Bombe mod: Bagdad Hotel i Bagdad, Irak,
12. oktober 2003

Sand Historie

O​-​D​-​I​-​N​.org ud fra The Third Truth about 9/11, 30. januar 2015.

 

Bom­be mod Bag­dad Hotel i Bag­dad, Irak – søn­dag 12. okto­ber 2003 kl. 12.50.

Næsten intet blev rap­por­te­ret om den­ne mær­ke­li­ge bomb­ning – måske er det den mindst beskrev­ne af dem alle.


Kra­te­ret efter “bil­bomb­nin­gen” nær Bag­dad Hotel den 12. okto­ber 2003. Bil­le­der og infor­ma­tion om den­ne bomb­ning er yderst spar­somt til ste­de på Inter­net­tet. Det­te dif­fu­se bil­le­de af et kra­ter er det ene­ste, vi har kun­net opdri­ve, med direk­te hen­vis­ning til sagen. Foto: Inter­net­tet

 

Læste du hove­d­ar­tik­len?
CIA’s og Mos­sads ter­ror-atom­bom­ber

Spar­som­me offi­ci­el­le nyhe­der: [Fod­no­te 387]

Man­dag den 13. okto­ber 2003, Bag­dad, Irak (CNN) — Seks ira­ke­re døde og 32 andre men­ne­sker, der­i­blandt tre ame­ri­kan­ske sol­da­ter, blev sår­et i søn­dags i en selv­mords bil­bomb­ning nær Bag­dad Hotel, der huser ame­ri­ka­ne­re og med­lem­mer af det iraki­ske rege­rings­råd, med­del­te ame­ri­kan­ske og iraki­ske embeds­mænd … Mindst én bil eks­plo­de­re­de omkring 100 meter fra Bag­dad Hotel omkring kl. 12.50 (5.50 EDT). En tals­mand fra Pen­ta­gon i Was­hin­g­ton oply­ste, at to biler var impli­ce­ret og beg­ge eks­plo­de­re­de. To selv­mord­s­bom­be­mænd — hvis natio­na­li­te­ter end­nu er ukend­te — døde, sag­de en tals­mand for den pro­viso­ri­ske koa­li­tions­le­del­se, men tid­ligt man­dag var det sta­dig uklart, hvor man­ge køre­tø­jer, der hav­de været invol­ve­ret i angre­bet. Hvor­vidt beg­ge køre­tø­jer eks­plo­de­re­de kan end­nu ikke afgø­res. “Det må afven­te de rets­me­di­cin­ske under­sø­gel­ser,” sag­de ober­st­løjt­nant George Kri­vo, en tals­mand for den USA-lede­de koa­li­tion, der besæt­ter Irak. Hotel­let huser med­lem­mer af den pro­viso­ri­ske koa­li­tions­le­del­se, den USA-lede­de admi­ni­stra­tion i Irak, sag­de tals­mand Char­les Heat­ley. Det huser også med­lem­mer af det USA-udpe­ge­de rege­rings­råd, som kær­nen af Bush-admi­ni­stra­tio­nen håber har en frem­tid som irakisk rege­ring. Angre­bet redu­ce­re­de nær­lig­gen­de kon­struk­tio­ner til smul­der og knu­ste vin­du­er­ne fle­re blok­ke væk, men sel­ve hotel­let var ikke beska­di­get … I Was­hin­g­ton for­døm­te stats­mi­ni­ste­ri­et angre­bet “i de stær­ke­st muli­ge ven­din­ger …”

Det afgø­ren­de i vores ana­ly­se er igen, at: bil­bom­ber frem­brin­ger ikke kra­te­re. Des­u­den, når biler med kon­ven­tio­nel­le lad­nin­ger eks­plo­de­rer, er det muligt at iden­ti­fi­ce­re dem, så i det til­fæl­de behø­ve­de tals­man­den ikke at gæt­te på, hvor man­ge biler, der hav­de været bom­be­bi­ler. Kon­ven­tio­nel­le bil­bom­ber redu­ce­rer hel­ler ikke nær­lig­gen­de kon­struk­tio­ner til ral; men vig­tigst, kon­ven­tio­nel­le eks­plo­si­ver efter­la­der ikke rester af uran-238.

Den­ne nuk­lea­re bomb­ning var unik. Den­ne mini­a­tom­bom­be var en afvi­gen­de type (rester fra spræng­nings­ste­det afslø­re­de sene­re uran-238 fra dens reflek­tor). De opmærk­som­me inter­es­sen­ter må have opfat­tet for­skel­len mel­lem den­ne og de øvri­ge bil­bom­ber, og har sør­get for, at til­fæl­de blev dys­set ned. Til­sy­ne­la­den­de blev ikke engang patri­ci­er­ne besvæ­ret med den­ne mini­a­tom­bomb­ning, så usæd­van­ligt var til­fæl­det. [Fod­no­te 388 fører nu pr. 2015 ikke til noget rele­vant.]

Til­fæl­det var unikt på mere end én måde. For det før­ste faldt det på mystisk vis sam­men med års­da­gen for til Bali-bomb­nin­gen. Kon­kret var bom­ben gemt i en klo­ak 100 meter fra Bag­dad Hotel og blev udløst net­op som den austral­ske pre­mi­er­mi­ni­ster John Howard var i gang med sin min­de­ta­le over mas­se­mor­det i Sari Nigh­tclub. For det andet var sel­ve bom­ben alt­så af en anden type. For det tred­je gik ger­nings­mæn­de­ne ikke uden om det hotel, der blev brugt af CIA (alle tid­li­ge­re bomb­nin­ger hav­de haft til for­mål at skræm­me patri­ci­er­ne, uden at ram­me CIA’s agen­ter). Dis­se usæd­van­li­ge omstæn­dig­he­der må have været årsa­gen til, at medi­er­ne blev pålagt at igno­re­re begi­ven­he­den. 

Ger­nings­mænd: I det­te til­fæl­de var ger­nings­mæn­de­ne for­skel­li­ge fra de sæd­van­li­ge – noget tyder på, at det kun­ne have været en rus­sisk hem­me­lig tje­ne­ste.

Motiv(er): At mar­ke­re års­da­gen for den nuk­lea­re bomb­ning på Bali (folk i den rus­si­ske efter­ret­ning­s­tje­ne­ste er ikke ube­ga­ve­de, og de vid­ste præ­cis, hvem der bom­be­de Sari Nigh­tclub og hvor­for). Yder­li­ge­re var det en stands­mæs­sig “tak for sidst” for det over­lag­te ame­ri­kan­ske fly­an­greb på den rus­si­ske ambas­sa­dørs kon­voj på vej til Irak i april 2003. Nog­le af ambas­sa­dø­rens med­ar­bej­de­re blev dræbt, og han var tæt på at miste livet selv. Måske var det også gen­gæl­del­se for den nuk­lea­re bomb­ning af bebo­el­ses­kom­plek­set i Vol­go­donsk i Rusland i 1999. Under alle omstæn­dig­he­der lod det til, at vin­ket med en vogn­stang blev for­stå­et – i det mind­ste slug­te “the good guys” til­sy­ne­la­den­de kame­len.

P.S.
På grund af mas­se­me­di­er­nes mang­len­de omta­le af den­ne nuk­lea­re bomb­ning vil­le jeg aldrig have bemær­ket den, hvis det ikke hav­de været for nu afdø­de Joe Vialls, en frem­træ­den­de efter­for­sker af nuk­lea­re bomb­nin­ger. Der fin­des mere om den på Joe Vialls’ hjem­mesi­de … [Nej ikke mere; desvær­re ser alle Joe Vialls’ tid­li­ge­re hjem­mesi­der ud til at være ned­lagt].

[Dimi­tri Kha­lezov afslut­ter den­ne beskri­vel­se med en poli­tisk til­ken­de­gi­vel­se, hvori han bl.a. del­vist fri­hol­der zio­nis­men. Den tager vi fuld­stæn­digt afstand fra. Vi mener, at illu­mi­na­tis­men og zio­nis­men er opstå­et af sam­me ursup­pe, et djæ­velsk og volds­for­her­li­gen­de ver­dens­syn, som men­ne­ske­he­den har lidt under, siden jøder­ne først gang trå­d­te ud i omver­de­nen fra Judæa.]