An Insight into the White Mind & Caucasian Culture

Radioshows

O​-​D​-​I​-​N​.org, Redaktionen, 2016-09-24.

 

Lyt til, hvad den­ne for­fat­ter, “out­si­de­ren” Frank Ray­mond (af indisk oprin­del­se), har at sige om fol­ke­mor­det på hvi­de men­ne­sker.

Frank Ray­mond har skre­vet bogen “Swe­et Dreams and Ter­ror Cells” (When Giants Bre­ak the Spell Book 1).
Støt Frank Ray­monds pro­jekt med at for­kla­re, hvor­for det er vig­tigt at beva­re den hvi­de race, ved at købe hans bog (klik på lin­ket oven­for).

Han kal­der jøder­ne for “the sne­ak rulers”.

Seri­en er på engelsk.

 

Del 1a — Kon­spira­tio­nen fra the sne­ak peop­le mod hvi­de.

Del 1b — Det barn­li­ge sind — Fan­ta­si — Sær­li­ge hvi­de akti­vi­te­ter — Hvid diver­si­tet.

Del 2a — Empa­ti — Glæ­den ved at ska­be af unød­ven­dig­hed — Innova­tion.

Del 2b — Abstrakt mate­ma­tik af lyst — Ver­dens unde­re — Bio­lo­gisk unød­ven­dig kor­sang — Kon­cert­sa­le — Mis­un­del­se — Opti­mis­me — Sci­en­ce fiction — Evo­lu­tio­næ­re betin­gel­ser — Even­tyr­lyst — Tids­rej­ser — Fore­stil­lin­gen om fle­re uni­ver­ser — Rela­ti­vi­tet i rum og tid.

Del 3a — Mis­un­del­se — Hvid hud — Race­had — Mate­ri­el begræns­ning — Bjerg­be­stig­ning — Skat­tej­agt — Sten­skul­p­tu­rer — Tids­u­ni­ver­set — Histo­risk sans — Det uni­ver­selt ori­en­te­re­de frem­syn — Kor­rup­tion — Øde­lagt ind­byr­des til­lid — Ugen­nem­træn­ge­li­ge skal­ler — Jøder leder kor­rup­tio­nen — Sand­he­den er “raci­stisk” — Følel­ses­mæs­sig pro­gram­me­ring — Race­re­la­te­ret kri­mi­nel tænk­ning — Bogen til libe­ra­les befri­el­se.

Del 3b — Udnyt­tel­sen af andre — Under­hund­ens ter­ror — Fal­ske faca­der — Pøbe­lens selv­tægt — Sor­tes irra­tio­nel­le selv­plyn­dring — Gene­ra­li­se­ring er tids­af­hæn­gig — En race kan ikke bedøm­mes på en mino­ri­tets adfærd — En kri­tisk mas­se ind­fø­rer sine egne nor­mer — Amster­dam er ændret til et taberna­kel af subkul­tu­rel adfærd — Hvi­de udfol­der fæl­les uskrev­ne nor­mer for adfærd — Euro­pæ­isk iden­ti­fi­ka­tion går tabt — Bekvem­me­lig­heds­ind­van­dring for­kla­res med euro­pæ­isk “skyld” — “Afri­kan­ske ind­van­dre­re smadrer Stor­bri­tan­ni­en” (og for­kla­rer deres ufor­må­en­hed med “hævn”) — Far­ve­de ind­van­dre­re: “Vi har krav på Euro­pa, vi er her for at bli­ve!” — Ter­ri­to­ri­alt spyt­te­ri — Ufor­li­ge­li­ge kul­tu­rer og karak­te­rer — Ingen evne til til­pas­ning — Nor­mal euro­pæ­isk stan­dard er ude­luk­ket med men­ne­sker fra Den tre­die ver­den — Libe­ra­le: “Alle racer er lige.” — Dob­bel­te stan­dar­der — Hvi­de kan ikke døm­mes på den måde, de opfø­rer sig på i dag — sub­mis­sivt, dumt og pas­sivt — Jødi­ske por­no­gra­fer til­by­der (dum­me) hvi­de kvin­der en “stjer­ne­kar­ri­e­re” — Jødisk per­ver­sion ændrer nor­mer­ne i hvi­de sam­fund — “Sex in the City”.