-bomb­nin­gen i 2002.
Den vest­li­ge ver­den lever efter 2001 med en ny slags ter­ror-u-balan­ce, som vi har beskre­vet i artik­len “Ver­dens gale køter …”]