Attentatet mod World Trade Center 9/11–2001 er opklaret (nyt kapitel 3 af 3)

Sand Historie

Opda­te­ret pr. 11. sep­tem­ber 2017.

 

Optagelser der viser den påståede påflyvning af Tvillingetårnene

Siden 2001 har pri­va­te efter­for­ske­re utræt­te­ligt under­søgt 9/11 og har afdæk­ket nye sider af begi­ven­he­der­ne på Man­hat­tan den 11. sep­tem­ber 2001, aspek­ter som myn­dig­he­der­ne lige fra star­ten har for­søgt at til­slø­re med fal­ske rap­por­ter, fal­ske bevi­ser og fle­re mord, når nogen kom for tæt på de ansvar­li­ge.

Ingen uaf­hæn­gi­ge inter­es­sen­ter er læn­ge­re i tvivl om, at angre­bet var en isce­ne­sat, såkaldt fal­se flag ope­ra­tion, der blev udført af pri­mært CIA og Mos­sad i for­e­ning for at kun­ne ind­le­de den zio­ni­stisk desig­ne­de “kam­pen mod isla­misk ter­ror” med efter­føl­gen­de “fore­byg­gen­de angreb” på Afg­ha­ni­stan, Irak og der­ef­ter land på land, der lå i vej­en for et Sto­ris­ra­el og zio­ni­ster­nes ver­den­sor­den (NWO). Aktu­elt er det Syrien og snart Iran og Nordkorea, der står for skud, for­di de suveræ­ne natio­na­le rege­rin­ger i dis­se lan­de ikke ønsker at under­ka­ste sig et inter­na­tio­nalt jødisk bank­sy­stem og zio-ame­ri­kansk kon­trol.

For nylig opda­ge­de vi, at Mr. Richard Hall, som producerer/(ejer) showet “Rich­pla­net” på Inter­net­tet, kun­ne påvi­se, at der ver­se­rer et stort antal video­er med bil­le­der af et “Boing 767 pas­sa­ger­fly”, der til­sy­ne­la­den­de ram­mer et af WTC-tår­ne­ne. Han har fun­det hele 53 video­er af “påflyv­nin­gen” fra for­skel­li­ge nær­me­re eller fjer­ne­re kame­ra­po­si­tio­ner og mere eller min­dre tyde­li­ge.

Den­ne sta­ti­stik ram­mer en pæl gen­nem vores hid­ti­di­ge teo­ri om, at højst 5 cen­tra­le video­er (gen­gi­vet neden­for), vist i medi­er­ne igen og igen, måt­te være ble­vet lyn­re­di­ge­ret med et ekstra lag, der viser sil­hu­et­ten af et fly for­svin­de ind i tår­ne­ne. Den­ne redi­ge­rings-teo­ri byg­ge­de på, hvad vi kun­ne se, nem­lig at “fly­e­ne” ikke kun­ne være vir­ke­li­ge, når de uden at bli­ve defor­me­ret over­ho­ve­det kun­ne for­svin­de ind i tår­ne­ne som en varm kniv gen­nem smør.

Faktum:

Enhver kva­li­fi­ce­ret efter­for­sker, her­un­der alle enga­ge­re­de viden­skabs­mænd, anser det i dag (2017) for sik­kert, at intet fly af stør­rel­ses­or­de­nen Boing 767 og ned til stør­rel­sen af en dro­ne ram­te tår­ne­ne eller Pen­ta­gon.

Richard Hall er uddan­net elek­tro­in­ge­ni­ør og har del­ta­get i for­skel­li­ge kva­li­fi­ce­ren­de pro­jek­ter inden for det bri­ti­ske for­svar. Han er en god efter­for­sker og fored­rags­hol­der. Han beslut­te­de at lave en 3-D com­pu­ter­model af Man­hat­tan med de oprin­de­li­ge tvil­lin­getår­ne, og han inklu­de­re­de som faste refe­ren­cer Fri­heds­gu­din­den og Empi­re Sta­te buil­ding.

På grund­lag af myn­dig­he­der­nes fri­giv­ne radar­da­ta om de “kapre­de Boing-passagerfly“s baner efter start, kun­ne han læg­ge den del af baner­ne, der dæk­ker de visu­el­le og opti­ske oplevelser/optagelser af et fly på vej mod Tvil­lin­getår­ne­ne, ind i model­len.
De pågæl­den­de data frem­kom­mer i almin­de­lig­hed, når et antal fort­lø­ben­de og sam­hø­ren­de vær­di­er: tids­punk­tet, fly­ets iden­ti­tet og høj­den over jor­den udsen­des fra en såkaldt trans­pon­der (radio­sen­der), i luft­far­tø­jet og regi­stre­res i fly­ve­kon­trol­len sam­men med fly­ets radar­po­si­tion. Sig­na­ler­ne omsæt­tes på jor­den til en bevæ­ge­lig sig­na­tur på en radarskærm. Nor­malt er fly­ets iden­ti­tet givet i form af en tal­ko­de, som pilo­ten har mod­ta­get fra fly­ve­kon­trol­len og stil­let ind på trans­pon­de­ren — en såkaldt squawk-kode.

På grund­lag af for­skel­le­ne i tids­punkt og posi­tion mel­lem to udlæs­nin­ger, kan den gen­nem­snit­li­ge fart mel­lem ethvert sæt af punk­ter på banen bereg­nes præ­cist. Det over­ra­sken­de resul­tat blev, at banen i 26 af de 53 video­er, der inde­holdt en brug­bar sekvens, i alle til­fæl­de faldt sam­men med banen i 3-D-model­len (1 video med banen frem mod Nordtår­net og 25 video­er med banen frem mod Sydtår­net). Med andre ord: Uan­set hvor­fra “fly­e­ne” blev fil­met, og uan­set om foto­gra­fens stand­punkt med­før­te en høj eller lav hori­sont i opta­gel­sen, føl­ger det fly­ven­de objekt i samt­li­ge til­fæl­de banen i 3-D-model­len, dvs. de offi­ci­el­le baner.

En repe­ti­tion af myn­dig­he­der­nes påstand: 
“Kl. 08:46:30 blev Nordtår­net (Byg­ning 1) ramt på nord­væg­gen gen­nem eta­ger­ne 93–99 af et Boing 767–200ER pas­sa­ger­fly, og kl. 09:02:59 blev Sydtår­net (Byg­ning 2) ramt på syd­væg­gen gen­nem eta­ger­ne 77–85 af et lig­nen­de Boing 767–200ER pas­sa­ger­fly.”
Det er lidt inter­es­sant, at kun tids­punk­ter­ne er san­de, og de angi­ver ude­luk­ken­de hver sin eks­plo­sion i tår­ne­ne.

Et eller andet lignede en Boing 767

Richard Hall har med sin model påvist, at hele 25 videoer/film viser et fly­ven­de objekt nær­me sig og fly­ve ind i Sydtår­net via den sam­me vel­de­fi­ne­re­de bane. Det­te er et væsent­ligt indi­ci­um for, at et eller andet med udse­en­de af et pas­sa­ger­fly bevæ­ge­de sig gen­nem luf­ten via den bane, som Flight 175 skul­le have fulgt. Til­sva­ren­de gør sig gæl­den­de med hen­syn til en enkelt opta­gel­se af Flight 11, der skul­le have ramt Nordtår­net.

Pro­ble­met er imid­ler­tid, at intet fysisk fly ram­te tår­ne­ne!
Des­u­den er ingen af de fly­ven­de objek­ter, der til­sy­ne­la­den­de ram­te tår­ne­ne nogen sin­de ble­vet iden­ti­fi­ce­ret som hen­holds­vis Flight 11 og Flight 175, dvs. som fysi­ske udga­ver af et Boing 767 pas­sa­ger­fly.

I den føl­gen­de video for­kla­rer Richard Hall, hvor­dan han kon­stru­e­re­de model­len, og han påvi­ser dens gene­rel­le vali­di­tet. Fra ca. 6:50 min. inde i video­en taler han om en af de kend­te opta­gel­ser, der spe­ci­elt viser det fly­ven­de objekt nær­me sig fra stor afstand i en rela­tivt direk­te vin­kel, og på afstand lig­ner objek­tet mere en kug­le end kon­tu­rer­ne af et pas­sa­ger­fly for­fra. Den­ne man­gel på sub­stans pas­ser godt med fore­stil­lin­gen om en elek­tro­nisk pro­jek­tion af en eller anden art, idet vi alle kan kon­sta­te­re, at kon­tu­rer, tæt­hed og detal­jer i de ople­ve­de “fly” fra video­op­ta­gel­ser­ne langt­fra ful­den­der ind­tryk­ket af et mas­sivt luft­far­tøj tæt på.

I den næste video har pilo­ter og instruk­tø­rer udført en ræk­ke simu­le­re­de flyv­nin­ger i en pro­fes­sio­nel Boing 737 simu­la­tor af anflyv­nin­ger­ne mod Wor­ld Tra­de Cen­ter, med “simu­le­ring af struk­tu­rel­le ska­der” (crash and dama­ge logic) først slå­et fra, der­næst til. Ingen af dis­se simu­le­rin­ger vil­le bli­ve nem­me­re at udfø­re med en Boing 757 eller 767. Bemærk, at på grund af angre­bet den 11. sep­tem­ber 2001 fin­des de oprin­de­li­ge Twin­towers ikke i simu­la­to­rens land­skab, og der­for sty­res mod den nuvæ­ren­de byg­ning, der kal­des “Wor­ld Tra­de Cen­ter”. På tids­punk­tet for simu­le­rin­gen var byg­nin­gen end­nu ikke opgra­de­ret til sin ful­de høj­de i simu­la­to­rens land­skab.
Simu­le­rin­ger­ne kon­klu­de­re­de, at byg­nin­ger­ne kun­ne have være påflø­jet med en hastig­hed inden for fly­ets til­lad­te belast­nings­ram­me (the enve­l­ope), men det “fly”, vi ser nær­me sig Sydtår­net i video­er­ne, fly­ver med en hastig­hed på over 500 miles i timen. Bun­det på hæn­der og fød­der af det­te fak­tum beskri­ver myn­dig­he­der­nes rap­port:
et pas­sa­ger­fly i lav høj­de, der fly­ver hur­ti­ge­re, end det er tek­nisk muligt.

Missil-teorien

Vi har tid­li­ge­re været inde på mis­sil-mulig­he­den i vores oprin­de­li­ge ana­ly­se af det, der ses og høres i luf­ten, inden Nordtår­net eks­plo­de­re­de.
Richard Hall bekræf­ter den­ne teo­ri, at “fly­e­ne” kun­ne have været kryd­ser­mis­si­ler, der ved hjælp af en eller anden ukendt tek­nik kun­ne trans­por­te­re et visu­elt ind­tryk af et langt stør­re luft­far­tøj. Moto­ren i et kryd­ser­mis­sil er af jet-typen, dvs. en motor, der lyder som moto­rer­ne på et tra­fik­fly, men uden dæmp­ning. Så måske er den lige så stø­jen­de som to kom­merci­el­le moto­rer til­sam­men. Far­tø­jet har næp­pe været en dro­ne, da dro­ner er af kunst­stof og vil­le efter­la­de en bety­de­lig mæng­de kom­po­sit-styk­ker neden for tår­net. Des­u­den er dro­ners jet-moto­rer nor­malt sær­ligt dæm­pet for at und­gå opda­gel­se.

Teo­ri­en om, at de fly­ven­de objek­ter, der ram­te tår­ne­ne, kun­ne være kryd­ser­mis­si­ler let­ter besva­rel­sen af mindst tre påtræn­gen­de spørgs­mål i den hid­ti­di­ge efter­forsk­ning: 

1.

Et fly af alu­mi­ni­um vil­le ikke kun­ne gen­nem­træn­ge den yder­ste stå­l­væg i tår­ne­ne med mere end den lil­le brøk­del af krop­pen, der vil­le pas­se­re ind gen­nem vidu­esåb­nin­ger­ne, mens den alt over­ve­jen­de del vil­le bli­ve knust mod de mel­lem­lig­gen­de stå­l­ko­lon­ner i yder­mu­ren og fal­de ned på gaden. Der blev ikke obser­ve­ret vra­gre­ster af den kate­go­ri på are­a­let neden­for tår­ne­ne i tids­rum­met mel­lem påflyv­nin­gen og sam­men­styrt­nin­gen, og åben­bart hel­ler ikke sene­re, bort­set fra et enkelt iso­le­ret frag­ment af en vin­du­es­sek­tion fra et Boing-fly. Det­te vragstyk­ke ran­ge­rer i kate­go­ri­en “plan­te­de bevi­ser” sam­men med en del af et under­stel, en for­kert type jet­mo­tor! og ikke mindst — et miraku­løst ube­ska­di­get pas til­hø­ren­de en af “fly­kaprer­ne”. Det påtræn­gen­de spørgs­mål mel­der sig: hvor blev hoved­par­ten af fly­et af?

2.

Et Boing 767 pas­sa­ger­fly kun­ne ikke fly­ve 3–400 meter over jor­den med hastig­he­den 510 miles i timen, som det frem­går af video-opta­gel­ser­ne. Luf­tens tæt­hed ved jor­den er langt stør­re end i høj­den 35.000 fod (10–11 km), hvor fly­et kom­forta­belt kryd­ser med 530 miles i timen. I van­dret flyv­ning i 3–400 meters høj­de (1000–1200 fod) for­hin­drer luft­mod­stan­den hastig­he­der over 300 miles i timen. Hvis fly­et gen­nem et dyk blev tvun­get til at fly­ve 500 miles i timen med udflad­ning i 3–400 meters høj­de, vil­le såkaldt flut­ter (selv­for­stær­ken­de egensving­nin­ger) rive vin­ger­ne eller hale­par­ti­et i styk­ker, sene­st når fly­et blev truk­ket ud af dyk­ket. Spørgs­må­let er: hvad var det, der fløj 500 miles i timen i 300 meters høj­de?

3. 

Selv træ­ne­de pilo­ter, der hav­de tusin­der af timer på Boing 767, var kun i stand til at ram­me tår­ne­ne i simu­le­re­de flyv­nin­ger ved den mak­si­malt opnå­e­li­ge hastig­hed på højst 300 miles i timen tæt ved jor­den. Så hvor­dan kun­ne utræ­ne­de pilo­ter navi­ge­re og ram­me så præ­cist med et fly, de aldrig tid­li­ge­re hav­de flø­jet?

I mod­sæt­ning til det­te:
Et slankt kryd­ser­mis­sil vil­le kun­ne ram­me en vin­du­esåb­ning og over­ve­jen­de for­svin­de ind i byg­nin­gen. Det fly­ver let 510 miles i timen tæt ved jor­den. Det vil­le lyde som et fly og vil­le måske kun­ne camou­f­le­res som et fly. Det kun­ne gui­des til målet ved hjælp af GPS eller en hom­ing-anord­ning i tår­net. Den­ne sig­na­len­hed vil­le sam­ti­dig kun­ne indstil­les til at udlø­se skæ­re- og pyro­tek­ni­ske lad­nin­ger umid­del­bart før indsla­get.

Bort­set fra pro­ble­met med at camou­f­le­re et mis­sil som et pas­sa­ger­fly (det ven­der vi til­ba­ge til), er der et andet pro­blem i mis­sil-model­len, som imid­ler­tid hæv­des at kun­ne løses ved hjælp af eksi­ste­ren­de tek­nik. Tek­nik­ken til­la­der, at et hem­me­ligt fly fly­ver tæt for­bi fx et pas­sa­ger­fly og under pas­sa­gen over­ta­ger det frem­me­de flys iden­ti­tet og sam­ti­dig afbry­der dets udsen­del­se af iden­ti­fi­ce­ren­de infor­ma­tion. Vi har kend­skab til, at tek­nik­ken eksi­ste­rer uden at vide, om den har været brugt. Men den kun­ne have været anvendt til at over­fø­re iden­ti­te­ten fra de offi­ci­el­le Boing 767 pas­sa­ger­fly, Flight 11 og 175, der iflg. myn­dig­he­der­ne var i luf­ten, til et mis­sil, der et eller andet sted på vej­en pas­se­re­de tæt for­bi. Der­ef­ter vil­le dere være frit spil med Boing-fly­e­ne, der kun­ne have været lan­det i den nær­me­ste luft­havn uden offent­lig adgang.

En lig­nen­de over­ta­gel­ses­tek­nik blev udvik­let af jøden Dov Zak­heim (ordi­ne­ret rab­bi­ner), der som tid­li­ge­re nævnt gjor­de lynkar­ri­e­re under George W. Bush og blev Under­secre­tary of Defen­ce og chef for Pen­ta­gon. Sam­ti­dig var han CEO (admi­ni­stre­ren­de direk­tør) for den inter­na­tio­na­le divi­sion af SPC (System Plan­ning Coor­pora­tion), som i 1980’erne udvik­le­de syste­met CTS (Com­mand Trans­mit­ter System), der til­lod sam­ti­dig fjernsty­ring af op til 8 luft­far­tø­jer fra jor­den eller fra et luft­far­tøj. Den­ne jøde var des­u­den spe­ci­a­list i at lem­pe ame­ri­kansk udvik­le­de våben vide­re til Israel, og det var ham, der efter 9/11 ikke kun­ne rede­gø­re for et mang­len­de mil­li­ard­be­løb i dol­lars. Man er nødt til at stil­le spørgs­må­let: Hvem kon­trol­le­rer egent­lig USA og dets væb­ne­de styr­ker?
Vi kan kun gæt­te på, hvad syste­met også vil­le kun­ne bru­ges til i mili­tær sam­men­hæng og med dets oplag­te poten­ti­a­le for ter­ror. Teo­re­tisk kun­ne fjernsty­re­de fly have ramt WTC-tår­ne­ne og Pen­ta­gon, men vil­le sta­dig ikke kun­ne præ­ste­re 510 miles i timen i 3–400 meters høj­de og den bevi­ste præ­ci­sio­nen i træf­nin­gen af målet. Et fysisk fly vil­le under ingen omstæn­dig­he­der kun­ne for­svin­de ube­ska­di­get ind i tår­ne­ne, som video­er­ne viser det. Så også fjernsty­rings­mu­lig­he­den for­bli­ver teo­re­tisk.

Et af de oplag­te bevi­ser for, at intet fysisk fly ram­te tår­ne­ne, er det fak­tum, at sky­er­ne af bræn­den­de eks­plo­sions­gas­ser, der pul­se­de ud fra eks­plo­sio­ner­ne i tår­ne­ne, ikke blev ramt af den rand­t­ur­bu­lens (wake tur­bu­len­ce), der altid føl­ger med et fly. Det er et vel­kendt og uom­gæn­ge­ligt fæno­men, der ska­ber en slags hori­son­tal cyklon med udspring i vin­ge­tip­per­ne på ethvert fly. Eks­plo­sions­sky­er­ne fra tår­ne­ne bred­te sig, som vi kan bevid­ne, ud i et områ­de, hvor luf­ten bur­de rote­re vold­somt! Men for­ma­tio­ner­ne af bræn­den­de gas­ser påvir­kes ikke det aller­mind­ste og leve­rer et fuld­stæn­dig enty­digt bevis på, at intet fysisk fly lige hav­de pas­se­ret sam­me luftrum. 

Induceret modstand

- opstår omkring vin­ge­spid­ser­ne på alle fly, når vin­gen dri­ves frem gen­nem luf­ten (selv omkring et svæ­ve­fly, hvor tyng­de­kraf­ten er “moto­ren”). På vin­ger­nes over­si­de opstår et bety­de­ligt under­tryk, der er mindst 3 gan­ge kraf­ti­ge­re en over­tryk­ket på under­si­den. Det bety­der, at luf­ten fra over­tryk­ket på under­si­den af vin­gen vil for­sø­ge at udlig­ne under­tryk­ket på over­si­den, og det kan kun ske rundt om vin­ger­nes yder­ste ende, “vin­ge­tip­pen”. Den­ne uøn­ske­de tryk­ud­lig­ning redu­ce­rer vin­gens sam­le­de bære­ev­ne. For at redu­ce­re effek­ten anbrin­ger man “ving­lets”, der lig­ner ører, yderst på vin­ger­ne. 

Hvis man fore­stil­ler sig et fly i luf­ten set direk­te bag­fra, vil den cir­ku­læ­re strøm rundt om tip­per­ne fra under­si­den til over­si­den af vin­ger­ne dan­ne en spiral­for­met hvir­vel­vind bag­ud fra hver vin­ge­tip, som en van­dret cyklon, der bre­der sig bag­ud fra hver vin­ge­spids, mens dia­me­te­ren vok­ser. Fra sto­re eller hur­ti­ge fly er der bety­de­lig ener­gi i dis­se hvirv­ler, der kan bli­ve stå­en­de i luf­ten i minut­ter efter, at fly­et har pas­se­ret. I den tid fort­sæt­ter de bevæ­gel­sen fremad og ud til sider­ne. De er så kraf­ti­ge, at de inden for det før­ste minut kan slyn­ge min­dre fly om på ryg­gen, såvel på jor­den som i luf­ten.

Projektions-teorien

Kil­de til afsnit­tet i kur­siv: James Fetzer (james​fetzer​.blogs​pot​.dk).
Det ame­ri­kan­ske for­svar udvik­le­de år til­ba­ge, hvad der kal­des “holo­gra­fisk slø­ring”, slø­ring i betyd­nin­gen “vild­led­ning”. US Air For­ce udvik­le­de tek­no­lo­gi­en, og der fin­des den­ne kopi af en tid­li­ge­re US Air For­ce hjem­mesi­de, hvor prin­cip­pet for­kla­res. Luft­våb­net var i stand til at ska­be et 3-dimen­sio­nalt bil­le­de af et fly i klart dags­lys så rea­li­stisk, at det kun­ne sny­de fjendt­ligt antil­uft­skyts på optisk og visu­elt niveau.
Citat: “Den holo­gra­fi­ske pro­jektor viser et visu­elt tre­di­men­sio­nalt bil­le­de på en valgt posi­tion på afstand af bil­led-gene­ra­to­ren.
Pro­jekto­ren kan bru­ges til psy­ko­lo­gi­ske ope­ra­tio­ner og mani­pu­la­tion af det stra­te­gi­ske ind­tryk. Den er også brug­bar til optisk slø­ring og vild­led­ning gen­nem at opnå en momen­tan distrak­tion ved angreb på en min­dre sofi­sti­ke­ret mod­stan­der.
Præ­sta­tio­ner:
Præ­cis pro­jek­tion af 3-D visu­el­le bil­le­der ind i et valgt områ­de.
Støt­ter PSYOP og mani­pu­la­tion af stra­te­gi­ske for­hold.
Kan vild­le­de i for­hold til opti­ske sen­so­rer.” Citat slut.

Men kun­ne ame­ri­kansk mili­tær være ble­vet over­talt til at affy­re mis­si­ler mod ame­ri­kan­ske mål? Givet den her­sken­de til­slø­ring af det mili­tær-indu­stri­el­le kom­pleks er det en mulig­hed, og isra­elsk mili­tær vil­le ikke have tøvet. Tænk blot på isra­e­ler­nes angreb på USS Liber­ty. Det­te afklas­si­fi­ce­re­de doku­ment fra 1987, “Cri­ti­cal Tech­no­lo­gy Asses­sment in Israel and NATO Nations”, der er udgi­vet af Defen­ce Depart­ment, næv­ner, at det isra­el­ske fir­ma El-Op, alle­re­de den­gang udvik­le­de holo­gra­fisk tek­no­lo­gi med “ste­alth appli­ka­tio­ner”.

Andet­steds har Fetzer oplyst, at dis­se pro­jek­tio­ner også gen­gi­ver den ori­gi­na­le lyd! Hvis tek­no­lo­gi­en alle­re­de var under udvik­ling i 1987, vil­le et fær­digt system kun­ne være i brug i 2001. På Inter­net­tet fin­des beret­nin­ger om (anden­hånds­op­lys­nin­ger, ryg­ter om man vil), at folk er ble­vet “over­flø­jet af lavt­gå­en­de fly”, der har ændret form, typisk ved at en del af krop­pen — eller en vin­ge, som vi ser det ved påflyv­nin­gen af tår­ne­ne — for­svin­der, bli­ver trans­pa­rent. I nog­le til­fæl­de for­svin­der fly ufor­klar­ligt for øjne­ne af betrag­te­ren. Det­te er tan­ke­væk­ken­de og brin­ger tusind­vis af obser­va­tio­ner af UFO’er ind i et helt nyt per­spek­tiv. Gøres der måske for­søg på at pro­ji­ce­re en alter­na­tiv vir­ke­lig­hed ind i vores fysi­ske ver­den?

Emnet “det skjul­te rum­pro­gram” præ­ger infor­ma­tions­bil­le­det (eller er det mis­informa­tions­billedet?) lige for tiden i et omfang, så det­te sci-fi-pro­gram af man­ge opfat­tes som en ved­ta­get rea­li­tet. Vi bom­bar­de­res med video­er af objek­ter, der til­sy­ne­la­den­de bevæ­ger sig uaf­hæn­gigt af tyng­de­kraf­ten. Man må spør­ge sig selv, om det ikke net­op er den slags infor­ma­tion, NASA kun­ne tæn­kes at gøre brug af for at skju­le det fak­tum, at men­ne­sket end­nu ikke har pas­se­ret van Allen Bæl­ter­ne (i live) og langt min­dre har bet­rå­dt Månen — at den sene­st land­sat­te rover på Mars måske kører rundt i Cana­da eller Grøn­land, og at vi gene­relt er let­te­re at kon­trol­le­re og få til at beta­le, hvis vi over­dæn­ges med en tsu­na­mi af ryg­ter og ind­tryk.
Sva­ret er et run­gen­de: Jo!

Efter vores ydmy­ge vur­de­ring er en pro­jek­tion af Boing 767-fly­e­ne på basis af et mis­sil den mest sand­syn­li­ge for­kla­ring på ind­hol­det af video­er­ne fra 9/11. Men kun hvad angår tår­ne­ne. Med hen­syn til angre­bet på Pen­ta­gon er vi abso­lut over­be­vi­ste om, at kom­plek­set blev ramt af et pans­ret mis­sil, der med­brag­te et ikke akti­ve­ret nuk­leart spræng­ho­ved på 500 Kt — og der­med det kata­ly­se­ren­de spørgs­mål: “Fin­des der mon i et af de to bræn­den­de tår­ne et til­sva­ren­de mis­sil-implan­te­ret men aktivt nuk­leart spræng­ho­ved med en igang­væ­ren­de nedtæl­ling til New Yor­ks tota­le uds­let­tel­se?

Nordtår­net
Efter­som intet usæd­van­ligt end­nu var ind­truf­fet på Man­hat­tan før Nordtår­net eks­plo­de­re­de, fin­des der kun én opta­gel­se af den­ne “påflyv­ning”. Den blev lavet af de pro­fes­sio­nel­le film­pro­du­cen­ter, brød­re­ne Jules Nau­det og Gedeon Nau­det.
Af hen­syn til kro­no­lo­gi­en vises deres film som den før­ste her, men vi ven­der til­ba­ge til den i et sene­re afsnit med en nær­me­re beskri­vel­se af omstæn­dig­he­der­ne. Vi når lige at se omrid­set af den karak­te­ri­sti­ske “indslag­såb­ning”, da røgen dri­ver væk.

Sydtårnet

Sydtår­net blev af gode grun­de omfat­ten­de foto­gra­fe­ret og fil­met, da først opmærk­som­he­den om “ter­r­or­hand­lin­gen” mod Nordtår­net var for­mid­let gen­nem de før­en­de medi­er.
WPIX Chop­per 7 (start: 0:33 sek.)
ABC7 Chop­per (start: 11:50 sek.)
FOX Chop­per 5, Kai Simon­son
GAMMA PRESS
Evan Fair­banks 

Luc Cour­che­s­ne
Omkring 13 sekun­der inde i den­ne video er fly­et net­op for­s­vun­det ind i tår­net, og vi ser flam­me­lø­se deto­na­tio­ner fra skæ­re­lad­nin­ger­ne i væg­gen, der skal for­me pro­fi­len af fly­et. Det er bit­tes­må sprængs­nings­frag­men­ter og “krud­trøg”, der sen­des 5–10 meter ud fra byg­nin­gen, inden ilden kom­mer til syne.

Micha­el Hezark­ha­ni
Stop den­ne video omkring 34–35 sekun­der inde og bemærk, at net­op i det øje­blik, da fly­et pas­se­rer syd­mu­ren, deto­ne­rer flam­me­lø­se lad­nin­ger omkring fly­et, men også i øst­væg­gen, hvor­til hver­ken fly eller fly­brænd­stof end­nu er nået frem!

Park Fore­mann 
(Den oprin­de­li­ge video fra Park Fore­mann “Park Fore­mann NIST relea­se nr. 10.”, som vi først hav­de lin­ket til her, er iføl­ge YouTu­be ble­vet “fjer­net af eje­ren”. Det må være sket omkring 20–21. juni 2015. Vi har nu lin­ket en anden kopi af en del af sam­me opta­gel­se.)

Scott Myers

Af video­er­ne på listen oven­for har kun de tre heli­kop­ter-opta­gel­ser med sik­ker­hed været vist på TV.

Hvordan kunne nogen filme “påflyvningen” af Nordtårnet?

Jules Nau­det og hans bror Gedeon Nau­det har leve­ret den ene­ste opta­gel­se af eks­plo­sio­nen i Nordtår­net, angi­ve­ligt for­år­sa­get af et Boing 767 pas­sa­ger­fly.
Det var afgø­ren­de doku­men­ta­tion sene­re på dagen den 11. sep­tem­ber 2001, og opta­gel­sen blev gen­ta­get til langt ud på afte­nen.
Man må fore­stil­le sig, at ind­til kl. 8.46.30 den­ne tirs­dag den 11. sep­tem­ber 2001 var intet usæd­van­ligt ind­truf­fet på Man­hat­tan. Film­hol­dets til­ste­de­væ­rel­se på det rig­ti­ge sted på det rig­ti­ge tids­punkt var et ene­stå­en­de til­fæl­de, der påkal­der sig beret­ti­get opmærk­som­hed. Dimi­tri Kha­lezov mener, at den­ne sekvens er for­be­redt, at den giver sig ud for at være en del af en doku­men­tar­film om New Yor­ks brand­mænd, men i vir­ke­lig­he­den kun har til for­mål at fil­me det før­ste angreb på Nordtår­net.
Sådan mener vi, at det gik til:
Mor­de­ren hav­de (via mel­lem­mand og som en opga­ve mel­lem loge­brød­re) enga­ge­ret Jules Nau­det til at fil­me, når et luft­far­tøj den dag på et givet tids­punkt fra en bestemt ret­ning vil­le ram­me Nordtår­net og udlø­se en brand.
Hvis han pla­ce­re­de film­hol­det lige under fly­ets bane, vil­le han afslø­re sin for­hånds­vi­den, og det kun­ne bli­ve van­ske­ligt at fan­ge og fast­hol­de fly­et i søge­ren, hvis det kun var 366 meter lodret over ham.
Han valg­te der­for kryd­set Church Street–Lispenard Stre­et, der lig­ger ca. 1150 m i lige linje fra Nordtår­net (se illu­stra­tio­nen neden­for). På ste­det fand­tes en af de sto­re riste, der afvan­der gader­ne til klo­ak­sy­ste­met, og Nau­det brug­te risten som påskud for at lade brand­fol­ke­ne måle udsi­ven­de gas net­op der. 
Når “fly­et” var udfor hans posi­tion (neder­ste røde pil) vil­le fly­et være ca. 460 meter væk. Der­for vil­le foto­gra­fer­ne høre fly­et, omtrent når det var på høj­de med dem. 
Posi­tio­nens afgø­ren­de for­del var, at der var tid til at føl­ge lyden og stil­le skar­pt på Nordtår­net og fil­me fly­et i den sid­ste del af banen frem mod tår­net. Det før­ste ikke blo­ke­re­de punkt på banen er mar­ke­ret med grøn pil på illu­stra­tio­nen.


AT&T-bygningens kan fin­des på 40°43’12” N–74°00’17” W.
Ill.: Redi­ge­ret klip fra Goog­le Earth

 

Det lyk­ke­des Jules og Gedeon Nau­det at leve­re “leven­de og uaf­hæn­gig doku­men­ta­tion” for en del af det plan­lag­te sce­na­ri­um: “isla­mi­ske selv­mord­spi­lo­ter i kapre­de pas­sa­ger­fly myr­der 3.000 uskyl­di­ge ame­ri­ka­ne­re”.

Ad. 10, Et imødekommende retssystem.

Man kan læse om den jødi­ske infil­tre­ring af retsvæ­se­net i USA i vores arti­kel Sådan over­ta­ger jøder­ne kon­trol­len med højeste­ret i USA. Frem­gangs­må­den er præ­cis den sam­me i Euro­pa og andre ste­der, hvor jøder­ne kup­per og tru­er sig til magt­po­si­tio­ner.

Det er ind­til vide­re ikke lyk­ke­des nogen orga­ni­sa­tion, der repræ­sen­te­rer det ame­ri­kan­ske folks har­me over 9/11, at kom­me igen­nem i USA med et sags­an­læg, der anfæg­ter den offi­ci­el­le for­kla­ring.
Sags­om­rå­det blev læn­ge vog­tet af dom­mer Alvin Hel­ler­ste­in, che­fankla­ger Micha­el Muka­sey og den sær­li­ge mæg­ler Sheila Bir­n­baum. De er alle jøder. Hvis det ikke sta­dig er dem, der blo­ke­rer, er det med sik­ker­hed andre jøder.

Et forklaringsproblem

Tvil­lin­getår­ne­ne og Salo­mon-byg­nin­gen faldt til jor­den i et sur­re­a­li­stisk udbrud af støv.
Kran­fø­re­ren Bob­by Gray udtal­te, hvad de fle­ste tænk­te, da opryd­nin­gen gik i gang:
“Jeg har ikke set et ene­ste tæp­pe eller møbel. Man skul­le tro, at et arkiv­skab af metal vil­le over­le­ve fal­det, men jeg er ikke stødt på et, eller en tele­fon eller en com­pu­ter, intet af den slags. Der var områ­der, hvor det ikke brænd­te, jeg siger ikke, at der ikke kan have været utro­ligt varmt. Men selv fra de områ­der, hvor det ikke brænd­te, har vi intet fun­det,” siger han og fort­sæt­ter “Det er utro­ligt, at alt bare er pul­ve­ri­se­ret i det omfang. Hvor­dan pul­ve­ri­se­rer man tæp­per og arkiv­ska­be?”

Iføl­ge Greg Mee­ker fra US Geo­lo­gi­cal Sur­vey faldt “seks mil­li­o­ner kva­drat­fod af mur­værk, fem mil­li­o­ner kva­drat­fod af male­de over­fla­der, syv mil­li­o­ner kva­drat­fod af gulv­be­klæd­ning, 600.000 kva­drat­fod af vin­du­es­glas, 200 ele­va­to­rer og alt andet ned som støv,” da tår­ne­ne kol­lap­se­de [han und­gik kloge­ligt direk­te at næv­ne, at næsten alt stål i WTC Twin Towers og WTC-7 også var ble­vet pul­ve­ri­se­ret].

Ill.: The Third Truth about 9/11

 

Tre tyde­li­ge gro­und zeros den 17. sep­tem­ber 2001. Det er Nord mod ven­stre.
Her ser man de radio­ak­ti­ve dam­pe und­vi­ge fra dybet, ikke bare fra fun­da­men­ter­ne til de tid­li­ge­re tår­ne (WTC1 og -2) i mid­ten af bil­le­det, men også fra den lidt fjer­ne­re WTC-7-byg­ning (øverst tv. i bil­le­det). Mel­lem tvil­lin­getår­ne­ne og Byg­ning 7 ses rui­ner­ne af WTC-6 og -5, hvor­fra der ikke strøm­me­de dam­pe over­ho­ve­det. WTC-3 nederst th. i bil­le­det (på davæ­ren­de tids­punkt Mar­ri­ot Hotel, tid­li­ge­re Vis­ta Hotel) blev totalt øde­lagt. De dele af WTC-4, der vend­te ind mod WTC-2, Sydtår­net, blev også helt øde­lagt. WTC-5 og -6 står sta­dig, men WTC-7 er for­s­vun­det helt. Grøn­ne pile: — angi­ver rester af den yder­ste stålskal fra tvil­lin­getår­ne­ne. Fra Nordtår­net fin­des de på nord­s­i­den og del­vist øst­si­den, mod­sat den gule pil. Fra Sydtår­net fin­des rester­ne på vest­si­den og del­vist sydsi­den, også mod­sat den gule pil. Gule pile: – angi­ver den for­mode­de for­skyd­ning af bom­be­kam­re­ne (de små hvæl­vin­ger, der inde­holdt kær­ne­lad­nin­ger­ne) i for­hold til fun­da­men­tets midt­punkt; for Nordtår­net omkring det syd­ve­st­li­ge hjør­ne, for Sydtår­net omkring det nor­døst­li­ge hjør­ne, og 50 meter under fun­da­men­tet, dvs. 77 meter under over­fla­den. Bemærk, at den “over­le­ven­de” øver­ste del af Nordtår­net faldt ned i WTC-4, mens den til­sva­ren­de del af Sydtår­net del­vist ram­te WTC-3.

Alle­re­de den 16. sep­tem­ber 2001 publi­ce­re­de den jødisk eje­de Madrid-avis El Mun­do (sam­me avis som i 2006 var med til at give Muham­med-teg­nin­ger­ne et koor­di­ne­ret opkog i Euro­pa til yder­li­ge­re pro­vo­ka­tion af den isla­mi­ske ver­den) en arti­kel om, at 3 rus­sisk frem­stil­le­de a-bom­ber af kuf­fert­ty­pen, der skul­le have været anvendt under angre­bet på USA den 11. sep­tem­ber, hav­de ver­se­ret i Euro­pa. Sov­je­tu­ni­o­nen frem­stil­le­de 500 af dis­se bom­ber, men efter sam­men­brud­det i 1982 mang­le­de ryg­te­vis 100 af dem i regn­ska­bet.
Dimi­tri Kha­lezov under­stre­ger, at Sov­je­tu­ni­o­nen aldrig miste­de et ene­ste kær­ne­vå­ben ved tyve­ri, hel­ler ikke under sel­ve tran­for­me­rin­gen til den nuvæ­ren­de Rus­si­ske repu­blik. Hvad der sene­re er sket, har han ingen sik­ker viden om.
Den­ne histo­rie var bereg­net på patri­ci­er­ne, der der­med fik en for­kla­ring på (men­te det offi­ci­el­le Ame­ri­ka), hvor­dan pul­ve­ri­se­rin­gen af WTC-byg­nin­ger­ne kun­ne være fore­gå­et. Siden har én af pseu­do-kon­spira­tions­te­o­ri­er­ne om 9/11, som har haft til for­mål at afle­de opmærk­som­he­den fra den san­de for­kla­ring, beskæf­ti­get sig med, hvor­dan dis­se mini-atom­bom­ber kun­ne have været anbragt for­skel­li­ge ste­der i byg­nin­gen af Al-Qaeda’s ter­r­o­ri­ster op til den 11. sep­tem­ber 2001, hvor de under­for­stå­et skul­le have med­ført byg­nin­ger­nes kol­laps og næsten tota­le pul­ve­ri­se­ring.
Dimi­tri Kha­lezov gør med sin bety­de­li­ge viden om ato­ma­re våben grun­digt op med den­ne teo­ri i sin bog. Han for­kla­rer over­be­vi­sen­de, at bru­gen af selv små atom­bom­ber i atmos­fæ­ren vil­le have med­ført pri­mæ­re strå­lings­ska­der, som ingen kun­ne have bort­for­kla­ret, selv med mas­siv hjælp fra medi­er­ne. Områ­det omkring Wor­ld Tra­de Cen­ter, som blev evaku­e­ret i 6 måne­der efter 11. sep­tem­ber 2001, vil­le have været radio­ak­tivt og ube­bo­e­ligt læn­ge efter. De kon­trol­le­re­de underjor­di­ske lad­nin­ger på 150 kilo­ton, der ude­luk­ken­de med­før­te sekun­dær strå­lings­fa­re gen­nem opsi­ven­de luf­tar­ter, skul­le efter nor­ma­le for­holds­reg­ler have været evaku­e­ret i 2 år og ikke 6 måne­der. Først da vil­le den indi­rek­te strå­ling omkring de tid­li­ge­re sok­ler, dvs. umid­del­bart over og i nær­he­den af det nye Gro­und Zero hav­de været for­svar­ligt at ophol­de sig i per­ma­nent. Som vi ved, kun­ne myn­dig­he­der­ne ikke til­la­de sig at ska­be ind­tryk af radio­ak­ti­vi­tet, så bebo­er­ne i områ­det fik til­la­del­se til at flyt­te til­ba­ge efter kun et halvt år. På det tids­punkt var alt overjor­disk stål fjer­net og solgt til en opkø­ber i Kina, hed det sig.
I vir­ke­lig­he­den var der ikke meget til­ba­ge, som det frem­går af alle bil­le­der fra umid­del­bart efter tår­ne­nes fald. Det pri­mæ­re for­mål med at fjer­ne det reste­ren­de stål hur­tigst muligt var at fjer­ne spo­re­ne af knus­nings­zo­nens græn­se­fæ­no­me­ner i vis­se af rester­ne. Kun 146 udvalg­te læng­der blev stil­let til rådig­hed for FEMA’s under­sø­gel­se, der, som vi ved, mun­de­de ud i en bekræf­ten­de rap­port i for­hold til kommis­sions­rapporten med enig­hed om kon­klu­sion: “struk­tu­rel svæk­kel­se og kol­laps som føl­ge af brand­ska­der”.


Det­te bil­le­de er fra ét af gro­und zero-fel­ter­ne 8 uger efter tår­ne­nes fald. Der dryp­per fly­den­de metal fra emnet, som ser ud til at være forv­red­ne stål­pro­fi­ler. Foto: Inter­net­tet

 

Entre­pre­nø­rer og arbej­de­re, der bjær­ge­de det sid­ste stål, kun­ne end­nu 3 måne­der efter sam­men­styrt­nin­ger­ne gra­ve fly­den­de stål! op af kra­ter­ne, som de nuk­lea­re demo­le­rin­ger hav­de efter­ladt. Der er ingen fysisk for­kla­ring på, hvor­dan “nano-ther­mi­te” eller mini-a-bom­ber i tår­ne­ne skul­le have kun­net ved­li­ge­hol­de det­te ener­gi­ni­veau (over 1500 °C) i under­grun­den og, i mini-a-bom­ber­nes til­fæl­de, uden en altø­de­læg­gen­de radio­ak­tiv strå­ling. Den ene­ste natur­li­ge for­kla­ring er, at ener­gi­en kom nede­fra, for­år­sa­get af den pro­ces, som vi har beskre­vet tid­li­ge­re. De sekun­dæ­re kam­re, der var opstå­et efter de 150 kilo­ton nuk­lea­re spræng­nin­ger i klip­pe­grun­den vil­le først være fuld­stæn­dig afkø­let efter et år. For at frem­skyn­de den­ne pro­ces pøse­de myn­dig­he­der­ne, sta­dig uden at for­kla­re arbej­der­ne den san­de anled­ning, uen­de­li­ge mæng­der af vand, til­sat “fore­byg­gen­de” kemi­ka­li­er, ned i kra­ter­ne. Man­ge bil­le­der viser damp­fa­ner­ne sti­ge op fra de (i vir­ke­lig­he­den) 3 gro­und zero-fel­ter i WTC-områ­det, og sene­re bil­le­der helt frem til 2008, da man for­be­red­te et nyt Wor­ld Tra­de Cen­ter, viste, at bety­de­li­ge mæng­der af beton var fyldt i hul­ler­ne som gigan­ti­ske prop­per, sta­dig med lod­ret­te stå­l­rør i beto­nen til at fri­gi­ve yder­li­ge­re tryk nede­fra.


Foto: Inter­net­tet

 

Det­te er 5–7 år efter 9/11. Man kan se en del af åbnin­gen i sten­mas­sen, øst for det sted, hvor Sydtår­net har stå­et, dvs. del­vist over det sekun­dæ­re spræng­nings­kam­mer. Et af de nye tår­ne, “7 Wor­ld Tra­de Cen­ter”, der blev fær­digt i maj 2006, ses øverst tv. Det har et rom­be-for­met tvær­snit og står del­vist forskudt fra en til­sva­ren­de åbning under den for­gang­ne Byg­ning 7. Demo­le­ring­s­lad­nin­gen under Sydtår­net var pla­ce­ret 50 meter under fun­da­men­tet, skøns­mæs­sigt under det nor­døst­li­ge hjør­ne. Klip­pe­grun­den repræ­sen­te­rer på det­te sted en del af det tid­li­ge­re fun­da­ments­hul, der sted­vis viser over­gan­gen mel­lem beska­di­gel­ses­zo­nen og den omgi­ven­de ube­ska­di­ge­de sten­mas­se. Der er fyldt beton i bun­den, som det kan ses, hvor meget ved vi ikke. Man kan også se de to lod­ret­te udluft­nin­ger langs kan­ten, det ene rør, del­vist skjult af stil­lad­set til ven­stre, og det andet ret for. I top­pen af bil­le­det den karak­te­ri­sti­ske U.S. Post Offi­ce-byg­ning, som det lyk­ke­des at beva­re. Ellers øde­lag­de ned­bring­nin­gen af WTC-byg­nin­ger­ne 1, 2 og 7, selv om demo­le­rin­ger­ne i sig selv var kon­trol­le­re­de, de fle­ste af de nær­me­ste byg­nin­ger, og det meste af kom­plek­set måt­te rives ned. Hver af de tre demo­le­rin­ger repræ­sen­te­re­de en jor­drystel­se sva­ren­de til 5,5 på Rich­ter-ska­la­en, et fak­tum, der er ble­vet under­trykt. Hel­dig­vis fin­des der man­ge vid­ne­for­kla­rin­ger om “rystel­ser som fra et tog, der pas­se­re­de lige under”. Sene­re blev der anlagt en min­de­park, og byg­get nye tår­ne, men forskudt fra de tre gro­und zero-fel­ter.


Klik på bil­le­det for at se en stør­re udga­ve. Foto: Inter­net­tet

 

Det­te bil­le­de er fra 1. sep­tem­ber 2008, fra den sam­me åbning, hvor Sydtår­net tid­li­ge­re stod. Bil­le­det er opta­get med 12–24 mm vid­vin­kel. I bag­grun­den igen “7 Wor­ld Tra­de Center”-tårnet. I nær­bil­le­de viser sten­mas­sen en inter­es­sant fol­de- og fly­de­struk­tur, som vi ikke har set i nogen tid­li­ge­re eksi­ste­ren­de beskri­vel­se af for­ma­tio­ner­ne under Man­hat­tan. Fæno­me­net præ­sen­te­res offi­ci­elt som et ene­stå­en­de geo­lo­gi­ske fæno­men, der ved et held er kom­met til syne ved oprens­nin­gen af fun­da­men­ter­ne til tvil­lin­getår­ne­ne. Bag­ved ses igen de to rør til udluft­ning af under­ver­de­nen. 

Der fin­des fle­re nær­bil­le­der fra klar­gø­rin­gen af den­ne fun­da­ment­såb­ning, og et spørgs­mål fal­der os ind: Hvor­for er de oprin­de­li­ge sæd­van­lig­vis præ­cist spræng­te hul­ler, hvori de tid­li­ge­re beton­fun­da­men­ter stod, nu så irre­gu­læ­re, at ingen af de oprin­de­li­ge fla­der kan iden­ti­fi­ce­res?

(Bil­le­det oven­for og bil­le­der­ne neden­for er hen­tet på www​.wtc​.com. De er foto­gra­fe­ret af Joe Wool­he­ad.)

Hvis du kig­ger på bil­le­der­ne i helskærm, vises en lil­le lup med et +, klik på bil­le­det med lup­pen, så det kom­mer til at fyl­de hele skær­men.

Hul­ler i isti­den, 28. august 2008, Tower 4 Site
Ska­det sten­mas­se, 28. august 2008, Tower 4 Site
Spræk­ket sten ren­ses væk, 28. august 2008, Tower 4 Site
Kanal med ska­det kant, 28. august 2008, Tower 4 Site
Glim­mer­væg, 28. august 2008, Tower 4 Site
Tæt­ning med beton, 28. august 2008, Tower 4 Site
Spuling af sten­mas­sen, 28. august 2008, Tower 4 Site
Udluft­nings­rør, 28. august 2008, Tower 4 Site
Afren­set sten­for­ma­tion, 28. august 2008, Tower 4 Site
Græn­sen for beska­di­gel­ses­zo­nen, 2. sep­tem­ber 2008, at Tower 4, forskal­lin­gen mar­ke­rer star­ten på et nyt min­dre højt tårn “4 Wor­ld Tra­de Cen­ter”, der byg­ges en “tår­n­bred­de” øst for det tid­li­ge­re WTC 2, Sydtår­net.

Nye tår­ne, det såkald­te “Fre­edom Tower” tv., der måske blev åbnet i 2014 og Lar­ry Sil­ver­ste­ins nye “7 Wor­ld Tra­de Cen­ter” th., der åbne­de i 2006. De røde mar­ke­rin­ger viser, hvor de tre nuk­lea­re lad­nin­ger hhv. under Sydtår­net (nær­mest), Nordtår­net (i mid­ten) og Byg­ning 7 (fjer­ne­st), alle tre på 150 kilo­ton, skøn­nes at have haft deres cen­tre, 77 meter under gade­plan.

Da fun­da­ments­hul­ler­ne og spræng­nings­kam­re­nes øver­ste del var ren­set op, og entre­pre­nø­rer­ne kun­ne gå i gang med at sta­bi­li­se­re og for­seg­le åbnin­ger­ne mod under­ver­de­nen, blev de sær­præ­ge­de fly­de­møn­stre og var­mespor præ­sen­te­ret i medi­er­ne  som eksemp­ler på, at klip­pe­grun­den under Man­hat­tan blev for­met under højt tryk, bl.a. under isti­den. Til­gæn­ge­li­ge beskri­vel­ser af de loka­le geo­lo­gi­ske fore­kom­ster næv­ner (end­nu) ingen andre eksemp­ler på, at den­ne pro­ces med­før­te til­sva­ren­de møn­stre. Så vil­le man vel have kon­sta­te­ret det alle­re­de sidst i 60’erne, da det såkald­te “bade­kar” (the Bath­tub) til tvil­lin­getår­ne­nes fun­da­men­ter blev etab­le­ret.

Det er et maka­bert fak­tum, at imens den­ne strå­len­de og medi­ebår­ne gen­rejs­ning fore­går i futuri­sti­ske ram­mer af glas og stål, med den uom­gæn­ge­li­ge effekt, at for­ti­dens tår­ne glem­mes, at de 3.000 myr­de­de glem­mes, at erin­drin­gen om det­te århund­re­des mest mod­by­de­li­ge for­bry­del­se sen­des ned i hukom­mel­ses­hul­let – på sam­me tid, mens du læser det­te, dør fle­re og fle­re af can­cer og strå­lings­re­la­te­re­de syg­dom­me, som de pådrog sig under opryd­nin­gen efter 9/11. Det er ble­vet almin­de­ligt at tale om en “9/11-disea­se” i USA!

Arbej­de­re, poli­ti­folk og brand­folk blev holdt i uvi­den­hed om de radio­ak­ti­ve dam­pe, de indån­de­de, nog­le af dem i op til seks uger. Vi kræn­ker ingen ved at for­ud­si­ge, at mindst nye 3.000 men­ne­sker vil dø inden der er gået 20 år efter 9/11 på grund af de ska­der, de pådrog sig på de tre gro­und-zeros inden for få uger. De vil buk­ke under, inden de er 50–65 år gam­le. Døde­lig­he­den blandt 9/11-fri­vil­li­ge er næp­pe offent­lig­gjort i sandt omfang. De regi­stre­re­de lidel­ser gives andre nav­ne end “strå­lings­re­la­te­ret”, fx. “asbe­sto­se”, en lidel­se, der kun kan opstå efter årti­ers kon­stant påvirk­ning. Bil­le­det af den sam­le­de indi­rek­te strå­lings­ska­de er ble­vet gjort dif­fust. Læs i Dimi­tri Kha­lezovs bog om strå­lings­ska­der­nes tyde­li­ge spor. De er opreg­net i kapit­let “Alle­ged ‘asbe­stos’ and examp­les of chro­nic radi­a­tion sick­ness wit­hin the ‘Gro­und Zero’ respon­ders” (sider­ne 463–489).

Et land, som ikke ærer sine hel­te, består ikke læn­ge.” skul­le Lin­coln have sagt. Det hvi­de euro­pæ­i­ske USA, som vi kend­te i før­ste halv­del af det 20. århund­re­de, end­nu respek­ta­belt, er i dag i hæn­der­ne på en jødisk kri­mi­nel ver­dens­be­væ­gel­se, der myr­der til høj­re og ven­stre for at bane vej­en for sek­tens ide­o­lo­gi og ende­li­ge mål, NWO.

Hvem var morderen?

Som læse­ren kan for­stå, er mor­de­ren ikke én per­son, men en jødisk orga­ni­sa­tion, en loge, der har New Wor­ld Order som sit mål. Der er ingen tvivl om, at aktio­nen mod USA den 11. sep­tem­ber 2001 hav­de været umu­lig at gen­nem­fø­re uden hjælp fra Mos­sad og loge­brød­re i det fran­ske efter­ret­nings­væ­sen. Men hele det syge say­anim-kon­cept, der gør alle zio­ni­sti­ske jøder til fød­te agen­ter for Mos­sad gen­nem en slags reli­gi­øst påbud, der for­plig­ter dem til at yde den isra­el­ske stat (Zion) en offer­ga­ve, når som helst det hel­li­ge land har brug for dem, bevir­ker at et stort antal jøder var impli­ce­ret som nær­me­re eller fjer­ne­re med­vir­ken­de til 9/11.

I de umid­del­ba­re opta­gel­ser fra lige efter eks­plo­sio­nen i Sydtår­net ser vi en ræk­ke jødi­ske per­son­lig­he­der svær­me omkring ger­nings­ste­det, hvor de til moti­ve­re­de mikro­fon­hol­de­re udrå­ber den fær­di­ge for­kla­ring om fly, selv­mord­spi­lo­ter, ter­r­o­ri­ster, brand, svæk­ket kon­struk­tion og kol­laps.

Dimi­tri Kha­lezov udpe­ger Mos­sads davæ­ren­de ope­ra­tio­nel­le chef, Mike Hara­ri, som ansvar­lig for at have orga­ni­se­ret angre­bet 9/11. Kha­lezov kend­te ham som en per­son med en liden­ska­be­lig apo­ka­lyp­tisk præten­tion og som en hævn­ger­rig natur. Hara­ri hav­de, mens de beg­ge opholdt sig i Thailand, pra­let af præ­sta­tio­nen. Da atten­ta­tet var ble­vet vist på det loka­le Tv i Bang­kok, rin­ge­de Hara­ri til Kha­lezov og invi­te­re­de ham … “husk at med­brin­ge en fla­ske god vin,” instru­e­re­de han, så de kun­ne fejre begi­ven­he­den sam­men.

Dimi­tri Kha­lezov har ind­fø­jet et antal und­si­gel­ses­klau­su­ler i sin bog, “Disclai­mers” fra side 39. Han argu­men­te­rer bl.a. for, at han ikke kan ankla­ges for at have afslø­ret hem­me­lig­he­der om USA, da han aldrig har aflagt tro­skabsløf­te over for De For­e­ne­de Sta­ter, lige­som han ikke kan ankla­ges for at afslø­re hem­me­lig­he­der om Sov­je­tu­ni­o­nen, da syste­met i prak­sis er ophørt med at eksi­ste­re.
Det inter­es­san­te er, at han også afvi­ser at kun­ne ankla­ges for anti­se­mi­tis­me i ordets ordi­næ­re for­stand. Selv om hans argu­men­ta­tion og bevis­fø­rel­se gen­nem det meste af bogen peger på Mos­sad og jødi­ske for­bry­de­re, læg­ger han hove­d­ansva­ret på en over­ord­net orga­ni­sa­tion af fri­mu­re­re. Han accep­te­rer endog Israel som en legi­tim stat. Vi er natur­lig­vis dybt ueni­ge på det punkt. Israel repræ­sen­te­rer fra før­ste færd en kon­fiska­tion af Palæsti­nen­sisk land, lige­som nav­net Israel er et tyve­ri. Jøder­nes land hed Judæa og lå et andet sted. Hvis jøder­ne vil have det områ­de til­ba­ge, må de for­hand­le sig til det og beta­le, hvad det koster. Det jødi­ske krav om en stat efter eget valg i Palæstina 3.000 år efter, at jøder­ne udvan­dre­de fra Judæa, fra “et land med sot og syg­dom” – er en mon­strø­si­tet, der vil­le sva­re til, at Danmark besat­te Island for at hædre Odin og Thor og frem­hæ­ve den dan­ske over­le­gen­hed.

[Ved­rø­ren­de fri­mu­rer­lo­ger: Et inter­na­tio­nalt net­værk med NWO som sit mål eksi­ste­rer. Derom her­sker ingen tvivl, en for­læn­gel­se af “Illu­mi­na­ti”. Men at det ikke pri­mært skul­le bestå af jøder, er vi bestemt ikke eni­ge i. Man behø­ver blot at se sig omkring. Det er mere reg­len end und­ta­gel­sen, at hvor inter­na­tio­na­le omvælt­nin­ger og transak­tio­ner resul­te­rer i histo­ri­ske kata­stro­fer som 9/11, er det pri­mært jøder, der træk­ker i trå­de­ne og sam­ti­dig går ska­des­lø­se ud af kata­stro­fen. Vores sik­re ople­vel­se er, at jøder­ne, præ­cis som det er fore­skre­vet i deres Mosebø­ger, aspi­re­rer til – og alle­re­de i vidt omfang har sat sig på – de fle­ste magt­gi­ven­de og magtu­dø­ven­de orga­ni­sa­tio­ner på ver­dens­plan, her­un­der USA (ver­dens ene­ste mili­tæ­re super­magt), FN (det vig­tig­ste red­skab til inter­na­tio­nal lov­giv­ning), NATO (ekstra kanon­fø­de i kam­pen mod den isla­mi­ske ver­den), EU (red­ska­bet til cen­tral sty­ring af Euro­pa), der­med har jøder­ne også i skræm­men­de omfang besat rege­rin­ger­ne i det oprin­de­ligt hvi­de Euro­pa, som de ønsker at uds­let­te etnisk og kul­tu­relt.
Vi mener, at Dimi­tri Kha­lezovs “disclai­mer” i for­hold til jøder­ne skal for­hin­dre, at han plud­se­lig omkom­mer ved et “selv­mord”. Resten af hans bog viser, at vi har god grund til den tolk­ning.]

Vi er ikke et øje­blik i tvivl om, at der med det­te atom­bæ­ren­de mis­sil mod Pen­ta­gon sam­ti­dig blev sendt et vink med en vogn­stang til det patri­o­ti­ske og euro­pæ­i­ske USA. “Gør som vi siger uden at anfæg­te vores stor­slå­e­de plan med jer.”

Under­for­stå­et: Vi råder over yder­li­ge­re 21 atom­bæ­ren­de mis­si­ler af sam­me over­be­vi­sen­de kali­ber, som jeres natio­na­le for­svar næp­pe kan stil­le noget op imod i prak­sis. Næste gang er det ikke sik­kert, at atoms­præng­ho­ve­det på 500 kilo­ton ikke udlø­ses.

Her­fra er det op til læse­ren at sæt­te sig ind i de yder­li­ge­re omstæn­dig­he­der ved at læse Dimi­tri Kha­lezovs bog, hvori han meget dyg­tigt og inter­es­sant ana­ly­se­rer detal­jer fra 9/11 og beslæg­te­de angreb, de døde­li­ge for­sen­del­ser af milt­brand­spo­rer (Ant­hrax) til et antal ame­ri­kan­ske Tv-sta­tio­ner og to sena­to­rer, samt ikke mindst, de for­ud­gå­en­de og efter­føl­gen­de angreb med mini-atom­bom­ber, snart utal­li­ge ste­der i ver­den. Alle dis­se anslag mod ver­dens­fre­den er i jødi­ske medi­er ble­vet solgt til den måben­de almen­hed (til dem, hvor Tv-væg­gen repræ­sen­te­rer hjem­mets ene­ste input fra omver­de­nen) som “isla­misk ter­ror”, og Dimi­tri Kha­lezov sand­syn­lig­gør på over­be­vi­sen­de måde, at det net­op ikke kun­ne være isla­mi­ske ger­nings­mænd i et ene­ste af til­fæl­de­ne.

Den refe­re­re­de udga­ve af e-bogen lig­ger under vores domæ­ne. Dvs. at du neden­for lin­ker til vores betal­te udga­ve af bogen.

God for­nø­jel­se.

Vigtige videoer

 

 

Dimitri Khalezovs video, 2013

(Fra Lon­don? — vi ken­der ikke den bri­ti­ske inter­viewer.)
Den­ne video må nød­ven­dig­vis ses i sin hel­hed (ca. 5 timer). I slut­nin­gen udspør­ges Kha­lezov af Kevin Bar­rett (Ame­ri­can Fre­edom Radio), og Kha­lezov slut­ter af med at mene, at Mos­sad spil­le­de en min­dre rol­le og “fransk­mæn­de­ne” og fri­mu­rer­ne en stør­re i for­bry­del­sen mod USA den 11. sep­tem­ber 2001. Efter vores opfat­tel­se med­vir­ke­de Mos­sad og den fran­ske efter­ret­ning­s­tje­ne­ste i egen­skab af natio­na­le efter­ret­ning­s­tje­ne­ster i de faser, der frem­me­de Isra­els mis­sil­tek­no­lo­gi og ubå­ds­vå­ben og Frank­rigs inter­es­ser i fæl­les ubå­ds­tek­no­lo­gi og erhver­vel­se af nuk­leart mate­ri­a­le, mens det var jødi­ske NWO-fri­mu­re­re i Mos­sad og det fran­ske efter­ret­nings­væ­sen, der sam­men med loge­brød­re i USA var ansvar­li­ge for plan­læg­nin­gen og udfø­rel­sen af angre­bet 9/11. Dimi­tri Kha­lezov synes at være enig i den­ne son­dring.

Radiosamtale (2011) mellem Dimitri Khalezov og Gordon Duff

Gor­don Duff fra Vete​ran​sTo​day​.com og stu­di­e­vær­ten Kevin Bar­rett i Ame­ri­can Fre­edom Radio.
Her slår Dimi­tri Kha­lezov sin viden fast om inter­na­tio­na­le efter­ret­nin­ger på områ­det nuk­lea­re våben og for­kla­rer yder­li­ge­re om Mos­sads ope­ra­tio­nel­le chef på tids­punk­tet, Mike Hara­ri, at han indrøm­me­de at have orga­ni­se­ret 9/11 og bekræf­te­de det­te ved at dan­se og feste i anled­ning af den vel gen­nem­før­te aktion, da tvil­lin­getår­ne­ne var væk. Bær ven­ligst over med de irri­te­ren­de afbry­del­ser i inter­viewet, ind­hol­det er inter­es­sant. Hold fast alle 90 minut­ter og 40 sekun­der.

9/11 missing links 

Video­en er lavet af Mike Dela­ney og Chri­stop­her Bol­lyn, ind­talt af John Mar­tin­son, og udpe­ger i de jødi­ske che­fer og råd­gi­ve­re i USA’s leden­de og kon­trol­le­ren­de orga­ni­sa­tio­ner. Man­ge af dem har dob­belt (ame­ri­kansk-isra­elsk) stats­bor­ger­skab.

Susan Lindauer 

(Begynd 7 min. inde i video­en, hvor hen­des fored­rag begyn­der.)
Hun er tid­li­ge­re CIA-med­ar­bej­der og var den pri­mæ­re kon­takt­per­son mel­lem USA og Sad­dam Hus­se­ins Irak. I en peri­o­de for­ud for 2. Gol­f­krig før­te CIA uof­fi­ci­el­le for­hand­lin­ger med Irak på veg­ne af det offi­ci­el­le USA. Til trods for Sad­dam Hus­se­ins (en tid­li­ge­re alli­e­rets) bety­de­li­ge vil­je til at sam­ar­bej­de og fin­de en fre­de­lig løs­ning, hvor “USA kun­ne have fået alt,” siger Sus­an Lin­dau­er, stil­le­de USA ham til sidst (via CIA) et ulti­ma­tivt krav, som han aldrig vil­le kun­ne hono­re­re. Alter­na­ti­vet var krig. Sus­an Lin­dau­er tog afstand fra frem­gangs­må­den og blev fængs­let i 5 år i med­før af und­ta­gel­ses­reg­ler­ne i Patri­ots Act. Hun var på nip­pet til at bli­ve gjort tavs gen­nem kemisk, en spor­løs udga­ve af “det hvi­de snit”.
Måske aner læse­ren det typisk jødi­ske fin­ger­af­tryk i dis­se for­hand­lin­ger, der før­tes på skrømt med Irak? Det var i hvert fald de neokon­ser­va­ti­ve (læs: jødi­ske) kræf­ter i USA, der på det tids­punkt før­te natio­nens uden­rigs­po­li­tik; og det er der i vir­ke­lig­he­den intet usæd­van­ligt i, hver­ken før eller sene­re, bort­set fra eska­le­rin­gen gen­nem det krigs­ska­ben­de ny man­tra “pre­emp­ti­ve stri­kes” (fore­byg­gen­de angreb).

911-Matrix of Details Exposed 

Den­ne video foku­se­rer på den øko­no­mi­ske side­ge­vinst for den jødi­ske høj­fi­nans i USA ved at læg­ge Twin Towers og Salo­mon-byg­nin­gen i grus.
Byg­nin­ger­ne, og deres ind­hold af inkri­mi­ne­ren­de doku­men­ta­tion om den finan­si­el­le eli­tes omfat­ten­de hvid­va­sk­ning af pen­ge og myn­dig­he­der­nes efter­forsk­ning af dis­se, blev på brøk­de­le af sekun­der gjort ikke-eksi­ste­ren­de og “ska­den” var uop­ret­te­lig.
Selv om den­ne video teg­ner et skræm­men­de bil­le­de af udbredt kri­mi­na­li­tet i pri­va­te jødisk eje­de sel­ska­ber og orga­ni­sa­tio­ner, der i bety­de­ligt omfang udgør den ame­ri­kan­ske høj­fi­nans, er det nød­ven­digt at beva­re tro­en på, at sto­re dele af den offent­li­ge admi­ni­stra­tion, sik­ker­hed­s­tje­ne­ster­ne, poli­ti­et og for­sva­ret i USA består af patri­o­ti­ske ame­ri­ka­ne­re, der ikke har fået deres stil­lin­ger foræ­ret eller opnå­et dem gen­nem nepo­tis­me og kor­rup­tion og som ønsker at tje­ne det ame­ri­kan­ske folk på ærlig vis. Vi taler om anstæn­di­ge ame­ri­ka­ne­re, hvis udel­te loy­a­li­tet mod fæd­re­lan­det for­hin­drer dem i at inti­mi­de­re, svind­le og bed­ra­ge deres føde­land.
Ca. 21 min. inde i video­en er der omtalt en inter­es­sant renova­tion i et af tår­ne­ne.
Bemærk også, at der sta­dig tales om den mysti­ske “nano-ther­mi­te” i den­ne video, der givet­vis er fra inden Dimi­tri Kha­lezovs afslø­ring blev almin­de­lig kendt.

Building the World Trade Center

Fil­men er pro­du­ce­ret af Port Aut­ho­ri­ty of New York og New Jer­sey (PANYNJ) i 1983. Offent­lig­gjort på YouTu­be 20. decem­ber 2013. Fil­men viser stolt­he­den, der fulg­te det­te byg­nings­værk, og sted­vis stå­l­kon­struk­tio­nens enor­me dimen­sio­ner.

Khalezovs bog The third truth about 9/11

Hent The Third Truth about 9/11 (filen skal åbnes og læses i PDF-Rea­der, der gra­tis kan hen­tes her).

OBS: Det kan tage lidt tid at hen­te hele filen før­ste gang. Gem en kopi hos dig selv, så den læses hur­ti­ge­re ind næste gang. Husk at kon­trol­le­re auten­ti­ci­te­ten som for­kla­ret neden­for.

Hash-kal­ku­la­tor:
Dimi­tri Kha­lezovs hjem­mesi­der, video­er og skrift­li­ge mate­ri­a­le på Inter­net­tet udsæt­tes jævn­ligt for hack­ning og sabo­ta­ge i form af slet­nin­ger eller ændrin­ger i tek­ster­ne.
For at føre kon­trol med, at filer­ne altid er de ori­gi­na­le, er også den­ne PDF-udga­ve af hans bog ledsa­get af en såkaldt hash-kode (en slags avan­ce­ret tvær­sum). Hash-koden fin­des ved at sen­de tekst­fi­len, i det­te til­fæl­de en PDF-fil, igen­nem et lil­le pro­gram, der ved hjælp af én eller fle­re algo­rit­mer (for­skrif­ter) udle­der en tal- og bog­stav­ko­de, som er unik for tek­stens øje­blik­ke­li­ge udse­en­de.
Sådan gør du:
Hent den­ne zip-fil: Hash_Calculator.zip.

OBS: Hvis du mod­ta­ger en advar­sel fra flit­ti­ge McA­fee om “poten­ti­elt” viru­sind­hold, er det en poli­tisk udmel­ding. Desvær­re ikke den ene­ste. Vi har brugt den­ne zip-fil fra man­ge ste­der uden pro­ble­mer. Hvis McA­fee popup’en igno­re­rer sin egen mulig­hed “Hent alli­ge­vel”, så luk McAfee’s advar­sel på x-sym­bo­let. Der­ef­ter fort­sæt­ter hent­nin­gen.

Un-zip filen og start DAMN_HashCalc.exe. Pro­gram­met er harm­løst, det lig­ger under vores domæ­ne, og vi bru­ger det hele tiden.
DAMN Hash Calcu­la­tor er nem at arbej­de med:


Foto: Skærm­ko­pi af DAMN Hash Calcu­la­tor.

 

Gem filen “911tholgy_Third_Truth_about_9-11_v4.pdf” på Skri­ve­bor­det eller i en anden map­pe på din PC. Start DAMN og vælg mulig­he­den “File”. Med søge […] funk­tio­nen opsø­ges og væl­ges den gem­te PDF-fil, hvor­ef­ter bil­le­det ser ud som vist oven­for.
Klik der­ef­ter på Calcu­la­te.
Efter at have reg­net et øje­blik viser kal­ku­la­to­ren en ræk­ke hash-vær­di­er for net­op den­ne fil. Pro­gram­met leve­rer med den viste indstil­ling en lang ræk­ke koder. Men her bru­ger vi kun MD5-koden og CRC-32-koden. De skal for “third Truth” se ud præ­cis som dis­se to koder:

MD5-koden skal være: EF61728FF5D407D58CCB43DC30C89D44
CRC-32-koden skal være: E2ACD1D1

Hvis den ene eller beg­ge koder afvi­ger, bedes du kon­tak­te os, så vi kan læg­ge den rig­ti­ge ver­sion af Dimi­tri Kha­lezovs bog op igen.

Du kan ved hjælp af DAMN-kal­ku­la­to­ren kon­trol­le­re, at dine egne tekst­fi­ler ikke bli­ver ændret under­vejs på Inter­net­tet. Du dan­ner deres MD5- og CRC-32-koder ved hjælp af kal­ku­la­to­ren og sen­der koder­ne med til mod­ta­ge­ren – men sepa­rat – ikke i tek­sten. Hvis mod­ta­ge­ren også hen­ter kal­ku­la­to­ren ned, kan han under­sø­ge om dine med­send­te koder mat­cher de koder, han får fra DAMN, når han tester tekst­fi­ler­ne fra dig, og så ved han, at de er ori­gi­na­le.

En anden “forklaring” var 98 procent rigtig – det gør de 2 procent løgn særligt giftig

En viden­skabs­mand, Wil­li­am Tahil, B.A., udgav i 2006 sin “pri­va­te” rap­port “Gro­und Zero: The Nuclear Demo­li­tion of The Wor­ld Tra­de Cen­ter”, hvori han argu­men­te­rer for, at WTC blev øde­lagt af to reak­to­rer, der i hem­me­lig­hed var instal­le­ret som kraft­kil­der 80 meter under tvil­lin­getår­ne­ne, én under hvert tårn (men ikke under Byg­ning 7). Gen­nem sabo­ta­ge af køle­an­læg­get løb de to reak­to­rer løbsk og “eks­plo­de­re­de” med en halv times mel­lem­rum. Tahil fore­gi­ver, at det såkald­te “Kina-syn­drom”, neds­melt­ning af reak­to­rer­nes kær­ne, kun­ne føre til en nuk­lear eks­plo­sion, hvor­ved dis­se eks­plo­sio­ner bekvemt vil­le for­kla­re ska­deom­fan­get (præ­cis som Dimi­tri Kha­ze­lov har rede­gjort for), men uden at afslø­re, at det var myn­dig­he­der­ne selv, der hav­de anbragt tre nuk­lea­re lad­nin­ger som en del af en over­lagt nød­de­mo­le­rings­plan for Wor­ld Tra­de Cen­ter.
Rap­por­ten har et meget pro­fes­sio­nelt, nær­mest offi­ci­elt, præg. Den er spæk­ket med dia­gram­mer og for­kla­rin­ger på ato­ma­re pro­ces­ser m.v., men ikke den afgø­ren­de for­kla­ring. Dimi­tri Kha­lezov opfat­ter den som et bestil­lings­ar­bej­de, en sid­ste gar­de­ring, hvis det offi­ci­el­le USA en dag blev kon­fron­te­ret med uom­gæn­ge­li­ge bevi­ser for, at der blev udløst ato­m­eks­plo­sio­ner under WTC i 2001. (Man vil­le dog sta­dig skul­le klyn­ge sig til “tra­di­tio­nel” demo­le­ring af Byg­ning 7, hvil­ket i sagens natur måt­te ska­be bety­de­li­ge van­ske­lig­he­der, hvis myn­dig­he­der­ne nogen sin­de ind­lod sig på en dia­log med kri­ti­ker­ne.)
Dimi­tri Kha­lezov præ­ci­se­rer, at der aldrig kan opstå en pro­ces, der blot lig­ner en ato­m­eks­plo­sion i en atom­re­ak­tor. I den hen­se­en­de er en atom­re­ak­tor abso­lut sik­ker. Der­med kan der ikke opstå en øde­læg­gen­de super­so­nisk chok­bøl­ge. Prin­cip­per­ne er vidt for­skel­li­ge fra en atom­bom­be til en reak­tor. Ren­he­den af brænds­let er for det før­ste for lil­le i en reak­tor; for det andet kræ­ver det en sofi­sti­ke­ret tek­nik at brin­ge det ato­ma­re brænd­stof i en bom­be over sin kri­ti­ske mas­se, hvil­ket er en abso­lut for­ud­sæt­ning for en ato­m­eks­plo­sion. Til gen­gæld vil­le en neds­melt­ning af to reak­to­rer under Man­hat­tan have foru­re­net grund­van­det og øde­lagt alt liv i årti­er frem, og som bekendt er det ikke sket.
Dimi­tri Kha­lezov opfat­ter Tahils for­kla­ring som den far­lig­ste af de 7 ver­se­ren­de kon­spira­tions­te­o­ri­er (for­kla­ret på sider­ne 294–334), for­di den er 98% rig­tig, og det gør de 2% for­sæt­lig løgn sær­ligt gif­tig.

Her er W. Tahils rap­port: Gro­und Zero: The Nuclear Demo­li­tion of The Wor­ld Tra­de Cen­ter.

Officielle rapporter

Den offi­ci­el­le kom­mis­sions­rap­port om 9/11.

NIST’s rap­port om 9/11 (Natio­nal Con­struction Safe­ty Team).

FEMA’s hjem­mesi­de (Fede­ral Emer­gen­cy Mana­ge­ment Agen­cy)

FEMA’s rap­port fra sep­tem­ber 2002 om 9/11:
Kapi­tel 1, Intro­duk­tion
Kapi­tel 2, WTC 1 og WTC 2
Kapi­tel 3, WTC 3
Kapi­tel 4, WTC 4, 5 og 6
Kapi­tel 5, WTC 7
Kapi­tel 6, Ban­kers Trust Buil­ding
Kapi­tel 7, Peri­fe­re byg­nin­ger
Kapi­tel 8, Obser­va­tio­ner, fund og anbe­fa­lin­ger
Under­sø­gel­sens sam­men­drag
Appen­diks A, Over­sigt over brand­be­skyt­tel­se i byg­nin­ger
Appen­diks B, Struk­tur­stål og stål­sam­men­føj­nin­ger
Appen­diks C, Begræn­set metal­lur­gisk under­sø­gel­se
Appen­diks D, Stå­l­da­ta sam­ling
Appen­diks E, Infor­ma­tion om fly
Appen­diks F, Byg­nings­in­ge­ni­ø­rers reak­tions­plan for nød­si­tu­a­tio­ner
Appen­diks G, Aner­ken­del­ser
Appen­diks H, Akro­ny­mer og for­kor­tel­ser
Appen­diks I, Metri­ske kon­ver­te­rin­ger
Fema’s stu­die af byg­nings­præ­sta­tio­ner.

Kontaktdata

Dimi­tri Kha­lezovs kon­tak­t­da­ta.

Den­ne arti­kel lin­ker til føl­gen­de del­ar­tik­ler

  1. Kort beskri­vel­se af Man­hat­tans under­grund
  2. Hvor­dan fun­ge­rer en moder­ne nuk­lear demo­le­ring?
  3. Dimi­tri Kha­lezovs kom­men­tar til video om Secret Ser­vi­ce i Byg­ning 7
  4. The Secret of the Kursk’s Wea­pons
  5. Årets kup: Wor­ld Tra­de Cen­ter, New York, NY

John F. Kennedy speech just prior to his assassination …

 

The very word “secre­cy” is repug­nant in a free and open socie­ty. And we are as a peop­le, inhe­rent­ly and histo­ri­cal­ly, oppo­sed to secret socie­ties, to secret oat­hs, and to secret pro­ce­e­dings. … For we are oppo­sed aro­und the wor­ld by a mono­lit­hic and rut­h­less con­spira­cy that relies pri­ma­rily on covert means for expan­ding its sphe­re of influ­en­ce, on infil­tra­tion inste­ad of inva­sion, on subver­sion inste­ad of elections, on inti­mi­da­tion inste­ad of free choi­ce, on guer­ril­las by night inste­ad of armies by day. It is a system which has conscrip­ted vast human and mate­ri­al resour­ces into the buil­ding of a tight­ly knit hig­hly effi­ci­ent machine that com­bi­nes mili­tary, diplo­ma­tic, intel­li­gen­ce, eco­no­mic, sci­en­ti­fic and poli­ti­cal ope­ra­tions. Its pre­pa­ra­tions are con­ce­a­led, not publis­hed. It’s mista­kes are buri­ed, not head­li­ned. Its dis­sen­ters are silen­ced, not pra­i­sed. No expen­di­tu­re is questio­ned, no rumor is prin­ted, no secret is reve­a­led. … That is why the Athe­ni­an law­ma­ker, Solon, decre­ed it a cri­me for any citizen to shrink from con­tro­ver­sy. … I am asking for your help to this tre­men­dous task of infor­m­ing and aler­ting the Ame­ri­can peop­le. Con­fi­dent that with your help, man will be what he was born to be, free and inde­pen­dent.”

Her er talen i sin sam­men­hæng: John F. Kennedy’s spe­ech on secret socie­ties and fre­edom of the press (transcri­bed into text).

Retur til kapi­tel 2  Retur til kapi­tel 1