Babelstårnet i Sønderborg

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, Observatør i Sønderborg, 10. januar 2018.

 

En af vores obser­va­tø­rer i Søn­der­borg har sendt et skræm­men­de bil­le­de.

Vi hen­vi­ser til den tid­li­ge­re arti­kel Jøder­nes angreb på dan­ske kul­tur­vær­di­er, hvor vi har beskre­vet den kul­tu­rel­le derou­te i en af vores tid­li­ge­re smuk­ke køb­stæ­der, Søn­der­borg, der også er fal­det i hæn­der­ne på logen af gri­ske jøder.
Siden sidst er det hen­syns­lø­se byg­ge­ri af et silo­lig­nen­de hotel på hav­ne­fron­ten kom­met til at repræ­sen­te­re en ny mani­fe­sta­tion af bysty­rets foragt for byens bor­ge­re og dan­sker­nes kul­tu­rarv.

Klik på det lil­le bil­le­de for at se en detal­je­ret udga­ve. Klik med for­stør­rel­ses­glas­set og evt. på musens hjul. Ved at flyt­te musen, kan du navi­ge­re rundt i bil­le­det.

Hav­neud­sig­ten” pr. 7. janu­ar 2018 fra Hel­go­lands­ga­de i Søn­der­borg.
Borg­me­ster Erik Lauritzen og hans jøde­sty­re har uden at spør­ge bebo­er­ne i Hel­go­lands­ga­de fra­ta­get dem hav­neud­sig­ten fra deres boli­ger. Erik Lauritzen har med sit hotel­byg­ge­ri sendt bebo­er­nes her­lig­heds­vær­di direk­te i lom­men på hotel­lets ejer (ham selv?). Snart vil hav­neud­sig­ten fra hotel­let kun­ne sæl­ges til vel­ha­ven­de turi­ster sæson efter sæson. Der er ikke kun tale om, at jøde­sty­ret kræn­ker en stor grup­pe bebo­e­re i områ­det, men om tyve­ri af per­spek­tiv og hori­sont gen­nem en hen­syns­løs inva­sion af det tid­li­ge­re frie udsyn over Als­sund.
Alles per­spek­tiv fra øst­si­den af byen er nu yder­li­ge­re for­mør­ket af en ny påtræn­gen­de øjen­bæ, en arki­tek­to­nisk fadæ­se i stål og glas, et “Babel­stårn”, et af loge­sym­bo­ler­ne, som jøder­ne elsker at rej­se i stil med gla­s­py­ra­mi­der og obe­li­sker, alt sam­men stjå­let fra andre kul­tu­rer for at ind­gå i deres fri­mu­rer­kult.
“Her rege­rer vi,” bety­der bæen, og sti­len og pla­ce­rin­gen dik­te­res af den jødi­ske besæt­tel­ses­magt i Danmark.
Den­ne øst­kul­tur har kun sans for guld; ikke for æste­tik, ikke for oprin­de­ligt mil­jø og slet ikke for kul­tur. Gene­relt opfø­rer jøder­ne sig som de nye eje­re af Euro­pa.
Det­te bro­der­skab af gri­ske gøj­le­re med rød­der i Asi­en rej­ser det ene poli­ti­ske tivo­li i Danmark efter det andet, natur­lig­vis med for­kær­lig­hed for vand­linjer­ne, hvor her­lig­heds­vær­di­en gør deres inve­ste­rin­ger mak­si­malt løn­som­me.
Dan­sker­ne beta­ler med deres natur­vær­di­er, kul­tur­vær­di­er og livs­op­spa­rin­ger. Hvor læn­ge skal vi accep­te­re dis­se over­greb fra kri­mi­nel­le kon­ver­titjø­der, som lyver, stjæ­ler og bed­ra­ger sig frem i de euro­pæ­i­ske sam­fund på oprin­de­li­ge euro­pæ­e­res bekost­ning?
Jøder­ne oprin­der over­ve­jen­de fra områ­det øst for Den Ana­tol­ske Halvø. De har hver­ken ret til Palæstina eller Euro­pa.

 
Her er én af kon­se­kven­ser­ne af, at udsig­ten til sun­det nu er obstru­e­ret. Salg og udlej­ning af boli­ger i Hel­go­lands­ga­de er ble­vet pro­ble­ma­tisk. Bil­le­det neden­for, der er hen­tet fra en salgs­an­non­ce fra i dag, viser, at den tid­li­ge­re mere åbne udsigt over det tid­li­ge­re fla­de erhvervs­byg­ge­ri på hav­ne­fron­ten sæl­ger bed­re end den nye vir­ke­lig­hed.
 
Hver­ken erhvervs­byg­nin­ger­ne eller hotel­let hører til på det­te områ­de, der er fæl­lese­je for Søn­der­borgs bor­ge­re. Her skul­le anlæg­ges en grøn park, der beva­re­de rum­met ud mod sun­det og vir­ke­de som en offent­lig rekre­a­tiv over­gang mel­lem byen og van­det.
 
Det vil­le være uhy­re smer­te­fuldt, hvis Goldstein’erne i byrå­det og kom­mu­nen skul­le lade en ene­ste mulig­hed for para­si­tær blod­sug­ning gå sig for­bi. Til hel­ve­de med dan­sker­ne, euro­pæ­isk kul­tur og mil­jø, når der lig­ger en for­mue og ven­ter på hav­ne­fron­ten.