Årets kup: World Trade Center, New York, NY

Redaktionelt

O​-​D​-​I​-​N​.org, overs. ud fra WRH Store, 12. august 2014.

 

Med en aftale på 3,2 milliarder dollars blev erhvervelsen af et 99-årigt lejemål for World Trade Center årets pristager.

Til trods for de emo­tio­nel­le pro­ble­mer med at fejre noget, der rela­te­rer sig til Wor­ld Tra­de Cen­ter, er det en kends­ger­ning, at med afta­len om Lar­ry Sil­ver­ste­ins over­ta­gel­se, var der helt klart tale om “årets vin­der” for indu­stri­en, og det er nu mere end nogen­sin­de ble­vet for­ret­nin­gen for livet for Sil­ver­ste­in,” udtal­te Ken Zakin, admi­ni­stra­tiv direk­tør for Insignia/ESG. [iiRe­a­lE­sta­te]

Lar­ry Sil­ver­ste­in: “… May­be the smar­test thing to do is (to) pull it …”

Silverstein profiterer tårnhøjt på 9/11-angrebet

Seks måne­der før 9/11 angre­bet, blev Wor­ld Tra­de Cen­ter “pri­va­ti­se­ret” gen­nem udlej­ning til en ope­ra­tør i den pri­va­te sek­tor. Leje­ret­ten blev købt af Sil­ver­ste­in Group for 3,3 mil­li­ar­der dol­lars. “Det er en drøm, der går i opfyl­del­se,” sag­de Lar­ry Sil­ver­ste­in, “vi kom­mer til at kon­trol­le­re et vær­di­fuldt aktiv, og vort mål er at udvik­le dets poten­ti­a­le og løf­te det til nye høj­der.”

Men købet af Wor­ld Tra­de tår­ne­ne var ikke det kup, vi for­le­des til at tro.

Fra et øko­no­misk stand­punkt hav­de han­dels­cen­tret — øko­no­misk under­støt­tet siden opfø­rel­sen — aldrig fun­ge­ret — aldrig efter hen­sig­ten, ube­skyt­tet som det var på det omskif­te­li­ge ejen­doms­mar­ked. [Busi­ness Week]

Hvor­dan kun­ne Sil­ver­ste­in Group have været uvi­den­de om det­te?

Yder­me­re stod tår­ne­ne til renova­tion og for­bed­rin­ger for omkring 200 mil­li­o­ner dol­lars, hvoraf en stor del af omkost­nin­gen vil­le gå til udskift­ning af byg­nings­ma­te­ri­a­ler, der var erklæ­ret sund­heds­ska­de­li­ge i åre­ne efter opfø­rel­sen.

Det var vel­kendt i New York by, at WTC var en regu­lær asbe­st­bom­be. I åre­vis hav­de Port Aut­ho­ri­ty behand­let byg­nin­ger­ne som en ældet dinosaur og hav­de ved fle­re lej­lig­he­der for­søgt at få til­la­del­se til at demo­le­re dem af øko­no­mi­ske grun­de, men var ble­vet afvist på grund af det kend­te pro­blem med asbe­sten. Det var også vel­kendt, at den ene­ste grund til, at byg­nin­ger­ne sta­dig eksi­ste­re­de frem til 9/11 net­op var, at alter­na­ti­vet til den næg­te­de lega­le demo­le­ring af tår­ne­ne var en kost­bar nedriv­ning af tvil­lin­getår­ne­ne eta­ge for eta­ge. [Arctic Bea­con]

Andre ope­ra­tø­rer i New York var ble­vet dre­vet til fal­lit­tens rand af obliga­to­ri­ske, beko­ste­li­ge renove­rin­ger, og 200 mil­li­o­ner dol­lars repræ­sen­te­re­de et helt års omsæt­ning i Wor­ld Tra­de-tår­ne­ne.

Tår­ne­nes per­fek­te kol­laps ændre­de bil­le­det.

Iføl­ge en afta­le, der blev ind­gå­et kun 6 uger før tvil­lin­getår­ne­ne blev øde­lagt ved et ter­r­or­an­greb, vil­le en ter­r­or­hæn­del­se med­fø­re, at ope­ra­tø­ren og hans inve­sto­rer fik det meste af den for­fald­ne beta­ling for lej­en af Wor­ld Tra­de Cen­ter refun­de­ret. Ope­ra­tø­ren Lar­ry Sil­ver­ste­in og hans inve­sto­rer Lloyd Gold­man og Joseph Cay­re nær­mer sig en afta­le, der vil give dem omkring 98 mil­li­o­ner af deres oprin­de­li­ge inve­ste­ring på 124 mil­li­o­ner til­ba­ge. Det­te skrev The New York Times lør­dag. [Mon­te­rey Her­ald 11/22/2003]

I ste­det for at renove­re, kan Sil­ver­ste­in byg­ge om med for­sik­rings­mid­ler­ne fra en for­sik­ring, der “hel­digt” dæk­ke­de for ska­der efter ter­r­or­hand­lin­ger. Og det bli­ver bed­re, Sil­ver­ste­in kræ­ve­de TO gan­ge den mak­si­ma­le for­sik­rings­sum udbe­talt, idet han gjor­de den opfat­tel­se gæl­den­de, at der var tale om to sepa­ra­te angreb. Den muli­ge tota­le udbe­ta­ling kan bli­ve på 7,1 mil­li­ar­der dol­lars, mere end rige­ligt til at byg­ge et nyt fabel­ag­tigt kom­pleks og sta­dig efter­la­de et solidt over­skud til Sil­ver­ste­in Group, inklu­de­ren­de Lar­ry Sil­ver­ste­in selv.

Som det kan læses i The Was­hin­g­ton Post, har for­sik­rings­sel­ska­bet, Swiss Re, bragt sagen i ret­ten med påstand om, at 9/11 kata­stro­fen var ét sam­let angreb, ikke to, og at udbe­ta­lin­gen der­for ikke kan over­sti­ge 3,55 mil­li­ar­der dol­lars (hvil­ket sta­dig er nok til at genop­byg­ge kom­plek­set.

Opdatering: Indehaveren af WTC-lejemålet indkasserer muligvis op til 4.6 milliarder dollars

En del­stats­jury afgjor­de i man­dags, at angre­bet på Twin Towers i Wor­ld Tra­de Cen­ter må anses at repræ­sen­te­re to sepa­ra­te for­sik­rings­hæn­del­ser. Den­ne afgø­rel­se i U.S. Distri­ct Court på Man­hat­tan bety­der efter det rap­por­te­re­de, at inde­ha­ve­ren af leje­må­let, Lar­ry Sil­ver­ste­in, kan ind­kas­se­re op til 4,6 mil­li­ar­der dol­lars. [For​bes​.com 12/06/04]

Resul­ta­tet af ret­tens afgø­rel­se: Sil­ver­ste­in pro­fi­te­rer bety­de­ligt på 9/11 angre­be­ne.

Kil­de: WRH Sto­re