Betal (fjols!) — så fordærver vi dit liv

Sand Historie

O​-​D​-​I​-​N​.org, Redaktionen, 13. oktober 2017 (opdateret 18. oktober 2017).

 

Hvis du er dum nok, beta­ler du TV-licens (“medi­e­li­cens”) for at bidra­ge til udryd­del­sen af dig selv og dine efter­kom­me­re inden 2050.

(Du kan spør­ge DR-Licens, hvil­ken del af Inter­net­tet de mener at eje, siden de opkræ­ver beta­ling for bru­gen af det. Inter­net­tet kan prin­ci­pi­elt anven­des frit af alle. Ingen ejer Inter­net­tet som sådan. Din til­kob­ling af en PC eller et TV m.fl. til Inter­net­tet via en alle­re­de betalt ope­ra­tør, You­See m.fl., er der­for ikke DR’s busi­ness.
DR kan ude­luk­ken­de kræ­ve beta­ling fra egne bru­ge­re, der har et pass­word. Det­te pass­word kan også bru­ges på TV-net­tet. Der­med har alle andre uden inter­es­se i DR ikke adgang, og der er ingen grund til, at de beta­ler for DR’s pro­duk­ter. En sådan son­dring vil­le være sund og logisk.
Hvor­for skal den tæn­ken­de del af befolk­nin­gen, der opfat­ter DR’s udsen­del­ser som infe­ri­ø­re og ska­de­li­ge og gør alt for at und­gå dem, alli­ge­vel beta­le for dem? Det kan kun ske, for­di vi er for dum­me til at pro­teste­re. Der­med giver vi licens­kon­to­ret frit spil til at opkræ­ve ekstra­skat til jøder­ne.
DR Licens und­lod kloge­ligt at besva­re spørgs­må­let om ejer­for­hold ift. Inter­net­tet, da vi spurg­te dem.)

Hvis en påstand om vir­ke­lig­he­den ikke har rod i vir­ke­lig­he­den, er den usand, en fik­tion. Ond­s­in­det fik­tion kal­des løgn. Der vil aldrig kun­ne føres et sandt bevis for en sådan løgn. Tvær­ti­mod — vir­ke­lig­he­den gem­mer en sand­hed, der ophæ­ver fik­tio­nen, og der­for kom­mer sand­he­den, der er løg­nens anti­stof, som regel for en dag.

Men desvær­re ikke altid. Fysi­ske bevi­ser kan øde­læg­ges hin­si­des genop­ret­tel­se eller hol­des skjult på ube­stemt tid. Siden Anden Ver­denskrig har vi kun­net iagt­ta­ge fle­re og fle­re eksemp­ler på, at van­vit­ti­ge løg­ne ophø­jes til histo­ri­ske facts og gør krav på en plads i vir­ke­lig­he­den.
Jøder­nes orto­dok­se Holo­caust-krav er et skræm­men­de eksem­pel på, at det lige­frem kan gøres kri­mi­nelt at omta­le og offent­lig­gø­re bevi­ser­ne imod løg­nen. Det kan kun ske, når sand­he­dens tra­di­tio­nel­le fjen­der, jøder­ne, har opnå­et for stor magt. Det­te van­vid må stop­pes, mens det sta­dig er muligt at skel­ne mel­lem fik­tion og vir­ke­lig­hed.

Påkør­sel af demon­stran­ter i Char­lot­tesvil­le” (Vir­gi­nia, USA). Et nye­re eksem­pel på en kon­stru­e­ret vir­ke­lig­hed. Bemærk alle de løse sko. Foto: Inter­net­tet

TV-medi­er­ne og main­stream-medi­er­ne i almin­de­lig­hed oply­ser i 2017 kun en flig af sand­he­den, nem­lig det abso­lut­te mini­mum for at sand­syn­lig­gø­re, at en falsk påstand er sand, mens hoved­par­ten af histo­ri­en kun har til for­mål at ska­be eller for­stær­ke en vild­fa­rel­se om, at en begi­ven­hed, der ikke har fun­det sted, er vir­ke­lig.

Der­for bør du usen­ti­men­talt uddri­ve TV-dæmo­nen fra dit hjem ved at kaste appa­ra­tet på bålet, så det redu­ce­res til aske. Erstat der­ef­ter plad­sen i hjem­met med en bog­re­ol fyldt med gode bøger. God og sand lit­te­ra­tur fra ikke-jødi­ske for­fat­te­re og for­læg­ge­re lok­ker dig ikke ind i en fik­tiv vir­ke­lig­hed ved at lyve om histo­ri­en og andre vig­ti­ge sider af vores hvi­de euro­pæ­i­ske kul­tur. Hvis du ikke vil miste dit fæd­re­land og din per­son­li­ge fri­hed i løbet af et par årti­er, er du er nødt til aktivt at opsø­ge sand­he­den.

Er du end­nu ikke nået der­til, at du kan und­væ­re zom­bie­kas­sen i din bolig, så brug bare dit dyre, men livs­far­li­ge TV lidt end­nu — men med kri­tisk omtan­ke og bety­de­lig mistænksom­hed, ind­til du har lært nok til at kun­ne und­væ­re det. Den nød­ven­di­ge viden opnår du ved at læse vide­re her på o​-​d​-​i​-​n​.org. Når du har lært at obser­ve­re kri­tisk og afko­de de skjul­te sig­na­ler i de isce­ne­sat­te sce­na­ri­er, vil du til sidst kun­ne gen­nem­skue, hvor­når der lyves for dig, hvem der lyver og hvor­for din egen rege­ring (uan­set sam­men­sæt­ning) del­ta­ger i din plan­lag­te under­gang.

Når du ikke læn­ge­re tager TV’s Bre­aking News og andre auto­ri­ta­ti­ve kil­der for påly­den­de og begyn­der at beskyt­te dine børn imod for­skru­et vir­ke­lig­hed, vil du og din fami­lie få mulig­hed for at obser­ve­re og erken­de det mon­strø­se omfang af svin­del og bed­rag, der sen­des ind i jeres hjem, indsukret i sport, X-fak­tor og TV-køk­ken.

Ill.: Inter­net­tet

Den­ne strøm af falsk infor­ma­tion for­gif­ter vores hjer­ner og øde­læg­ger vores liv. For­må­let er natur­lig­vis, ind­til vi helt er fjer­net, at for­hin­dre os i at opda­ge sand­he­den, dvs. for­hin­dre os i at vide, hvad der fore­går i den vir­ke­li­ge ver­den. For hvis vi alle vid­ste det, vil­le vi gøre oprør og neut­ra­li­se­re for­bry­der­ne. Du vil bli­ve cho­ke­ret over at fin­de ud af, at de men­ne­sker, der lyver for dig på dag­lig basis er de sam­me som pr. defi­ni­tion skul­le beskyt­te os, nem­lig jour­na­li­ster­ne, pres­sen, poli­ti­ker­ne og rege­rin­gen.

Fæl­lesnæv­ne­ren for dis­se men­ne­sker er, at de er til­hæn­ge­re af et Sto­ris­ra­el, langt­fra er dansk­sin­de­de, men der­i­mod for­be­ne­de inter­na­tio­na­li­ster, der er enga­ge­ret i en kri­mi­nel agen­da for at rea­li­se­re drøm­men om et ver­dens­her­re­døm­me, NWO = et zio­ni­stisk glo­balt dik­ta­tur. Det er en årtu­sin­der gam­mel og fug­tig jødisk drøm, der, mens du læser det­te, prom­ove­res med bety­de­lig kraft, ufat­te­li­ge for­mu­er og ube­skri­ve­lig ond­skab.
I øje­blik­ket føres kri­gen pri­mært mod den vest­li­ge ver­dens hvi­de befolk­nin­ger.

Fal­se flag” angreb udfø­res af en fjen­de, der giver sig ud for at være en ven. Fra histo­ri­ens søslag ken­des frem­gangs­må­den, at et fjendt­ligt krigs­skib sni­ger sig ind på en mod­stan­der ved at føre hans eget flag og der­med over­rump­ler ham. Når sej­ren er vun­det, for­svin­der pro­vo­ka­tø­ren uden at give sig til ken­de.

De fal­ske flag i nuti­den består som regel af efter­lad­te spor, der peger på “isla­misk ter­r­o­ris­me” og får offe­ret til at tro, at han blev angre­bet af “radi­ka­li­se­re­de mus­li­mer, nok ISIS”. Den egent­li­ge angri­ber, Mos­sad og CIA, for­bli­ver i prin­cip­pet ano­ny­me og uskad­te, mens natio­ner, der tid­li­ge­re leve­de fre­de­ligt sam­men, kan begyn­de at bekæm­pe hin­an­den ind­byr­des, hvis de mister over­blik­ket. Prin­cip­pet kal­des “del og hersk” eller “By way of decep­tion thou shalt do war” (du skal føre krig gen­nem bed­rag), det sid­ste er Mos­sads mot­to, som de i psy­ko­pa­tisk omfang bestræ­ber sig på at efter­le­ve.

For­hå­bent­lig husker du mindst én af føl­gen­de begi­ven­he­der, der alle har vist sig at være noget andet, end de offi­ci­el­le medi­er og tals­mænd vil­le have os til at tro. Man­ge af de sene­ste “false-flag”-operationer har fun­det sted i USA og Euro­pa, for­di det er vig­tigt for den kri­mi­nel­le inter­na­tio­na­le jøde­dom at uds­let­te de stær­ke hvi­de befolk­nin­ger først — for at over­ta­ge vores lan­de, viden og fortje­ne­ster. Der­ef­ter er pla­nen at under­læg­ge sig resten af ver­den. Det­te er regu­lær krig ført inde­fra af en usyn­lig besæt­tel­ses­magt!
Lær at iden­ti­fi­ce­re jødi­ske poli­ti­ke­re, der for­år­sa­ger vold­som ska­de. Der­med fjer­nes deres usyn­lig­hed i takt med, at dit poli­ti­ske over­blik for­bed­res, og du let­te­re bli­ver i stand til at afslø­re vores abso­lut­te døds­fjen­de.

Den nye­ste begi­ven­hed i ræk­ken af poli­ti­ske svin­delnum­re vises øverst. Der­med skul­le du kun­ne huske mindst ét af dem fra medi­er­ne. Sene­re vil vi sup­ple­re listen, når nye til­fæl­de opstår. Der er efter­hån­den ikke læn­ge imel­lem dem. Hyp­pig­he­den gør det svært for os, der søger sand­he­den, at få tid nok til at afslø­re en isce­ne­sat begi­ven­hed. Du kan selv slå begi­ven­he­den op på Wikipe­dia, hvis du vil have den offi­ci­el­le ver­sion gen­ta­get. Wikipe­dia er som alle andre magt­ful­de medi­er kon­trol­le­ret af jøder, og der­for adop­te­rer Wikipe­dia altid den offi­ci­el­le, poli­tisk kor­rek­te ver­sion. Betal aldrig en kro­ne til Wikipe­dia, selv om de ang­ler efter støt­te. Det er i sig selv et bed­rag, der blot føjer spot til ska­de.
De har alle­re­de sten­ri­ge dono­rer. Vi håber, at du efter at have læst det­te vil begyn­de at obser­ve­re, hvor præ­cist dan­ske nyheds­me­di­er føl­ger de “inter­na­tio­na­le” manuskrip­ter:

Jøder­nes fal­se flag ter­ror