Blokeringer i hjernen — Test dig selv

Redaktionelt

O​-​D​-​I​-​N​.org, Redaktionen, 17. oktober 2016.

 

Når et men­ne­ske i lang tid udsæt­tes for ensi­dig psy­ko­lo­gisk påvirk­ning, vil der opstå men­tale bar­ri­e­rer i bevidst­he­den, idet offe­ret cen­su­re­rer sig selv og ude­luk­ker bestem­te emner. Der­ef­ter næg­ter han at tale om dem, og langt min­dre ønsker han at dis­ku­te­re dem.

Desvær­re er fx reg­ler­ne for, hvor­dan vi skal opfø­re os poli­tisk kor­rekt pr. defi­ni­tion utro­vær­di­ge. De begræns­nin­ger, vi kom­mer til at påfø­re os selv, er der­for base­ret på urig­tig infor­ma­tion. Blo­ke­rin­ger­ne får os til at udvik­le et adfærds­møn­ster, der ska­der vores egne mulig­he­der, mens det sam­ti­dig tje­ner en magt-eli­te, der — ud over at kon­trol­le­re hoved­par­ten af medi­er­ne og infor­ma­tio­nens styr­ke og kva­li­tet — også kom­mer til at kon­trol­le­re vores adfærd.

 

I det føl­gen­de stil­ler vi 10 spørgs­mål, hver med 3 svar­mu­lig­he­der. Læs sva­re­ne igen­nem og vælg umid­del­bart det svar, der først fal­der dig ind at være rig­tigt. Skriv num­me­ret på spørgs­må­let og bog­sta­vet for sva­ret ned på et styk­ke papir. Til sidst afslø­rer vi de san­de svar, så du kan gøre dine rig­ti­ge svar op. Hvis du har sva­ret umid­del­bart, vil du have en lav sco­re.
Hvis du ender med man­ge for­ker­te svar, har du bevist for dig selv, at men­tale bar­ri­e­rer i din bevidst­hed begræn­ser dig, og det vil være sundt og natur­ligt at gå i gang med at fjer­ne dem ved at læse vide­re her på o​-​d​-​i​-​n​.org.
Selv­føl­ge­lig kan du høre til dem, der ikke føler sig gene­ret af den kon­stan­te foru­lemp­ning fra TV, film, radio, rek­la­mer, bøger, maga­si­ner, dag­bla­de osv., og i så fald lader du bare begræns­nin­ger­ne bli­ve, hvor de er og hol­der dig til medi­er­nes sene­ste til­bud. Når din alter­na­ti­ve ver­den en dag styr­ter sam­men, skal du være for­be­redt på at møde mod­stand.

Her er de 10 spørgs­mål (gå ikke bag­læns, hold dig til din før­ste ind­sky­del­se):

1. Hvor tæt kom Apol­lo 11 på Månen i 1969?
A: Neil Arm­strong gik på Månen, og Apol­lo 11 lan­de­de sik­kert i Stil­le­ha­vet — som alle har kun­net se.
B: Apol­lo 11 var i kredsløb om Månen, men uden at lan­de. Astro­nau­ter­ne retur­ne­re­de til Jor­den med bil­le­der af Månen.
C: Apol­lo 11 nåe­de aldrig ud af Jor­dens tyng­de­felt.

2. Hvor far­ligt er et moder­ne atom­kraft­værk?
A: Kon­stant far­ligt for mil­jø­et, og faren fra strå­ling i til­fæl­de af eks­plo­sion eller neds­melt­ning er høj.
B: Nær­mest risi­kof­rit, Ring­hals Atom­kraft­værk lig­ger min­dre end 100 km fra Sve­ri­ges næst­stør­ste by, Göte­borg.
C: Der kan ske fejl, så føl­ger­ne bli­ver lige så omfat­ten­de, som da Tjer­no­byl atom­kraft­vær­ket i Ukrai­ne eks­plo­de­re­de.

3. Hvor­for blev John F. Ken­ne­dy myr­det i Dal­las, Texas, i 1963?
A: Han hav­de lagt sig ud med Sov­je­tu­ni­o­nen ved at for­hin­dre opstil­lin­gen af rus­si­ske lang­di­stan­ce-raket­ter på Cuba.
B: Han hav­de udstedt admi­ni­stra­tiv for­ord­ning nr. 11.110, der til­lod USA’s rege­ring selv at udste­de pen­ge; pen­ge­nes påly­den­de vær­di var under­støt­tet af sølv.
C: Man­ge fandt ham poli­tisk bela­sten­de, og den CIA-asso­ci­e­re­de Lee Har­vey Oswald, der tid­li­ge­re hav­de opholdt sig i Sov­je­tu­ni­o­nen og var rus­sisk gift, tog sagen i egen hånd og skød ham.

4. Hvor­for sprang Tjer­no­byl atom­kraft­vær­ket i luf­ten i 1986?
A: Det blev sabo­te­ret.
B: Ned­kølin­gen af brænd­sels­sta­ve­ne blev kortva­rigt afbrudt ved et manu­elt ind­greb, der omgik alle sik­ker­heds­krav.
C: Det var en ældre reak­tor, og en fejl i den auto­ma­ti­ske køling af atom­brænds­let med­før­te en kæde­re­ak­tion og en neds­melt­ning (Kina-syn­dro­met). Ved ato­m­eks­plo­sio­nen send­tes radio­ak­tiv foru­re­ning hund­re­der af kilo­me­ter væk. Titu­sind­vis af kvin­der valg­te de føl­gen­de måne­der at abor­te­re fore­byg­gen­de. Sene­re blev der fun­det gene­tisk mute­re­de dyr i nær­mil­jø­et.

5. Hvor man­ge jøder blev gas­set ihjel i tyske kon­cen­tra­tions­lej­re under 2. ver­denskrig?
A: Omkring 1,5 mio.
B: Ingen.
C: Tæt på 6 mio.

6. Hvor man­ge byg­nin­ger blev angre­bet den 11. sep­tem­ber 2001, og hvor man­ge pas­sa­ger­fly ram­te en byg­ning?
A: 3 byg­nin­ger og 3 fly.
B: 4 byg­nin­ger og 0 fly.
C: 4 byg­nin­ger og 3 fly.

7. Hvad er årsa­gen til, at NATO opru­ster langs græn­sen til Rusland (fra Estland til Syrien)?
A: For at for­hin­dre Rus­ser­ne i at udfø­re opportu­ni­sti­ske over­ta­gel­ser af rus­si­ske mino­ri­tets­om­rå­der i græn­se­om­rå­det.
B: For­di Rusland læg­ger op til en huma­ni­tær kata­stro­fe ved at for­læn­ge kri­gen i Syrien (mili­tær hjælp til Assad).
C: For­di Israel og det neokon­ser­va­ti­ve (jødi­ske) USA er inter­es­se­ret i at frem­pro­vo­ke­re en ny krig i Euro­pa.

8. Hvad er Aus­chwitz?
A: En tid­li­ge­re tysk kon­cen­tra­tions­lejr i Polen, som nu er jæv­net med jor­den.
B: Et jødisk muse­um for jødi­ske Holo­caust-ofre fra 2. ver­denskrig, som enhver kan besø­ge og ved selv­syn over­be­vi­se sig om, hvor­dan jøder­ne blev uds­let­tet i gaskam­re og kre­ma­to­ri­er.
C: En tid­li­ge­re polsk kaser­ne (nu jødisk finan­si­e­ret muse­um), der blev over­ta­get af tysker­ne under 2. ver­denskrig og brugt som arbejds­lejr for jøder og andre poli­ti­ske risi­ko­grup­per fra Øst­eu­ro­pa og hvoraf et antal tusin­der døde af syg­dom og sult, da for­sy­nin­ger­ne svig­te­de i slut­nin­gen af kri­gen, og/eller som føl­ge af direk­te alli­e­ret bomb­ning og beskyd­ning.

9. Hvad er “Aus­chwitz-dagen” (den 27. janu­ar)?
A: Den års­dag, hvor vi min­des de 6 mio. jøder, der syste­ma­tisk blev uds­let­tet under Holo­caust.
B: Den års­dag, hvor den jødi­ske besæt­tel­ses­magt i Danmark tager røven på nye hold af god­tro­en­de sko­le­e­le­ver.
C: Den dag, hvor sov­je­trus­si­ske styr­ker befri­e­de døds­lej­ren Aus­chwitz i 1945 og sik­re­de sig bil­le­der og anden doku­men­ta­tion for eksi­sten­sen af gaskam­re, tor­tur­kam­re og andre drabs­vå­ben, der var ble­vet anvendt på de jødi­ske ind­sat­te.

10.  Hvad menes med udtryk­ket “hjer­ne­vask”?
A: Syste­ma­tisk psy­ko­lo­gisk påvirk­ning udført for at ændre en per­sons hold­nin­ger i en ønsket ret­ning; kan sidestil­les med indok­tri­ne­ring.
B: Et sæt af øvel­ser, der til­la­der udø­ve­ren at afskæ­re sig fra ube­ha­ge­li­ge emner gen­nem indø­ve­de for­mu­le­rin­ger som: “Det lig­ger ud over, hvad jeg ønsker at dis­ku­te­re,” eller “Det er et afslut­tet kapi­tel,” eller “Jeg vil bede dig lade mig i fred,” eller “Du betræ­der en far­lig vej, jeg vil ikke høre mere,” eller “Kil­de­kri­tik?!” eller “Det er muligt, at du har ret, men hel­dig­vis ved vi ikke alt, og det er vist meget godt,” osv.
C: Medi­cinsk ind­greb for at udskif­te spi­nal­væ­sken.

Huske­de du at note­re. Du kan fin­de løs­nin­gen her.