Velkommen til O‑D‑I‑N

Redaktionen, 4. juli 2017 (OPDATERET 2018)

 

Hvis du tror, at den mus­lim­ske ind­van­dring er det pri­mæ­re pro­blem for Danmark, så læs vide­re her på O-D-I-N. Det alt over­skyg­gen­de pro­blem for Danmark og dan­sker­ne er mafi­a­en af “dan­ske jøder”, der mål­ret­tet har opkøbt alle medi­er, har in­fil­tre­ret Fol­ke­tin­get, kom­mu­ner­ne og det øvri­ge stats­ap­pa­rat og nu udgør det be­slut­ten­de fler­tal i vig­ti­ge for­sam­lin­ger, ikke mindst i de skif­ten­de rege­rin­ger!
Det er dis­se kri­mi­nel­le og deres sam­men­s­vor­ne i EU, der har sendt frem­med­­in­va­si­o­nen ind over det hvi­de Euro­pa, og det er dem, der først og frem­mest skal fjer­nes fra enhver ind­fly­del­se i Danmark!
Først da kan vi repa­tri­e­re de øvri­ge para­sit­ter, der i øje­blik­ket fun­ge­rer som jøder­nes bru­ne men­ne­ske­vå­ben. Det­te men­ne­ske­vå­ben vil i løbet af få årti­er uds­let­te os som race, folk og nation, hvis vi ikke sæt­ter os aktivt til mod­vær­ge.

Primære artikler:

1:  Sådan mister vi Danmark — mens vi ser TV
2:  Dik­ta­tu­ret og tyran­ni­et står klar i kulis­sen
3:  Kri­ge­re kal­des ved navn — ikke ved per­son­num­mer
4:  Sådan iden­ti­fi­ce­rer du en jøde

Primære hensyn: