Bjarne Corydons DONG-aftale er en jødebusiness

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, Hugo Ravn, 27. januar 2014 (opdateret 2018).

 

Dansker­nes blod vil fly­de efter det­te for­ræ­de­ri­ske udsalg af natio­nens for­sy­nings­sik­ker­hed. Vi taler om ægte hjer­te­blod. I en ikke fjern frem­tid vil dine og mine børns blod fly­de. Inden for få år er vi og næste gene­ra­tion nødt til at gøre op med den jødi­ske besæt­tel­ses­magt i Danmark. Vi vil først bli­ve jaget og for­søgt uds­let­tet som kri­mi­nel­le, ale­ne for­di vi hæv­der vores fri­hed og ret­ten til Danmark. For de bedst egne­de kan en del af deres frem­tid kom­me til at bestå i gue­ril­la-krig mod NWO. De vil gå over i histo­ri­en som vores fri­heds­kæm­pe­re, mens jøder­ne — ind­til vi har luk­ket mun­den på dem — vil kal­de dem det, de ple­jer at kal­de deres mod­stan­de­re: ter­r­o­ri­ster!
Det kan ske hur­ti­ge­re og mere smer­te­frit, hvis vi våg­ner op i tide! – og står sam­men om at afvi­se magtjø­de­r­nes pla­ner med os.
Det­te er ikke en sjov sci­en­ce-fiction for­tæl­ling, der skal bidra­ge yder­li­ge­re til din pas­si­ve under­hold­ning. Det er døde­lig alvor. Jøder­ne sid­der alle­re­de på Chri­sti­ans­borg og skri­ver under på en lil­le bid af vores ulti­ma­ti­ve under­gang med den­ne sag. Ele­fan­ten spi­ses som bekendt én bid ad gan­gen.


CEO (adm. direk­tør) Lloyd Blank­fe­in, Gold­man Sachs, han er også besty­rel­ses­for­mand. Bag ham th. COO (ope­ra­tiv direk­tør) Gary Cohn, han er sam­ti­dig præ­si­dent for Gold­man Sachs Group Inc. To guld­dren­ge, hvis slægt har suget blod af ame­ri­kan­ske skat­tey­de­re i mere end 100 år. Til net­op dis­se men­ne­sker har jøden Bjar­ne Cory­don valgt at sæl­ge en bety­de­lig post i dan­sker­nes ener­gi­sik­ker­hed. Foto: Inter­net­tet

 

Magtjø­de­r­ne er som kon­se­kvens af en volds­for­her­li­gen­de troslæ­re og tal­m­u­di­se­ret opvækst, der totalt ude­luk­ker enhver mulig­hed for fre­de­lig samek­si­stens, i fuld gang med at under­læg­ge sig Jor­den og den øvri­ge men­ne­ske­hed til ejen­dom. Som ét af man­ge mil­li­o­ner små led i den­ne stra­te­gi får de nu over­dra­get nøg­ler­ne til dansk ener­gi-for­sy­ning som bro­der­ga­ve fra Bjar­ne Cory­don. Den­ne “han­del” skul­le ger­ne have været gen­nem­ført gelin­de, mens dan­sker­ne var opta­get af Euro­pa-hånd­bold. Den kal­ku­le gik i vasken, men desvær­re gør det ingen for­skel, at over­dra­gel­sen plud­se­lig lå badet i lys. Ingen dan­sker har reel ind­fly­del­se på, hvad der sker i den­ne sag; for afgø­rel­sen træf­fes for­melt i Finans­ud­val­get (et pas­sen­de udansk forum, hvor jøder­ne for længst har sik­ret sig til­slut­ning).

Her­un­der et uddrag af dagens leder i Den kor­te avis. Avi­sens fædre over­kom­mer ikke at beskri­ve de stra­te­gi­ske kon­se­kven­ser på læn­ge­re sigt af finans­mi­ni­ste­rens (den røde jødisk domi­ne­re­de rege­rings) “bort­skænk­ning” af dansk for­sy­nings­sik­ker­hed til deres stam­me­fræn­der i Gold­man Sachs. I ste­det kred­ser avi­sen (som jøder­ne i deres øvri­ge medi­er) i små poli­ti­ske cirk­ler om, hvad jøde-1 er uenig med jøde-2 om i sel­ve sal­get. Sagen er, at den påtag­ne indig­na­tion og det lat­ter­li­ge småsnak­ke­ri ingen som helst ind­fly­del­se har på udfal­det.

DEN KORTE AVIS:

Bjarne Corydons DONG-aftale kan koste blod

Debat­ten om DONG og afta­len med Gold­man Sachs raser sta­dig vold­som­me­re. Men det er en ejen­dom­me­lig debat. Par­ter­ne har ikke for­holdt sig meget til hin­an­dens argu­men­ter.
Rege­rin­gen med Bjar­ne Cory­don i spid­sen har klart under­vur­de­ret, hvor stær­ke pro­te­ster afta­len kun­ne udlø­se. Man har været meget dår­ligt for­be­redt på at tage debat­ten om Gold­man Sachs’ dår­li­ge renom­mé.
Cory­don har kon­cen­tre­ret sig om at for­kla­re, at DONG-afta­len med Gold­man Sachs øko­no­misk var den bedst muli­ge. Men det har tyde­lig­vis ikke været nok til at stil­le kri­ti­ker­ne til­freds.
Omvendt er kri­ti­ker­ne gået meget lidt ind i Cory­dons argu­men­ter om, at man befandt sig i en tvangs­si­tu­a­tion: DONG hav­de akut behov for at få til­ført kapi­tal, den­ne kapi­tal skul­le være pri­vat, og dér var Gold­man Sachs den bed­ste mulig­hed.
Så det har i vidt omfang været en god­dag-mand-økseskaft debat.
Alt tyder på, at Cory­don får sin afta­le igen­nem Finans­ud­val­get på tors­dag. Men den kan koste blod for rege­rin­gen.
Spørgs­må­let er så, om det blod­tab vil være stort nok til at påvir­ke det kom­men­de fol­ke­tings­valg.
(…)

Faren for regeringen

Afta­len kom­mer nok i hus på tors­dag med opbak­ning fra rege­rings­par­ti­er­ne, Ven­stre og De Kon­ser­va­ti­ve. Men den vil sen­de døn­nin­ger gen­nem dansk poli­tik i tiden frem­over.
Rege­rin­gen behø­ver næp­pe at fryg­te, at DONG-afta­len lige­frem bli­ver et vig­tigt tema i næste valg­kamp. Moder­ne poli­tik er fyldt med sager, der bru­ser vold­somt op, men snart mister deres poli­ti­ske kraft. Ved val­get vil andre tema­er domi­ne­re.
Alli­ge­vel kan DONG-bal­la­den bli­ve far­lig. Den kan nem­lig bidra­ge til væl­ger­nes almin­de­li­ge ind­tryk af Thor­ning, Cory­don og resten af rege­rin­gen. Nær­me­re bestemt kan den for­stær­ke pro­ble­ma­ti­ske træk, som man­ge væl­ge­re i for­vej­en for­bin­der med rege­rin­gen:
Det ene er inter­nt kævl. Det kom­mer her fra både SF og fra Soci­al­de­mo­kra­ter­nes ræk­ker.
Det andet er alt for blå hold­nin­ger. Cory­dons poli­tik vil i end­nu høje­re grad stå som kapi­tal­ven­lig.
Det tred­je er tabe­re. DONG-sagen risi­ke­rer at give rege­rin­gen ny ned­t­ur i menings­må­lin­ger­ne,
Så selv om DONG næp­pe bli­ver et stort num­mer i valg­kam­pen, kan sagen koste blod for rege­rin­gen.

Kil­de: Den kor­te avis (artik­len er slet­tet)