Alle hvide skal udryddes …”

Overtagelsen

O​-​D​-​I​-​N​.org, En medarbejder, 14. februar 2016.

 

Alle hvi­de skal udryd­des! Det skal ske gen­nem race­blan­ding og ska­de­li­ge påvirk­nin­ger, så der ikke fødes hvi­de børn.

Føl­gen­de to video­er fin­des end­nu på YouTu­be. Cita­ter­ne i video­er­ne er på engelsk, men her har vi over­sat et par styk­ker af dem. Video­er­ne inde­hol­der ude­luk­ken­de cita­ter fra jødi­ske per­son­lig­he­der, der uden skam udta­ler sig om, hvor­dan hvi­de men­ne­sker skal fjer­nes fra jor­dens over­fla­de. Man tror, at det er løgn. Men det er syge­ligt vel­ment – uomt­vi­ste­ligt sinds­sygt. Video­er­ne viser med de man­ge cita­ter, at der ikke er tale om en enlig sva­le – eller at andre læg­ger jøder­ne ord i mun­den. De har hver især en mening om, hvor­dan hvi­de men­ne­sker skal uds­let­tes.

Føl­gen­de udta­lel­se fra begyn­del­sen af del 2 er fra den nule­ven­de jøde og jurist i USA, Abra­ham Hen­ry Fox­man (født den 1. maj! 1940 i den tid­li­ge­re Sov­je­tu­ni­on). Han var præ­si­dent for ADL (Anti-Defa­ma­tion Leaque) fra 1987 til 2015. Fox­man hen­vend­te sig i august 1998 i New York til kul­ten af jødi­ske gal­nin­ge med føl­gen­de for­håb­nin­ger:


En leden­de veder­styg­ge­lig­hed fra den inter­na­tio­na­le jøde­dom.
Ill. YouTu­be

 

Mine her­rer
— vel­kom­men til det Andet Hund­re­de­års­mø­de mel­lem Zions vise ældre.

Vi har opnå­et alle de mål, der blev udfor­met under vort før­ste møde for hund­re­de år siden. Vi kon­trol­le­rer rege­rin­ger. Vi har skabt til­ba­ge­gang blandt vores fjen­der og fået dem til at dræ­be hin­an­den. Vi har effek­tivt bragt kri­tik af vores affæ­rer til tavs­hed, og vi er den rige­ste men­ne­ske­ra­ce på den­ne jord.

Man­ge af jer er meget trav­le mænd. Så lad os drop­pe udenoms­snak­ken. Som mestre i for­ret­ning, poli­tik, jura og vig­tigst – af medi­er­ne – er vi klar til at imple­men­te­re vores vig­tig­ste og mest ambi­tiø­se pro­gram. Et pro­gram, der en gang for alle og totalt vil fjer­ne eksi­sten­sen af hin­drin­gen for vores abso­lut­te kon­trol af den­ne jord.

Jeg taler om DEN HVIDE RACES DØD. Den kom­plet­te fjer­nel­se af alle mulig­he­der for repro­duk­tion af den såkald­te ari­ske race. Mine her­rer, vi kon­trol­le­rer nu den­ne races skæb­ne. Det er nu på tide at sik­re, at den hvi­de race uddør ved hjælp af race­blan­ding og gen­nem en opnå­et fød­sels­ra­te på nul.

Vi har alle nydt bil­le­det, der er ble­vet repe­te­ret over hele ver­den (1988), af DE SIDSTE HVIDE BØRN, der leger med små sor­te børn, mens vi ved, at de vild­le­des mod deres ende­li­ge under­gang. Vi kan øde­læg­ge DEN ÆLDGAMLE RENE BLODLINJE FOR ET ARISK BARN ved at over­be­vi­se ham eller hen­de om næstekær­lig­he­den i at avle race­blan­de­de børn. Vi må syn­lig­gø­re race­blan­din­gen i stor­by­er­nes cen­tre og for­stæ­der for de land­li­ge områ­der af det­te land (USA).

Mere aggres­si­ve pro­gram­mer for at inte­gre­re dis­se områ­der er under­vejs gen­nem HUD (U.S. Depart­ment of Hou­sing and Urban Deve­l­op­ment). Det er nød­ven­digt for enhver pris at uds­let­te den næste gene­ra­tion af hvi­de børn. Vi ønsker, at enhver hvid far skal føle et stik i hjer­tet ved at iagt­ta­ge sine børn gif­te sig med far­ve­de ven­ner og få race­blan­de­de børn. Vi må bru­ge vores magt til at tage modet fra hvi­de mænd og kvin­der, der sta­dig fin­der sam­men for at frem­brin­ge fle­re hvi­de børn.

De vil bli­ve mar­gi­na­li­se­ret ved ikke at være en del af det Nye Sam­fund af alle racer. Det vil få de fle­ste af dem til at ombe­stem­me sig. Vi vil tage os af de min­dre sam­ar­bejds­vil­li­ge goyim (ikke-jøder) gen­nem mord og indespær­ring.

Til slut vil vi SE AFSLUTNINGEN DEN HVIDE RACE. Let­på­vir­ke­li­ge hvi­de børn vil få deres sind for­met, så de frem­skyn­der deres egen under­gang.

Vores bestræ­bel­ser har alle­re­de i adskil­li­ge til­fæl­de båret frugt, så “mænd” af den­ne race har krø­bet for vores fød­der. Mine her­rer, I og jeres for­fædre har arbej­det hårdt for at sik­re os styr­ken til at hol­de den­ne races skæb­ne i vores hæn­der. Nu har vi den.
For­svind ari­ske goyim!

[Applaus] Slut på talen.

Her er den ori­gi­na­le engel­ske tekst.

Kil­de: “The Natio­nal Obser­ver” ud fra et doku­ment fra Abe Fox­mans ADL-kon­tor i USA, 25. august 1998, New York, NY, for­mid­let af isra​e​lect​.com:

Gent­le­men. Welco­me to the Second Cen­ten­ni­al Mee­ting of the Lear­ned Elders of Zion.

We have achie­ved all of the objecti­ves expres­sed at our first mee­ting 100 years ago. We con­trol gover­n­ments. We have cre­a­ted dis­sen­sion among our ene­mies and made them kill each other. We have effecti­ve­ly silen­ced cri­ti­cism of our affairs and we are the riche­st race of men on this earth.

Many of you are very busy men. Let us get to the crux of the mat­ter. As masters of busi­ness, poli­ti­cs, law and most important­ly… media, we are rea­dy to imple­ment our most important and ambi­tious pro­gram. One that will final­ly and total­ly rem­ove from exi­sten­ce the impe­di­ments of our abso­lu­te con­trol of this earth.

I spe­ak OF THE DEATH OF THE WHITE RACE. The com­ple­te rem­oval of all means of repro­duction of the so-cal­led Ary­an race. Men, we now con­trol the desti­ny of this race. It is now time to make sure the Whi­te race beco­mes extin­ct through mis­ce­ge­na­tion and having a vir­tu­al­ly zero bir­th rate.

We have all enjoy­ed the vision repe­a­ted all over this wor­ld eve­ry day of THE LAST WHITE CHILDREN playing with litt­le dark chil­dren and knowing that they are being set-up for their even­tu­al destruction. We can ruin THE ANCIENT PURE BLOODLINE OF AN ARYAN CHILD by con­vin­cing him or her of the altru­ism of beget­ting inter­ra­ci­al chil­dren. We must expo­se the race mixing of the urban cen­ters to the suburbs and rural areas of this coun­try.

More aggres­si­ve pro­grams to inte­gra­te the­se areas are now underway through HUD. It is worth any pri­ce to anni­hi­la­te the next gene­ra­tion of Whi­te chil­dren. We want eve­ry Whi­te fat­her to feel the sting of having their chil­dren mar­ry col­ored mates and pro­du­ce bira­ci­al chil­dren. We must use our power to discou­ra­ge Whi­te men and women who still per­sist in get­ting toget­her from pro­ducing more pure Whi­te chil­dren.

They will be ostra­cized by not beco­m­ing part of the New Socie­ty of all races. This will dis­su­a­de most of them. We will deal with the less coo­pe­ra­ti­ve goyim by mur­der and impri­son­ment.

Final­ly, we will SEE THE END OF THIS WHITE RACE. Impres­sio­nab­le Whi­te chil­dren will have their minds mol­ded into the agents of their own destruction.

Alre­a­dy, our efforts have suc­ce­e­ded in making the “men” of this race grovel at our feet. Men, you and your ance­stors have wor­ked hard to make sure we would have the power to hold the desti­ny of this race in our hands. Now we have it.

Perish Ary­an Goyim (catt­le)!” [Applau­se] End of spe­ech.

Her følger andre udgydelser fra samme gruppering (oversat til dansk)

Læs her hvor­dan dis­se jøder og halv­jø­der hver især fore­stil­ler sig, at hvi­de euro­pæ­e­re skal for­svin­de. Dis­se karak­te­rer lig­ner nor­ma­le men­ne­sker, men indavl, omskæ­ring og indok­tri­ne­ring har gjort dem til besti­al­ske van­skab­nin­ger, der er dre­vet af et ubæn­digt had til den hvi­de race, for­di de aldrig vil kun­ne mat­che vores evner og fortje­ne­ster. Der­for skal vi alle race­blan­des og med tiden helt for­svin­de:


Jøden Dani­el Cohn-Ben­dit, “fransk-tysk” poli­ti­ker, med-præ­si­dent for Euro­pe­an Gre­ens — Euro­pe­an Free Alli­an­ce, også rege­ren­de i Spi­nel­li-grup­pen, en inter-jødisk grup­pe­ring med sæde inden for! det euro­pæ­i­ske par­la­ments mure:
“Vi — de grøn­ne — må arbej­de for, at der kom­mer så man­ge ind­van­dre­re til Tyskland som muligt. Når de er i Tyskland skal vi kæm­pe for deres ret til at stem­me. Når det er gen­nem­ført, vil vi have en andel af stem­mer­ne. Vi er nødt til at ændre den­ne repu­blik.”
Kom­men­tar: Sådan lyder en destruk­tiv jøde, der aldrig har haft et fæd­re­land i Euro­pa.

 


Jøden Nico­las Sarkozy, tid­li­ge­re præ­si­dent i Frankrig:
“Målet er at møde udfor­drin­gen fra den race­blan­ding, der vil fore­gå i løbet af det 21. århund­re­de. Det er ikke et valg. Det er en pligt. Det er afgø­ren­de vig­tigt. Vi kan ikke gøre noget andet. Vi risi­ke­rer ellers at bli­ve kon­fron­te­ret med sto­re pro­ble­mer. Vi er nødt til at ændre os. Der­for vil vi ændre os. Vi skal ændre alle på sam­me tid, inden for for­ret­nings­li­vet, i admi­ni­stra­tio­ner, i uddan­nel­ser, i de poli­ti­ske par­ti­er. Vi vil for­plig­te os selv til dis­se resul­ta­ter. Hvis det­te ikke kom­mer til at fun­ge­re i repu­blik­ken, vil sta­ten bevæ­ge sig i ret­ning af sta­dig fle­re gen­nem­gri­ben­de for­holds­reg­ler. Udfor­drin­gen ved race­blan­ding har Frankrig altid kendt, og ved at tage udfor­drin­gen op, vil Frankrig være tro mod sin histo­rie.”
Kom­men­tar: Stor­la­dent hyk­le­ri, som ken­de­teg­ner den jødi­ske pala­ver. Den­ne lil­le selv­høj­ti­de­li­ge, lav­stam­me­de jøde i højhæ­le­de sko nåe­de i det mind­ste at demon­stre­re, hvor galt det altid vil gå med jøder i spid­sen for et euro­pæ­isk land. Det dre­jer sig ikke om at rege­re til gavn for fol­ket, men om at kon­trol­le­re og rage til sig. Han blev afløst af en anden jøde, Fran­cois Hol­lan­de, der i en mere stil­fær­dig stil gør præ­cis det sam­me. I øvrigt vil ingen af dis­se arro­gan­te snyl­te­re accep­te­re mul­ti­kul­tur inden for deres egne jødi­ske sam­fund i noget land. Natur­lig­vis ikke …!

 


Jøden Thier­ry Lecoquir­re, dok­tor, fra arti­kel i Neva­da L’Obs med tit­len “Gør kvin­der fra den natio­na­le front gravi­de”.
“Frankrig: Høj­re­o­ri­en­te­re­de kvin­der synes ikke at være min­dre mas­si­ve end andre kvin­der, selv om deres rep­ti­l­ag­ti­ge hjer­ner gen­nem­snit­ligt er min­dre. Som hos enhver kvin­de er adfær­den afhæn­gig af humør og hor­moner samt en fea­tu­re, der spil­ler os føl­gen­de kort på hån­den: hun bli­ver spe­ci­elt våd, når hun tages af en stærk mand. Dis­se kvin­der og deres lyster giver os vir­ke­lig mulig­hed for at vin­de over dem. Efter­som enhver høj­re­o­ri­en­te­ret kvin­de sæt­ter pris på mili­tær, macho og femi­ni­sti­ske ide­er — så lad os spil­le hen­des eget spil — lad os gri­be hen­de og knæp­pe hen­de. De har givet os opskrif­ten på at gen­nem­skue deres ble­ge race, så lad os vin­de over dis­se dum­me høj­re­o­ri­en­te­re­de kvin­der på et seksu­elt niveau til glæ­de for den smi­len­de men­ne­ske­heds over­le­vel­se. Da de er dum­me og nem­me at nar­re — som vildt der opsø­ger jæge­ren — har vi frit spil. Lad os ska­be et krøl­let afkom … Ved at ude­luk­ke for­de­le­ne ved fami­lie­plan­læg­ning vil alle gravi­di­te­ter ende med en lil­le bastard, en joker, en fil­ur som mode­ren med tiden vil synes om. Sor­te, negre, asi­a­ter, jøder, spe­dal­ske, zige­u­ne­re, han­di­cap­pe­de, fri­mu­re­re, ja selv mine bøs­se-ven­ner vil i soli­da­ri­tet gej­le dis­se kvin­der op. Lad samvit­tig­he­den bli­ve under puden. Hop på de høj­re­o­ri­en­te­re­de fis­ser, der byder sig til, “uhel­dig­vis” af og til køn­ne. Vi hil­ser det sto­re altru­i­stisk reg­ne­styk­ke og pro­du­ce­rer mul­ti­kul­tu­relt afkom til den syn­ken­de fran­ske sku­de.”
Kom­men­tar: Jøder er ofte ude af stand til at kon­trol­le­re deres lider­lig­hed. Han er sam­ti­dig så jødisk af udse­en­de, at ingen behø­ver at være i tvivl. Næsen dyk­ker efter over­læ­ben, og læber­ne kun­ne sid­de på en neger.

 


Jøden Tim Wise, for­fat­ter og under­vi­ser:
“Alle I rige folk — nyd jeres champag­ne, eller hvad I nu smyk­ker jer med på vej op ad den øko­no­mi­ske rang­li­ste. Glæd jer over for­ti­dens fortje­ne­ster, eller find behag i andet. For uan­set hvad — uan­set jeres øko­no­mi­ske styr­ke, skal i for­stå føl­gen­de: I er nødt til at drik­ke ud, hur­tigt og fuld­stæn­digt, for jeres tid er begræn­set, vir­ke­lig for­ban­det begræn­set, så fest, mens I kan – men læg mær­ke til den sta­dig høje­re tik­ken fra uret i hjør­net af jeres samvit­tig­hed, uret der vid­ner om, hvor lidt tid I alle har til­ba­ge — ikke langt igen — tik-tak, tik-tak, tik…tak. Vi er nødt til at være tål­mo­di­ge og ven­te på, at jeres hjer­ter hol­der op med at slå. Lyt­ter I? – efter lyden af jeres døen­de impe­ri­um, jeres nation, som I kend­te den – per­ma­nent afslut­tet. For jeg lyt­ter, og lyden af jeres bort­gang er en smuk anvendt mate­ma­tik, der leve­rer bevi­set: Jeres slags – mest gam­le men­ne­sker, der klyn­ger sig til en absurd, nostal­gisk fan­ta­si om, hvad Ame­ri­ka ple­je­de at være – er døen­de. I er som skur­ken i enhver hor­r­or­film, der nogen­sin­de er pro­du­ce­ret: I bli­ver skudt fem gan­ge eller dol­ket 10 gan­ge eller sprængt i luf­ten to gan­ge – og til sidst vil I dø – selv om det skal tage fire afsnit. I mel­lem­ti­den blev I ved at kom­me til­ba­ge og anfæg­te vores syns­punk­ter, når vi var til ste­de. Vi har fejl­ag­tigt følt os over­be­vist om, at den­ne gang var I defi­ni­tivt døde. Fair nok – men husk hvor­dan den­ne film ender: vores syns­punk­ter over­le­ver – I gør ikke.
Kom­men­tar: End­nu en under­ud­vik­let jødisk fremto­ning med en omvendt pro­por­tio­nal arro­gan­ce.

 


Halv­jø­den Wes­ley Clark, ame­ri­kansk gene­ral:
“Lad os ikke glem­me, hvor pro­ble­met opstod. Der er ingen plads i Euro­pa for etnisk rene sta­ter. Det er en fore­stil­ling fra 1900-tal­let. Vi for­sø­ger at bevæ­ge os ind i det 21. århund­re­de, og vi vil gøre det med mul­tiet­ni­ske sta­ter.”
Kom­men­tar: Hvor­for pas­ser den­ne zio-ame­ri­kan­ske gene­ral ikke sin egen busi­ness og lader euro­pæ­er­ne om deres. Ønsker han måske at frem­hæ­ve USA som en mul­ti­kul­tu­rel møn­s­ter­model? Eller vif­ter han os om næsen med en ny “fore­byg­gen­de” krig i Euro­pa, hvis vi ikke føl­ger jøder­nes plan for det 21. århund­re­de og blan­der os med alver­dens fol­keslag?

 


Jøden Harold Wal­la­ce Ros­sent­hal, fra et inter­view i 1976 ved Char­les A. Wei­s­sman, publi­ce­ret i juni 1992:
“Det ame­ri­kan­ske folk har været let at rege­re gen­nem vores pro­pa­gan­da, der har vist sig at være mere effek­tivt end svær­det. Vi slip­per reelt fra at myr­de. Alt hvad goy’erne gør er at snak­ke, gan­ske inef­fek­tivt, efter­som vi — pro­pa­gan­da­ens mestre — altid publi­ce­rer et mod­sat stand­punkt. Hvis ari­er­ne vil­le stu­de­re histo­ri­en og tage kon­se­kven­sen af den, vil­le pen­nen bli­ve kastet bort i væm­mel­se og svær­det tage i brug i hede­ste pas­sion. En gen­nem­gang af histo­ri­en styr­ker vores moral og viser, at de euro­pæ­i­ske lan­de ude­luk­ken­de løste deres jøde­pro­blem med magt. Ind­til vide­re har vi und­gå­et svær­det. Når deres ene­ste mod­svar hen­vi­ses til tids­skrif­ter af rin­ge omdøm­me eller bro­chu­rer med begræn­set omde­ling, er deres pen ingen match imod vores. Men vores kon­stan­te frygt er, at de måske åbner øjne­ne og opda­ger, at ingen for­an­dring nogen sin­de skyld­tes det skrev­ne ord. Histo­ri­en er ble­vet skre­vet med blod, ikke med blæk. Intet brev, skrift eller bog har nogen sin­de rystet fol­ket eller stand­s­et et tyran­ni. Vi for­står det­te prin­cip og vores kon­ti­nu­er­li­ge pro­pa­gan­da til­skyn­der folk til at skri­ve bre­ve til præ­si­den­ten, til kon­gres­sen og til deres loka­le medi­er. Vi kan i sik­ker­hed fort­sæt­te med at udnyt­te og pres­se — og fjer­ne ytrings­fri­he­den fra — det hvi­de Ame­ri­ka, så læn­ge de er opta­get af illu­sio­nen om at uddan­ne mas­ser­ne gen­nem tryk­te udgi­vel­ser. Det er tvivl­s­omt, om de nogen sin­de opfat­ter nyt­te­løs­he­den i det, læg­ger pen­nen fra sig og gri­ber svær­det.”
Kom­men­tar: Det­te inter­view er lavet, inden Inter­net­tet blev udbredt og udvik­le­des til et slags­værd imod jøder­nes pro­pa­gan­da. Det må have været skuf­fen­de for en arro­gant per­son som hr. Ros­sent­hal. “Det er van­ske­lig at spå — især om frem­ti­den” (sag­de Storm P., en god anti­se­mi­tisk humo­rist).

 


Jøden Mor­de­chai Nisan i den offi­ci­el­le publi­ka­tion fra Wor­ld Zio­nist Orga­niza­tion, august 1948, side 151–156:
“Hvis goyim næg­ter at leve et liv som min­dre­vær­di­ge, vil det sig­na­le­re oprør og nød­ven­dig­gø­re jødisk krig imod deres hele eksi­stens.”
Kom­men­tar: Igen — indavl, omskæ­ring, indok­tri­ne­ring — og ver­den er belem­ret med et nyt sygt mon­ster.

 


Jøden Gre­gor Gysi, leder af PDS i Tyskland i peri­o­den 1989–1993:
“Hvert år dør der fle­re ind­fød­te tyske­re, end der bli­ver født. Det er meget hel­digt, at nazi­ster­ne ikke er så gode til at få afkom, og ned­gan­gen i antal­let af Tyske­re gør dem afhæn­gi­ge af ind­van­drin­gen fra frem­me­de lan­de.”
Kom­men­tar: Atter en “euro­pæ­isk” par­la­men­ta­ri­ker, der har fæd­re­land­skær­lig­he­den pla­ce­ret i Mellem­østen.

 

ADVARSEL

Spe­ci­elt var race­blan­ding abso­lut utæn­ke­ligt for jøder, ind­til de blev så indav­le­de, at det blev nød­ven­digt at tage den hvi­de race ind i grup­pen. På den måde øger jøder­ne deres kro­ps­høj­de og intel­lek­tu­el­le kva­li­te­ter sam­ti­dig med, at de skaf­fer sig fle­re pro­se­lyt­ter. Men vi må kon­stant adva­re unge hvi­de men­ne­sker om, at børn af dis­se blan­de­de ægte­ska­ber fort­sat er tru­et af jøder­nes util­sig­te­de arv: en for­ræ­de­risk gen­pul­je, der vide­re­brin­ger utal­li­ge fysi­ske og psy­ki­ske han­di­cap, men desvær­re også en ræk­ke yderst alvor­li­ge syg­dom­me og lidel­ser, der kan være usyn­li­ge i en gene­ra­tion og først udtryk­kes i den føl­gen­de.

Dis­se afvi­gen­de men­ne­sker rege­rer alle­re­de fra Chri­sti­ans­borg.

Skadelige påvirkninger

Vær især opmærk­som på, hvad du og dine børn ind­ta­ger af medi­cin og føde­va­rer. Danmark over­svøm­mes af jødi­ske læger og læge­hu­se. Medi­ci­na­lin­du­stri­en og apo­te­ker­ne kon­trol­le­res af jøder, og den­ne pipe-line af kemi arbej­der hånd i hånd med læger­ne. Find dig en dansk læge, du har til­lid til.
Dan­ske mænd ind­ta­ger i bety­de­ligt omfang blod­tryks­re­gu­le­ren­de medi­cin, og en af de jødi­ske pro­mo­to­rer for den­ne prak­sis er poli­ti­ker og “rum­me­di­ci­ner” Peter Norsk, der har udtalt: “Alle men­ne­sker bur­de tage blod­tryks­me­di­cin.” Blod­tryks­me­di­cin har en vel­kendt nega­tiv effekt på man­dens lyst og evne til at repro­du­ce­re sig. I man­ge til­fæl­de er medi­ci­nen over­flø­dig. Blod­tryk­ket kan nor­ma­li­se­res gen­nem for­nuf­ti­ge spi­se­va­ner, sund slank­hed og dag­lig motion. Nor­malt blod­tryk er i øvrigt en højst indi­vi­du­el sag og kan være natur­ligt høje­re for nog­le end for andre.

Læg vægt på hvad du og dine børn ind­ta­ger af føde­va­rer. Grønt­sa­ger og frugt udrå­bes som ube­tin­get sundt. Det gæl­der imid­ler­tid kun, hvis pro­duk­ter­ne er dyr­ket på fri­land under for­svar­li­ge øko­lo­gi­ske for­hold eller i din egen have.
De grønt­sa­ger, vi fin­der i super­mar­ke­der­ne (hvoraf de fle­ste er jødisk eje­de kæde­for­ret­nin­ger), er for det før­ste uforskam­met dyre, men hvad vær­re er: de fle­ste er for­ce­ret frem i driv­hu­se, hvor de blev plan­tet i ste­nuld, der kun er ble­vet til­ført vand og nærings­ek­strakt gen­nem et for­de­lings­net af pla­sti­c­rør. De er i et og alt et kunst­pro­dukt og kan inde­hol­de hvad som helst. I bed­ste fald er det kun vand.
Frugt høstes, inden den er mod­net, og trans­por­te­res jor­den rundt i tan­ke, hvor den er inde­slut­tet i en insekt- og bak­te­ri­edræ­ben­de atmos­fæ­re. Når frug­ten tages ud af tan­ke­ne, er der få dage at udstil­le og sæl­ge den i, inden for­råd­nel­sen sæt­ter ind. Den mang­len­de mod­ning har for­hin­dret afsæt­nin­gen af bety­den­de nærings­stof­fer, som frug­ten vil­le inde­hol­de ved natur­lig mod­ning. I grel­le til­fæl­de kan frugt og grønt være kon­ser­ve­ret radio­ak­tivt og går kun lang­somt i for­råd­nel­se.

Jøder og mus­li­mer spi­ser tra­di­tio­nelt ikke svi­ne­kød. Vi opfat­ter det som en skør idé, og det vil­le det være under nor­ma­le for­hold i Danmark. Men for­hol­de­ne er langt fra nor­ma­le, og kon­se­kven­sen er, at nuti­dens svi­ne­kød for 90 pro­cents ved­kom­men­de er af yderst tvivl­s­om kva­li­tet. Føde­va­re­kon­trol­len er gan­ske spora­disk, og der­med er svi­ne­kød – og for den sags skyld alt andet kød fra Euro­pa – pro­du­ce­res uden tro­vær­dig kon­trol og må rubri­ce­res som poten­ti­elt far­ligt. Det kan inde­hol­de hvad om helst og er net­op det pro­dukt, der med sik­ker­hed kun spi­ses af hvi­de euro­pæ­e­re. Svi­ne­kød fin­des i utro­ligt man­ge af de føde­em­ner, vi til­by­des til hver­dag. Pøl­ser fx, som sma­ger ustyr­lig godt, er en oplagt tro­jansk hest for jøder­nes for­søg på at gøre os syge. Lad i det mind­ste tviv­len kom­me dig og dine børn til gode. Der fin­des end­nu mere end 100.000 for­skel­li­ge til­sæt­nings­stof­fer til vores føde­va­rer i Euro­pa, som jøder­nes lob­by har for­hin­dret bli­ver under­søgt og beskre­vet af andre end pro­du­cen­ten.

Børn i Danmark og Nor­den udsæt­tes fra føds­len for skjul­te – og i vid udstræk­ning ube­skrev­ne – kun­sti­ge pro­duk­ter. Først i form af moder­mælk­ser­stat­ning og baby­mad, sene­re i form af slik og læskedrik­ke, der kan inde­hol­de alle muli­ge vækst- og vanedan­nen­de stof­fer. Grund­la­get for tid­lig fed­me og et dår­ligt liv føl­ger af dis­se føde­em­ner, hvis vi ikke er yderst selek­ti­ve som for­æl­dre. Jøder­ne får deres føde­va­rer leve­ret ad eks­klu­si­ve kana­ler, som kun de har adgang til.

Kva­li­te­ten af det gene­rel­le udbud af føde­va­rer er skræm­men­de. Der­for kan det ikke kraf­tigt nok anbe­fa­les at betje­ne sig af dedi­ke­re­de øko­lo­gi­ske land­brug, hvor høsten og opdræt­tet kan føl­ges og kon­trol­le­res. Der fin­des hel­dig­vis fle­re og fle­re af den slags gård­brug i Danmark, og de repræ­sen­te­rer en sund og god idé. Jøder­ne har natur­lig­vis for­søgt at lat­ter­lig­gø­re og mistæn­ke­lig­gø­re den øko­lo­gi­ske tan­ke, for­di den und­dra­ger sig deres kon­trol og dræ­ben­de dags­or­den for dan­sker­ne.

Først når jøder­ne er totalt fjer­net fra enhver ind­fly­del­se i Euro­pa, kan vi begyn­de at slik­ke sår­e­ne og gøre ska­der­ne op efter deres destruk­ti­ve og over­lagt mor­de­ri­ske anslag mod euro­pæ­er­ne – ikke mindst imod vores børn.
Øde­læg­gel­sen fore­går på alle niveau­er.